NORME PROPRII din 8 mai 2002de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti
EMITENT
 • CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 129 din 7 mai 2002
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Nr. M50 din 8 mai 2002
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Nr. 369/DT din 9 mai 2002
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
 • Nr. 10 din 15 mai 2002
 • SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA
 • Nr. 400 din 13 iunie 2002
 • CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI
 • Nr. 509 din 26 aprilie 2002
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • Nr. 274 din 7 iunie 2002
 • SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII
 • Nr. 5.186 din 16 mai 2002
 • SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE
 • Nr. 940 din 14 mai 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 7 august 2002   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractelor-cadru aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001, Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti. (2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate prin ordinele preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001, nr. 604/4.188/2001, nr. 629/4.233/2001 şi nr. 630/4.234/2001. (3) Prezentele norme se aplică începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2001, Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001, Hotărârii Guvernului nr. 1.330/2001 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001.  +  Articolul 2Furnizorii de servicii medicale din reţelele sanitare aparţinând sistemului apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti sunt cei prevăzuţi la art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001.  +  Articolul 3Atribuţiile ce revin potrivit legii direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către direcţiile medicale sau de alte structuri similare ale ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii.  +  Articolul 4 (1) În vederea încheierii contractului furnizorii de servicii medicale vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiinţare a furnizorilor de servicii medicale. (2) La încheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice furnizorii vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu excepţia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului.  +  Articolul 5Toate documentele care stau la baza încheierii şi derulării contractului de furnizare de servicii medicale şi farmaceutice în baza prezentelor norme şi care sunt confidenţiale datorită specificului instituţiilor respective se certifica prin semnatura reprezentanţilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea şi realitatea datelor transmise şi/sau raportate. Aceste documente se prezintă spre verificare de reprezentanţii legali ai furnizorilor numai reprezentanţilor abilitaţi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi agreati de furnizor.  +  Articolul 6Modelele contractelor de furnizare de servicii medicale şi farmaceutice, adaptate situaţiilor specifice, după caz, care se încheie între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale din reţelele ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.  +  Capitolul 2 Asistenţa medicală primara  +  Secţiunea I Modalităţi de contractare  +  Articolul 7Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primara se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităţi sanitare care coordonează activităţile medicale din aceste cabinete şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform reglementărilor specifice.  +  Articolul 8Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primara se încheie de reprezentantul legal al centrului medical şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 9Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primara pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic şi tratament sau a altor unităţi sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 10Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primara pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din reţelele sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 11Listele cuprinzând asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primara, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, după cum urmează: a) pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii listele care includ şi militari în termen, elevi şi studenţi militari, deţinuţi se certifica de către comandantul unităţii şi de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în coordonarea căreia se afla cabinetul medical; medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligaţia de a aduce la cunoştinţa medicului de familie de la care a plecat asiguratul, prin comunicare scrisă, în termen de 15 zile, includerea acestuia pe lista sa; b) pentru cabinetele medicale care funcţionează în sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi în care se acordă asistenţa medicală anumitor categorii de asiguraţi a căror identitate nu poate fi divulgată din motive de siguranţă naţionala, precum şi pentru cabinetele medicale în care se acordă asistenţa medicală retinutilor şi arestatilor preventiv listele vor fi raportate numeric, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 12Pentru asiguraţii care virează contribuţia la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi care se găsesc înscrişi pe listele unor medici de familie care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va confirma, în scris, caselor de asigurări de sănătate respective calitatea de asigurat al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi faptul că nu sunt înscrişi pe listele unor medici de medicina generală acreditaţi ca medic de familie, care sunt în relaţii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Secţiunea II Modalităţi de colectare a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate pentru unele categorii speciale de asiguraţi şi modalităţi de plată a furnizorilor în asistenţa medicală primara  +  Articolul 13Contribuţia la asigurările sociale de sănătate pentru arestatii preventiv se virează lunar de către ordonatorul de credite cu ordin de plată întocmit separat pentru aceste categorii de asiguraţi, iar declaraţia pentru contribuţia la Fondul de asigurări sociale de sănătate, împreună cu fotocopia ordinului de plată vizat de trezorerie vor fi remise la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 14Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenţa medicală acordată arestatilor preventiv se efectuează pe baza raportarilor numerice, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
       
    total număr de arestaţi preventiv în fiecare zi a lunii= număr mediu de arestaţi preventiv pe lună
    număr de zile calendaristice
    număr mediu de arestaţi x 10 preventiv pe lună= număr de puncte neajustate pe lună
    12
  Numărul iniţial de arestaţi preventiv se va stipula în contract şi va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2002.Cheia de control şi plata serviciilor medicale raportată la numărul mediu de arestaţi preventiv pe luna se fac prin comparare cu nivelul contribuţiei la Fondul de asigurări sociale de sănătate, calculat după următoarea formula:
     
