ORDONANTA nr. 43 din 25 iulie 2002pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000, se modifica după cum urmează:1. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Agenţi de ocupare a forţei de muncă în străinătate"2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pe teritoriul României pot desfăşura, în condiţiile prezentei legi, activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate societăţile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate în România potrivit art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca activitate principala "Selecţia şi plasarea forţei de muncă" cod CAEN - 7450, denumite în continuare agenţi de ocupare a forţei de muncă."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Agenţii de ocupare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români cu domiciliul în România care solicită sa lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice şi organizaţii patronale străine, după caz."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia sa prelucreze datele cu caracter personal ale cetăţenilor români cu domiciliul în România care solicită locuri de muncă în străinătate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date."5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Agenţii de ocupare a forţei de muncă pot desfăşura activitatea de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) dispun de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii; b) au încadrat în munca personal cu experienta în domeniul forţei de muncă; c) au organizată o banca de date care să cuprindă ofertele şi solicitarile de locuri de muncă în străinătate informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificarile şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenta lor; d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă; e) sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza îşi au sediul."6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Contractele prevăzute la art. 9 lit. d) vor cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) durata contractului; b) numărul de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie contractul; c) funcţia, meseria sau ocupaţia; d) natura şi durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare; e) durata timpului de muncă şi de repaus; f) tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului; g) sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale; h) cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale; i) durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă; j) condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii; k) posibilitatea transferării salariului în România; l) asigurarea medicală a angajaţilor români, similar cu cea a cetăţenilor din ţara primitoare; m) acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului; n) condiţiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei; o) asigurarea formalităţilor, stabilirea condiţiilor de transport din România în statul în care se asigura ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaţii cetăţeni români şi membrii de familie care îi însoţesc sau îi viziteaza, precum şi suportarea cheltuielilor aferente; p) taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale; r) obligaţiile angajaţilor cetăţeni români în străinătate; s) obligaţia agenţilor de ocupare a forţei de muncă de a asigura includerea elementelor prevăzute la lit. c)-r) şi în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român."7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Cetăţenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor prevăzute la art. 9 lit. d) beneficiază în ţara de prestaţiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru şomaj sau de sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, dacă, în temeiul contractelor de asigurare încheiate, plătesc organelor competente din România contribuţiile corespunzătoare stabilite pe baza declaraţiilor privind veniturile lunare realizate în străinătate."8. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Controlul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 şi 10 şi al activităţii desfăşurate de agenţii de ocupare a forţei de muncă se realizează de personalul din cadrul Inspecţiei Muncii, împuternicit în acest sens."9. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) exercitarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 9-11 cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; b) exercitarea activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate de către alte persoane juridice, în afară celor prevăzute la art. 5, sau de către persoane fizice, cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei.10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Dispoziţiile din prezenta lege, referitoare la răspunderea contravenţională, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002."11. Articolele 8, 12 şi 15 se abroga.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial a României, Partea I.  +  Articolul 3Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, se vor modifica şi completa corespunzător, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul afacerilor externe,Mihnea Motoc,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 25 iulie 2002.Nr. 43.-------------