LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 2 august 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Titlul I Regimul de supraveghere a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor  +  Capitolul 1 Alcool şi distilate  +  Secţiunea 1 Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool şi de distilate  +  Articolul 1Regimul de supraveghere se aplică tuturor agenţilor economici producători de alcool, respectiv de alcool etilic rafinat, alcool brut şi alcool tehnic, şi producătorilor de distilate de origine agricolă, respectiv de distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe şi orice alte distilate de origine agricolă.  +  Articolul 2 (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de alcool şi de distilate, precum şi a capacităţilor de producţie deţinute de aceştia agenţii economici producători de alcool şi de distilate vor întocmi şi vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, declaraţia privind capacitatile de producţie ale instalaţiilor deţinute, precum şi nivelul producţiei de alcool şi de distilate, ce se estimeaza a se realiza în anul imediat următor. Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 1. (2) Intenţia de a realiza noi capacităţi de producţie de alcool şi de distilate, precum şi de a creşte capacitatile de producţie deja existente va fi declarata la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea notificării. (3) Modificarea efectivă a capacităţilor de producţie iniţial declarate şi, respectiv, realizarea efectivă de noi capacităţi de producţie de alcool şi de distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Aceasta perioada reprezintă şi perioada maxima admisă de producţie în regim de probe tehnologice.  +  Articolul 3 (1) Agenţii economici producători de alcool şi de distilate îşi pot desfăşura activitatea numai în cadrul secţiilor de producţie situate la sediul social sau la sediul filialelor. (2) Pentru fiecare agent economic producător de alcool şi de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali. Prezenta supraveghetorilor fiscali va fi asigurata pe tot parcursul desfăşurării procesului de producţie, respectiv pe cele 3 schimburi şi în zilele de sarbatori legale. (3) Agenţii economici producători de alcool şi de distilate vor asigura un spaţiu corespunzător, destinat desfăşurării activităţii supraveghetorului fiscal.  +  Articolul 4 (1) În vederea înregistrării corecte a întregii producţii de alcool şi de distilate obţinute fiecare agent economic producător de alcool şi de distilate este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantităţii de alcool, precum şi cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool şi de distilate. Mijloacele de măsurare şi măsurătorile efectuate cu acestea se supun în mod obligatoriu controlului metrologic al statului, conform legii. (2) Obligaţia de a se dota cu astfel de mijloace de măsurare revine tuturor producătorilor de alcool şi de distilate, indiferent de tipul acestora. Producătorii sunt obligaţi să asigure, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cat şi funcţionarea normală a mijloacelor de măsurare. (3) În cazul agenţilor economici producători de alcool contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare - pentru alcoolul brut, la ieşirea din coloanele de rafinare - pentru alcoolul etilic rafinat şi la ieşirea din coloanele aferente - pentru alcoolul tehnic, astfel încât să fie contorizate toate cantităţile de alcool rezultate. (4) În cazul agenţilor economici producători de distilate contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare sau, după caz, la ieşirea din instalaţiile de distilare. (5) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canale sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate sunt interzise.  +  Articolul 5Agenţii economici producători de alcool şi de distilate sunt obligaţi să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Roman de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează alcoolul, distilatele şi materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor.  +  Articolul 6 (1) Pe întregul flux tehnologic de la ieşirea alcoolului brut, alcoolului rafinat şi alcoolului tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, şi până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. În cazul agenţilor economici producători de distilate sigiliile se vor aplica la ieşirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalaţiile de distilare. În toate situaţiile sigiliile vor fi aplicate şi pe toate organele de asamblare-racordare ale aparatelor de măsura şi control, pe orice orificii şi robinete existente pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu. (2) Aparatele şi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum şi de pe tot circuitul instalaţiilor de distilare trebuie imbinate în asa fel încât să poată fi sigilate. Sigiliile aparţin direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi inseriate şi vor purta în mod obligatoriu însemnele acestor direcţii. Operaţiunile de sigilare şi desigilare se vor efectua de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât sa nu se deterioreze aparatele şi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie menţinute intacte. Sigilarea şi desigilarea vor fi consemnate într-un proces-verbal. (3) Sigiliile prevăzute la alin. (2) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor, conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legală. (4) Stabilirea tipului de sigilii prevăzute la alin. (2) şi a caracteristicilor acestora, uniformizarea şi/sau personalizarea, precum şi coordonarea tuturor operaţiunilor ce se impun revin Ministerului Finanţelor Publice, respectiv direcţiei cu atribuţii administrative.  +  Articolul 7 (1) Recepţia cantitativă a materiilor prime intrate în unitate, precum şi introducerea lor în procesul de fabricaţie se fac cu mijloace de măsurare legale. (2) În cazul în care pentru producerea alcoolului şi a distilatelor se achiziţionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziţie şi documentele de recepţie se întocmesc în doua exemplare şi vor purta în mod obligatoriu viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la agentul economic care a achiziţionat materia prima, iar al doilea exemplar la persoana fizica furnizoare.  +  Articolul 8 (1) Supraveghetorii fiscali au obligaţia sa verifice: a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele şi recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor şi a materiilor prime din care provin acestea; b) înregistrarea corecta a intrărilor de materii prime; c) înscrierea corecta a alcoolului şi a distilatelor obţinute în rapoartele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către secţiile de prelucrare sau către depozitele de produse finite, în concordanta cu înregistrările mijloacelor de măsurare; d) concordanta dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar şi producţia de alcool şi distilate obţinută; e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, alcool rafinat, alcool denaturat, alcool tehnic şi de distilate, înscrise în evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse; f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către secţiile de prelucrare a alcoolului şi a distilatelor; g) realitatea livrărilor de alcool şi de distilate către beneficiari, prin confruntarea cantităţilor eliberate din magazie cu cele înscrise în documentele fiscale speciale; h) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcool şi distilate, precum şi pentru băuturile alcoolice realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat; i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaraţiilor privind obligaţiile de plată cu titlu de accize şi a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale; j) orice alte documente şi operaţiuni care să conducă la determinarea exactă a obligaţiilor către bugetul de stat; k) înregistrarea corecta a operaţiunilor de import şi de export, în situaţia în care agentul economic desfăşoară astfel de operaţiuni. (2) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligaţia de a inregistra într-un registru special toate cererile agenţilor economici sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalaţiilor. (3) În vederea certificării realităţii tuturor operaţiunilor reflectate în documentele aferente producţiei de alcool şi de distilate, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului şi a distilatelor către secţiile de prelucrare sau către terţi, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor fi prezentate în mod obligatoriu supraveghetorului fiscal desemnat, pentru a fi vizate de acesta.  +  Articolul 9 (1) Desigilarea aparatelor şi a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise, justificate, din partea producătorului de alcool şi de distilate sau în situaţii de avarie. (2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puţin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaţiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal întocmeşte un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data şi ora desigilarii, cantitatea de alcool şi de distilate - în litri şi în grade - înregistrată de contoare la momentul desigilarii, precum şi stocul de alcool şi de distilate, pe sortimente, aflate în rezervoare şi în recipiente. (3) Se interzice producătorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, producătorul este obligat să solicite prezenta supraveghetorului fiscal pentru constatarea cazurilor deteriorării accidentale a sigiliului sau a avariei. (4) Dacă producătorul constata un incident sau o disfunctie în funcţionarea unui contor, acesta trebuie să facă imediat o declaraţie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defectiunii. Totodată producătorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legală, pentru activităţi de reparaţii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectiva, în vederea desigilarii mijloacelor de măsurare, a repunerii lor în stare de funcţionare şi a resigilarii. (5) Contoarele defecte pot fi înlocuite sub supraveghere metrologica cu alte contoare de rezerva, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire întocmit de supraveghetorul fiscal, a indicilor de la care se reia activitatea. (6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăşeşte 24 de ore, se suspenda activitatea de producţie a alcoolului şi a distilatelor. Instalaţiile respective vor fi sigilate. (7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat în 3 exemplare, de către supraveghetorul fiscal, în prezenta reprezentantului legal al agentului economic în cauza. (8) În procesul-verbal încheiat se vor menţiona cauzele accidentului sau ale avariei care a generat întreruperea activităţii, data şi ora întreruperii acesteia, stocul de alcool şi de distilate existent la acea data şi indicii înregistraţi de contoare în momentul suspendării activităţii. (9) Originalul procesului-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal rămâne la agentul economic, iar exemplarul al treilea se păstrează de către supraveghetorul fiscal. (10) Reluarea activităţii după desigilarea instalaţiilor respective se va face în baza unei declaraţii de remediere a defectiunii, întocmită de agentul economic şi vizata de supraveghetorul fiscal, însoţită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea. Supraveghetorul fiscal va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic.  +  Secţiunea a 2-a Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului şi a distilatelor în vrac  +  Articolul 10 (1) Toate cisternele şi recipientele prin care se vor transporta cantităţile de alcool şi de distilate livrate de agenţii economici producători vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal şi vor fi însoţite de documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. (2) Documentele de supraveghere fiscală se gestionează şi se completează de supraveghetorii fiscali în 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător. Exemplarul al doilea va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea beneficiarul cantităţii de alcool şi de distilate. Exemplarul al treilea al documentului de supraveghere fiscală rămâne la agentul economic beneficiar şi va însoţi transportul de alcool şi de distilate până la destinaţia finala, iar exemplarul al patrulea rămâne la supraveghetorul fiscal. (3) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal. Lunar supraveghetorul fiscal va verifica corespondenta dintre datele privind cantităţile de alcool şi de distilate livrate, înscrise în Registrul supraveghetorului fiscal, şi datele înscrise de agentul economic în Situaţia privind modul de valorificare prin vânzare sau prelucrare a alcoolului şi a distilatelor, pe care acesta este obligat sa o transmită organului fiscal, potrivit prezentei legi. (4) Supraveghetorul fiscal va comunică zilnic direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător orice cantitate de alcool şi de distilate livrata în vrac. (5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor de transport al alcoolului şi al distilatelor în vrac va comunică în aceeaşi zi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea beneficiarul alcoolului sau al distilatelor data plecării transportului de alcool şi de distilate, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, cantitatea expediată şi data aproximativă a sosirii acestuia. (6) La sosirea efectivă a alcoolului şi a distilatelor la destinaţie agentul economic beneficiar este obligat să solicite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea desemnarea unui supraveghetor fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport şi a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.  +  Articolul 11 (1) În cazul unităţilor care funcţionează în sistem integrat, toate cisternele şi recipientele prin care se transfera cantităţile de alcool şi de distilate vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal. Toate transferurile cantităţilor de alcool şi de distilate vor fi însoţite de documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. (2) În cazul în care transferul cantităţilor de alcool şi de distilate se efectuează de la secţiile de fabricaţie a acestora la secţiile de prelucrare şi imbuteliere, aflate în aceeaşi incinta, supraveghetorul fiscal va întocmi documentul de supraveghere fiscală în 3 exemplare, dintre care primul exemplar va rămâne la supraveghetorul fiscal, al doilea exemplar rămâne la agentul economic, iar al treilea exemplar va fi transmis organului fiscal în a cărui raza teritorială se afla agentul economic producător. (3) În situaţia în care secţiile de prelucrare a alcoolului şi a distilatelor nu se afla în aceeaşi incinta cu secţiile de fabricaţie, documentul de supraveghere prevăzut la alin. (1) se va întocmi în 4 exemplare, al patrulea exemplar fiind cel care însoţeşte transportul şi rămâne la secţia prelucratoare. La sosirea efectivă a transportului se procedează conform prevederilor art. 10 alin. (6). (4) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorii fiscali în Registrul supraveghetorului fiscal.  +  Articolul 12 (1) Alcoolul etilic rafinat şi distilatele livrate agenţilor economici, utilizatori legali, trebuie să se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare şi ale normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Fiecare livrare va fi însoţită de buletine de analiza, completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producătorului, dacă acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analiza vor cuprinde cel puţin 7 parametri fizico-chimici prevăzuţi de standardele legale în vigoare. (2) Agenţii economici producători de alcool şi de distilate sunt răspunzători de calitatea alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor utilizate ca materie prima sau livrate ca atare altor agenţi economici beneficiari.  +  Articolul 13 (1) Livrarea alcoolului şi a distilatelor se va face direct de la agentul economic producător sau importator către agenţii economici utilizatori legali, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Livrarea alcoolului etilic rafinat, precum şi a distilatelor în vrac către agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate, care nu deţin documente de atestare a dreptului de comercializare în calitate de producători de astfel de produse, este interzisă. (3) Producătorii şi importatorii pot livra în vrac alcool etilic rafinat sau distilate, în vederea prelucrării lor în băuturi alcoolice distilate sau pentru imbuteliere, numai agenţilor economici posesori de licenţă pentru atestarea dreptului de marcare. În acest scop fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însoţită de o copie de pe licenta de atestare a dreptului de marcare deţinută de agenţii economici beneficiari. (4) Agenţii economici producători şi importatori pot livra alcool în vrac, pentru consum, direct spitalelor, farmaciilor şi agenţilor economici utilizatori legali de alcool, alţii decât producătorii de băuturi alcoolice distilate. (5) Alcoolul etilic tehnic îmbuteliat poate fi comercializat numai de către agenţii economici producători legali autorizaţi şi numai sub forma de alcool etilic tehnic denaturat, conform standardelor legale în vigoare. (6) Comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie prima a alcoolului etilic cu concentraţie alcoolică sub 95,5% în volum pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate este interzisă. (7) Producţia de alcool sanitar de către agenţii economici, alţii decât producătorii de alcool etilic rafinat legal autorizaţi, este interzisă. (8) Comercializarea pe piaţa interna a alcoolului sanitar în vrac este interzisă. (9) Se interzice fabricarea alcoolului sanitar din alte materii prime decât alcoolul etilic rafinat. (10) Se interzice utilizarea alcoolului etilic de sinteza ca materie prima pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel.  +  Capitolul 2 Sistemul de supraveghere pentru tuica, rachiuri naturale şi vinuri  +  Articolul 14Potrivit prezentei legi, în grupa rachiurilor naturale sunt cuprinse: rachiurile din fructe, rachiul din vin, rachiurile din drojdie de vin şi rachiurile din tescovina.  +  Articolul 15 (1) Fabricarea tuicii şi a rachiurilor naturale se poate efectua numai prin: a) distilerii legal autorizate; b) cazane industriale legal autorizate; c) cazane individuale cu o capacitate minima de 100 litri, aparţinând deţinătorilor legali autorizaţi. (2) Comercializarea în vrac a tuicii şi a rachiurilor naturale de către agenţii economici este interzisă, cu excepţia cazurilor în care producătorii livreaza direct aceste produse către alţi agenţi economici legal autorizaţi sa imbutelieze produsele respective sau să le comercializeze în sistem de alimentaţie publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de tuica şi rachiuri naturale, precum şi a capacităţilor de producţie ale acestora, agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - care produc tuica şi rachiuri naturale vor întocmi şi vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la organele fiscale teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, declaraţia privind capacitatile de producţie ale instalaţiilor deţinute, tipul instalaţiilor, precum şi nivelul producţiei de tuica şi rachiuri naturale estimat a se realiza în anul imediat următor. (2) Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 17 (1) În vederea înregistrării corecte a producţiei de tuica şi de rachiuri naturale fiecare agent economic deţinător de distilerii şi cazane industriale este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare volumetrica, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legală, precum şi cu mijloace legale de măsurare a concentratiei alcoolice a materiei prime şi a produselor rezultate din prelucrarea acestora. (2) Cazanele individuale ale producătorilor de tuica şi rachiuri naturale vor fi litrate şi vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Roman de Metrologie Legală, precum şi cu mijloace de măsurare legală a concentratiei alcoolice a produselor obţinute.  +  Articolul 18 (1) Pentru controlul cantităţilor de tuica şi rachiuri naturale pe perioada de nefunctionare distileriile şi celelalte instalaţii de fabricaţie deţinute de agenţii economici vor fi sigilate de către organele fiscale teritoriale. (2) După primirea materiei prime în vederea distilarii deţinătorii de astfel de instalaţii vor solicita, în scris, organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data şi ora desigilarii, precum şi cantităţile şi tipurile de materie prima ce urmează a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricaţie, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal şi păstrat la producător. În acelaşi timp organul fiscal va consemna aceleaşi date într-un proces-verbal. (3) Desigilarea va fi solicitată în condiţiile în care agentul economic deţinător de astfel de instalaţii are în stoc materie prima pentru utilizarea capacităţilor de producţie pentru minimum 10 zile, procesul de producţie fiind obligatoriu să se desfăşoare în mod continuu până la terminarea materiei prime. (4) În momentul desigilarii cazanelor reprezentantul organului fiscal va verifica, prin probe de producţie, timpii de fabricaţie şi randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie prima, stabilind numărul de fierberi în 24 de ore şi întocmind un proces-verbal de constatare. (5) Timpii de funcţionare a cazanului şi randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidentierea producţiei în registrul de fabricaţie. (6) În vederea opririi instalaţiilor producătorul va anunta organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora cu doua zile înaintea opririi producţiei. (7) Dacă nu se solicita resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se considera ca producţia a continuat pe toată perioada trecută de la desigilare. (8) Momentul sigilarii va fi menţionat în registrul de fabricaţie, intocmindu-se, de asemenea, un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de producţie realizată de la data desigilarii.  +  Articolul 19Comercializarea în vrac a vinului de către agenţii economici este interzisă, cu excepţia cazurilor în care aceştia livreaza direct acest produs către alţi agenţi economici legal autorizaţi sa prelucreze, sa imbutelieze sau sa comercializeze vinul în sistem de alimentaţie publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 3 Sistemul de supraveghere a producţiei şi a circulaţiei băuturilor alcoolice distilate  +  Articolul 20Intra sub incidenţa regimului de supraveghere băuturile alcoolice distilate obţinute din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, altele decât tuica şi rachiurile naturale.  +  Articolul 21 (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de băuturi alcoolice distilate, precum şi a capacităţilor de producţie ale acestora, agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate vor întocmi şi vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, declaraţia privind capacitatile de producţie ale instalaţiilor deţinute, precum şi nivelul producţiei de băuturi alcoolice distilate ce se estimeaza a se realiza în anul imediat următor. Modelul Declaraţiei privind capacitatile de producţie pentru băuturi alcoolice distilate este prezentat în anexa nr. 5. (2) Intenţia de a realiza noi capacităţi de producţie de băuturi alcoolice distilate, precum şi de a creşte capacitatile de producţie deja existente va fi declarata la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea notificării. (3) Modificarea efectivă a capacităţilor de producţie iniţial declarate şi, respectiv, realizarea efectivă de noi capacităţi de producţie de băuturi alcoolice distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Aceasta perioada reprezintă şi perioada maxima admisă de producţie în regim de probe tehnologice.  +  Articolul 22 (1) Toţi agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate vor inventaria, la sfârşitul fiecărei luni, atât cantităţile de materii prime, semifabricate, cat şi cantităţile de produse finite, aflate în stoc. (2) Listele de inventariere prevăzute la alin. (1) vor fi întocmite în doua exemplare şi vor cuprinde în mod obligatoriu date privind denumirea sortimentului, cantitatea şi concentraţia alcoolică a acestuia. (3) Un exemplar al listelor de inventariere, vizat de conducerea agentului economic, se va transmite până la data de 10 a lunii următoare direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător, iar al doilea exemplar se va păstra de agentul economic.  +  Articolul 23Comercializarea şi circulaţia băuturilor alcoolice distilate în vrac, obţinute din producţia interna sau provenite din import, între agenţii economici, indiferent de calitatea acestora, sunt interzise.  +  Articolul 24Utilizarea băuturilor alcoolice distilate ca materie prima pentru fabricarea altor băuturi alcoolice este interzisă.  +  Capitolul 4 Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac  +  Articolul 25Alcoolul, distilatele şi băuturile alcoolice distilate pot fi importate în vrac numai pe bază de contracte încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanţii acestora şi numai în scopul prelucrării sau al imbutelierii directe de către agentul economic importator legal autorizat.  +  Articolul 26 (1) La intrarea în ţara a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum şi a băuturilor alcoolice distilate în vrac, organele vamale de frontieră, după efectuarea formalităţilor de vamuire, vor aplica pe fiecare cisterna şi recipient un sigiliu special cu însemnele autorităţii vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinaţia finala a acestora. (2) În momentul efectuării operaţiunii de vamuire se va preleva în mod obligatoriu o proba din fiecare cisterna sau recipient, în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele insotitoare, respectiv factura şi certificatele de analize fizico-chimice. (3) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului agreat de Direcţia Generală a Vamilor să efectueze expertize în vederea identificarii mărfurilor. (4) Prelevarea probei se face în prezenta autorităţii vamale, a delegatului permanent în vama din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi a agentului economic importator. Dacă importatorul depune o declaraţie că nu este interesat sa participe la prelevare, operaţiunea respectiva se poate face în lipsa acestuia. (5) Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele româneşti în vigoare privind esantionarea, analiza şi inspecţia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat. (6) Din proba prelevata se vor constitui 3 esantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autorităţii vamale, iar al treilea importatorului. (7) Esantioanele vor fi etichetate şi vor fi sigilate de către autoritatea vamală. (8) Transmiterea esantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija şi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat. (9) Operaţiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. (10) Rezultatele expertizei vor fi consemnate în certificate de expertiza de către laboratorul agreat. (11) Analiza produselor se face pe cheltuiala agenţilor economici importatori şi are ca scop determinarea concentratiei alcoolice şi a calităţilor reale comparativ cu cele înscrise în documentele insotitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate şi a calităţii produsului. (12) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz: a) pe loc, în cazul produselor fără conţinut de zahăr; b) în 24 de ore de la prelevarea probei, în cazul produselor cu conţinut de zahăr. (13) Termenul obligatoriu de păstrare a esantioanelor este de un an. (14) Prevederile alin. (2) se aplică şi cantităţilor de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac, aduse în regim de import temporar. (15) Cantităţile de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac provenite din import vor fi sigilate de către organul vamal de frontieră şi în situaţia în care marfa este tranzitata către o vama de interior în vederea efectuării operaţiunii vamale de import. Marfa astfel sigilată, împreună cu documentul de însoţire a mărfii eliberat de autoritatea vamală de frontieră, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, în care se menţionează cantitatea de alcool, de distilate sau de băuturi alcoolice distilate importata, are liber de circulaţie până la punctul vamal unde au loc operaţiunea vamală de import şi prelevarea de probe, conform prevederilor alin. (2). (16) În toate cazurile, la determinarile efectuate pe baza analizelor de laborator abaterea admisă este de ±0,3 grade volum. (17) Desigilarea cisternelor şi a recipientelor de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac provenite din import, ajunse la destinaţia finala, se va face în prezenta unui reprezentant al organului fiscal, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor. (18) Importatorul are obligaţia să evidenţieze într-un registru special, conform modelului prezentat în anexa nr. 8, vizat de reprezentantul organului fiscal în a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, toate cantităţile de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac - în litri şi în grade - pe tipuri de produs şi pe destinaţii ale acestora. (19) Lunar, până la data de 25 a lunii următoare, Direcţia Generală a Vamilor va comunică Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informatiei situaţia importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac, din care să rezulte denumirea agenţilor economici importatori, datele de identificare a acestora şi cantităţile importate.  +  Capitolul 5 Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate  +  Articolul 27 (1) Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedenta, producătorii interni şi importatorii de alcool şi distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situaţie conţinând informaţii privind modul de valorificare a acestor produse prin vânzare sau prelucrare, şi anume: destinaţia, denumirea şi adresa beneficiarului, numărul şi data facturii, cantităţile, preţul unitar şi valoarea totală, din care valoarea accizei, conform modelului prezentat în anexa nr. 9. Aceasta situaţie va fi însoţită în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime şi produse finite înregistrate la sfârşitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în doua exemplare şi vor fi vizate de conducerea agentului economic şi de supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se păstrează de agentul economic. (2) Lunar, până în ultima zi a lunii pentru luna precedenta, organele fiscale teritoriale vor transmite Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informatiei situaţia centralizatoare pentru fiecare judeţ privind modul de valorificare a alcoolului şi a distilatelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 10. (3) Organele fiscale teritoriale vor efectua periodic, atât la agenţii economici producători interni şi importatori de alcool şi distilate, cat şi la beneficiarii acestora, verificarea realităţii datelor înscrise în situaţiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinaţia data alcoolului şi distilatelor de către agenţii economici cumpărători şi identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinaţiei iniţiale date acestora.  +  Articolul 28 (1) Pentru alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate se vor stabili preţuri minime, care se vor practica pentru comercializarea acestora pe piaţa interna. (2) Preţul minim va cuprinde în mod obligatoriu preţul de producţie şi acciza legală aferentă, după caz. (3) Preţurile minime vor fi stabilite de către asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice distilate legal înfiinţate, existente în România, şi vor fi consemnate într-un protocol semnat de reprezentanţii acestor asociaţii. O copie de pe acest protocol şi listele cuprinzând preţurile astfel stabilite vor fi comunicate Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi publicate, prin grija celor care le-au stabilit, în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu minimum 5 zile înainte de data intrării în vigoare a acestor preţuri. (4) Produsele, inclusiv cele în vrac, pentru care s-au stabilit preţuri minime nu pot fi comercializate pe piaţa interna la preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Ori de câte ori se intenţionează modificarea preţurilor minime stabilite asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice au obligaţia sa notifice noile preţuri, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Notificarea preţurilor se face în condiţiile prevăzute la alin. (3). (6) Toţi agenţii economici autorizaţi sa comercializeze produse pentru care s-au declarat preţuri minime sunt obligaţi sa afiseze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând preţurile minime în vigoare pentru toate produsele pe care le comercializează.  +  Capitolul 6 Sistemul de supraveghere fiscală a producţiei de bere  +  Articolul 29 (1) În vederea înregistrării producţiei de bere obţinute fiecare agent economic producător este obligat: a) sa înregistreze producţia de bere rezultată la finele procesului tehnologic, prin aparatura adecvată de măsurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paletilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare, şi sa înscrie aceste date în rapoartele de producţie şi gestionare, cu specificarea capacităţii ambalajelor şi a cantităţii de bere, exprimată în litri; b) sa determine concentraţia zaharometrica a berii, conform standardelor în vigoare privind determinarea concentratiei exprimate în grade Plato a berii, elaborate de Asociaţia de Standardizare din România, şi sa elibereze buletine de analize fizico-chimice. (2) Toate livrările de bere din producţia interna vor fi însoţite de certificate de calitate care să conţină şi datele de identificare a standardului după care a fost fabricat sortimentul livrat. (3) La verificarea realităţii concentratiei zaharometrice a sortimentelor de bere se va avea în vedere concentraţia înscrisă în specificaţia tehnica interna, elaborata pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment.  +  Titlul II Regimul de autorizare a agenţilor economici care produc, importa şi/sau comercializează produse supuse accizelor  +  Articolul 30 (1) Intra sub incidenţa regimului de autorizare agenţii economici care produc şi importa, pentru prelucrare şi/sau comercializare, următoarele grupe de produse: a) alcool etilic rafinat, distilate şi băuturi, asa cum sunt definite în legislaţia care reglementează regimul accizelor; b) produse din tutun; c) cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila. (2) Intra, de asemenea, sub incidenţa regimului de autorizare agenţii economici care comercializează, în sistem angro sau de alimentaţie publică, produse supuse autorizării.  +  Articolul 31 (1) Agenţii economici producători care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat se vor autoriza, atât în calitate de producător de alcool etilic rafinat şi distilate, cat şi în calitate de producător de băuturi alcoolice distilate, cu plata taxei de autorizare aferente fiecărei activităţi în parte. (2) Acelaşi regim prevăzut la alin. (1) se aplică şi agenţilor economici importatori de produse supuse autorizării, pe care le prelucreaza în vederea obţinerii altor produse supuse autorizării.  +  Articolul 32Agenţii economici prevăzuţi la art. 30 îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei emise de: a) Ministerul Finanţelor Publice, în cazul agenţilor economici producători şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate şi băuturi alcoolice distilate, cu excepţia tuicii şi a rachiurilor naturale, altele decât rachiul de vin; b) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul:- agenţilor economici producători interni şi importatori de băuturi, altele decât cele prevăzute la lit. a), de produse din tutun şi de cafea;- agenţilor economici comercianţi în sistem angro de băuturi imbuteliate, de produse din tutun şi de cafea;- agenţilor economici comercianţi în sistem de alimentaţie publică de băuturi, de produse din tutun şi de cafea.  +  Articolul 33 (1) Autorizaţiile se emit în baza unei cereri însoţite de următoarele documente: a) certificatul de înregistrare ca agent economic, eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; b) statutul sau actul constitutiv, care să cuprindă în obiectul de activitate producţia, importul şi/sau comercializarea de produse supuse autorizării; c) cazierele judiciare ale administratorilor şi/sau directorilor executivi; d) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal teritorial, din care să rezulte ca agentul economic nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat; e) agenţii economici producători de alcool şi de distilate, precum şi agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate, care achiziţionează instalaţiile de fabricaţie sau anumite părţi din acestea de la alţi agenţi economici producători de alcool, distilate sau băuturi alcoolice distilate, sunt obligaţi să prezinte propriul certificat de atestare fiscală şi o copie de pe certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător al instalaţiei sau al revanzatorilor, în cazul în care în cursul aceluiaşi an instalaţiile au fost vândute de mai multe ori, din care să rezulte ca aceştia nu au la bugetul de stat obligaţii restante reprezentând accize; f) declaraţia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spaţiile de depozitare şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi adresele acestora. În cazul agenţilor economici producători