    total număr de arestaţi preventiv aflaţi în arest în fiecare zi a lunii x 2 salarii minime brute pe ţară x 7%
    număr de zile calendaristice
   +  Articolul 15Casele judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti vor comunică medicului pe lista căruia se aflau aceste categorii de asiguraţi până la intrarea în arest preventiv datele primite trimestrial de la serviciile de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv datele de identitate ale acestora, durata cat s-au aflat în arest, precum şi numărul de puncte per capita pentru care Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a efectuat plata, făcând regularizarea corespunzătoare.  +  Articolul 16În centrele medicale de diagnostic şi tratament, în centrele medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti calculul punctelor aferente asistenţei medicale în afară programului de lucru realizat de către medicii care asigura permanenta se calculează după formula:număr de puncte/ora x număr de ore lucrate/zi x număr de zile lucrate x număr de medici  +  Articolul 17Pentru perioada de absenta a medicului care acorda asistenţa medicală primara ministerele şi instituţiile în a căror subordine se afla acesta organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic, comunicând despre acesta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 18Direcţiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor pune la dispoziţie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti liste cuprinzând medicii cu licenta de înlocuire, fără obligaţii contractuale, cum este şi cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizaţi, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.  +  Articolul 19Dispoziţiile art. 12 teza întâi din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primara nu sunt aplicabile militarilor în termen, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ militare, precum şi persoanelor private de libertate.  +  Articolul 20Medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele judeţene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului Bucureşti, care au înscrişi pe lista proprie asiguraţi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, vor prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală pentru aceştia, pe recepte tip Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în vederea decontării medicamentelor de către aceasta casa de asigurări de sănătate, şi vor elibera scrisori de trimitere personalizate pentru sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 21 (1) Numărul total de puncte se ajusteaza şi în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, astfel: criteriile de încadrare a cabinetului medical în una dintre cele 3 condiţii de desfăşurare a activităţii se aproba prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al ministrului apărării naţionale, ministrului de interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Roman de Informaţii, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorului Serviciului de Informaţii Externe şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza: a) pentru zone izolate, cu până la 20%; b) pentru condiţii grele, cu până la 40%; c) pentru condiţii foarte grele, cu până la 60%. (2) Lista cuprinzând cabinetele medicale în care se acordă asistenţa medicală primara la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabileşte anual de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii şi se aproba anual de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
   +  Capitolul 3 Modalităţile de plată în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice  +  Articolul 22Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de servicii paraclinice şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice efectuate în anul precedent, cu încadrarea în suma prevăzută cu aceasta destinaţie. Numărul de investigaţii paraclinice poate fi renegociat dacă fondul cu aceasta destinaţie suferă modificări în cursul anului sau dacă se înregistrează economii la alţi furnizori de servicii paraclinice, cu încadrarea în sumele alocate cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 23Decontarea de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor stomatologice se face în limita unui plafon trimestrial pe fiecare medic în cazul cabinetelor medicale din unităţile sanitare ambulatorii de specialitate aparţinând ministerelor cu reţele sanitare proprii, precum şi în cadrul ambulatoriilor de specialitate integrate spitalelor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 24Cabinetele medicale din structurile menţionate la art. 23 vor tine evidenta serviciilor medicale pentru fiecare asigurat, iar documentele justificative ce urmează să fie întocmite în vederea decontării de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti vor fi adaptate la specificul fiecărei instituţii şi minister, cu respectarea confidenţialităţii datelor.  +  Capitolul 4 Modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu  +  Articolul 25Asistenţa cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigura de farmaciile autorizate/acreditate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi de farmaciile care funcţionează în structura unităţilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţionala şi autoritate judecătorească.  +  Articolul 26În vederea respectării prevederilor speciale cuprinse în legile proprii de organizare şi funcţionare, de care beneficiază anumite categorii de asiguraţi a căror identitate nu poate fi divulgată din motive de siguranţă naţionala, modalitatea de întocmire/raportare şi verificare a prescripţiilor medicale şi a documentelor justificative va fi stabilită de comun acord de către ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 27Medicamentele cu sau fără contribuţie personală se acordă pe bază de prescripţie medicală eliberata de medicii care se afla în relaţii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi de medicii din cabinetele de unitate din reţeaua apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, prin intermediul reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, pentru asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 28Pentru farmaciile care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriile de specialitate din reţeaua sanitară proprie Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va acorda, în cadrul sumelor contractate, până pe data de 5 a lunii, avansuri lunare în limita a 30% din suma corespunzătoare lunii respective, în acest sens valoarea contractată urmând să fie defalcata în transe lunare.  +  Capitolul 5 Modalităţile de plată în asistenţa medicală spitaliceasca  +  Articolul 29 (1) Numărul de cazuri de spitalizare/spital şi secţie se negociaza diferenţiat pentru asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cei ai altor case de asigurări de sănătate, în funcţie de numărul de cazuri de spitalizare/spital şi secţie stabilit ca medie a numărului de internari pe ultimii 5 ani/spital şi de gradul de adresabilitate la spitalul/secţia respectiva. Numărul anual de cazuri negociat se defalcheaza pe trimestre. (2) În cazul în care într-un spital se realizează un număr mai mic de internari în unele secţii, economiile realizate vor fi utilizate pentru plata unui număr mai mare de internari la nivelul altor secţii din cadrul spitalului, unde se justifica aceasta.  +  Articolul 30Durata optima de spitalizare/secţii, aprobată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru spitalele penitenciare, este prevăzută în anexa nr. 7.  +  Articolul 31În situaţia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate, ca urmare a unei adresabilitati crescute a acestora, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate accepta la decontare aceasta depasire, cu încadrarea în sumele aprobate prin buget pentru servicii medicale spitaliceşti.  +  Articolul 32Contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti acordate în urma unui accident de muncă se recuperează de către furnizorul de servicii medicale spitaliceşti, prin ordin de încasare, de la unitatea la care s-a înregistrat accidentul de muncă.  +  Articolul 33Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se defalcheaza de către spitale pe trimestre, cu acordul direcţiilor medicale sau al structurilor similare ale ministerelor, în funcţie de subordonare, şi al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 34Spitalele vor raporta direcţiilor medicale sau structurilor similare şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi şi calitativi comparativ cu cei contractati.  +  Articolul 35Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta direcţiilor medicale sau structurilor similare şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti execuţia bugetului, respectiv realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractati.  +  Articolul 36Lunar, până la data de 10 a lunii curente pentru luna expirată, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va raporta centralizat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv realizarea de către spitale a indicatorilor cantitativi şi calitativi comparativ cu cei contractati.  +  Capitolul 6 Condiţiile acordării serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti şi a altor tipuri de transport medical contractate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti  +  Articolul 37Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti şi a altor tipuri de transport medical se încheie pe baza următoarelor documente: a) actul de înfiinţare a serviciului de ambulanta, respectiv ordinul sau dispoziţia ministrului/directorului instituţiei căreia îi aparţine unitatea sanitară; b) autorizaţia sanitară de funcţionare vizata pentru anul în curs; c) codul fiscal al unităţii sanitare ce coordonează serviciul de ambulanta; d) contul deschis la trezoreria statului.  +  Articolul 38Este obligatorie prezenta personalului medico-sanitar din cadrul serviciului de ambulanta în toate tipurile de urgenta.  +  Articolul 39Documentele cerute pentru contractare, care necesita revizuire periodică, vor fi prezentate vizate pentru anul în curs. Furnizorul este obligat să efectueze demersurile necesare în vederea vizarii sau eliberării înaintea expirării perioadei de valabilitate.  +  Articolul 40Nerespectarea termenului de depunere a facturii şi a documentelor de raportare, precum şi raportarea incorectă şi incompleta a datelor solicitate atrag nedecontarea în termenul prevăzut.  +  Articolul 41Serviciile medicale de urgenta prespitalicesti şi alte tipuri de transport medical, acordate în urma unui accident de muncă, se factureaza de către serviciul de ambulanta către unitatea la care asiguratul este angajat.  +  Articolul 42În cazul în care serviciul de ambulanta este solicitat în mod repetat de către un pacient diagnosticat cu o boala cronica şi acesta refuza nejustificat internarea, furnizorul va informa de îndată Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, aceasta luând măsurile necesare, mergand până la nedecontarea contravalorii serviciilor, când se dovedeşte culpa furnizorului, sau, după caz, recuperarea de la pacient a contravalorii serviciilor medicale.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 43Prezentele norme se aplică în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice din reţelele sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, precum şi cu furnizorii de dispozitive medicale.  +  Articolul 44Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor de către furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia asiguratului, în limita bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 45Recuperarea sumelor pentru asiguraţii care virează contribuţia la alte case de asigurări de sănătate şi care beneficiază de asistenţa medicală în unităţile sanitare din reţeaua sanitară a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se va face potrivit metodologiei stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, limita de cheltuieli corespunzătoare putând fi asigurata o dată cu rectificarea bugetului sau/şi prin virari de credite potrivit legii.  +  Articolul 46Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1────────la norme────────CONTRACTde furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primaraI. Părţile contractanteCasa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumita în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ......, str. ....... nr. ..., sectorul ...., telefon/fax ...., având codul fiscal nr. .. şi contul nr. ......, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte/director general ......... şi director general adjunct economic/director financiar contabil .....................şiSpitalul militar/Penitenciarul ......, în calitate de unitate sanitară care gestionează activităţile specifice din infirmerii, reprezentat prin ......., cu Autorizaţia de înfiinţare nr. ....., Autorizaţia sanitară nr. ....., având sediul în oraşul ....., str. ...... nr. ......., judeţul ....., telefon ......, cont nr. ..., deschis la trezoreria ......., cod fiscal nr. ............, poliţa de asigurare de malpraxis nr. .............II. Obiectul contractuluiArt. 1.- Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primara, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primara, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, precum şi decontarea de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor de asistenţa medicală primara asigurate de medicii de medicina generală din infirmerii, conform Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.III. Serviciile medicale furnizateArt. 2. - Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primara, detaliate în Normele de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primara, sunt următoarele: a) servicii profilactice; b) servicii de urgenta; c) servicii medicale curative; d) servicii speciale; e) activităţi de suport.Art. 3. - (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie a medicilor prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezentul contract. (2) Furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primara se desfăşoară la infirmeriile cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul contract.IV. Durata contractuluiArt. 4. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor contractante în situaţia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primara pe anul 2002. V. Obligaţiile părţilor contractanteA. Obligaţiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.Art. 6. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii: a) sa plătească spitalului sumele cuvenite pentru activităţile de medicina primara efectiv prestate asiguraţilor în cadrul infirmeriilor a căror activitate medicală este gestionata de acest spital, pe baza facturilor emise de furnizorii de servicii medicale; b) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum şi acreditarea personalului medical angajat; c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale primare prevăzute în prezentul contract; d) să efectueze controlul legalităţii, necesităţii, oportunităţii, economicitatii şi realităţii privind contravaloarea serviciilor medicale prestate de către medicii din infirmerii, precum şi modul de centralizare, raportare şi plata efectivă a serviciilor medicale gestionate de spital; e) sa verifice prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală din partea asiguraţilor şi a investigatiilor medicale paraclinice recomandate de furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primara, în conformitate cu reglementările în vigoare; f) sa comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, numele persoanelor care şi-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contribuţiei ce revine ca obligaţie de plată asiguratului; g) sa informeze furnizorul de servicii medicale în asistenţa medicală primara asupra condiţiilor de contractare.B. Obligaţiile spitaluluiArt. 7. - Spitalul are următoarele obligaţii: a) să prezinte lista iniţială a asiguraţilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrişi şi sa actualizeze lunar aceasta lista; b) sa gestioneze activităţile din infirmerii, conform prevederilor ordinului comun al ministrului apărării naţionale şi al preşedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 443/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza normelor metodologice elaborate de Direcţia financiară şi Direcţia de asistenţa medicală din cadrul Ministerului Apărării Naţionale; c) să asigure confidenţialitatea datelor rezultate din derularea prezentului contract; d) sa centralizeze documentele justificative lunare în baza cărora se va realiza decontarea sumelor cuvenite, conform ordinului comun al ministrului apărării naţionale şi al preşedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., şi să le trimită la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în termen de 3 zile; e) sa îndrume şi sa verifice corectitudinea actului medical prestat de medicii de medicina generală din infirmerii; f) sa verifice modul în care se asigura acordarea asistenţei medicale pentru cazurile de urgenta; g) sa utilizeze în mod eficient sumele obţinute în baza contractului cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi să respecte destinaţia acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/1998, cu modificările şi completările ulterioare.VI. Modalităţi de platăArt. 8. - Modalităţile de plată în asistenţa medicală primara sunt:1. plata per capita prin tarif/persoana asigurata;2. tarif/serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din listele medicilor. Pentru medicii nou-veniti într-o localitate se asigura un venit echivalent cu un salariu şi o sumă necesară pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare a cabinetului, stabilite potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primara.1.1. Plata per capita se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primara.Valoarea estimată a unui punct pentru plata per capita este unica pe ţara, de ......... lei.1.2. Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 se ajusteaza: a) în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de medicina generală din infirmerie:
       
