LEGE nr. 512 din 12 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 august 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 8 aprilie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Punerea în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi controlul respectării dispoziţiilor sale sunt încredinţate Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M., investită în acest scop cu puteri de reglementare şi supraveghere, incluzând puterea de autorizare, delegare, decizie, interdicţie, intervenţie, monitorizare, inspecţie, ancheta şi sancţionare administrativă, în condiţiile, modalităţile şi limitele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările C.N.V.M."2. La articolul 4 alineatul (1), punctele 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 litera b) şi 30 vor avea următorul cuprins:"15. informaţii privilegiate - informaţiile de orice natura privitoare la operaţiunile de bursa sau activele tranzacţionate care nu au devenit încă publice şi a căror divulgare ar putea influenţa cotatiile sau alte aspecte ale tranzactionarii la bursele de mărfuri;..............................................................21. membru al bursei de mărfuri - persoana juridică care, indeplinind condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de regulamentele C.N.V.M., are dreptul de a încheia tranzacţii pe una sau mai multe pieţe dezvoltate de o bursa de mărfuri;22. membru compensator - persoana juridică care, indeplinind condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de regulamentele C.N.V.M., are dreptul sa înregistreze la casa de compensaţie instrumentele financiare derivate, tranzacţionate pe pieţele dezvoltate de o bursa de mărfuri;23. ordin de bursa - instrucţiunea ferma care consemnează modalitatea de negociere a unei cereri sau oferte pe o piaţa la disponibil sau a instrumentelor financiare derivate;24. pieţe la disponibil - pieţele specializate, dezvoltate de o bursa de mărfuri, care asigura condiţiile pentru negocierea şi încheierea de tranzacţii cu contracte spot şi forward;25. pieţe ale instrumentelor financiare derivate - pieţe specializate, dezvoltate de o bursa de mărfuri, care asigura condiţiile pentru negocierea şi încheierea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate;26. pieţe reglementate - pieţe la disponibil sau ale instrumentelor financiare derivate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:............................................................... b) respecta reglementările C.N.V.M., precum şi regulamentele burselor de mărfuri autorizate de C.N.V.M., care definesc condiţiile de acces pe piaţa, precum şi pe cele de operare;...............................................................30. societate de bursa - societatea comercială pe acţiuni, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei ordonanţe de urgenţă, autorizata de C.N.V.M., autonomă în raport cu participanţii la piaţa care prestează servicii de interes public prin intermediul burselor de mărfuri înfiinţate;"3. La articolul 4, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) Casa de compensaţie, membrii compensatori, bursele de mărfuri, membrii bursei de mărfuri, brokerii, traderii şi orice alta entitate care operează pe o bursa de mărfuri vor asigura confidenţialitatea asupra conturilor deschise şi structurii acestora, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de regulamentele burselor de mărfuri şi ale caselor de compensaţie. (5) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificarile prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în faţa Curţii Supreme de Justiţie Secţia contencios administrativ."4. La articolul 5, alineatele (2)-(6) vor avea următorul cuprins:"(2) Societatea de bursa emite acţiuni nominative care trebuie să fie plătite în întregime în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare. (3) Un acţionar al societăţii de bursa nu poate să deţină direct sau prin persoane implicate mai mult de 5% din drepturile de vot conferite de acţiunile emise de aceasta. (4) Limita minima a capitalului social subscris şi vărsat este stabilită prin reglementări ale C.N.V.M. (5) La constituire societatea de bursa se înregistrează la Oficiul registrului comerţului pe baza autorizaţiei de înfiinţare emise de C.N.V.M. În baza dovezii de înregistrare la Oficiul registrului comerţului, societatea de bursa solicita C.N.V.M. autorizaţia de funcţionare. (6) Condiţiile care stau la baza autorizaţiei emise de C.N.V.M. trebuie respectate pe toată durata de existenta a unei societăţi de bursa. Orice modificare a acestora este supusă autorizării C.N.V.M."5. Articolele 6-8 vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - Obiectul principal de activitate al societăţii de bursa este administrarea burselor de mărfuri. Societatea de bursa poate, de asemenea, desfăşura activităţi conexe, cum ar fi: organizarea de licitaţii pentru vânzări şi achiziţii de produse, servicii şi lucrări, active ale persoanelor juridice şi fizice, realizarea, administrarea şi comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii şi