LEGE nr. 488 din 11 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalisti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 75 din 24 august 2000 privind autorizarea experţilor criminalisti, adoptată în temeiul art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind autorizarea experţilor criminalisti care pot fi recomandaţi de părţi sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice"2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Specialitatile în care se poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt: expertiza grafica şi tehnica a documentelor, expertiza dactiloscopica, expertiza traseologica, expertiza balistica judiciară, expertiza fizico-chimica a probelor materiale, expertiza criminalistica în accidentele de trafic terestru, aerian şi maritim, expertiza criminalistica în explozii şi incendii, expertiza vocii şi vorbirii, expertiza fotografiilor şi a înregistrărilor video, expertiza biologica, expertiza tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de telecomunicaţii, expertiza pentru detectia comportamentului simulat (poligraf)."3. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin. (3) constituie venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei. Cuantumul taxei se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se face potrivit legii."4. La articolul 4 alineatul (1), literele d) şi f) vor avea următorul cuprins:"d) a desfăşurat o activitate de profil de cel puţin 4 ani şi are studii de specialitate, dovedite cu diploma, în domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candidează;..................................................................... f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune săvârşită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare;"5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Partea din proces care solicită ca, pe lângă expertul oficial, sa participe la efectuarea expertizei şi un expert autorizat recomandat de ea va achită acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunoştinţa, în scris, autorităţii judiciare care îl numeşte pe expert."6. La articolul 9 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracţiuni săvârşite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau altor infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare."7. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul asociaţiilor profesionale experţii criminalisti autorizaţi pot să-şi elaboreze statutul profesional, aprobat de ministrul justiţiei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 11 iulie 2002.Nr. 488.-------------