    - zone izolate:DA/NU ......%;
    - condiţii grele:DA/NU ......%;
    - condiţii foarte grele:DA/NU ......%;
    - localităţi izolate cu condiţii grele sau foarte grele, cu număr mic de locuitori:DA/NU ......%;
  b) în funcţie de gradul profesional:
       
    - medic primar+20%;
    - medic fără grad profesional-10%.
  2. Plata/serviciu medical se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001.Valoarea estimată a unui punct pentru plata/serviciu este unica pe ţara şi se stabileşte pentru fiecare trimestru, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001.Art. 9. - (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia sa deconteze, în termen de maximum 20 de zile de la încheierea lunii, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între spitalul militar/penitenciar şi medicii de medicina generală din infirmerii, la valoarea estimată a punctului per capita şi pe serviciu medical. (2) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de medicina generală ca urmare a regularizarilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului per capita şi a punctului pe serviciu medical. (3) Valoarea definitivă a punctului per capita se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiile medicale sau alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii şi de Colegiul Medicilor din România. (4) Neefectuarea, datorită medicului de medicina generală, conform planificarii, în proporţie de peste 20%, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 13 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primara, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001, atrage diminuarea veniturilor aferente plăţii per capita pentru trimestrul respectiv cu 10%.Art. 10. - (1) Virarea sumelor aferente plăţii per capita şi plăţii pe serviciu medical se face de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în contul spitalului nr. ....., deschis la trezoreria ............. . (2) Decontarea sumelor pentru plata per capita şi pe serviciu medical se face pe baza documentelor justificative impuse de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.VII. Calitatea serviciilor medicaleArt. 11. - (1) Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calităţii lor, în normele privind calitatea asistenţei medicale elaborate de către comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate de către medici în sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti va fi controlată de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, împreună cu Serviciul medical al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Colegiul Medicilor din România.VIII. Răspunderea contractualăArt. 12. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datorează daune-interese.Art. 13. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.Art. 14. - Reprezentantul legal al spitalului cu care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Acesta răspunde material, civil sau penal în cazul în care se constata raportări eronate, conform legislaţiei în vigoare.Art. 15. - Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.Art. 16. - Clauza specială (1) Orice împrejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnării contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerată forta majoră şi exonereaza de răspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. (3) Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea şi încetarea cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în termen. (4) În cazul în care împrejurările care obliga la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.IX. ContravenţiiArt. 17. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primara de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării urmatorului control.X. Încetarea contractuluiArt. 18. - Prezentul contract poate fi denunţat în mod unilateral de către oricare dintre părţile contractante, cu condiţia notificării intentiei de denunţare cu cel puţin 10 zile anterior datei de la care se doreşte rezilierea contractului.Art. 19. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificării intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.XI. CorespondentaArt. 20. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor contractante. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractuluiArt. 21. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare, cu cel puţin 10 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi contractante şi este parte integrantă a acestui contract.Art. 22. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător numai cu acordul părţilor.Art. 23. - Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţile contractante.Art. 24. - Clauza specială (1) Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarata nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauza declarata nulă să fie înlocuită printr-o alta clauza care să corespundă cat mai bine cu putinta spiritului contractului. (2) Dacă expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pe toată durata de valabilitate a contractului.XIII. Soluţionarea litigiilorArt. 25. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila. (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.Art. 26. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.XIV. Alte clauze
     
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
  Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ..................., în doua exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
       
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  Preşedinte/Director general,Spitalul militar/penitenciar
    Director general adjunct economic/  Director financiar contabil,Reprezentant legal al infirmeriilor din raza teritorială a spitalului,
    Vizat  
    ─────  
    Oficiul juridic
   +  Anexa 1──────la contract────────────1. ...., grad profesional ....., codul medicului ....... acreditat de comisia de acreditare ...... prin ..... nr. ..... din ..... şi având un număr de ...... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;2. ...., grad profesional ....., codul medicului ....... acreditat de comisia de acreditare ...... prin ..... nr. ..... din ..... şi având un număr de ...... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;3. ...., grad profesional ....., codul medicului ....... acreditat de comisia de acreditare....... prin ..... nr. ..... din ..... şi având un număr de ...... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;...  +  Anexa 2──────la contract────────────Furnizarea serviciilor medicale se desfăşoară la următoarele unităţi ale furnizorului:1. ...... din ......, sectorul/judeţul ......, tel./fax ......, cu Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ......./......, eliberata de ......, şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../.........2. ...... din ......, sectorul/judeţul ......, tel./fax ......, cu Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ......./......, eliberata de ......, şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........;...
   +  Anexa 2──────la norme──────────CONTRACTde furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile cliniceI. Părţile contractanteCasa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumita în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ......, str. ...... nr. ...., sectorul ......, telefon/fax ......, având codul fiscal nr. ..... şi contul nr. .............., deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte/director general ........ şi director general adjunct economic/director financiar contabil ........ ,şiFurnizorul de servicii medicale ..................., organizat:- unitate sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie ................., reprezentată prin ................;- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ........., reprezentant legal ......, cu Autorizaţie de înfiinţare nr. ......, Certificat de înregistrare nr. ......, Autorizaţie sanitară nr. ........., având sediul în municipiul/oraşul .........., str. ...... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, telefon .........., cont nr. ......., deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. ......, copie de pe dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintăII. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum şi Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.III. Serviciile medicale de specialitate furnizateArt. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguraţilor, conform anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în următoarele specialităţi: a) ...........................; b) ...........................; c) ...........................;...Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfăşoară şi în următoarele unităţi ale furnizorului, altele decât sediul principal:1. ..... din ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., sectorul/judeţul ......, tel./fax ......, cu Autorizaţia de funcţionare nr. ..../..., eliberata de ....., şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../......;2. ..... din ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., sectorul/judeţul ......, tel./fax ......, cu Autorizaţia de funcţionare nr. ..../..., eliberata de ....., şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../......;3. ..... din ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., sectorul/judeţul ......, tel./fax ......, cu Autorizaţia de funcţionare nr. ..../..., eliberata de ....., şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../......;...Art. 4. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se face de către următorii medici:1. ......, acreditat de comisia de acreditare ............ prin .......... nr. ......... din ............;2. ......, acreditat de comisia de acreditare ............ prin .......... nr. ......... din ............;3. ......, acreditat de comisia de acreditare ............ prin .......... nr. ......... din ............;...Art. 5. - (1) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu în sistemul asigurărilor de sănătate se acordă în baza biletului de trimitere întocmit de către medicul de familie al asiguratului, medicul din cabinetele medicale şcolare sau studenţeşti - pentru elevi, respectiv studenţi -, medicii din cabinetele de unitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, precum şi pe bază de scrisoare medicală de la medicii de specialitate din spitale, în situaţia în care este necesar un tratament ambulatoriu înainte de internarea în spital sau atunci când este necesar un astfel de tratament după externare, cu excepţia urgentelor şi afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, situaţie în care medicii de specialitate vor solicita persoanelor respective actele care dovedesc calitatea de asigurat. (2) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu se acordă şi pe baza biletului de trimitere de la un alt medic de o alta specialitate din ambulatoriul de specialitate, numai în situaţia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv.IV. Durata contractuluiArt. 6. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.Art. 7. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor contractante pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice.V. Obligaţiile părţilor contractanteA. Obligaţiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.Art. 8. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii: a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, conform contractelor încheiate cu aceştia; b) sa verifice recomandările pentru investigaţii paraclinice şi prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, în conformitate cu reglementările în vigoare; c) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum şi acreditarea personalului medical angajat; d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate asiguraţilor proprii, pe baza facturii însoţite de desfasuratoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora; e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate asupra condiţiilor de contractare.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicaleArt. 9. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) sa acorde servicii de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgentelor şi afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate; b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinţe negative asupra sănătăţii publice, pentru persoanele prevăzute în lista suplimentară a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere al acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnaţi de către direcţiile de sănătate publică şi menţionaţi în biletul de trimitere; c) sa furnizeze tratamentul adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare, şi sa înscrie în mod obligatoriu pe fiecare prescripţie medicală sintagma "afectiune acuta/subacuta sau cronica", după caz; d) sa nu refuze acordarea asistenţei medicale asiguraţilor în caz de urgenta, ori de câte ori se solicita aceste servicii medicale; e) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale şi criteriile de calitate pentru activitatea desfăşurată la nivelul cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate; f) să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea şi sa îi consilieze în scopul prevenirii imbolnavirilor şi al păstrării sănătăţii; g) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale; h) sa factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare; i) să respecte normele de raportare a bolilor, conform reglementărilor legale în vigoare; j) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate şi a unităţii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală; k) să îşi stabilească programul de activitate, sa îl respecte şi sa îl afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, şi sa stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat; l) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate; sa transmită rezultatele investigatiilor paraclinice medicului care a solicitat aceste investigaţii; m) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente de tratament; n) sa anunţe casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta; o) sa acorde asistenţa medicală asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate pentru aceştia; p) sa nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personală pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în norme; q) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale; r) să solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor; s) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru îngrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale; t) sa transmită lunar datele şi informaţiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora şi utilizând formularele impuse de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate; u) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfăşurare a întregii activităţi care face obiectul contractului; v) sa utilizeze în condiţii de eficienta fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.VI. Modalităţi de platăArt. 10. - (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu:1. tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte;2. tarif pe serviciu în lei pentru serviciile de terapie fizicală efectuate în bazele de tratament, cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001. (2) Valoarea estimată a unui punct, unica pe ţara, este de .............. lei.Art. 11. - (1) Decontarea acestor servicii se face lunar, la valoarea estimată a unui punct, în termen de 20 de zile de la data depunerii facturii şi a decontului. La finele fiecărui trimestru, dar nu mai târziu de data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitivă a unui punct. (2) Valoarea definitivă a unui punct se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţia medicală în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale.Clauzele speciale se completează pentru fiecare cabinet medical şi fiecare medic de specialitate din componenta furnizorului de servicii medicale cu care s-a încheiat contractul şi alcătuiesc anexa la prezentul contract.Art. 12. - Numărul de puncte calculat conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 se majorează: a) în funcţie de gradul profesional:- medic primar .............................. %; b) în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea:
       
