LEGE nr. 507 din 12 iulie 2002privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice, cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai celorlalte state aparţinând spaţiului economic european, pot desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociaţii familiale în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor fizice care au dreptul de a exercita profesii în baza unor legi speciale. În normele metodologice va fi stabilit şi nomenclatorul acestor profesii. (3) Persoanele fizice definite la alin. (1) şi asociaţiile familiale pot fi autorizate sa desfăşoare activităţi economice în toate domeniile, meseriile şi ocupatiile, cu excepţia celor stabilite sau interzise prin legi speciale.  +  Articolul 2 (1) Asociaţia familială se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc în aceeaşi localitate. (2) Asociaţia familială este reprezentată în relaţiile cu terţii de persoana din iniţiativa căreia s-a înfiinţat sau de persoana imputernicita de aceasta.  +  Articolul 3 (1) Persoana fizica care desfăşoară, prin forte proprii, activităţi economice în mod independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale, fără a implica raporturi de muncă faţă de un angajator, au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu. (2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor autorizate.  +  Articolul 4 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoana fizica, respectiv membrii asociaţiei familiale care au calitatea de angajat propriu, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) sa fi împlinit vârsta de 16 ani, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau a reprezentanţilor asociaţiei familiale, care trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani; b) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat în condiţiile legii, să le permită desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizaţia; c) să aibă calificarea necesară desfăşurării activităţii economice pentru care se solicita autorizaţia; d) sa posede autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii, pentru desfăşurarea activităţilor economice a căror exercitare necesita o autorizare specială, conform legii; e) sa nu fi fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 281 din Codul penal, a altor infracţiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activităţi economice sau a infracţiunii de fals. (2) Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia eliberata în condiţiile prezentei legi.  +  Capitolul 2 Autorizarea. Condiţii pentru desfăşurarea activităţii.Anularea autorizaţiei  +  Articolul 5 (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, denumita în continuare autorizaţie, se eliberează, la cerere, de către primării comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul persoanele fizice. (2) Persoanelor fizice care nu au domiciliul în România li se eliberează autorizaţiile prevăzute la alin. (1) de către primării unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi au reşedinţa. (3) Autorizaţia va cuprinde în mod obligatoriu activitatea principala, codificata conform clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, clasa de 4 caractere, potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale au dreptul sa desfăşoare numai activităţile pentru care sunt autorizate. (2) Pentru desfăşurarea altei activităţi, care nu este prevăzută în autorizaţie, este necesară completarea autorizaţiei. (3) O persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau o asociaţie familială are dreptul de a deţine o singura autorizaţie.  +  Articolul 7 (1) Pentru obţinerea autorizaţiilor în vederea desfăşurării de către persoanele fizice a unor activităţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, persoana fizica sau, după caz, reprezentantul asociaţiei familiale, trebuie să depună o documentaţie care va cuprinde: a) cerere-tip (în cazul asociaţiei familiale aceasta trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei); b) cazierul judiciar; c) copii de pe actele de identitate; d) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru membrii asociaţiei familiale, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b); e) actele din care să rezulte reşedinţa, pentru persoanele fizice cetăţeni străini prevăzute la art. 1 alin. (1); f) documentele care atesta calificarea profesională şi, după caz, autorizaţia specială prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d); g) acordurile şi avizele eliberate de instituţiile abilitate, potrivit dispoziţiilor legale, necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicita autorizarea. (2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizaţiei, după caz, se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea administraţiei publice locale emitente.  +  Articolul 8Se considera ca au calificarea cerută de activitatea economică pentru care solicită autorizarea persoanele fizice care au pregătire profesională de specialitate sau competentele necesare desfăşurării acelei activităţi.  +  Articolul 9 (1) Pregătirea profesională de specialitate sau competentele, prevăzute la art. 8, pot fi dovedite cu următoarele documente, după caz: a) diploma sau certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ profesional, preuniversitar sau universitar, eliberata în condiţiile legii, în specialitatea pentru care se solicita autorizarea; b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; c) certificatul de competenţa profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare; d) cartea de mestesug obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia; e) alte acte doveditoare care atesta pregătirea profesională, potrivit legii. (2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1), care au absolvit forme de pregătire profesională în străinătate, trebuie să depună, pentru obţinerea autorizaţiei, după caz: a) atestatul de recunoaştere şi echivalare, eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a); b) actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), însoţite de dovada recunoaşterii acestora de către autorităţile competente în domeniu din statul în care au fost emise, traduse şi legalizate conform legii, certificate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale printr-o instituţie stabilită prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 10După obţinerea autorizaţiei asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sunt obligate să se înregistreze la Registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Persoanelor fizice, cetăţeni străini, care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se va aplica regimul valutar stabilit prin reglementările Băncii Naţionale a României pentru rezidenţi. În acest sens, pentru operaţiunile decurgând din desfăşurarea activităţilor economice respective aceste persoane vor putea deschide conturi în lei şi în valută la bănci şi la alte entităţi juridice abilitate prin lege sa desfăşoare activitate bancară în România, cu respectarea regimului valutar aplicabil rezidenţilor. (2) Pentru efectuarea altor operaţiuni decât cele decurgând din desfăşurarea activităţilor economice autorizate potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele fizice prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu şi-au stabilit domiciliul în România, pot deschide şi pot menţine conturi în lei şi în valută, cu respectarea regimului valutar aplicabil nerezidentilor, şi au dreptul de a converti în valută veniturile obţinute din activităţile economice desfăşurate şi de a transfera fără restrictii în străinătate disponibilităţile valutare rezultate din activitatea desfăşurată, din investiţia efectuată şi din lichidarea acesteia.  +  Articolul 12 (1) Anularea autorizaţiei se realizează în baza cererii de renunţare sau când una dintre condiţiile de acordare nu mai este îndeplinită. (2) Cererea de renunţare la autorizaţie se adresează în scris autorităţii administraţiei publice locale emitente de către persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 13 (1) Neînregistrarea asociaţiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent la Registrul comerţului sau la organele fiscale teritoriale se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare. (2) Cazurile de suspendare sau de anulare a autorizaţiei prevăzute în prezenta lege vor fi comunicate lunar de către emitent Oficiului registrului comerţului şi organelor fiscale competente aflate pe raza teritorială a autorităţii publice emitente. (3) Anularea autorizaţiei atrage radierea din oficiu din registrul comerţului a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau a asociaţiei familiale. (4) Măsura anulării autorizaţiei poate fi contestată în instanţa, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor legale.  +  Articolul 15 (1) Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o noua autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă. (2) Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată a doua oara autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o noua autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.  +  Articolul 16Exercitarea activităţilor economice fără autorizaţie emisă de condiţiile prezentei legi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 17 (1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale care au obţinut autorizaţii eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările şi completările ulterioare, îşi pot desfăşura activitatea în baza acestora o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în vederea continuării activităţii este necesară obţinerea unei autorizaţii în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 20Dispoziţiile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: a) Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33-34 din 8 martie 1990, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 12 iulie 2002.Nr. 507.──────────────