DECRET nr. 83 din 11 iunie 1948pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţiuni din legea nr. 265, pentru organizarea Teatrelor, Operelor şi Filarmonicelor de Stat, precum şi pentru regimul spectacolelor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 18 iulie 1947*)
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 11 iunie 1948    Notă *) Text corectat conform rectificarii aparuta în Monitorul Oficial nr. 137 din 16 iunie 1948.  +  Articolul 1Dispoziţiunilor articolelor 73, 173, 181, 191, 192, 193, 194, 202 şi 204 din Legea nr. 265 pentru organizarea Teatrelor, Operelor şi Filarmonicelor de Stat, precum şi regimul spectacolelor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 18 Iulie 1947, se modifica după cum urmează:"Art. 73. - În aceleaşi condiţiuni în care funcţionează Teatrul Naţional din Bucureşti, vor funcţiona şi Teatrele Naţionale din Iaşi, Cluj, Craiova, Teatrul Maghiar de Stat de Drama şi Opera din Cluj, precum şi Teatrul Sacuesc din Tg. Mures.Ele stau sub îndrumarea, supravegherea şi controlul Ministerului Artelor şi Informaţiilor, prin Direcţia Teatrelor"."Art. 173. - Filarmonica de Stat din Bucureşti este instituţia publică, cu personalitate juridică, gestiune autonomă şi patrimoniu distinct de al Statului.Ea este reprezentată în raporturile cu celelalte autorităţi şi cu particularii, precum şi în justiţie, prin director"."Art. 181. - Consiliul de direcţie va fi convocat de director, ori de câte ori va fi nevoie"."Art. 191. - Directorul are următoarele atributiuni: a) Întocmeşte şi supune aprobării Consiliului de direcţie, pînă la 30 Iunie al fiecărui an, repertoriul stagiunei viitoare; b) Repertoriul, aprobat de Consiliul de direcţie, va fi înaintat pînă la 1 August al fiecărui an Consiliului Superior al literaturii dramatice şi creatiei muzicale; c) Supune aprobării Consiliului de direcţie încheierea contractelor de locaţiune a materialului muzical ce va figura în repertoriul stagiunii; d) Angajează şi aproba cheltuielile în limitele prevederilor bugetare pînă la media saptamanala a prevederilor bugetare lunare, fără a putea fractiona o cheltuiala privind aceeaşi lucrare; e) Propune Consiliului de direcţie angajarea, încadrarea, avansarea, salarizarea şi punerea în retragere a întregului personal, în conformitate cu art. 22, alin. d, din prezenta lege; f) Propune Consiliului de direcţie, spre angajare, personalul artistic al colaboratorilor ocazionali: Şefi de orchestra, solisti şi instrumentisti suplimentari; g) Acorda permisii şi concedii, conform Statutului salariaţilor Teatrelor, Operelor şi Filarmonicelor de stat; h) Pregăteşte, în colaborare cu administratorul, proiectul de buget.Directorul poate delega şi administratorului parte din atribuţiile sale administrative.În caz de concediu mai mare de 10 zile al directorului, conducerea Filarmonicei va fi încredinţată de ministru unui membru din Consiliu de direcţie"."Art. 192. - Administratorul ajuta pe director în chestiunile administrative, economice şi financiare"."Art. 193. - El are ca atribuţie: controlul, supravegherea şi coordonarea permanenta a activităţii administrative a instituţiei.În caz de concediu al administratorului, mai mare de 10 zile, conducerea administrativă a instituţiei va fi încredinţată de ministru, la propunerea directorului, unuia din funcţionarii administrativi ai instituţiei"."Art. 194. - Consiliul de direcţie are următoarele atributiuni: a) Întocmeşte, pînă la 1 Martie al fiecărui an, pe baza propunerilor directorului şi administratorului, bugetul de venituri şi cheltuieli al anului financiar viitor şi-l înaintează spre aprobare Ministrului Artelor şi Informaţiilor; b) Verifica şi înaintează în triplu exemplar, spre descărcare, Ministrului Artelor şi Informaţiilor, pînă la 30 Aprilie al fiecărui an, bilanţul şi contul de profit şi pierdere; c) Aproba, în limitele bugetului, toate cheltuielile ce nu pot fi aprobate de director, pînă la media lunară a prevederilor bugetare de cheltuieli. Consiliul nu poate angaja sub nici un motiv cheltuieli ce ar depăşi prevederile bugetare, exceptând contractele de închiriere pînă la maximum 5 ani; d) Înaintează Ministrului Artelor şi Informaţiilor, spre aprobare, propunerile de contracte şi tranzacţii a căror valoare depăşeşte 10% din cuantumul bugetului de cheltuieli; e) Tranzacţiile, contractele şi actele de dispoziţie, a căror valoare depăşeşte 50% din cuantumul bugetului de cheltuieli, vor fi supuse aprobării Consiliului de Miniştri; f) Poate concesiona, prin licitaţie publică sau buna învoiala, pe maximum 2 ani, editarea programelor precum şi publicitatea în programele concertelor; g) Hotărăşte, pe baza propunerilor directorului, programul stagiunei: repertoriu, dirijori, solisti; h) Angajează în reprezentaţii, pe baza propunerilor directorului, colaboratori ocazionali: şefi de orchestra, solisti şi instrumentisti suplimentari; i) Hotărăşte asupra admiterii în repertoriu şi asupra programării lucrărilor simfonice româneşti şi străine şi înaintează acest program Consiliului superior al literaturii dramatice şi creatiei muzicale; j) Aproba turneele; k) Hotărăşte, pe baza propunerilor directorului, angajarea, încadrarea, avansarea, definitivarea, salarizarea şi punerea în retragere a personalului artistic, administrativ şi de serviciu, conform art. 22, alin. d din prezentul decret; l) Rezolva orice alte chestiuni care nu cad în competenţa directorului şi a administratorului"."Art. 202. - Dispoziţiunile art. 173-201 inclusiv, se aplică şi Filarmonicelor de Stat din provincie cu modificările prevăzute în aceasta parte a decretului.""Art. 204. - Filarmonicele de Stat din provincie vor fi conduse de un director, care va avea aceleaşi atributiuni ca directorul Filarmonicelor de Stat din Bucureşti".  +  Articolul 2Direcţia Generală a Teatrului Naţional din Bucureşti şi Direcţia Generală a Operei de Stat din Bucureşti se transforma în direcţii, suprimandu-se în cadru legii adausele de "Generală", ori de câte ori este vorba de aceste direcţii şi de "General", ori de câte ori este vorba de directorii respectivi.De asemenea, cînd, în cuprinsul legii este vorba de Direcţia Generală a Muzicii şi Direcţia Generală a Teatrelor, se suprima adausele de "Generală" ori de câte ori este vorba de aceste direcţii şi de "General", ori de câte ori este vorba de directorii respectivi.Tot astfel, cînd în cuprinsul legii va fi vorba de Ministerul Artelor sau Ministrul Artelor, se va citi respectiv Ministerul Artelor şi Informaţiilor sau Ministrul Artelor şi Informaţiilor.  +  Articolul 3Dispoziţiunilor art. 185, 186, 189, 190 şi 257 din Legea nr. 265 pentru organizarea Teatrelor, Operelor şi Filarmonicelor de Stat, precum şi pentru regimul spectacolelor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 18 Iulie 1947, se abroga, precum şi orice dispoziţiuni contrarii prezentului decret.──────────────