cursuri, în scopul pregătirii participanţilor în domeniul burselor de mărfuri, sau alte activităţi calificate astfel de C.N.V.M.Art. 7. - (1) Bursele de mărfuri, precum şi totalitatea bunurilor corporale şi necorporale necesare organizării şi funcţionarii acestora fac parte din fondul de comerţ al societăţii de bursa. (2) Societatea de bursa va asigura logistica şi personalul de specialitate necesare funcţionarii în condiţii optime a burselor de mărfuri. (3) Pentru administrarea burselor de mărfuri înfiinţate de aceasta societatea de bursa stabileşte şi percepe cotizatii, tarife şi comisioane care intră în vigoare după notificarea lor la C.N.V.M.Art. 8. - Societatea de bursa are legitimare procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi şi obligaţii, pretenţii şi reclamaţii legate de activitatea burselor de mărfuri înfiinţate şi, dacă este cazul, de cea a casei de compensaţie, organizate ca departament."6. La articolul 9, alineatul (1) literele a), c), d) punctele 1 şi 6 şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"a) înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea unei burse de mărfuri;............................................................... c) admiterea categoriei traderilor ca operatori la tranzacţionarea pe pieţele instrumentelor financiare derivate dezvoltate la o bursa de mărfuri; d) ratificarea hotărârilor consiliului de administraţie privind:1. aprobarea regulamentelor burselor de mărfuri;...............................................................6. admiterea traderilor la tranzacţionarea pe pieţele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de o bursa de mărfuri;............................................................... (2) Ratificarea hotărârilor consiliului de administraţie, conform alin. (1) lit. d), va avea loc în proxima adunare generală a acţionarilor."7. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:"a) dreptul de a tranzacţiona la bursele de mărfuri numai cu autorizarea acestora de către C.N.V.M.;"8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În vederea asigurării condiţiilor minimale de funcţionare stabilite prin reglementările C.N.V.M. societatea de bursa va acţiona pentru modernizarea şi dezvoltarea burselor de mărfuri înfiinţate de aceasta."9. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Conducerea unei burse de mărfuri este încredinţată consiliului bursei de mărfuri, numit de către consiliul de administraţie al societăţii de bursa pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit."10. La articolul 15 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:"j) supune spre avizare C.N.V.M. tranzacţionarea pe pieţele instrumentelor financiare derivate de noi instrumente financiare derivate şi de noi active suport;"11. Denumirea titlului III va avea următorul cuprins:"Operatorii la bursele de mărfuri"12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În condiţiile stabilite de actul constitutiv al societăţii de bursa, actionarii pot dobândi unul sau mai multe locuri de tranzactionare la bursele de mărfuri. (2) Actionarii unei societăţi de bursa pot transmite folosinţă locurilor de tranzactionare la bursa respectiva uneia sau mai multor societăţi comerciale, persoane juridice române, agreate de societatea de bursa, în scopul exclusiv de a negocia cereri şi oferte şi de a încheia tranzacţii, precum şi societăţilor de servicii de investiţii financiare din alt stat, autorizate de C.N.V.M. sa presteze în mod direct servicii de investiţii financiare pe teritoriul României."13. La articolul 17, litera b) va avea următorul cuprins:"b) sa îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de reglementările C.N.V.M. şi ale bursei de mărfuri respective."14. La articolul 22, litera a) va avea următorul cuprins:"a) negocierea cererilor şi a ofertelor şi încheierea tranzacţiilor pe pieţele dezvoltate de o bursa de mărfuri;"15. La articolul 24, litera f) va avea următorul cuprins:"f) să solicite clienţilor să se abţină de la orice acţiuni sau inacţiuni menite sa creeze prejudicii operatorilor burselor de mărfuri, societăţilor de bursa şi caselor de compensaţie."16. La articolul 26, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) sa notifice de îndată societăţii de bursa, casei de compensaţie şi membrului compensator declanşarea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment asupra clienţilor care au obligaţii în derulare faţă de casa de compensaţie; f) sa notifice de îndată societăţii de bursa, casei de compensaţie, membrului compensator şi clienţilor proprii declanşarea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment asupra lor."17. La articolul 27, litera f) va avea următorul cuprins:"f) sa încheie tranzacţii pe contul unui client, în scopul închiderii de poziţii în lipsa unui ordin al acelui client, dacă acesta dispune de sumele, valorile sau bunurile necesare garantarii poziţiilor deschise;"18. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În vederea atingerii scopului pentru care au fost înfiinţate, bursele de mărfuri dezvolta pieţe la disponibil şi/sau pieţe ale instrumentelor financiare derivate."19. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Serviciile de consultanţa de investiţii includ, fără a se limita la acestea: tehnica negocierii la bursele de mărfuri, analiza instrumentelor financiare derivate, a pieţelor la disponibil şi a pieţelor instrumentelor financiare derivate, analiza eficientei investiţiilor, servicii de selectare şi administrare a portofoliului, servicii de evaluare şi gestionare a riscului, precum şi activităţi de publicare, furnizare de opinii şi recomandări de investiţii în active."20. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Pieţele la disponibil sunt dezvoltate exclusiv de către bursele de mărfuri înfiinţate de o societate de bursa autorizata de C.N.V.M. şi în condiţiile avizului dat de către C.N.V.M."21. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Mărfurile pentru care se emit titluri reprezentative de tipul certificatului de depozit sau al conosamentului pot fi tranzacţionate exclusiv în baza acestora, conform regulamentelor elaborate de consiliul bursei de mărfuri."22. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Modalităţile de negociere a cererilor şi ofertelor, precum şi de încheiere a tranzacţiilor pe pieţele dezvoltate de o bursa de mărfuri sunt prevăzute în regulamentele de funcţionare a acesteia, elaborate de consiliul bursei de mărfuri."23. La articolul 54 litera a), punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. pe durata angajării sale sau pe durata activităţii profesionale în serviciul unui membru al bursei de mărfuri ori în legătură cu acesta, respectiv al unui investitor la bursele de mărfuri sau în legătură cu acesta;"24. Articolele 55 şi 56 vor avea următorul cuprins:"Art. 55. - Orice deţinător de informaţii privilegiate nu poate efectua operaţiuni la bursele de mărfuri pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, sau nu poate valorifica respectivele informaţii privilegiate în orice alt mod şi nici să le transmită ori sa faciliteze publicarea lor în avantajul propriu sau al unor terţi şi se va supune normelor de conduita prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. 56. - (1) Toate contractele tranzacţionate pe pieţele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de o bursa de mărfuri se înregistrează, se garantează, se compensează şi se decontează printr-o casa de compensaţie a carei activitate se stabileşte prin regulament propriu de funcţionare, cu autorizarea C.N.V.M. (2) Schemele de efectuare a compensărilor şi decontărilor reciproce vor fi supuse autorizării Băncii Naţionale a României."25. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - În cazul în care o casa de compensaţie garantează, compensează şi decontează operaţiuni desfăşurate pe pieţele instrumentelor financiare derivate ale unei burse de mărfuri, societatea de bursa îşi va desemna un reprezentant cu drept de vot în consiliul de administraţie al casei de compensaţie, exclusiv în problemele care privesc respectiva bursa de mărfuri."26. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Pot fi membri compensatori membrii bursei de mărfuri acţionari ai casei de compensaţie agreate de societatea de bursa, care îndeplinesc condiţiile stabilite de aceasta prin regulamentele proprii de funcţionare."27. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - Înregistrarea instrumentelor financiare derivate tranzacţionate se face la casa de compensaţie numai prin intermediul membrilor compensatori."28. La articolul 65, litera a) va avea următorul cuprins:"a) sa înregistreze la casa de compensaţie instrumentele financiare derivate tranzacţionate pe pieţele dezvoltate de bursa de mărfuri;"29. La articolul 68 alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) nu vor mai încheia tranzacţii pe pieţele la disponibil ale bursei de mărfuri; b) pot încheia tranzacţii pe pieţele instrumentelor financiare derivate ale bursei de mărfuri exclusiv în scopul închiderii poziţiilor deschise la casa de compensaţie."30. La articolul 79, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cazul sancţiunilor contravenţionale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."31. Articolul 84 se abroga.32. La articolul 86, alineatul (3) se abroga.33. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - Societăţile de bursa şi casele de compensaţie au obligaţia sa constituie provizioane de risc pentru operaţiunile ce se realizează pe pieţele instrumentelor financiare derivate, în conformitate cu reglementările C.N.V.M., acestea fiind deductibile la calculul profitului impozabil."34. La articolul 88, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Restricţiile privind cetăţenia persoanelor fizice şi rezidenţă persoanelor juridice supuse prevederilor prezentei legi îşi încetează aplicabilitatea după integrarea României în Uniunea Europeană."  +  Articolul 2C.N.V.M. va elabora şi va adopta reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate şi va publică aceste reglementări în termen de maximum 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 12 iulie 2002.Nr. 512.──────────────────