HOTĂRÂRE nr. 808 din 31 iulie 2002privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. V din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 329/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, (Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999 şi este denumita în continuare ordonanţa), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IDeclararea şi preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Deţinătorii de bunuri au obligaţia sa declare bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi să le predea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu excepţia bunurilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare şi a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din ordonanţa. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti ori administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a prelua bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (3) Procedura de declarare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, la Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul acesteia, precum şi de către unităţile autorităţii vamale, se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu respectarea principiului teritorialitatii. (4) Bunurile care nu îndeplinesc condiţiile de comercializare se distrug pe cheltuiala deţinătorului, în cazul în care nu poate fi identificat proprietarul bunurilor, sau pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea bunurilor în cauza se face în prezenta unei comisii de preluare şi distrugere, formată dintr-un reprezentant al deţinătorului, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al oficiului pentru protecţia consumatorilor judeţean sau al municipiului Bucureşti şi un reprezentant al Ministerului de Interne. (5) După distrugerea bunurilor comisia de preluare şi distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia. (6) Membrii comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la alin. (4) pot fi şi membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanţa şi sunt numiţi prin decizie a deţinătorului. (7) Deţinătorii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligaţia sa inventarieze bunurile respective, luând în acelaşi timp şi măsurile de păstrare şi de conservare corespunzătoare a acestora."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face, pe bază de borderou, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (2) Predarea şi preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se consemnează într-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de predare-primire şi borderoul prevăzut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, după caz: a) numărul procesului-verbal, data, ora şi locul încheierii acestuia; b) numărul curent; c) denumirea, felul şi natura fiecărui bun, descrierea amănunţită; d) unitatea de măsura; e) cantitatea; f) provenienţă - din import sau indigen; g) marca, seria, anul de fabricaţie; h) starea fizica - bun nou sau utilizat; i) baza legală de trecere în proprietatea privată a statului; j) numărul actului de trecere în proprietatea privată a statului; k) semnăturile de predare-primire. (3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte în doua exemplare, dintre care un exemplar rămâne la deţinătorul bunurilor, iar celălalt exemplar se preda direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4) din ordonanţa se declara, în termen de 48 de ore, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. Aceste bunuri se predau de către deţinător, de îndată, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri către populaţie, în baza procesului-verbal de predare-primire, în care se înscrie cantitatea de bunuri predată. Procesul-verbal de predare-primire este înaintat, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare şi este însoţit de o copie de pe nota de intrare-recepţie. (5) Bunurile mobile şi imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari intra, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după emiterea certificatului de vacanta succesorală de către birourile notarilor publici. (6) Bunurile mobile şi imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari se valorifica, după obţinerea certificatului de vacanta succesorală, inventarierea, preluarea şi evaluarea acestora, de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti. (7) Certificatul de vacanta succesorală nu poate fi modificat, înlocuit sau anulat decât printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (8) Sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispoziţia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea şi nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptăţiţi să le ridice în termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare, se virează la bugetul de stat de către persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligaţia să le declare direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescripţie. (9) Bunurile mobile şi imobile, precum şi titlurile de valoare care provin din donaţii intra, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în baza unui act autentic întocmit de donator. (10) Bunurile mobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, intra de drept, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin încheierea judecătorului delegat la registrul comerţului."4. Alineatul (3) al articolului 2^1 se abroga.5. Alineatul (4) al articolului 2^2 va avea următorul cuprins:"(4) Bunurile mobile abandonate, ai căror proprietari au fost identificati, dar au renunţat, printr-o declaraţie scrisă pe propria răspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de îndată direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea valorificării."6. După alineatul (4) al articolului 2^2 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Bunurile mobile pentru care s-a dispus restituirea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau prin ordonanţa procurorului se considera abandonate dacă proprietarul sau persoana legal indreptatita nu se prezintă pentru a le ridica în termen de 3 luni de la data comunicării. Bunurile respective se predau de îndată unităţilor menţionate la alin. (4)."7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIEvaluarea şi valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"8. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Bunurile de consum alimentar şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum şi cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificării fără a fi necesar avizul de calitate, în condiţiile în care se încadrează în termenul de valabilitate menţionat pe ambalaj. În situaţia în care pentru aceste bunuri se depăşeşte termenul de valabilitate menţionat pe ambalaj este interzisă valorificarea lor pentru consumul uman. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrală sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării. (2) În situaţia în care exista incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor se obţine avizul de calitate prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate. (3) Pentru bunurile pe al căror ambalaj nu este înscris termenul de valabilitate se solicita avizul de calitate prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate. (4) Avizul de calitate prevăzut la alin. (2) şi (3) se emite de îndată de instituţiile care deţin laboratoare de specialitate şi care sunt autorizate în acest sens. (5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se înţelege bunul care înregistrează scăzăminte în timpul transportului, depozitarii şi desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemănătoare în procesul de comercializare."9. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) După preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în maximum 21 de zile, cu excepţia bunurilor care necesita expertizarea în vederea evaluării. (2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia şi avizat de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, de directorul administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonata de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori de directorul administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, care soluţionează şi eventualele probleme divergenţe care pot aparea pe parcurs între membrii comisiei de evaluare. (4) Comisia de evaluare se întruneşte ori de câte ori este necesar. (5) Directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti stabileşte prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanţi, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie. (6) În cazul bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifica de administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, comisia de evaluare, inclusiv membrii supleanţi, se constituie în baza deciziei directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti."10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - La evaluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului comisia de evaluare are în vedere preţul curent pentru produse identice sau similare, din care se deduc comisionul sau adaosul comercial şi taxa pe valoarea adăugată, şi se corecteaza, după caz, în funcţie de următoarele criterii: a) gradul de uzura a bunurilor respective; b) utilitatea bunurilor pentru potentialii cumpărători; c) cantitatea (volumul) bunurilor respective; d) caracterul sezonier al bunurilor; e) termenul de valabilitate."11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii de evaluare, prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigura informaţii scrise privind preţurile actuale pentru produse identice sau similare, în vederea evaluării bunurilor. (2) Pentru bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, valorificate de administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, se pot numi subcomisii ale comisiei de evaluare, prin decizie a directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (3) În situaţii justificate, în funcţie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializaţi, valoarea stabilită de către aceştia putând fi acceptată sau corectată de comisia de evaluare. (4) Membrii comisiei de evaluare primesc, fiecare, o indemnizaţie lunară fixa, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu condiţia întrunirii comisiei de evaluare cel puţin o dată pe luna. (5) În situaţia în care comisia de evaluare se întruneşte de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atât membrul plin, cat şi membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizaţie lunară la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu condiţia motivarii absentei membrului plin. (6) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitaţie."12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Bunurile de consum alimentar şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, precum şi bunurile al căror termen de garanţie expira înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se pronunţa în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri către populaţie. (2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face la preţul cu ridicată practicat în zona, care poate fi preţul stabilit pentru ultima intrare, după caz, fără efectuarea procedurilor de evaluare."13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii sau în regim de consignaţie în termen de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preţurilor stabilite iniţial, cu până la 30% din valoarea stabilită de comisia de evaluare, în funcţie de caracterul sezonier al bunurilor. (2) În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluări se pot face mai multe reevaluari succesive, în sensul majorării sau al reducerii preţului bunurilor, în funcţie de decizia comisiei de evaluare. Reducerea preţurilor bunurilor poate fi facuta până la 75% din preţul stabilit iniţial. (3) După expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vânzare, cu aprobarea directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipului Bucureşti, respectiv a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, bunurile pot fi valorificate la un preţ care nu poate fi mai mic decât cel oferit de unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor."14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În