    - zone izolate:DA/NU ..............%;
    - condiţii grele:DA/NU ..............%;
    - condiţii foarte grele:DA/NU ..............%.
  Valoarea contractului pentru serviciile medicale, cuantificata în puncte, este de........................... .VII. Calitatea serviciilor medicaleArt. 13. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calităţii lor, în normele privind calitatea asistenţei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.VIII. Răspunderea contractualăArt. 14. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datorează daune-interese.Art. 15. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 11 alin. (1) nu sunt respectate din vina casei de asigurări de sănătate, aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.Art. 16. - Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.Art. 17. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Acesta răspunde material, civil şi penal, în cazul în care se constata raportări eronate, conform legislaţiei în vigoare. Pentru sumele necuvenite încasate în plus de furnizor ca urmare a raportarilor eronate se percep penalităţi egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.Art. 18. - Clauza specială (1) Orice împrejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnării contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerată forta majoră şi exonereaza de răspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea şi încetarea cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în termen. (3) În cazul în care împrejurările care obliga la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.IX. ContravenţiiArt. 19. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casa de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până la momentul efectuării urmatorului control.X. Încetarea contractuluiArt. 20. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situaţii: a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni; c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului de servicii medicale; d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru; e) în situaţia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau pentru recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice; f) în cazul în care se constata încasarea de contribuţie personală de la asiguraţi pentru serviciile medicale care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001.Art. 21. - Contractul încetează de la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţa al părţilor; c) denunţarea unilaterala a contractului de către oricare dintre părţile contractante, printr-o notificare scrisă, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.Art. 22. - Situaţiile prevăzute la art. 20 şi 21 se constata de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.Art. 23. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificării intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.XI. CorespondentaArt. 24. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor contractante. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractuluiArt. 25. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.Art. 26. - Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţile contractante.Art. 27. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 10 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi contractante şi este parte integrantă a acestui contract.Art. 28. Clauza specială (1) Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarata nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauza declarata nulă să fie înlocuită printr-o alta clauza care să corespundă cat mai bine cu putinta spiritului contractului. (2) Dacă expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pe toată durata de valabilitate a contractului.XIII. Soluţionarea litigiilorArt. 29. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila. (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.Art. 30. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.XIV. Alte clauze
     
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
  Anexa .......... face parte integrantă din prezentul contract.Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ..........., în doua exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
       
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  Preşedinte/Director general,Furnizor de servicii medicale
    Director general adjunct economic/  Director financiar contabil,Reprezentantul legal,
    Vizat  
    ─────  
    Oficiul juridic
   +  Anexa 3──────la norme─────────CONTRACTde furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paracliniceI. Părţile contractanteCasa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumita în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ....., str. ........ nr. ......., sectorul ....., telefon/fax ........, având codul fiscal nr. ....... şi contul nr. ......, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte/director general ................ şi director general adjunct economic/director financiar contabil .......................şiFurnizorul de servicii medicale ......................., organizat:- unitate sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie ............, reprezentată prin ...................;- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ........, reprezentant legal ..........., cu Autorizaţie de înfiinţare nr. ......, Certificat de înregistrare nr. ...., Autorizaţie sanitară nr. ......, având sediul în municipiul/oraşul ...., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........, telefon ......, cont nr. ......, deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. ...., copie de pe dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintăII. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum şi normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.III. Serviciile medicale de specialitate furnizateArt. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguraţilor, conform anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în specialitatile care constituie anexa la prezentul contract.Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfăşoară şi în următoarele unităţi ale furnizorului, altele decât sediul principal:1. ....... din ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ....., sectorul/judeţul ......, telefon/fax ...... cu Autorizaţia de funcţionare nr. ...../...., eliberata de ......., şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../.......;2. ....... din ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ....., sectorul/judeţul ......, telefon/fax ....., cu Autorizaţia de funcţionare nr. ...../...., eliberata de ......., şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../.......;3. ....... din ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ....., sectorul/judeţul ......, telefon/fax ....., cu Autorizaţia de funcţionare nr. ...../...., eliberata de ......., şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../.......;4. ....... din ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ....., sectorul/judeţul ......, telefon/fax ....., cu Autorizaţia de funcţionare nr. ...../...., eliberata de ......., şi Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../ ......;...Art. 4. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice se face de către următorii medici:1. ........, acreditat de comisia de acreditare ....... prin ..... nr. ...... din ................;2. ........, acreditat de comisia de acreditare ....... prin ..... nr. ...... din ................;3. ........, acreditat de comisia de acreditare ....... prin ..... nr. ...... din ............... .IV. Durata contractuluiArt. 5. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.Art. 6. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor contractante pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice.V. Obligaţiile părţilor contractanteA. Obligaţiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.Art. 7. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii: a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice, conform contractelor încheiate cu aceştia; b) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum şi acreditarea personalului medical angajat; c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate şi prestate asiguraţilor proprii, pe baza facturii însoţite de desfasuratoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora; d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate asupra condiţiilor de contractare.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paracliniceArt. 8. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) sa acorde servicii medicale paraclinice asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere; b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinţe negative asupra sănătăţii publice, pentru persoanele prevăzute în lista suplimentară a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere al acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnaţi de către direcţiile de sănătate publică şi menţionaţi pe biletul de trimitere; c) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice şi criteriile de calitate pentru activitatea desfăşurată la nivelul laboratoarelor medicale; d) să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile oferite şi despre modul în care vor fi furnizate acestea; e) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale; f) sa factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare; g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate şi a unităţii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală; h) să îşi stabilească programul de activitate, sa îl respecte şi sa îl afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, şi sa stabilească programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat; i) sa informeze medicul de familie şi medicul de specialitate, prin scrisoare medicală expediată direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise; j) sa acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguraţilor, fără nici o discriminare; k) sa anunţe casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta; l) să efectueze investigaţii paraclinice asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru aceştia; m) sa nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personală pentru investigaţiile paraclinice furnizate care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001; n) sa afiseze la loc vizibil la laboratorul medical numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale; o) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfăşurare a întregii activităţi care face obiectul contractului; p) sa utilizeze în condiţii de eficienta fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.VI. Modalităţi de platăArt. 9. - Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei, conform urmatorului tabel:
             
