LEGE nr. 522 din 17 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele şi taxele locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigura de la bugetele locale, în condiţiile legii."2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sunt asimilaţi persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanţe, contribuabilii care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ori exercita în mod individual sau prin asociere orice profesie libera."3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele entităţi reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi precum: a) comercianţii şi filialele acestora, definiţi astfel de Codul comercial, inclusiv unităţile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum şi cele ale organizaţiilor politice, sindicale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor, cultelor religioase şi altora asemenea, cu excepţia celor menţionate la alin. (2); b) cultele religioase şi unităţile locale ale acestora, cu personalitate juridică."4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul prezentei ordonanţe, şi sucursalele şi reprezentantele autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, aparţinând persoanelor fizice sau juridice străine, şi altele asemenea. (5) Sunt exceptate instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării."5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se înţelege orice construcţie care serveşte la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele asemenea."6. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1), care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: a) cu 15% pentru prima clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu;"7. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluari, înregistrată în contabilitatea acestora. (3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determina asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar."8. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), până la data primei reevaluari înregistrate în contabilitate."9. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate."10. Articolul 8 se abroga.11. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Pentru terenurile proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţă regiilor autonome, a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, acestea datorează taxa pe teren, care se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi impozitul pe teren prevăzut la art. 13."12. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi cai ferate contribuabilii prevăzuţi la art. 18 datorează taxa pe teren ce se stabileşte anual, în lei/km, diferenţiată după cum urmează: a) pentru drumuri 200.000 lei/km; b) pentru cai ferate normale 390.000 lei/km; c) pentru cai ferate inguste 200.000 lei/km."13. La articolul 22, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează o taxa anuală stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune din aceştia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.................................................................... (3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 60% la bugetul local şi, respectiv, de 40% la bugetul judeţean. Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucureşti."14. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Navele fluviale de pasageri, barcile şi luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brailei şi Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport."15. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire, în conformitate cu proiectul prezentat."16. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50% la bugetul judeţean."17. La articolul 32, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclama şi publicitate sunt obligaţi sa încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxa de reclama şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă................................................................... (3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte în funcţie de dimensiune şi poate fi cuprinsă între 120.000 lei/an/mp şi 200.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp".18. La articolul 33, alineatele (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 32 alin. (3) au obligaţia sa o achite trimestrial la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, în 4 rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.................................................................. (6) Taxa prevăzută la art. 32 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare şi avertizare a instalaţiilor energetice."19. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Pentru activităţile artistice şi distractive de videoteca şi discoteca impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de funcţionare, după cum urmează: a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/mp/zi la 1.000 lei/mp/zi; b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/mp/zi la 2.000 lei/mp/zi. (2) Cuantumul impozitului se stabileşte de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activităţile artistice şi distractive, în limitele prevăzute la alin. (1). (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor menţionate la alin. (1) se aplică coeficienţii de corectie menţionaţi la nota din anexa nr. 4."20. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Pentru şederea în municipii, oraşe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârsta de peste 18 ani. (2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere."21. Articolul 47 se abroga.22. La articolul 50, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologice.................................................................. (5) Pentru stabilirea taxelor locale menţionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice menţionate la art. 77 din prezenta ordonanţă."23. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizaţii de şomaj şi/sau ajutor social şi alocaţie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren."24. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Sunt scutiţi de taxa hoteliera persoanele cu handicap de gradul I şi II, pensionării, elevii, studenţii şi militarii în termen."25. La articolul 51, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local."26. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Persoanele fizice, veterani de război, cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă."27. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor şi taxelor locale fundaţiile şi asociaţiile cu caracter umanitar care au ca unica activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor strazii."28. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plată impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în proporţie de 50%, numai pentru clădirile destinate acestei activităţi."29. La articolul 61, alineatul (1) se abroga.30. La articolul 63, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 63. - (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, a amenzilor şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, soluţionarea obiectiilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea acestor venituri, precum şi executarea creanţelor bugetare locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în funcţie de atribuţiile specifice, potrivit legii."31. După articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu următorul cuprins:"Art. 64^1. - Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi acele clădiri care au fost executate fără autorizaţie de construcţie. Înştiinţarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizaţiei de construcţie şi nici pe cele ale titlului de proprietate."32. La articolul 71, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei."33. La articolul 72, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă răspunde civil, în limita majorărilor de întârziere calculate."34. La articolul 74, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene adopta hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale, între limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor."35. La articolul 75, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale se vor detalia procedurile menţionate la alin. (1), precum şi cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare."36. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - În fiecare an, până la data de 15 mai, autorităţile administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanţe, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sa cuprindă toate veniturile proprii ale acestora."37. Articolul 77 va avea următorul cuprins:"Art. 77. - În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, după consultarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului."38. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - În anul 2002, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, consiliile locale şi consiliile judeţene vor revizui şi vor adopta hotărârile privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2003."39. La anexa nr. 1, punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
           