cazul bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care conţin copii ilegale ale operelor prevăzute la art. 7 şi 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, se procedează după cum urmează: a) organele deţinătoare au obligaţia să depună bunurile respective la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în vederea distrugerii de către comisia de distrugere constituită în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere şi de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2000; b) stocurile de astfel de bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, se distrug de către organul de valorificare, cu înştiinţarea în prealabil a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor."15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica de către organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se afla, prin licitaţie publică, în regim de consignaţie ori prin bursele de mărfuri, după caz. (2) Alegerea metodei de valorificare se face de către serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti."16. Articolul 11^1 va avea următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Magazine proprii se pot organiza de către organul de valorificare în condiţiile în care volumul bunurilor ce urmează să fie vândute asigura continuitate în funcţionarea acestora. (2) Vânzarea bunurilor prin magazine proprii şi direct de la locul de depozitare sau de la locul unde se afla bunurile se poate face en detail şi/sau angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare. (3) Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau eşalonat pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana fizica sau juridică prezintă o garanţie bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare şi plăteşte, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în funcţie de taxa oficială a scontului stabilită de Banca Naţionala a României. (4) Vânzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, în sistem angro, se face pe bază de factura fiscală. (5) În cazul valorificării bunurilor prevăzute la art. 8 persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri virează la bugetul de stat sumele încasate după deducerea adaosului comercial sau a comisionului, după caz, şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii bunurilor."17. Articolul 11^2 va avea următorul cuprins:"Art. 11^2. - (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica prin licitaţie publică. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) terenurile agricole situate în extravilan. (3) Terenurile agricole situate în extravilan se valorifica cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendaşilor, potrivit legislaţiei privind circulaţia juridică a terenurilor. (4) Dacă în termen de 45 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemţiune nu şi-a manifestat dorinţa de a cumpara terenul, acesta se vinde liber, conform prevederilor alin. (1). (5) Valoarea de pornire a licitaţiei sau valoarea în cazul valorificării directe este valoarea stabilită de comisia de evaluare pe baza unui raport de expertiza întocmit de un expert evaluator. (6) În vederea organizării licitaţiei se publică în presa anunţuri de vânzare, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii privind organizarea licitaţiei: a) data, ora şi locul organizării licitaţiei; b) valoarea de pornire a licitaţiei; c) natura bunurilor supuse licitaţiei; d) pasul licitaţiei, stabilit procentual sau valoric. (7) Publicarea anunţului de vânzare se face în cel mult 10 zile după evaluarea bunurilor. (8) Licitaţia publică se desfăşoară în maximum 10 zile de la data publicării anunţului de vânzare. (9) Lista cuprinzând bunurile ce fac obiectul licitaţiei publice se afişează la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv al administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, începând cu data publicării anunţului de vânzare, iar alte informaţii necesare se pun la dispoziţie celor interesaţi de către serviciile sau birourile de valorificare. (10) Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitaţiei publice poate fi publicată şi în presa centrala sau locală, precum şi prin Internet, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. (11) Licitaţia publică are loc în prezenta unei comisii formate din 3 membri, desemnaţi prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin decizie a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (12) Comisia de licitaţie verifica garanţia depusa de participanţii la licitaţie, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, şi întocmeşte lista cuprinzând persoanele acceptate la licitaţie. Garanţia se depune de către participanţii la licitaţie în contul 50.05 «Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit ale ministerelor şi instituţiilor subordonate», deschis la unităţile trezoreriei statului pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv a administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (13) La licitaţia publică pot participa, cu condiţia depunerii garanţiei, atât persoane fizice, cat şi persoane juridice. (14) Licitaţia publică se desfăşoară în locul, la data şi la ora indicate în anunţul de vânzare, dacă sunt cel puţin 2 ofertanţi. (15) Licitaţia publică se reia în situaţia în care nu se prezintă 2 ofertanţi sau nu se obţine valoarea de pornire a licitaţiei. În aceste situaţii se întocmeşte un proces-verbal de desfăşurare, semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, iar comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor licitate, în termen de cel mult 10 zile de la data licitaţiei, prin reducerea preţului de vânzare cu cel mult 50% din cel stabilit iniţial. (16) Data reluării licitaţiei publice se stabileşte de comisia de licitaţie, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitaţii sau de la data reevaluarii bunurilor, în cazul în care aceasta a avut loc. (17) În cazul în care s-a procedat la reevaluarea bunurilor noua valoare stabilită de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitaţiei. (18) Dacă la a doua