    Nr. crt.Serviciul paraclinicTarif negociatNumăr negociat de servicii*)Total lei (col. 2 x col. 3)
    01234
    1.        
    2.        
    ...        
      TOTAL:XX
  ---------- Notă *) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractului.Suma anuală contractată este ......................... lei, din care:- trimestrul I ................ lei;- trimestrul II ............... lei;- trimestrul III .............. lei;- trimestrul IV .............. lei.Art. 10. - Decontarea acestor servicii se face lunar, în termen de 20 de zile de la data depunerii facturii.VII. Calitatea serviciilor medicaleArt. 11. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calităţii lor, în normele privind calitatea asistenţei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.VIII. Răspunderea contractualăArt. 12. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datorează daune-interese.Art. 13. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 10 nu sunt respectate din vina casei de asigurări de sănătate, aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.Art. 14. - Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.Art. 15. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Acesta răspunde material, civil şi penal, în cazul în care se constata raportări eronate, conform legislaţiei în vigoare. Pentru sumele necuvenite încasate în plus de furnizor ca urmare a raportarilor eronate se percep penalităţi egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.Art. 16. - Clauza specială: (1) Orice împrejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnării contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerată forta majoră şi exonereaza de răspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea şi încetarea cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în termen. (3) În cazul în care împrejurările care obliga la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.IX. ContravenţiiArt. 17. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casa de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până la momentul efectuării urmatorului control.X. Încetarea contractuluiArt. 18. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situaţii: a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni; c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului de servicii medicale paraclinice; d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru; e) în cazul în care se constata încasarea de contribuţie personală de la asiguraţi pentru serviciile medicale paraclinice care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001.Art. 19. - Contractul încetează de la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţa al părţilor; c) denunţarea unilaterala a contractului de către oricare dintre părţile contractante, printr-o notificare scrisă, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.Art. 20. - Situaţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constata de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.Art. 21. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante, pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificării intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.XI. CorespondentaArt. 22. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor contractante. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax), ce figurează în prezentul contract, sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractuluiArt. 23. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.Art. 24. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 10 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este parte integrantă a acestui contract.Art. 25. - Clauza specială: (1) Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarata nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile convin ca orice clauza declarata nulă să fie înlocuită printr-o alta clauza care să corespundă cat mai bine cu putinta spiritului contractului. (2) Dacă expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pe toată durata de valabilitate a contractului.XIII. Soluţionarea litigiilorArt. 26. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori cu alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila. (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.Art. 27. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.XIV. Alte clauze
     
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
  Anexa ................... face parte integrantă din prezentul contract.Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ...................... în doua exemplare a câte .............. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
       
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  Preşedinte/Director general,Furnizor de servicii medicale
    Director general adjunct economic/  Director financiar contabil,Reprezentantul legal,
    Vizat  
    ─────  
    Oficiul juridic
   +  Anexa 4-------la norme--------CONTRACTde furnizare de servicii medicale stomatologiceI. Părţile contractanteCasa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumita în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ..................................., str. ............................................ nr. ..........., sectorul 1, telefon/fax ....................., având codul fiscal nr. .................... şi contul nr. ..............., deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte/director general .................. şi director general adjunct economic/director financiar contabil ................................,şiCabinetul medical organizat:- cabinet care funcţionează în structura unei unităţi sanitare cu personalitate juridică ....................................., reprezentant legal ......................................;- unitate sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie ............................., reprezentant legal ...........................;- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului .................................... aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie ....................., reprezentant legal ......................., cu Autorizaţia/Actului de înfiinţare nr. ................, Certificat de înregistrare nr. ............, cu Autorizaţia sanitară nr. ............, având sediul în municipiul/oraşul .............., str. ............................ nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ..........., cont nr. ................., deschis la Trezoreria ......................, cod fiscal nr. .........., copie de pe dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic/dentist pe care îl reprezintă.II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriul pentru specialitatile stomatologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor cuprinse în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, în normele de aplicare a acestuia, precum şi în Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.III. Serviciile medicale de specialitate furnizateArt. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguraţilor, conform anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice.Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile stomatologice se desfăşoară la următoarele unităţi ale furnizorului, conform anexei nr. 1 la prezentul contract.Art. 4. - Furnizarea serviciilor medicale stomatologice către asiguraţi se va asigura prin medicii prevăzuţi în anexa nr. 2 la prezentul contract.IV. Durata contractuluiArt. 5. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.Art. 6. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor contractante, pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice.V. Obligaţiile părţilor contractanteA. Obligaţiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.Art. 7. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii: a) sa verifice activitatea furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie stomatologica, conform prezentului contract; b) sa verifice prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie stomatologica, în conformitate cu reglementările în vigoare; c) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie stomatologica asupra condiţiilor de contractare; d) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale stomatologice contractate şi prestate asiguraţilor proprii, pe baza facturii însoţite de desfasuratoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora; e) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale stomatologice, precum şi acreditarea personalului medical angajat.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale stomatologiceArt. 8. - Furnizorul de servicii medicale stomatologice are următoarele obligaţii contractuale: a) sa acorde servicii medicale stomatologice contractate şi sa nu refuze acordarea asistenţei medicale stomatologice în caz de urgenta medicală, ori de câte ori se solicita aceste servicii medicale; b) să respecte dreptul asiguraţilor de a-şi alege medicul stomatolog/dentistul şi unitatea sanitară; c) sa informeze, dacă este cazul, medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele şi tratamentele efectuate sau despre orice alte aspecte care ţin de sănătatea asiguratului; d) să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile oferite, despre modul în care vor fi furnizate acestea şi să-i consilieze în scopul prevenirii imbolnavirilor şi al păstrării sănătăţii; e) sa furnizeze tratamentul adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor necesare, prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare; f) sa utilizeze în condiţii de eficienta fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; g) să solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor; h) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente şi economice de tratament; i) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, demnitatea şi intimitatea acestora, precum şi a prestaţiei medicale; j) sa transmită datele şi informaţiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora şi utilizând formularele impuse; k) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfăşurare a întregii sale activităţi care face obiectul contractului; l) să îşi stabilească programul de lucru, sa îl respecte şi sa îl afiseze la cabinetul medical într-un loc vizibil, precizând unde se poate adresa asiguratul în situaţii de urgenta survenite în afară orelor de program: numele medicului stomatolog/dentistului, adresa cabinetului, numărul de telefon; de asemenea, are obligaţia sa stabilească activitatea şi sarcinile de serviciu pentru personalul mediu şi auxiliar; m) sa informeze asiguraţii în scopul prevenirii imbolnavirilor şi al păstrării sănătăţii; n) sa participe la acţiunile de profilaxie promovate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; o) să respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale şi criteriile de calitate pentru activitatea desfăşurată în cabinetele medicale stomatologice din ambulatoriul de specialitate, precum şi la nivelul cabinetelor medicale stomatologice; p) sa factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare; q) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare; r) sa anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta; s) sa nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personală pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suporta integral de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform listelor şi condiţiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001; s) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele caselor de asigurări de sănătate cu care are contract; t) sa transmită lunar datele şi informaţiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora şi utilizând formularele impuse de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate; t) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfăşurare a întregii activităţi care face obiectul contractului; u) sa utilizeze în condiţii de eficienta fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.VI. Modalităţi de platăArt. 9. - Modalitatea de plată în asistenţa medicală stomatologica din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.Art. 10. - Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 şi în limita unui plafon trimestrial/medic stabilit conform art. 23 din normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, cu excepţia serviciilor medicale stomatologice de urgenta şi a serviciilor medicale de pedodontie şi ortodontie acordate copiilor sub 18 ani, care se decontează la nivelul realizarilor, cu încadrarea în fondurile trimestriale alocate asistenţei medicale stomatologice.Art. 11. - (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata. La finele fiecărui trimestru plafonul se regularizează conform art. 12 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001. (2) În cazul în care se înregistrează abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii împreună cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din România având calitatea de medici militari, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminuează cu 10% pentru fiecare situaţie. (3) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale stomatologice se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile.Art. 12. - Plata serviciilor medicale stomatologice se face în contul nr. ............................, deschis la Trezoreria ..................... .VII. Calitatea serviciilor medicaleArt. 13. - Serviciile medicale stomatologice furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calităţii lor, în normele privind calitatea asistenţei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.VIII. Răspunderea contractualăArt. 14. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datorează daune-interese.Art. 15. - În cazul în care termenele de plată nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.Art. 16. - Furnizorul de servicii medicale stomatologice garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.Art. 17. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Acesta răspunde material, civil şi penal, în cazul în care se constata raportări eronate, conform legislaţiei în vigoare. Pentru sumele necuvenite încasate în plus de furnizor ca urmare a raportarilor eronate se percep penalităţi egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.Art. 18. - Clauza specială (1) Orice împrejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnării contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerată forta majoră şi exonereaza de răspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea şi încetarea cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în termen. (3) În cazul în care împrejurările care obliga la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.IX. ContravenţiiArt. 19. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării urmatorului control.X. Încetarea şi rezilierea contractuluiArt. 20. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă în termen de maximum 30 de zile de la data constatării, în următoarele situaţii: a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni; c) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate conform prezentei hotărâri, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru; d) în situaţia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice; e) în cazul în care se constata încasarea de contribuţie personală de la asiguraţi pentru serviciile medicale care se suporta integral de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform listelor şi condiţiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001. f) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului.Art. 21. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală stomatologica încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) dacă medicul renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România; b) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; c) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, restructurare; d) pentru grave încălcări ale dispoziţiilor legale; e) prin acordul de voinţa al părţilor; f) denunţarea unilaterala a contractului de către oricare parte contractantă, cu condiţia notificării intentiei de denunţare cu cel puţin 10 zile anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.Art. 22. - Situaţiile prevăzute la art. 20 şi art. 21 lit. a)-d) se constata de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.Art. 23. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante, pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificării intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.XI. CorespondentaArt. 24. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor contractante. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile calendaristice de la momentul în care intervin modificări ale adresei sediului, (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract, sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractuluiArt. 25. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 10 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este parte integrantă a acestui contract.Art. 26. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător numai cu acordul părţilor.Art. 27. - Clauza specială: (1) Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarata nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile convin ca orice clauza declarata nulă să fie înlocuită printr-o alta clauza care să corespundă cat mai bine cu putinta spiritului contractului. (2) Dacă expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toată durata de valabilitate a contractului.XIII. Soluţionarea litigiilorArt. 28. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori cu alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila. (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.Art. 29. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.XIV. Alte clauze
     