    "Nr. crt.Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabileValoarea impozabilă**) (lei/m2)
    Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire  [condiţii cumulative***)]Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire
    0123
    1.Clădiri:    
    a)cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale5.300.0003.100.000
    b)cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare1.400.000900.000
    2.Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:    
    a)cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare900.000800.000
    b)cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.500.000300.000"
  40. Partea introductivă a punctului 1 şi punctul 3 din nota din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:"NOTĂ:1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexa, se vor aplica următorii coeficienţi de corectie:...................................................................3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficienţii de corectie menţionaţi la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10."41. La anexa nr. 2, punctele 1 şi 5 vor avea următorul cuprins:"1. Clădirile instituţiilor publice, precum şi clădirile care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice....................................................................5. Clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», precum şi cele din domeniul privat al statului şi administrate de regie, care sunt atribuite conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu modificările ulterioare."42. La anexa nr. 2 punctul 7, numerele (4), (14) şi (20) vor avea următorul cuprins:"(4) canalizatii şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene, realizate pe suport propriu;.................................................................. (14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, conducte de termoficare şi reţele de canalizare;.................................................................. (20) altele de natura similară stabilite prin hotărâre a consiliului local."43. Partea introductivă şi litera f) a notei din anexa nr. 4 vor avea următorul cuprins:"NOTĂ:Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localităţi, potrivit art. 13 din prezenta ordonanţă, ţinându-se seama de ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corectie:................................................. f) localităţi rurale de rangul V: ................. 1,0."44. Punctul 1 al literei A din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:"1. terenurile cu construcţii, pentru suprafaţa construită a acestora;"45. La litera A din anexa nr. 5, după punctul 6 se introduce punctul 7 cu următorul cuprins:"7. terenurile aferente clădirilor instituţiilor publice, precum şi clădirilor care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice."46. Punctul 4 al literei B din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:"4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă."47. Litera a) a punctului C din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:
         
        "- lei/an -
    a)luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz şi agrement personal───────────
    100.000"
  48. Punctul 4 al literei A din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:"4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile - organizare de şantier -, necesare execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a construcţiilor."49. Litera B din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:"B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru viza anuală sau trimestriala a acestora se datorează următoarele taxe:1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:
  Activităţi lucrative - lei -
  a) pentru meseriasi şi cărăuşi 50.000 - 75.000 b) pentru cazane de fabricat rachiu 75.000 - 130.000 c) pentru liber-profesionisti 130.000 - 200.000 d) pentru mori, prese de ulei şi darace 200.000 - 400.000 e) pentru activităţi de proiectare 500.000 -1.000.000 f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 400.000 -1.000.000
  2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, între 83.000 lei şi 121.000 lei.3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:
                                      - lei -
   
  a1) la scara 1:500 240.000 a2) la scara 1:1.000 360.000 a3) la scara 1:2.000 480.000
  4. Pentru eliberarea certificatului de producător, între 50.000 lei şi 500.000 lei, iar pentru viza trimestriala a acestuia, între 25.000 lei şi 100.000 lei."
   +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 17 iulie 2002.Nr. 522.--------