licitaţie publică nu se prezintă nici un ofertant, bunurile sunt supuse valorificării prin celelalte metode prevăzute la art. 11 alin. (1). Serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori al administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti propune noua forma de valorificare, care este aplicată în termen de cel mult 10 zile de la data licitaţiei la care nu s-a prezentat nici un ofertant. (19) Dacă la a doua licitaţie publică se prezintă un singur ofertant şi acesta îndeplineşte condiţiile de participare, el este admis şi are loc negocierea preţului de vânzare a bunurilor. (20) În situaţia în care nu se obţine valoarea de pornire a celei de-a doua licitaţii publice, inclusiv în cazul negocierii cu un singur ofertant, se întocmeşte un proces-verbal de desfăşurare, semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, şi licitaţia se reia. În aceasta situaţie comisia de evaluare procedează la reevaluarea bunurilor supuse licitaţiei, astfel încât reducerea totală a preţului de vânzare, după cele 3 licitaţii, sa nu depăşească 75% din valoarea iniţială. Serviciul sau biroul de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului stabileşte data celei de-a treia licitaţii publice, în termen de cel mult 30 de zile de la data reevaluarii bunurilor, în urma celei de-a doua licitaţii. În cazul în care la cea de-a treia licitaţie publică se prezintă un singur ofertant, se procedează la negocierea preţului de vânzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilită iniţial de comisia de evaluare. (21) În cazul în care nu se reuşeşte valorificarea bunurilor nici în urma celei de-a treia licitaţii publice, se utilizează alte metode de valorificare, care sunt propuse de serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv al administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 10 zile de la data ultimei licitaţii. (22) Publicarea anunţului de vânzare este obligatorie înaintea fiecărei licitaţii publice, în aceleaşi condiţii ca şi în cazul primei licitaţii. (23) Pasul de licitare se stabileşte înaintea fiecărei licitaţii publice, în suma absolută sau în procente din valoarea de pornire a licitaţiei, de către serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori al administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (24) Plata contravalorii mărfurilor se face integral la preluarea acestora de către câştigătorul licitaţiei sau în rate, cu garanţie bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare, câştigătorul licitaţiei plătind în momentul ridicării bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecată. Ratele lunare se actualizează în funcţie de taxa oficială a scontului stabilită de Banca Naţionala a României. (25) După fiecare licitaţie publică se întocmeşte un proces-verbal de adjudecare în care se consemnează rezultatele acesteia şi care se semnează de toţi membrii comisiei de licitaţie. Câştigătorul licitaţiei primeşte din partea comisiei de licitaţie procesul-verbal de adjudecare cu privire la rezultatul licitaţiei şi preia bunurile în baza documentului «factura fiscală», care constituie, alături de procesul-verbal de adjudecare, titlul de proprietate asupra bunurilor. (26) Garanţia depusa de participanţii la licitaţie se restituie în termen de doua zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei. (27) În cazul în care se stabileşte ca plata să se facă integral la preluarea bunurilor, iar câştigătorul licitaţiei nu achită integral suma datorată în vederea preluării acestora în maximum 5 zile lucrătoare de la adjudecarea bunurilor, pierde dreptul la restituirea garanţiei şi licitaţia se reia."18. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 11^3 vor avea următorul cuprins:"Art. 11^3. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica şi în regim de consignaţie, precum şi prin societăţi comerciale tip consignaţie, pe baza principiului licitarii comisionului în cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată aferentă comisionului. Preţul rezultat se rotunjeste în plus cu până la 1.000 lei................................................................... (4) Din valoarea încasată din valorificarea bunurilor comisionarul va retine comisionul adjudecat şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, iar diferenţa se face venit la bugetul de stat."19. După alineatul (4) al articolului 11^3 se introduc alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:"(5) Societatea comercială care preia spre vânzare bunuri în regim de consignaţie desface bunurile respective la preţul stabilit de comisia de evaluare, în care este inclus comisionul şi la care se adauga taxa pe valoarea adăugată aferentă acestuia. (6) Plata contravalorii bunurilor vândute se face integral sau pe măsura vânzării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării. (7) Pentru nevărsarea la termen a sumelor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului organele de valorificare calculează majorări şi penalităţi potrivit legislaţiei fiscale în materie."20. Articolul 11^4 se abroga.21. Articolul 11^5 va avea următorul cuprins:"Art. 11^5. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica şi prin intermediul burselor de mărfuri, în baza prevederilor legale în acest sens. (2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica pe piaţa valorilor mobiliare conform legislaţiei în vigoare."22. Articolul 12 se abroga.23. Articolul 13^1 va avea următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare din structura Ministerului Finanţelor Publice, la propunerea serviciului sau a biroului de valorificare, în baza deciziei directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinzând denumirea, felul şi natura fiecărui bun, unitatea de măsura, cantitatea, valoarea stabilită de comisia de evaluare, provenienţă, marca, seria, anul de fabricaţie, starea fizica şi baza legală de trecere în proprietatea privată a statului, se transmite trimestrial spre analiza organelor de valorificare din structura Ministerului Finanţelor Publice. (3) În cazul în care alte organe de valorificare îşi manifesta interesul faţă de preluarea, în vederea valorificării, a bunurilor respective, va fi încheiat un protocol între conducătorii organelor de valorificare respective. Din sumele încasate din valorificarea acestor bunuri se acoperă toate cheltuielile aferente valorificării, iar diferenţa se vărsa la bugetul de stat de către organul de valorificare."24. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIAtribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"25. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite cu titlu gratuit unele bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel: a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora.Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministeriala care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primuluiministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi ai Ministerului Administraţiei Publice.Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţia nominală privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare, conform anexei nr. 1.Înscrierea în situaţia lunară înaintată Ministerului Finanţelor Publice trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au o situaţie clara din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Situaţiile lunare cuprind autovehiculele care sunt în stare de funcţionare şi corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislaţiei în vigoare.În raportul de expertiza tehnica se vor preciza, în mod expres, dacă autovehiculul corespunde, din punct de vedere tehnic, pentru a circula pe drumurile publice, precum şi gradul de uzura.Comisia interministeriala analizează cererile de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunilor şi a motoarelor atasabile acestora şi repartizează aceste bunuri în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora, precum şi unităţilor de cult.Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finanţelor Publice, după fiecare şedinţa a comisiei interministeriale, situaţia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum şi situaţia celor neatribuite gratuit.Predarea autovehiculelor către instituţiile cărora le-au fost atribuite şi valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se efectuează pe baza comunicării exprese a Ministerului Finanţelor Publice.Înmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementărilor legale în vigoare.Pentru autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finanţelor Publice dacă bunurile respective rămân la dispoziţia sa sau dacă acestea pot fi valorificate de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile prezentelor norme metodologice.Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanţelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 1. Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, sau cele care nu sunt repartizate de comisia interministeriala pot fi valorificate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, astfel:a(1) prin licitaţie publică;a(2) prin atribuire cu titlu gratuit;a(3) ca piese componente;a(4) prin unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor;a(5) prin distrugere.Expertizarea tehnica şi evaluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunilor şi motoarelor atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se pot efectua de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Regia Autonomă «Registrul Auto Roman», pentru autovehicule, şi de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. pentru ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora sau de către experţi tehnici autorizaţi; b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după consultarea primarilor sau preşedinţilor consiliilor judeţene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale.În situaţia acceptării bunurilor direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar.Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanţa, în următoarele situaţii:b(1) direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a preşedinţilor consiliilor judeţene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale;b(2) în situaţia în care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta în cadrul termenului de valabilitate. În aceasta situaţie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;b(3) în condiţiile prevederilor art. 13, respectiv dacă bunurile nu se valorifica în termen de 150 de zile de la prima reevaluare.Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti înaintează Ministerului Finanţelor Publice propuneri concrete şi motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor şi lista cuprinzând bunurile, atât cantitativ, cat şi valoric.În situaţia producerii unor calamitati naturale atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie sau al instituţiilor de cult; c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informaţional, educativ, ştiinţific şi altele asemenea, la solicitarea acestora.Aceste persoane înaintează Ministerului Finanţelor Publice o solicitare însoţită de un act doveditor din care să rezulte caracterul bunurilor şi calitatea de destinatar iniţial al acestora; d) persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu pot fi valorificate în condiţiile ordonanţei. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiata de Ministerul Finanţelor Publice.Pentru iniţierea hotărârii Guvernului persoana fizica sau juridică prezintă Ministerului Finanţelor Publice o documentaţie din care să rezulte ca aceasta este utilizator unic al bunurilor respective; e) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicaţie, tehnica de calcul şi birotica, rechizite, bunuri de folosinţă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreţinere şi reparaţii, cu respectarea procedurilor de declarare şi de evaluare.Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unităţile administrativ-teritoriale, se face în baza unei cereri adresate direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei de evaluare, pentru bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar, iar pentru bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresată Ministerului Finanţelor Publice.Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere şi autorităţi publice centrale, se face în baza unei cereri adresate Ministerului Finanţelor Publice.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti vor transmite trimestrial Ministerului Finanţelor Publice lista detaliată cuprinzând echipamentele de comunicaţii, tehnica de calcul şi birotica, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, stadiul evaluării, valorificării, precum şi soldul final al acestora, concomitent cu anexa nr. 2; f) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiţia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar iniţial, pentru bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care nu pot fi valorificate în condiţiile art. 9 şi 12 din ordonanţa.Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiata de Ministerul Finanţelor Publice.În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului persoanele juridice înaintează Ministerului Finanţelor Publice o solicitare în acest sens, însoţită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar iniţial al acestor bunuri.În cazul în care nu se aproba atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică, în termen de 15 zile, persoanei juridice; g) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile şi imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului; h) persoanelor juridice - bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care au fost achiziţionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului. (2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e) şi f) se face cu aprobarea ministrului finanţelor publice, pentru cele care intră în competenţa Ministerului Finanţelor Publice, sau prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau prin decizie a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, pentru cele care intră în competenţa acestora. Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în condiţiile prevederilor art. 13 din ordonanţa, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire. (3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 60 de zile de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare."26. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Organele de valorificare au următoarele competente şi obligaţii: a) propun Ministerului Finanţelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanţa, pentru valori mai mari de 50 milioane lei/beneficiar; b) restituie, în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonanţe emise de procuror, bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora la nivelul valorii recuperate în urma valorificării, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul bunurilor care au fost transmise, cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal de predare-primire, sau în cazul bunurilor distruse, în baza procesului-verbal de distrugere; c) restituie, în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonanţe emise de procuror, sumele în lei, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul valorificării bunurilor şi neincasarii contravalorii acestora, pentru care s-a întocmit documentaţia în vederea recuperării creanţelor; d) restituie sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4) din ordonanţa, în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonanţe emise de procuror, la nivelul actualizat al preţurilor, la data emiterii acestora, în funcţie de preţul stabilit iniţial, mai puţin cheltuielile efectuate cu valorificarea acestora; e) verifica dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se vărsa în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de realizare a creanţelor bugetare, conform legislaţiei fiscale în vigoare; f) întocmesc documentaţia în vederea emiterii titlurilor de creanţe de către organele de specialitate sau persoanele împuternicite, potrivit legii, în situaţia în care nu se încasează contravaloarea bunurilor date spre valorificare, în termenele legale; g) întocmesc documentaţia în vederea valorificării bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin bursele de mărfuri şi pe piaţa valorilor mobiliare; h) controlează dacă persoanele juridice şi fizice care au preluat spre valorificare bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului le păstrează în bune condiţii; i) asigura, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor şi motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri; j) raportează lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 1; k) raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice situaţia generală privind bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului. Anexa nr. 2 va fi însoţită de o informare privind următoarele aspecte: modul de funcţionare a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de distrugere a bunurilor, vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizări de întârziere calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul comisioanelor negociate cu societăţile tip consignaţie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliată cuprinzând bunurile greu vandabile şi categoriile de cheltuieli, precum şi alte aspecte semnificative privind acţiunea de valorificare; l) organizează evidenta bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi a sumelor obţinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare; m) organizează evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-primire pe deţinătorii de la care s-au primit bunurile şi pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea; n) organizează evidenta proceselor-verbale de evaluare întocmite de comisia de evaluare."27. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIProcedura de distrugere a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"28. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi preluate de organele de valorificare, care în intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum şi cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost predate unităţilor de colectare şi de valorificare a deşeurilor, se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere."29. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Comisia de distrugere stabileşte, în funcţie de natura bunurilor respective, locul unde urmează să fie distruse acestea, putându-se apela şi la serviciile unor unităţi specializate în acest gen de activitate. (2) După distrugerea bunurilor comisia de distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, în 3 exemplare semnate de toţi membrii comisiei, precum şi de unitatea specializată, după caz. (3) Data întrunirii comisiei de distrugere se stabileşte prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operaţiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti. (5) Pentru bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifica de administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (6) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi de directorul administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (7) În funcţie de importanţa operaţiunii de distrugere se pot efectua înregistrări video, fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate. (8) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizaţie lunară, fixa, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu condiţia întrunirii comisiei cel puţin o dată pe luna. (9) În situaţia în care comisia de distrugere se întruneşte de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atât membrul plin, cat şi membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizaţie lunară la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu condiţia motivarii absentei membrului plin. (10) Indemnizaţia lunară se acordă atât membrilor comisiilor angajaţi în cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, cat şi celor angajaţi în cadrul Gărzii Financiare."30. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIVeniturile încasate şi cheltuielile aferente bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"31. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate de către autorităţile administraţiei publice locale se colectează în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999», deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, la trezoreria statului. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar sumele se depun la casieria trezoreriei statului în prima zi lucrătoare de la încasare. (2) Din sumele colectate direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor respective, având obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare sa vireze disponibilităţile rămase în contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», respectiv în contul «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii» pentru sumele destinate bugetelor locale. (3) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se prezintă documentele justificative după virarea disponibilităţilor rezultate din valorificare în contul de venituri al bugetului de stat menţionat mai sus, procedându-se astfel: a) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti întocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999». Referatul este semnat de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi de directorul administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi va purta viza de control financiar preventiv propriu; b) unităţile trezoreriei statului restituie suma totală aprobată în referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii» în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999»; c) după alimentarea contului 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999» direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti dispun plăţile legale către beneficiari. (4) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de autorităţile administraţiei publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 10% din veniturile încasate. (5) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (6) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate de autorităţile administraţiei publice locale nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa este acoperită din veniturile datorate bugetului local."32. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) "Diferenţa de cheltuieli neacoperita din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 «Alte acţiuni», subcapitolul 72.01.50 «Alte cheltuieli»."33. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 19 şi 20 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, expertizarea, marcarea şi alte cheltuieli legate de marcare, asigurarea garanţiei pentru bunurile de folosinţă îndelungată, evaluarea, licitaţiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor încasate greşit sau fără baza legală, a contravalorii bunurilor intrate, greşit sau fără baza legală, în proprietatea privată a statului, şi în cazul în care acestea au fost valorificate, atribuite cu titlu gratuit sau distruse, inclusiv diferenţa până la nivelul actualizat al preţurilor, precum şi indemnizaţiile membrilor comisiilor de evaluare şi de distrugere. În aceeaşi categorie intra şi cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii (cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerinţelor direcţiilor de sănătate publică, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu întreţinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum şi cheltuielile cu şcolarizarea personalului care deserveşte activitatea magazinului, precum şi alte cheltuieli legate de preluarea, evaluarea şi valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului). (2) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind şi următoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari: a) cheltuieli privind inventarierea şi preluarea acestor bunuri; b) cheltuieli ce grevează asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificării (impozite, taxe, cheltuieli de întreţinere, energie, telefon, gaze naturale); c) taxe şi onorarii plătite persoanelor fizice şi/sau juridice autorizate; d) cheltuieli judiciare; e) cheltuieli cu cadastrul."34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Metalele preţioase, pietrele preţioase şi semipretioase, bijuteriile din aceste materiale şi mijloacele de plată în valută liber