    ............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
  Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ......................, în doua exemplare a câte .............. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
       
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  Preşedinte/Director general,Furnizor de servicii medicale stomatologice
    Director general adjunct economic/  Director financiar contabil,Reprezentantul legal,
    Serviciul juridic şi contencios
   +  Anexa 1-------la contract-----------
     
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 2-------la contract-----------1. medic/dentist .........................................................., acreditare nr. ............................., codul medicului/dentistului .........................., gradul profesional ..............................., specialitatea ...................................., program de activitate ................. ore/zi2. medic/dentist .........................................................., acreditare nr. ............................., codul medicului/dentistului .........................., gradul profesional ............................, specialitatea ...................................., program de activitate ................. ore/zi3. medic/dentist .........................................................., acreditare nr. ............................., codul medicului/dentistului .........................., gradul profesional ..........................., specialitatea ...................................., program de activitate ................. ore/zi.................................................................................................................................................................................................................................
   +  Anexa 5-------la norme--------CONTRACTde furnizare de servicii medicale spitaliceştiI. Părţile contractanteCasa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumita în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în .................................., str. ................................. nr. ........., sectorul 1, telefon/fax ............................, având codul fiscal nr. ............................ şi contul nr. ................................, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte/director general ................................................. şi director general adjunct economic/director financiar contabil .......................................,şiSpitalul ............................................, cu sediul în ................................, str. ................................. nr. ............., tel./fax ..................................., reprezentat prin ....................................................................., având: Autorizaţia de înfiinţare nr. ....................., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. .........................., codul fiscal .................. şi contul nr. ................................, deschis la trezoreria statului ............................... .II. Obiectul contractuluiArt. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală spitaliceasca în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti şi altor tipuri de transport medical, precum şi a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum şi normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti. (2) Activităţile suplimentare şi alte obligaţii de plată din partea caselor de asigurări de sănătate sunt prevăzute în actele adiţionale la prezentul contract. Pentru sumele acordate spitalelor prin programele naţionale se încheie contracte distincte, iar pentru sumele aferente arieratelor se încheie un act adiţional potrivit ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.III. Servicii medicale spitaliceştiArt. 2. - (1) Serviciile medicale spitaliceşti în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se furnizează în baza recomandarii de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, cu excepţia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor infecto-contagioase care necesita izolare şi tratament, internarilor obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. 105 şi 114 din Codul penal şi a celor dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale şi a bolnavilor de TBC. (2) Aceste servicii constau în: a) consultaţii; b) investigaţii; c) stabilirea diagnosticului; d) tratament medical, chirurgical şi/sau fizical recuperator; e) îngrijire, medicamente şi materiale sanitare, cazare şi masa; f) recomandări la externare.IV. Durata contractuluiArt. 3. - Prezentul contract este valabil de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.Art. 4. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor contractante în situaţia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti şi altor tipuri de transport medical, precum şi a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001.V. Obligaţiile părţilorArt. 5. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii: a) sa deconteze în baza facturii şi a documentelor insotitoare furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale; b) sa aloce în primele 15 zile ale lunii sume de până la 80% din sumele corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea finala a lunii să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare; c) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale spitaliceşti asupra condiţiilor de contractare; d) sa verifice autorizarea sanitară de funcţionare şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale; e) să monitorizeze activitatea furnizorilor de servicii medicale prevăzută în prezentul contract.Art. 6. - Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti are următoarele obligaţii contractuale: a) sa acorde servicii medicale asiguraţilor, respectând criteriile de calitate elaborate de Colegiul Medicilor din România şi Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, şi să respecte criteriile de calitate pentru activitatea desfăşurată la nivelul unităţii; b) sa nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenta ori de câte ori se solicita aceste servicii; c) să respecte dreptul asiguraţilor de a-şi alege spitalul; d) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate, precum şi despre rezultatele investigatiilor efectuate sau despre orice alte aspecte care ţin de sănătatea asiguratului; e) să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea şi sa îi consilieze în scopul prevenirii imbolnavirilor şi al păstrării sănătăţii; f) sa furnizeze tratamentul adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare; g) sa utilizeze în condiţii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurări de sănătate, să respecte destinaţia acestor fonduri şi sa nu angajeze nejustificat cheltuieli din fondul de asigurări sociale de sănătate peste suma contractată, cu excepţia cheltuielilor generate de serviciile medicale în caz de urgenta, altele decât cele contractate. Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor întocmi liste de asteptare, cu excepţia cazurilor de urgenta medico-chirurgicala; h) sa factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată, pe categorii de asiguraţi, conform contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. Factura va fi însoţită de desfasuratoarele activităţilor realizate, stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi puse la dispoziţie furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti, contra cost, de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti a serviciilor furnizate; i) să asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infectiilor nosocomiale; j) să solicite documentele care atesta calitatea de asigurat. În situaţia în care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare şi anunta casa de asigurări cu care a încheiat contract de furnizare de servicii, casa de asigurări de sănătate având obligaţia de a deconta spitalului sumele aferente serviciilor medicale de urgenta; k) sa acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente şi economice de tratament; l) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora; m) să se îngrijească de asigurarea permanentei serviciilor medicale furnizate asiguraţilor internati; n) sa transmită datele şi informaţiile solicitate de casa de asigurări de sănătate şi de direcţia medicală căreia i se subordonează privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate ori tratate, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora şi utilizând formularele de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit; o) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici prevăzuţi în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti şi altor tipuri de transport medical, precum şi a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, denumit în continuare ordin; p) sa stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat; q) sa elibereze documente medicale (certificate medicale, certificate pentru îngrijirea copilului bolnav etc.). Casele de asigurări de sănătate nu decontează acele servicii medicale necesare pentru eliberarea unor documente medicale prevăzute în anexa nr. 13 la ordin; r) sa acorde asistenţa medicală tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia la asigurările sociale de sănătate pentru aceştia; s) sa deconteze contravaloarea serviciilor medicale prespitalicesti şi a altor tipuri de transport solicitate serviciilor de ambulanta; t) spitalele care derulează programe naţionale de sănătate vor raporta indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul programelor şi vor utiliza eficient sumele cu aceasta destinaţie. Pentru aceste activităţi spitalele vor avea evidente distincte; u) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi a Colegiului Medicilor din România privind modul de desfăşurare a întregii sale activităţi care face obiectul contractului.VI. Modalităţi de platăArt. 7. - (1) Suma contractată aferentă serviciilor medicale spitaliceşti se determina în funcţie de indicatorii prevăzuţi în tabelul de mai jos, utilizându-se metodologia prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.Număr de zile de spitalizare contractat în anul 2002, pe luni, desfăşurat pe tipuri de secţii
               