de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate declaraţia va fi însoţită şi de documentele care atesta dreptul de proprietate asupra clădirilor, precum şi dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului; g) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, în cazul producătorilor interni de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate, altele decât tuica şi rachiuri naturale, din care să rezulte deţinerea în proprietate a capacităţilor de producţie, precum şi a celorlalte construcţii anexe: depozite de materii prime, bazine pentru plamezi, rezervoare de depozitare şi de păstrare a produselor obţinute; h) licenta de fabricaţie, emisă de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în cazul agenţilor economici producători interni; i) copii de pe certificatele privind dotarea cu mijloace de măsurare a producţiei, eliberate de organele teritoriale ale Biroului Roman de Metrologie Legală, care, în cazul agenţilor economici producători de alcool şi distilate, vor fi vizate de către supraveghetorii fiscali; j) contractele de import încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanţii acestora, în cazul agenţilor economici importatori, însoţite de copii legalizate de pe certificatele care atesta deţinerea marcii de produs din ţara de origine; k) contractele de vânzare-cumpărare încheiate direct între agenţii economici, producători interni sau importatori de alcool şi distilate, şi agenţii economici, producători interni de băuturi alcoolice distilate. Orice reziliere a acestor contracte sau încheierea de noi contracte va fi adusă la cunoştinţa organului emitent al autorizaţiilor; l) licenta pentru atestarea dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători interni şi importatori de produse supuse marcarii; m) declaraţia privind capacitatile de producţie pentru alcool şi/sau distilate; n) lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicita autorizaţie, avizată de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca fiind în conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse. (2) Documentele vor fi prezentate în copie, însoţite de original pentru conformitate. (3) În cazuri justificate comisiile instituite potrivit prevederilor prezentei legi au dreptul să solicite şi alte documente necesare soluţionării cererilor privind eliberarea autorizaţiilor, inclusiv documente de identificare a acţionarilor societăţilor comerciale şi a persoanelor împuternicite sa desfăşoare activităţi în numele agenţilor economici respectivi.  +  Articolul 34Emiterea autorizaţiilor se efectuează în baza deciziilor unor comisii instituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului finanţelor publice, iar la nivelul fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin ordin al directorului general.  +  Articolul 35Autorizaţiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizaţie ca data de eliberare a acesteia.  +  Articolul 36 (1) Autorizaţiile se emit de organele cu competenţa în acest sens, cu percepere de taxe, şi se eliberează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. (2) Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat, cuantumul acestora fiind prevăzut în anexa nr. 11. (3) Taxele de autorizare se datorează anticipat, dovada achitării acestora prezentându-se la data ridicării autorizaţiei.  +  Articolul 37 (1) Autorizaţiile se emit de organele care au competenţa în acest sens, pentru fiecare loc de desfăşurare a activităţii. (2) Agenţii economici producători de alcool şi distilate datorează taxe de autorizare pentru fiecare loc de desfăşurare a activităţii, în funcţie de capacitatea de producţie instalata.  +  Articolul 38Agenţii economici nu vor fi autorizaţi în situaţia în care: a) înregistrează obligaţii fiscale restante faţă de bugetul de stat. Nu se considera obligaţii fiscale restante faţă de bugetul de stat sumele pentru care agenţii economici au obţinut înlesniri la plata acestora, potrivit reglementărilor legale; b) administratorul şi/sau directorul executiv al agentului economic care solicită autorizare a suferit condamnări pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; c) administratorul şi/sau directorul executiv este funcţionar public sau ocupa o alta funcţie incompatibilă cu funcţia de gestionar sau de administrator; d) utilajele ori instalatia de producere a alcoolului, a distilatelor sau a băuturilor alcoolice distilate provine, direct sau indirect, de la agenţi economici care înregistrează datorii fiscale restante reprezentând accize; e) utilajele ori instalatia de producere a alcoolului, a distilatelor sau a băuturilor alcoolice distilate provine de la agenţi economici ce nu pot fi identificati şi verificaţi de organele de control, pentru a se stabili realitatea şi legalitatea tranzacţiei, precum şi obligaţiile fiscale generate de aceasta.  +  Articolul 39 (1) Orice modificare adusă datelor iniţiale avute în vedere la eliberarea autorizaţiilor, conform art. 33, va fi adusă la cunoştinţa organului emitent al acestora de către agenţii economici în cauza, în termen de 15 zile de la data înregistrării modificării. (2) Cesionarea sau înstrăinarea sub orice alta forma a acţiunilor, a părţilor sociale sau a activelor fixe ale societăţii comerciale autorizate conform prevederilor prezentei legi va fi adusă la cunoştinţa organului emitent al autorizaţiilor cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal. (3) Cesionarea sau înstrăinarea sub orice alta forma a acţiunilor, a părţilor sociale sau a activelor fixe ale societăţii comerciale autorizate se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaţiile fiscale sau după ce persoana care urmează sa preia societatea comercială a confirmat posibilitatea plăţii tuturor debitelor către bugetul de stat, prin depunerea unei scrisori de garanţie bancară.  +  Articolul 40 (1) Agenţii economici autorizaţi în calitate de producători de alcool etilic rafinat, de distilate şi/sau de băuturi alcoolice distilate, care îşi schimba sediul activităţii de producţie, vor solicita eliberarea unei noi autorizaţii, cu plata taxei aferente. Nedetinerea autorizaţiei pentru noua adresa presupune ca activitatea desfăşurată în acel loc este neautorizata. (2) În situaţia în care agenţii economici autorizaţi îşi schimba sediul social sau denumirea societăţii, fără schimbarea proprietarilor majoritari, aceştia au obligaţia să solicite eliberarea unei noi autorizaţii. Eliberarea acestei autorizaţii se face fără plata taxelor de autorizare.  +  Articolul 41 (1) Agenţii economici care obţin licenţe de fabricaţie pentru produse supuse autorizării, eliberate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pot desfăşura activitate de producţie în regim de probe tehnologice, fără autorizaţie, timp de maximum 30 de zile de la obţinerea licenţei de fabricaţie. (2) Pentru alcool etilic rafinat şi distilate producţia în regim de probe tehnologice se va desfăşura numai sub supraveghere fiscală. (3) Comercializarea sau utilizarea produselor supuse autorizării, rezultate în urma probelor tehnologice, ca materie prima la realizarea altor produse supuse autorizării nu se poate efectua până la obţinerea autorizaţiei.  +  Articolul 42 (1) Comercializarea de produse supuse autorizării, ca urmare a achiziţionării de bunuri confiscate şi devenite proprietatea statului de la Ministerul Finanţelor Publice, se poate efectua numai de către agenţii economici legal autorizaţi. (2) Produsele supuse autorizării ce fac obiectul valorificării în cadrul procedurii de executare silită pot fi achiziţionate şi comercializate numai de către agenţii economici legal autorizaţi.  +  Articolul 43Nu intra sub incidenţa regimului de autorizare: a) produsele supuse autorizării, comercializate în zonele libere, precum şi în magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim duty-free; b) băuturile slab alcoolizate, cu o concentraţie alcoolică sub 1,2% în volum; c) aromele şi esentele alimentare cu o concentraţie alcoolică sub 1,2% în volum, care nu pot fi consumate ca atare, fiind utilizate la prepararea produselor alimentare; d) produsele supuse autorizării, comercializate pentru consum în mijloacele de transport terestre, navale şi aeriene; e) importul, cu destinaţie exclusiva pentru producţia de medicamente, al alcoolului etilic cu o concentraţie alcoolică de peste 99% în volum, în cantităţi limitate, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 44Agenţii economici care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, intră în posesia unor produse supuse autorizării pot utiliza sau valorifica produsele respective numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 45 (1) Agenţii economici cărora le-a fost anulată autorizaţia şi care deţin stocuri de produse la data anulării autorizaţiei pot valorifica produsele respective numai cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. De asemenea, cu acordul Ministerul Finanţelor Publice, poate fi finalizată şi apoi valorificată şi materia prima aflată, la data anulării autorizaţiei, în stadiu de producţie neterminată. (2) În situaţia în care agenţii economici înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat, organele competente, în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii, pot valorifica stocurile de produse supuse autorizării, precum şi stocurile de materie prima, indiferent de starea în care se afla acestea.  +  Articolul 46Listele cuprinzând autorizaţiile în vigoare, eliberate de către Ministerul Finanţelor Publice agenţilor economici producători interni şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate şi băuturi alcoolice distilate, vor fi publicate în prima decada a fiecărui trimestru în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 47Toţi agenţii economici producători, importatori şi/sau comercianţi de produse supuse autorizării au obligaţia afişării la loc vizibil a autorizaţiei.  +  Articolul 48 (1) Achiziţionarea de produse supuse regimului de autorizare, în vederea comercializării sau prelucrării, se poate efectua numai de la agenţii economici legal autorizaţi. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) agenţii economici legal autorizaţi care achiziţionează de la producătorii individuali - persoane fizice deţinătoare de certificate de producător - vin, tuica şi rachiuri naturale pentru comercializare sau prelucrare, după caz.  +  Articolul 49 (1) Necomercializarea sau neprelucrarea de către agenţii economici producători de alcool etilic rafinat şi/sau distilate, în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obţinut autorizaţie de comercializare, a unei cantităţi egale cu cel puţin 10% din cantitatea estimată a se realiza pe perioada de autorizare atrage suspendarea activităţii şi sigilarea instalaţiilor de producţie pe termen de 3 luni. (2) Întârzierea la plata a accizelor cu mai mult de 60 de zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei şi, respectiv, a activităţii agentului economic în cauza, până la plata sumelor restante.  +  Titlul III Regimul produselor din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  +  Articolul 50 (1) Produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, cu titlu gratuit, agenţilor economici autorizaţi în calitate de producători interni de tigarete, astfel: a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricaţie al agenţilor economici producători interni se predau în totalitate acestora; b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatorul de fabricaţie al agenţilor economici producători interni se predau în custodie, de către organele care au procedat la confiscare, agenţilor economici producători interni a căror cota de piaţa reprezintă peste 5%. Repartizarea fiecărui lot de produse din tutun confiscate către agenţii economici producători interni se face proporţional cu cota de piaţa deţinută. Situaţia privind cotele de piaţa se comunică trimestrial de Ministerul Finanţelor Publice direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de îndrumare şi control fiscal, Gărzii Financiare, Direcţiei Generale a Vamilor şi Ministerului de Interne. (2) Fiecare agent economic producător intern are obligaţia să asigure, pe cheltuiala proprie, preluarea în custodie, transportul şi depozitarea cantităţilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat. (3) Predarea cantităţilor de produse din tutun confiscate se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire ce va fi semnat atât de reprezentanţii organului care a procedat la confiscarea produselor, cat şi de reprezentanţii agentului economic producător intern care le preia. (4) Distrugerea se va efectua prin arderea produselor din tutun, pe baza aprobării date de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal, la cererea agentului economic şi în prezenta unei comisii de distrugere constituite special în acest scop. Din aceasta comisie vor face parte un reprezentant al organelor de poliţie şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.  +  Titlul IV Sancţiuni  +  Articolul 51 (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte săvârşite de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al agentului economic: a) angajarea agentului economic în producerea sau importul de alcool etilic rafinat şi distilate fără autorizaţie eliberata de Ministerul Finanţelor Publice; b) angajarea agentului economic în utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza şi a alcoolului tehnic ca materie prima pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel; c) neasigurarea dotării instalaţiilor cu mijloace legale de măsurare a producţiei de alcool şi distilate; d) cesionarea sau înstrăinarea sub orice alta forma de acţiuni, părţi sociale sau de active fixe ale societăţii comerciale legal autorizate, fără înştiinţarea organului emitent al autorizaţiei cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal; e) achiziţionarea de alcool etilic rafinat şi distilate de la alţi agenţi economici decât cei legal autorizaţi. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani, în cazul celor prevăzute la lit. a) şi e), cu închisoare de la 1 an la 3 ani, în cazul celor prevăzute la lit. b) şi c), şi cu închisoare de la 1 an la 5 ani, în cazul celei prevăzute la lit. d).  +  Articolul 52 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nedeclararea în termen la organul fiscal a capacităţilor de producţie pe care le deţin agenţii economici producători de alcool, de distilate sau de băuturi alcoolice, precum şi a oricărei modificări efectuate asupra acestora; b) amplasarea mijloacelor de măsurare a producţiei şi a concentratiei de alcool şi distilate în alte locuri decât cele expres prevăzute de prezenta lege; c) deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal; d) nesolicitarea desemnării supraveghetorului fiscal în vederea desigilarii cisternelor sau a recipientelor în care se transporta alcoolul şi distilatele în vrac; e) comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie prima pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate a alcoolului etilic cu concentraţia alcoolică sub 95,5% în volum; f) fabricarea de alcool sanitar de către alţi agenţi economici decât cei producători de alcool etilic rafinat sau fabricarea alcoolului sanitar din alte materii prime decât din alcool etilic rafinat; g) comercializarea în vrac pe piaţa interna a alcoolului sanitar; h) nedepunerea în termen, la organul fiscal, de către agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate a inventarelor lunare privind cantităţile de materie prima şi cantităţile de produse finite aflate în stoc; i) circulaţia şi comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute de prezenta lege; j) comercializarea în vrac a băuturilor alcoolice distilate, indiferent de concentraţia alcoolică a acestora, precum şi utilizarea acestor băuturi ca materie prima pentru fabricarea altor băuturi alcoolice; k) neevidentierea corecta în registrul special a cantităţilor de alcool şi distilate importate în vrac; l) nedepunerea la organele fiscale teritoriale a situaţiilor privind modul de valorificare a alcoolului şi a distilatelor; m) transportul de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poarta sigiliile supraveghetorului fiscal, care au sigilii deteriorate sau care nu sunt însoţite de documentul de supraveghere fiscală; n) nedeclararea în termen la organele fiscale teritoriale a capacităţilor de producţie aferente instalaţiilor deţinute de producătorii de tuica şi de rachiuri naturale; o) nedotarea cu mijloace de măsurare a producţiei şi a concentratiei alcoolice aferente tuicii şi rachiurilor naturale; p) comercializarea în vrac a tuicii, a rachiurilor naturale şi a vinului în alte scopuri decât cele expres prevăzute de prezenta lege; q) deţinerea de capacităţi de producţie de alcool, de distilate sau de băuturi alcoolice, de materii prime pentru fabricarea alcoolului, a distilatelor sau a băuturilor alcoolice, precum şi de stocuri de astfel de produse fără documente justificative legale; r) nesolicitarea organului fiscal teritorial în vederea desigilarii instalaţiilor de fabricaţie, precum şi neevidentierea în registrul destinat acestui scop a informaţiilor privind capacitatile reale de distilare, data şi ora sigilarii şi desigilarii cazanelor sau a celorlalte instalaţii de fabricaţie a tuicii şi a rachiurilor naturale; s) nesesizarea organului fiscal în cazul deteriorării sigiliilor; s) practicarea de preţuri de vânzare cu amănuntul mai mici decât preţurile minime stabilite pe produse, potrivit prezentei legi, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată; t) livrările de bere din producţia interna neinsotite de certificate de calitate; t) fabricarea sau importul de produse supuse autorizării fără autorizaţie; u) comercializarea de produse supuse autorizării fără autorizaţie sau fără aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, după caz; v) achiziţionarea, în vederea prelucrării sau a comercializării, a altor produse supuse autorizării decât cele prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. e) de la alţi agenţi economici decât cei legal autorizaţi; x) producerea de alcool şi de distilate, inclusiv pe perioada de probe tehnologice, fără supraveghere fiscală; y) neanuntarea organului emitent al autorizaţiei, în termenul legal, despre modificările aduse datelor iniţiale avute în vedere la eliberarea autorizaţiei; z) refuzul agenţilor economici producători de tigarete de a prelua, în condiţiile prevăzute de lege, cantităţile de produse din tutun confiscate. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 300 milioane lei la 500 milioane lei, pentru cea prevăzută la lit. a); b) cu amendă de la 5 miliarde lei la 10 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare, precum şi cu confiscarea instalaţiilor de producţie şi anularea autorizaţiei, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la lit. b), t) şi x); c) cu amendă de la 200 milioane lei la 500 milioane lei şi anularea autorizaţiei, pentru cea prevăzută la lit. c); d) cu amendă de la 200 milioane lei la 500 milioane lei, pentru cele prevăzute la lit. d), k) şi y); e) cu anularea autorizaţiei, pentru cea prevăzută la lit. e); f) cu amendă de la 1 miliard lei la 5 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare şi, după caz, anularea autorizaţiilor, pentru cele prevăzute la lit. f), i), j) şi u); g) cu amendă de la 100 milioane lei la 200 milioane lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare, pentru cele prevăzute la lit. g) şi p); h) cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, pentru cele prevăzute la lit. h), n), o), r), s) şi t); i) cu amendă de la 100 milioane lei la 500 milioane lei şi suspendarea activităţii pe o perioadă de 3 luni, pentru cea prevăzută la lit. l); j) cu amendă de la 1 miliard lei la 2 miliarde lei şi confiscarea produselor şi a recipientelor sau cisternelor şi anularea autorizaţiei, pentru cea prevăzută la lit. m); k) cu amendă de la 500 milioane lei la 1 miliard lei, confiscarea utilajelor, instalaţiilor, materiilor prime sau a produselor şi anularea autorizaţiei, pentru cea prevăzută la lit. q); l) cu amendă de la 500 milioane lei la 1 miliard lei, confiscarea, după caz, a produselor şi a cisternelor sau a recipientelor şi suspendarea activităţii pe o perioadă de 3-6 luni, pentru cele prevăzute la lit. s) şi v); m) cu amendă de la 150 milioane lei la 300 milioane lei, pentru cea prevăzută la lit. z). (3) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta lege, organul de control făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare. (4) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute în prezenta lege pot fi actualizate anual, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (5) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi din unităţile sale teritoriale, împuternicite în acest scop. (6) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 53 (1) Anularea autorizaţiilor se face de către organul emitent, în baza deciziilor comisiilor ce vor fi instituite potrivit prezentei legi, ca urmare a actelor de control emise de organele de specialitate cu atribuţii în acest sens sau la solicitarea agentului economic. (2) În situaţia în care un agent economic îşi încetează activitatea, este obligat să solicite organului emitent anularea autorizaţiei. (3) Suspendarea activităţii se face de organul fiscal în raza căruia îşi desfăşoară activitatea agentul economic, în temeiul: a) actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale; b) prevederilor art. 49. (4) În situaţia existenţei unor acte de control aflate în diferite stadii de contestare se va proceda la suspendarea activităţii până la soluţionarea litigiului, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate a autorizaţiilor cu o perioadă egala cu perioada de suspendare. (5) Dacă actele de control nu sunt contestate în termenul legal, autorizaţiile vor fi anulate. (6) Procedura suspendării activităţii va fi stabilită prin instrucţiunile de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 54 (1) Soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice se face conform dispoziţiilor legale în materie. (2) Împotriva măsurilor de anulare a autorizaţiei emise în condiţiile prevăzute de prezenta lege se pot utiliza căile de atac prevăzute pentru contenciosul administrativ.  +  Articolul 55Soluţiile privind aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi vor fi supuse analizei şi aprobării Comisiei centrale fiscale, constituită în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 56Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 57Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 58Finanţarea cheltuielilor necesare în vederea executării şi distribuirii sigiliilor, a documentelor de supraveghere fiscală, a Registrului supraveghetorului fiscal, precum şi a autorizaţiilor prevăzute în prezenta lege se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Titlul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 59Comisarii Gărzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a produselor care intra sub incidenţa regimului de supraveghere şi autorizare.  +  Articolul 60Agenţii economici producători autorizaţi de alcool şi de distilate care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin secţii de producţie de alcool sau de distilate în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul social au obligaţia constituirii acestora în filiale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 61Stocurile de alcool etilic rafinat, de distilate şi de băuturi alcoolice existente, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la agenţii economici care nu deţin autorizaţie de comercializare şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de autorizare pot fi utilizate sau valorificate numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile stabilite prin instrucţiunile emise în aplicarea acestei legi.  +  Articolul 62 (1) Agenţii economici care deţin autorizaţii de comercializare valabile pe toată perioada de desfăşurare a activităţii, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligaţia ca până la data de 15 noiembrie 2002 să prezinte aceste autorizaţii organelor emitente în vederea anulării şi emiterii unor noi autorizaţii. După data de 15 noiembrie 2002 autorizaţiile eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi sunt nule de drept. (2) Eliberarea noilor autorizaţii se face cu plata taxei aferente şi în condiţiile prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 63Pentru anul 2002 termenul de depunere a declaraţiilor privind capacitatile de producţie ale instalaţiilor deţinute, tipul instalaţiilor, precum şi nivelul producţiei de distilate, tuica şi rachiuri naturale ce se estimeaza a se realiza este data de 15 noiembrie 2002.  +  Articolul 64La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 28-42, art. 50 alin. (2) şi ale art. 51-59 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 28 septembrie 2001, cu excepţia art. IX, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 17 iulie 2002.Nr. 521.  +  Anexa 1
      Denumirea agentului economic ..............
      Codul fiscal ..............................
      Sediul ....................................
                                  DECLARAŢIE
          privind capacitatile de producţie pentru alcool şi/sau distilate
                            pentru anul ................
  Denumirea produsului Numărul coloanelor de disti- lare,ra- fânare sau numărul instala- tiilor de distilare Diametrul coloanelor de disti- lare, ra- fânare sau al instalati- ilor de distilare (cm) Capaci- tatea de producţie în 24 de ore(litri alcool pur) Capaci- tatea de pro- ductie anuală*) (litri alcool pur) Consum ener- getic lunar (kWh/ luna) Producţia estimată a se realiza (litri alcool pur)
  0 1 2 3 4 5 6
  Alcool brut Alcool etilic rafinat Alcool tehnic Distilate din cereale Distilat de vin Alte distilate de origine agricolă
  Conducerea agentului economic,..................................Data .............---------- Notă *) La determinarea capacităţii de producţie pentru alcool se va avea în vedere şi perioada de remont (30-60 de zile).
   +  Anexa 2DE SUPRAVEGHERE FISCALĂ  +  Anexa 3DE SUPRAVEGHERE FISCALĂ  +  Anexa 4
      Denumirea agentului economic ..................
      Codul fiscal...................................
      Sediul social .................................
                                 DECLARAŢIE
       privind capacitatile de producţie pentru tuica şi rachiuri naturale
  Nr. c r t. Felul instalaţiei Numărul de coloane blaze, cazane Diametrul (cm) sau capacita- tea (litri borhot) - Capaci- tatea de fierbere în 24 de ore(litri /grad dal*) Capaci- tatea de pro- ductie lunară (litri/ grad dal) Producţia estimată a se realiza (litri/ grad dal) Locul unde func- tio- neaza (sat, comuna, oraş)
  1. Distilerie cu coloane
  2. Distilerie cu blaze
  3. Cazane indus- triale cu deflegmator**)
  4. Cazane indus- triale fără deflegmator**)
  5. Cazane indivi- duale**)
  --------- Notă *) Capacitatea de fierbere la cazanele industriale se determina prin înmulţirea capacităţii utile de fierbere pe sarja (exprimate în litri tuica şi grade dal) înmulţită cu 5 fierberi/24 h. Capacitatea de fierbere la cazanele individuale se determina prin înmulţirea capacităţii utile de fierbere (exprimată în litri tuica şi grade dal) înmulţită cu 4 fierberi/24 h. Notă **) Se declara fiecare cazan pe rând separat.NOTĂ:Fiecare distilerie sau secţie de blaze se înscrie pe randuri separate.Conducerea agentului economic,..............................Data .............
   +  Anexa 5Denumirea agentului economic .............Codul fiscal..............................Sediul ...................................DECLARAŢIEprivind capacitatile de producţie pentru băuturi alcoolice distilatepentru anul ..........
  Denumirea produsului Capacitatea de producţie în 24 de ore (litri alcool pur) Capacitatea de producţie anuală*) (litri alcool pur) Consum energetic lunar (kWh/luna) Producţia estimată a se realiza (litri alcool pur)
  0 1 2 3 4
  Conducerea agentului economic,..............................Data ............----------- Notă *) La determinarea capacităţii de producţie se va avea în vedere şi perioada de remont.