convertibilă/neconvertibila, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se depun de către deţinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Naţionala a României. (2) Mijloacele de plată în lei se depun la unităţile trezoreriei statului, în contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii». (3) Restituirea sumelor în lei sau în valută, încasate greşit sau fără baza legală, se face în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonanţe emise de către procuror. Sumele în lei se restituie de către unităţile trezoreriei statului, iar sumele în valută de către Banca Naţionala a României, la cursul de schimb al acesteia, la data emiterii hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile."35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Valorificarea mijloacelor de plată în valută liber convertibilă/neconvertibila, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de Banca Naţionala a României, se realizează prin virarea la bugetul de stat a contravalorii în lei a mijloacelor de plată în valută, calculată la preţul de evidenta al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data decontării, după deducerea cheltuielilor efectuate de aceasta în vederea valorificării."36. Articolul 30 se abroga.37. După alineatul (8) al articolului 31 se introduc alineatele (9) şi (10) cu următorul cuprins:"(9) Obiectele, veşmintele şi cărţile de cult se valorifica de instituţiile de cult, conform prevederilor legale în vigoare. (10) Materialele lemnoase, asa cum sunt definite la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, confiscate, se valorifica de unităţile silvice şi/sau de structurile silvice private, legal autorizate sa funcţioneze, în conformitate cu prevederile legale în domeniu."38. După articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) al art. 4 din ordonanţa sunt virate la bugetul de stat în contul 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii» după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare."39. Capitolul IX va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IXDispoziţii finale şi tranzitoriiArt. 32. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.Art. 33. - Pentru valorificarea stocurilor deţinute de unităţile autorităţii vamale la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2001, rămân în vigoare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.067/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea în circuitul economic de către unităţile autorităţii vamale a bunurilor şi mărfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc condiţiile de valorificare, până la data de 31 decembrie 2002."40. Anexele nr. 1 şi 2 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru care actualii locatari îşi exprima intenţia de cumpărare în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi valorificate direct, prin negociere cu aceştia.  +  Articolul 3Transferul personalului cu atribuţii de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului din cadrul direcţiilor regionale vamale interjudetene la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti se face prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 4Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministru de interne,Alexandru Farcas,secretar de statp. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statBucureşti, 31 iulie 2002.Nr. 808.  +  Anexa 1    Autovehicule, ambulante sanitare cu dotările aferente
  N r . c r t . Locul unde se afla auto- vehi- culul ambu- lan- tele sani- tare cu dota- rile afe- rente tipul Marca Capaci- tatea cilin- drica a motoru- lui (cmc) Anul de fa- bri- ca- tie Nr. de kilo- metri inre- gis- trati la bord Carbu- rantul folo- sit Gradul de uzura Valoarea stabili- ta de comisia de eva- luare Alte elemente specifice auto- vehiculului, ambulantelor sanitare cu dotările afe- rente (SS-serie sasiu SM-serie motor, SC-serie caro- serie, culoare etc.) Ob- ser- va- tii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      Ambarcatiuni
  Nr. crt Locul unde se afla ambar- catiu- nea şi tipul aces- teia Nr. de bucăţi Lungime (m) Latime (m) Înălţime (m) Crevace bucăţi Gradul de uzura Valoarea sta- bilita de comisia de evaluare Obser- vatii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Motoare atasabile ambarcatiunilor
  Nr. crt Locul unde se afla motoarele atasabile ambarca- tiunilor Denumirea motorului CP Serie motor Gradul de uzura Starea tehnica conform fisei tehnice Valoarea stabilită de comisia de evaluare Obser- vatii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
   +  Anexa 2    Judeţul    Trimestrul
     
    - mii lei -
                                         
    Categorii de bunuriSold la începutul trimes- truluiIntrări în cursul trimes- truluiReduceri/ Majorări de preţ +/-Total bunuri de valori- ficatdin care valorificate prin:Total bunuri valori- ficateResti- tuiri sume/ bunuriDistru- geri de bunuriAtribuiri gratuiteSold la sfârşitul trimes- truluiAlte date
    magazine propriiconsig- naţiivânzare directălicitaţie publicăburse de mărfuri/ plată valori mobiliare
    val. adjud.din care: +/
    0123**)4=1+2+356789**)1011=5*6 +7+3+1012131415=4*9-11 -12-13-116***
    a) Produse alimentare  
    b) Confecţii şi încălţăminte  
    c) Aparatură electronică (audio, video, etc.)  
    d) Bunuri de uz casnic  
    e) Echipamente de comunicaţii tehnică de calcul şi birotică  
    f) Succesiuni vacante/donaţii din care:  
      -bunuri mobile  
      -bunuri imobile  
      -titluri de valoare  
    g) Autovehicule, ambarcaţiuni, şi motoare ataşabile  
    h) Materiale refolosibile şi piese de schimb  
    i) Sume consemnateX
    j) Alte bunuri*)  
    TOTAL                                
    VENITURI ÎNCASATEX
    CHELTUIELI EFECTUATEX
    BUNURI GREU VANDABILEX
  ---------------* Se nominalizeaza bunurile cu pondere semnificativă.** Se completează cu diferenţa în +/- faţă de valoarea stabilită de comisia de evaluare.*** Se completează cu veniturile încasate (ct. 50.85) şi cheltuielile efectuate în cursul trimestrului de raportat precum şi valoarea stocului de bunuri greu vandabile.--------