HOTĂRÂRE nr. 787 din 25 iulie 2002privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 5 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 21 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 25 iulie 2002.Nr. 787.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale prezentului regulament, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficientei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.  +  Articolul 2Autoritatea teritorială de ordine publică asigura, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.  +  Capitolul 2 Constituirea autorităţii teritoriale de ordine publică  +  Articolul 3Pentru nominalizarea membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică, conform componentei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 218/2002, prefectii desemnează prin ordin un comitet de organizare, din care fac parte: subprefectul, un viceprimar al municipiului Bucureşti, unul dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, 3 consilieri şi un reprezentant al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv al inspectoratului de poliţie judeţean.  +  Articolul 4În termen de 5 zile de la constituire Comitetul de organizare solicita Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliului judeţean, sa desemneze câte 6 consilieri ca membri ai autorităţii teritoriale de ordine publică. O astfel de cerere se adresează şi primarului general al municipiului Bucureşti, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, pentru a desemna 3 reprezentanţi ai comunităţii, precum şi Consiliului Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv consiliului inspectoratului de poliţie judeţean, ca organe teritoriale de conducere şi control ale Corpului Naţional al Politistilor, pentru a desemna un reprezentant al său.  +  Articolul 5Subprefectul, şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv şeful inspectoratului de poliţie judeţean şi şeful Corpului gardienilor publici al municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului, sunt membri de drept ai autorităţii teritoriale de ordine publică.  +  Articolul 6În baza nominalizarilor făcute conform art. 4 şi 5 Comitetul de organizare convoacă membrii autorităţii teritoriale de ordine publică în şedinţa de constituire, pentru alegerea preşedintelui autorităţii teritoriale de ordine publică, conform art. 17 alin. (4) din Legea nr. 218/2002, şi stabilirea componentei comisiilor de lucru prevăzute la art. 13.  +  Articolul 7Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002, data de la care Comitetul de organizare se dizolva.  +  Articolul 8Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pentru consiliile judeţene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o alta componenta pentru o perioadă de 4 ani.  +  Articolul 9 (1) Calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa, iar pentru reprezentanţii comunităţii, în situaţia în care îşi schimba domiciliul în alta unitate administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării lor. (2) Membrii autorităţii teritoriale de ordine publică, care şi-au pierdut aceasta calitate în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau ca urmare a decesului ori a altor motive care îi împiedica să îşi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile conferite de aceasta calitate, vor fi înlocuiţi cu alte persoane, desemnate conform art. 4 şi 5 şi validate în prima şedinţa în plen a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean.  +  Capitolul 3 Organizarea şi funcţionarea autorităţii teritoriale de ordine publică  +  Articolul 10În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.  +  Articolul 11Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţa ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţa extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui.  +  Articolul 12Preşedintele reprezintă autoritatea teritorială de ordine publică, având în principal următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce şedinţele plenului; b) coordonează activitatea comisiilor de lucru şi a secretariatului executiv; c) prezintă trimestrial informări asupra eficientei serviciului poliţienesc în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv ale consiliului judeţean; d) coordonează elaborarea raportului anual asupra activităţii poliţiei.  +  Articolul 13 (1) Comisiile de lucru sunt: a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenta şi pentru petiţii; b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali; c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţa şi drepturile omului. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) se întrunesc lunar. (3) Informarile periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acţiune şi orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajează autoritatea teritorială de ordine publică în relaţiile cu terţii, se supun spre adoptare sau, după caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunţa în acest sens.  +  Articolul 14 (1) Comisia de coordonare, situaţii de urgenta şi pentru petiţii este compusa din 5 membri, după cum urmează: 2 consilieri, inclusiv preşedintele autorităţii, un reprezentant al comunităţii, şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv al inspectoratului de poliţie judeţean, şi şeful Corpului gardienilor publici al municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii: a) organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice şi, pe aceasta baza, întocmeşte un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie; b) monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficiente în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de inlaturare a acestora; c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizarilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; d) la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează activitatea instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenta etc.), recomandand acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficientei activităţii desfăşurate; e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalitatii; f) identifica logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului poliţienesc.  +  Articolul 15 (1) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali este compusa din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunităţii şi subprefectul. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii: a) participa la elaborarea planului de activităţi prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc; b) urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă, prezentând periodic informări în acest sens în plenul autorităţii teritoriale de ordine publică; c) recomanda iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică; d) atât la solicitare, cat şi din proprie iniţiativă se deplaseaza la sediile unităţilor de poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanţare; e) elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice; f) elaborează raportul anual asupra eficientei poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi care se da publicităţii.  +  Articolul 16 (1) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţa şi drepturile omului este compusa din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunităţii şi reprezentantul Corpului Naţional al Politistilor. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii: a) primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie, organizând în acest scop audiente; b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face recomandări scrise celor predispusi sa încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.); c) ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a siguranţei bunurilor persoanei; d) recomanda tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii.  +  Articolul 17 (1) Activitatea autorităţii teritoriale de ordine publică se desfăşoară în spaţii puse la dispoziţie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene, după caz. (2) În vederea executării atribuţiilor sale cu caracter permanent autoritatea teritorială de ordine publică îşi constituie un secretariat executiv format din minimum doua persoane, încadrate pe funcţii stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean, prin suplimentarea corespunzătoare a posturilor Biroului de relaţii cu publicul din organigrama proprie acestora. (3) Secretariatul executiv asigura primirea şi trimiterea corespondentei, a petitiilor şi sesizarilor cetăţenilor, precum şi relaţia cu presa.  +  Articolul 18 (1) Hotărârile autorităţii teritoriale de ordine publică sunt adoptate cu majoritate simpla, în cvorum de cel puţin 9 membri. (2) Autoritatea teritorială de ordine publică nu are competente în problemele operative ale poliţiei.  +  Articolul 19Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii membrii autorităţii teritoriale de ordine publică au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa stabilită de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliile judeţene.  +  Capitolul 4 Elaborarea planului strategic anual  +  Articolul 20Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, se întocmeşte un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali.  +  Articolul 21Planul va fi analizat în consiliul de conducere al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv al inspectoratului de poliţie judeţean, prezentându-se autorităţii un raport asupra resurselor materiale şi umane necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum şi cu privire la modalităţile practice preconizate pentru realizarea indicatorilor de performanţă minimali.  +  Articolul 22Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului autorităţii teritoriale de ordine publică şi va fi prezentat în prima şedinţa a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean, un extras al acestuia fiind dat publicităţii.  +  Articolul 23Planul strategic anual va avea următoarele capitole: a) obiectivele naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de activităţi al Ministerului de Interne şi al Poliţiei Române; b) obiectivele şi priorităţile de interes local; c) indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc; d) bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare şi a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 24Prin exceptare de la dispoziţiile art. 4, până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 52 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cererea va fi adresată de către Comitetul de organizare Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv inspectoratului de poliţie judeţean, pentru a desemna un reprezentant al său, urmând ca acesta să fie confirmat ulterior de organul teritorial competent al Corpului Naţional al Politistilor.---------