   +  Anexa 6PROCES-VERBAL DE PRELEVARENr. ......./........Încheiat astăzi, ............., la sediul .........., data la care s-a procedat, în baza comenzii (nr. şi emitentul) ........, la prelevarea a trei esantioane de .......... în greutate neta totală de (sau volum net total) ............ kg (l) din lotul .......... cu factura nr. ........... .Cele trei esantioane au următoarea destinaţie: a) un esantion este destinat laboratorului, în scopul eliberării certificatului de expertiza; b) un esantion este destinat agentului economic şi se va transmite cu proces-verbal; c) un esantion este destinat biroului vamal la care se efectuează vamuirea.Esantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, şi anume: .............. .Esantioanele au fost ambalate, etichetate şi sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. .............. .Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatara.
  Partea semnatara Numele şi prenumele Delegaţia sau împuternicirea Semnatura
  Reprezentantul agentului economic
  Împuternicitul laboratorului agreat
  Autoritatea vamală
  Delegatul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor
   +  Anexa 7Direcţia Generală a VamilorPunctul vamal .....................DOCUMENTde libera circulaţie a alcoolului,distilatelor şi a băuturilor alcoolice distilate, în vrac,provenite din importDenumirea agentului economic .......................................Codul fiscal .......................................................Adresa .............................................................Data intrării în vama ..............................................Furnizorul extern şi ţara de provenienţă ...........................Numărul şi data facturii externe ...................................Denumirea produselor şi concentraţia alcoolică exprimată înprocente de volum ..................................................Cantitatea importata ...............................................Destinaţia .........................................................Conducerea punctului vamal,...........................Data ..............  +  Anexa 8
      Denumirea agentului economic ..............
      Codul fiscal...............................
      Sediul ....................................
                                   REGISTRU
            privind situaţia importurilor de alcool, de distilate şi de
            băuturi alcoolice distilate în vrac şi destinatiile acestora
  Importuri realizate Modul de
  Nr.valorificare
  crt
  D.V.I Tipul Cantitatea Valoarea Documentul Cantităţile
  (numărul produsului(litri alcool accizelor de plată utilizate
  şi data) pur) a accizelorîn producţia
  proprie
  (litri
  alcool
  pur)
  0 1 2 3 4 5 6
                             Director,
                           --------------
   +  Anexa 9
      Denumirea agentului economic .................
      Codul fiscal..................................
      Sediul .......................................
                                  S I T U A T I A
                privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor
                            în luna ....... anul ............
  ┌─────────┬───────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┐│ │ │ │ │ Licenta │ │ │ │ ││ │ │ │ │ pentru │ │ │ │ ││ │ │ │ │atestarea│Cantităţi│Preţul│Valoarea│Acciza││ │ │ │ │dreptului│vândute/ │unitar│ - lei -│-lei- ││ │Destinaţia │Denu- │Codul │ de │prelu- │-lei/ │ │ ││ Factura│producţiei │mirea │fiscal│marcare │ crate │ U.M.-│ │ │├────┬────┼──────┬────┤bene- │ al ├────┬────┤- litri │ │ │ ││ nr.│data│prelu-│van-│ficia-│bene- │nr. │data│ alcool │ │ │ ││ │ │crare │zare│rului │ficia-│ │ │ pur - │ │ │ ││ │ │ │ │ │rului │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┼────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┤TOTAL│ │ │ │ x │ x │ x │ x │ │ x │ │ │─────┴────┴──────┴────┴──────┴──────┴────┴────┴─────────┴──────┴────────┴──────┘                        Conducerea agentului economic,                       ..............................
   +  Anexa 10
      Direcţia generală a finanţelor publice
      a judeţului ......./municipiului Bucureşti
                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
              privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor
                          în luna ........ anul ......
  Cantitatea
  - litri alcool pur - Valoarea Acciza
  Nr. Denumirea agentului - lei - -lei-
  crt. economic furnizor realizatăvândutăprelucrata
  T O T A L:
                                                   Director,
                                                 .............
             Data .........
   +  Anexa 11                                    TAXELE                de autorizare pentru alcool, distilate, băuturi              alcoolice, vinuri, bere, produse din tutun şi cafea
           
    Nr. crt. Denumirea activităţiiTaxa de autorizare
    A.Alcool şi distilate  
    1.producţia internă:  
    1.1.pentru o capacitate instalată de până la 15.000 hl75.000.000 lei
    1.2.pentru o capacitate instalată de peste 15.000 hl până la 30.000 hl200.000.000 lei
    1.3.pentru o capacitate instalată de peste 30.000 hl până la 60.000 hl250.000.000 lei
    1.4.pentru o capacitate instalată de peste 60.000 hl300.000.000 lei
    2.pentru import:  
    2.1.pentru un import anual de până la 15.000 hl75.000.000 lei
    2.2.pentru un import anual de peste 15.000 hl până la 30.000 hl200.000.000 lei
    2.3.pentru un import anual de peste 30.000 hl până la 60.000 hl250.000.000 lei
    2.4.pentru un import anual de peste 60.000 hl300.000.000 lei
    B.Băuturi alcoolice, vinuri şi bere  
    3.pentru fiecare sortiment*) de băuturi alcoolice din producţie proprie sau din operaţiuni de import proprii, aferente următoarelor grupe de produse: băuturi alcoolice distilate, vinuri, bere, băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul, produse intermediare12.000.000 lei
    4.pentru comercializarea următoarelor grupe de produse în sistem angro:  
    4.1.băuturi alcoolice10.000.000 lei
    4.2.vinuri10.000.000 lei
    4.3.bere10.000.000 lei
    4.4.băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul10.000.000 lei
    4.5.produse intermediare10.000.000 lei
    5.pentru comercializarea băuturilor alcoolice distilate în sistem de alimentaţie publică**):  
    5.1.unităţi de alimentaţie publică cu până la 40 locuri la masă sau bar8.000.000 lei
    5.2.unităţi de alimentaţie publică cu 41-100 locuri la masă sau bar15.000.000 lei
    5.3.unităţi de alimentaţie publică cu peste 100 locuri la masă sau bar20.000.000 lei
    5.4.pentru unităţi de alimentaţie publică cu activitate sezonieră1/2 din taxa de autorizare percepută la unităţile cu activitate permanentă, corespunzător numărului de locuri la masă sau la bar
    C.Produse din tutun  
    6.pentru ţigaretele provenite din producţia proprie100.000.000 lei
    7.pentru ţigaretele provenite din operaţiuni de import proprii100.000.000 lei
    8.pentru produsele din tutun, altele decât ţigaretele provenite din producţia proprie10.000.000 lei
    9.pentru produsele din tutun, altele decât ţigaretele provenite din operaţiuni de import proprii10.000.000 lei
    10.pentru comercializarea ţigaretelor şi produselor din tutun în sistem angro50.000.000 lei
    11.pentru comercializarea numai a produselor din tutun, altele decât ţigaretele în sistem angro5.000.000 lei
    D.Cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă  
    12.pentru toate sortimentele de cafea provenite din producţia proprie25.000.000 lei
    13.pentru toate sortimentele de cafea provenite din operaţiuni de import proprii25.000.000 lei
    14.pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea în sistem angro10.000.000 lei
  ------------ Notă *) Prin sortiment de băutura alcoolică distilata se înţelege fiecare tip de băutura cu denumire diferita, aroma diferita şi concentraţie alcoolică diferita.În ceea ce priveşte băuturile alcoolice distilate din import, prin sortiment se înţelege fiecare tip de băutura cu denumire diferita şi concentraţie alcoolică diferita.În grupa vinuri sunt cuprinse următoarele sortimente:- vinuri linistite;- vinuri spumoase;- vinuri speciale.În grupa bere sunt cuprinse următoarele sortimente:- bere blonda;- bere bruna.------------ Notă *) Pentru mediul rural, în comune şi în satele apartinatoare municipiilor, oraşelor şi comunelor, taxa se reduce cu 50%.--------------