LEGE Nr. 4 din 13 ianuarie 1994privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 7 din 13 ianuarie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie, se abiliteaza Guvernul ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1994, sa emita ordonanţe în domenii care privesc: a) acoperirea financiară a unor cheltuieli rămase neregularizate prin preluarea lor la datoria publică interna în limita sumei de 210 miliarde lei; b) întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici; c) moderarea inflaţiei prin prelungirea aplicării impozitului suplimentar asupra fondului de salarii, cu consultarea prealabilă a sindicatelor şi a patronatului; d) includerea în salarii de baza ale personalului din instituţiile publice a compensatiei acordate separat începând cu 1 mai 1993 pentru corectarea şi corelarea, cu acest prilej, a nivelului salariilor de baza, cu modificarea corespunzătoare a transelor de venit în vederea impozitării, ca şi în cazul indexării; e) modificarea accizelor la băuturi obţinute din distilare şi la tigari de calitate superioară şi instituirea de accize la autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 1800 cmc, noi sau rulate; f) aprobarea listei de concesii tarifare a României, anexa la Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.) şi modificarea unor tarife vamale care decurg din acesta şi din alte acorduri internaţionale la care România este parte g) actualizarea nivelului de prime şi a limitei de despăgubire la asigurările prin efectul legii de răspundere civilă auto începând cu data de 1 ianuarie 1994 h) stimularea dezvoltării construcţiilor de locuinţe, a lucrărilor publice, fără schimbarea regimului juridic al terenurilor, punerea în siguranţa a fondului construit, a calităţii în construcţii şi stabilirea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificarea lor între 200.000 şi 2.000.000 lei; i) asigurarea resurselor de finanţare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel şi cobalt de la La Camariocas - Cuba şi a termocentralei electrice 3x12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza; j) stimularea exporturilor, instituirea unor taxe speciale la exportul de materii prime, precum şi la unele produse din import, cu respectarea obligaţiilor din tratatele internaţionale la care România este parte; k) unele măsuri pentru continuarea lucrărilor la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda în vederea punerii în funcţiune a Unităţii nr. 1, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a acestor lucrări; l) constituirea fondului de dezvoltare al regiilor autonome; m) perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată; n) modificarea Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor cu privire la majorarea limitelor amenzilor pentru contravenţiile de competenţa Guvernului şi modificarea acestor limite între 50.000 şi 1.000.000 lei, precum şi modificarea competentei de rezolvare a plângerilor; o) ratificarea unor amendamente la unele acorduri internaţionale încheiate în domeniile financiar, comercial şi bancar.  +  Articolul 2În baza art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1994, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancţiunea încetării efectelor lor. Ordonanţele depuse de Guvern, potrivit alin. 1, vor fi dezbătute în procedura de urgenta.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.  +  Articolul 4Se autorizeaza Guvernul şi Banca Naţionala a României sa contracteze şi sa garanteze, în cursul anului 1994, credite financiare externe în limita sumei de 2,0 miliarde dolari, în scopul asigurării resurselor valutare necesare aprovizionarii cu materii prime de baza (combustibil, energie şi altele), pentru finanţarea investiţiilor şi pentru creşterea rezervelor valutare ale statului. Guvernul va informa trimestrial Parlamentul asupra derulării creditelor contractate potrivit alin. 1, a condiţiilor de contractare, a garanţiilor acordate şi a modului de folosire. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------