    SecţiaNumărul de cazuri spitalizate contractat (spitalizare continuă şi/sau de o zi)Durata optimă de spitalizareNumărul de zile de spitalizare contractatTariful pe zi de spitalizare/secţie*)Suma contractată
    012345 = 1x2x4
               
               
    TOTAL:        
  NOTĂ:-----Tabelul se va completa separat pentru asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., constituind anexa nr. 1, şi separat pentru asiguraţii altor case, constituind anexa nr. 2.------------ Notă *) Tariful pe zi de spitalizare/secţie, luat în calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecărei secţii, este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Sumele lunare pentru serviciile medicale spitaliceşti contractate se obţin prin înmulţirea numărului de cazuri spitalizate contractate/luna cu durata optima de spitalizare şi cu tariful pe zi de spitalizare (vezi anexele nr. 1 şi 2).Suma stabilită pentru anul 2002 pentru asiguraţii proprii este de .......................... lei, iar suma estimată pentru asiguraţii altor case de asigurări de sănătate este de ....................................... lei.La începutul fiecărei luni, pentru luna în curs, casa de asigurări de sănătate poate acorda furnizorului de servicii medicale până la 80% din suma aferentă lunii respective. (2) Suma totală estimată aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate, stabilită pentru anul 2002, se defalcheaza trimestrial, după cum urmează:- suma aferentă trimestrului I: ........................ lei, din care:- luna I ............................... lei;- luna II .............................. lei;- luna III ............................. lei;- suma aferentă trimestrului II: ....................... lei, din care:- luna IV ............................. lei;- luna V ............................. lei;- luna VI ............................ lei;- suma aferentă trimestrului III: ...................... lei, din care:- luna VII ........................... lei;- luna VIII .......................... lei;- luna IX ............................ lei;- suma aferentă trimestrului IV: ....................... lei, din care:- luna X ............................. lei;- luna XI ............................ lei;- luna XII ........................... lei. (3) Spitalul va raporta casei de asigurări de sănătate, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi şi calitativi comparativ cu cei contractati. (4) Lunar, până la data de ................... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate decontează diferenţa faţă de sumele cuvenite pentru serviciile medicale furnizate pentru asiguraţii proprii, iar pentru asiguraţii altor case de asigurări de sănătate, după primirea sumelor aferente de la casele de asigurări la care virează contribuţia aceşti asiguraţi. În cazul în care suma acordată la începutul lunii este mai mare decât suma cuvenită pentru serviciile medicale furnizate, regularizarea se face în luna următoare. (5) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale spitaliceşti se face pe baza facturilor însoţite de desfasuratoarele activităţii realizate, însoţite de situaţiile nominale. (6) Trimestrial, până la data de ........................ a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările şi decontările, ţinându-se seama de cazurile spitalizate externate şi cele contractate, pentru asiguraţii proprii, iar pentru asiguraţii altor case, în funcţie şi de prevederile ordinului comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.Art. 8. - Plata serviciilor medicale spitaliceşti se face în contul nr. ..................................., deschis la trezoreria statului.VII. Calitatea serviciilor medicaleArt. 9. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze din punct de vedere al calităţii lor în normele privind calitatea asistenţei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.VIII. Răspunderea contractualăArt. 10. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datorează daune-interese.Art. 11. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 7 alin. (3) nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.Art. 12. - Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.Art. 13. - Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică penalităţi astfel:- sumele necuvenite încasate de furnizor ca urmare a raportarilor eronate vor fi virate prin ordin de plată la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în termen de 10 zile de la data întocmirii documentelor de constatare a erorii de către organele de control ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Penalităţile se aplică la valoarea sumei prezentate pentru justificare, în cuantum de 0,10%.Art. 14. - Clauza specială (1) Orice împrejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnării contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerată forta majoră şi exonereaza de răspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. (3) Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea şi încetarea cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în termen. (4) În cazul în care împrejurările care obliga la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezoluţiunea contractului.IX. Încetarea contractuluiArt. 15. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situaţii: a) dacă spitalele nou-înfiinţate nu încep activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale; b) ridicarea definitivă de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti.Art. 16. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea prin desfiinţare sau reprofilare; b) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; c) acordul de voinţa al părţilor; d) se muta unitatea medicală.Art. 17. - Situaţiile prevăzute la art. 15 şi la art. 16 lit. a) se constata de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 16 lit. d) se notifica casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.Art. 18. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate se modifica în sensul anulării unor servicii de plin drept, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii: a) secţie/secţii care nu mai îndeplineşte/îndeplinesc condiţii de contractare; b) retragerea, la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare.Art. 19. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificării intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.X. CorespondentaArt. 20. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor contractante. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XI. Modificarea contractuluiArt. 21. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 15 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este parte integrantă a acestui contract.Art. 22. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător numai cu acordul părţilor.Art. 23. - Clauza specială (1) Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarata nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile convin ca orice clauza declarata nulă să fie înlocuită printr-o alta clauza care să corespundă cat mai bine cu putinta spiritului contractului. (2) Dacă expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toată durata de valabilitate a contractului.XII. Soluţionarea litigiilorArt. 24. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila. (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.Art. 25. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.XIII. Alte clauze
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Anexele nr. .............. fac parte integrantă din prezentul contract.Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ......................, în doua exemplare a câte .............. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
       
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  Preşedinte/Director general,Furnizor de servicii medicale
    Director general adjunct economic/  Director financiar contabil,Reprezentantul legal,
    Vizat  
    ─────  
    Serviciul juridic şi contencios
   +  Anexa 6-------la norme---------CONTRACTde furnizare de medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătateI. Părţile contractanteCasa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumita în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ........................................, str. ................................... nr. ......., sectorul 1, telefon/fax ........................., având codul fiscal nr. ........................ şi contul nr. ......................., deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti .............................., reprezentată prin preşedinte/director general .............................................. şi director general adjunct economic/director financiar contabil ................şiFurnizorul de servicii farmaceutice ..................................., având sediul în municipiul/oraşul ......................................., str. ........................... nr. ......, judeţul/sectorul ...................., telefon ............, fax ....................., înregistrat la Oficiul registrului comerţului ............................ cu nr. J....../....../...... şi având contul nr. ...................., deschis la Trezoreria ......................., şi codul fiscal nr. R ......................, reprezentat prin .................................., Autorizaţie de funcţionare nr. ........../......./........, eliberata de ..............................., Certificat de acreditare nr. ................................./2002II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de medicamente cu sau fără contribuţie personală, pentru asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în tratamentul ambulatoriu, conform reglementărilor legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, şi sistemul de compensare a acestora, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum şi ale normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.III. Furnizarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriuArt. 2. - Prezentul contract privind eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu respecta reglementările legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală.Art. 3. - Furnizarea medicamentelor se va desfăşura prin intermediul următoarelor farmacii prevăzute în anexa la prezentul contract.IV. Durata contractuluiArt. 4. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001.V. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.Art. 6. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii: a) sa încheie contracte de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu numai cu farmacia autorizata şi acreditata conform reglementărilor legale în vigoare; b) sa acorde, în cadrul sumelor contractate, până la data de 5 a lunii, avansuri lunare în limita a 30% din suma corespunzătoare lunii respective, în acest sens valoarea contractată urmând să fie defalcata în transe lunare; c) sa deconteze farmaciei acreditate cu care a încheiat contract, în limita valorii contractate şi defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate, în 30 de zile de la data depunerii acesteia; d) sa nu deconteze contravaloarea prescripţiilor medicale care nu conţin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora, stabilite potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, cu excepţia prescripţiilor pentru afectiunile acute, care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute la art. 3 lit. b) din contractul-cadru menţionat mai sus; e) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice; f) sa verifice activitatea furnizorului de servicii farmaceutice prevăzută în prezentul contract, în sensul respectării prevederilor contractuale.B. Obligaţiile furnizorului de servicii farmaceuticeArt. 7. - Furnizorul de servicii farmaceutice are următoarele obligaţii: a) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate; b) să se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală cu contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu; c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii; d) sa păstreze la loc vizibil condica de sugestii şi reclamaţii a asiguratului; condica va fi numerotată de farmacie şi stampilata de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; e) sa întocmească şi să prezinte C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. documentele necesare pentru decontarea medicamentelor eliberate (factura, borderourile centralizatoare, prescripţiile medicale), furnizorul fiind direct răspunzător de corectitudinea raportarilor prezentate; f) sa pună la dispoziţie, la cererea medicilor care prescriu medicamente cu sau fără contribuţie personală, lista cuprinzând preţurile de vânzare cu amănuntul a medicamentelor existente în farmacie şi sa reactualizeze aceasta lista periodic; g) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizaţie de libera practica; h) sa informeze asiguraţii despre drepturile şi obligaţiile care decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi despre modul de utilizare a acestora, conform prescripţiei medicale; i) să respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor în relaţiile cu asiguraţii; j) sa stabilească programul de funcţionare pe care să îl afiseze la loc vizibil în farmacie şi sa participe, după caz, la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor în zilele de sambata, duminica şi sarbatori legale; k) sa elibereze medicamentul cu preţul cel mai mic din farmacie, dacă medicul indica în prescripţia medicală numai denumirea substanţei active; l) sa aducă la cunoştinţa asiguraţilor, la loc vizibil în farmacie, condiţiile de eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală; m) să aibă permanent în stoc produse comerciale ale aceleiaşi denumiri comune internaţionale (DCI), care au preţurile cele mai mici disponibile pe piaţa; n) sa verifice prescripţiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă pentru a fi eliberate şi decontate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., precum şi dacă au fost respectate condiţiile prevăzute în normele privind eliberarea prescripţiilor medicale referitoare la numărul medicamentelor şi durata terapiei; o) sa anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, în faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale; p) sa nu elibereze medicamentele din prescripţiile medicale care şi-au încetat valabilitatea; q) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate din structura Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, a direcţiilor de asistenţa medicală sau structurilor similare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, împreună cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din România având calitatea de medici militari şi ai Colegiului Farmacistilor din România, asupra modului de desfăşurare a întregii activităţi care face obiectul contractului; r) sa nu elibereze medicamente fără prescripţie medicală pentru cele la care reglementările legale în vigoare prevăd aceasta obligaţie; s) sa transmită C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., prin programul implementat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, datele solicitate sau printr-un program compatibil cu cerinţele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, avizat de aceasta.VI. Modalităţi de platăArt. 8. - (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe bază de factura, borderouri centralizatoare şi prescripţii medicale care vor conţine atât denumirea, cat şi preţul medicamentului, avându-se în vedere preţul cu amănuntul al medicamentelor la data achiziţionării lor de către farmacie. (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu decontează sumele aferente prescripţiilor medicale cu sau fără contribuţie personală care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor, din vina exclusiva a furnizorului de servicii farmaceutice, cu excepţia prescripţiilor pentru afectiunile acute pe care casele de asigurări de sănătate le decontează, dacă acestea conţin datele minime prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.Art. 9. - Documentele în baza cărora se face decontarea se depun la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. până la data de 15 a fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea.Art. 10. - Valoarea contractului este de .................. lei, din care:- trimestrul I ....................................................... lei, din care: .............................................................. lei, obligaţii de plată restante din anul 2001;- trimestrul II ............................................. lei;- trimestrul III ............................................ lei;- trimestrul IV ............................................. lei.Art. 11. - Decontarea prescripţiilor cu sau fără contribuţie personală se face în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor justificative.Art. 12. - Plata se face în contul nr. ................................, deschis la Trezoreria ................... .VII. Răspunderea contractualăArt. 13. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datorează daune-interese.Art. 14. - Neplata, din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate, în limita sumei prevăzute în contract, atrage majorări de întârziere egale cu majorările prevăzute pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.Art. 15. - Farmacia garantează şi răspunde de calitatea furnizarii medicamentelor eliberate asiguraţilor.Art. 16. - Farmacia este direct răspunzătoare de corectitudinea datelor cuprinse în decont şi în actele justificative, iar C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., de legalitatea plăţilor.Art. 17. - Clauza specială (1) Orice împrejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnării contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerată forta majoră şi exonereaza de răspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. (3) Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea şi încetarea cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi din neanuntarea în termen. (4) În cazul în care împrejurările care obliga la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.VIII. ContravenţiiArt. 18. - Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală din partea asiguraţilor şi a documentelor în baza cărora se decontează acestea de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. conduce la sistarea plăţilor în curs către farmacia respectiva până în momentul efectuării urmatorului control.IX. Încetarea contractuluiArt. 19. - Prezentul contract se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 30 de zile de la data constatării, în următoarele situaţii: a) dacă farmacia acreditata nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract; b) dacă din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni; c) dacă farmacistul renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din România; d) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare a farmaciei acreditate; e) retragerea acreditării farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia; f) dacă farmacia acreditata compensează medicamentele neeliberate din prescripţia medicală cu orice alte medicamente sau produse din farmacie; g) nerespectarea obligaţiilor contractuale în mod repetat şi nejustificat, constatată cu ocazia controalelor efectuate de instituţiile abilitate să efectueze controlul.Art. 20. - Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) se muta farmacia din teritoriul de funcţionare; b) a survenit decesul reprezentantului legal al farmaciei; c) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare; d) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; e) acordul de voinţa al părţilor; f) denunţarea unilaterala a contractului de către oricare parte contractantă, printr-o notificare scrisă, cu 15 zile anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.Art. 21. - (1) Situaţiile prevăzute la art. 19 şi la art. 20 lit. b)-e) se constata de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. (2) Situaţia prevăzută la art. 20 lit. a) se notifica C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.Art. 22. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificării intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.X. CorespondentaArt. 23. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se va efectua în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, sau la sediul părţilor contractante. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figurează în prezentul contract sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XI. Modificarea contractuluiArt. 24. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 15 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se va face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi va fi parte integrantă a acestui contract.Art. 25. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.Art. 26. - Dacă o clauza a acestui contract va fi declarata nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile convin ca orice clauza declarata nulă să fie înlocuită printr-o alta clauza care să corespundă cat mai bine cu putinta spiritului contractului.XII. Soluţionarea litigiilorArt. 27. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila. (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.Art. 28. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 27 alin. (2) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.XIII. Alte clauze
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Prezentul contract de furnizare de medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, a fost încheiat astăzi ........., în doua exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
       
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  Preşedinte/Director general,Furnizor de servicii farmaceutice
    Director adjunct economic/ Director financiar contabil,Reprezentantul legal,
    Vizat  
    ─────  
    Serviciul juridic şi contencios
   +  Anexa 1-------la contract-----------1. ....................................................... din .................................., str. ............................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judeţul ........................, telefon ................., fax ................, cu Autorizaţia de funcţionare nr. ................../...../.............., eliberata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............../................, farmacist .................... .2. ....................................................... din .................................., str. ............................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judeţul ........................, telefon ................., fax ................, cu Autorizaţia de funcţionare nr. ................../...../.............., eliberata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............../................, farmacist ..................... .3. ....................................................... din .................................., str. ............................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judeţul ........................, telefon ................., fax ................, cu Autorizaţia de funcţionare nr. ................../...../.............., eliberata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............../................, farmacist .................... .........................................................................................................................................................................................................................
   +  Anexa 7-------la norme--------DURATA OPTIMA DE SPITALIZAREpentru spitalele penitenciar din subordinea Ministerului Justiţiei
         
    Nr. crt.Secţia/CompartimentulDurata optimă de spitalizare (zile)
    1.ATI5
    2.Boli infecţioase17
    3.Boli interne10
    4.Chirurgie generală13,6
    5.Chirurgie toracică15
    6.Cronici15
    7.Dermatovenerologie15
    8.Diabet şi boli de nutriţie10
    9.Ftiziologie40
    10.Neurologie18
    11.Obstetrică-ginecologie7
    12.Oftalmologie10
    13.ORL10
    14.Psihiatrie - acuţi17
    15.Psihiatrie - cronici30
    16.Urologie12
  NOTĂ:-----Numărul de cazuri de spitalizare/spital şi secţie avut în vedere la contractare se calculează după formula:număr de internari realizate în anul 2001/spital şi secţie x coeficientul de creştere a numărului de deţinuţi din penitenciarele arondate spitalului, date rezultate din documentaţia elaborata de Direcţia Generală a Penitenciarelor, aprobată de Direcţia medicală din cadrul Ministerului Justiţiei.--------