LEGE nr. 470 din 9 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele de parteneriat public-privat, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Literele a), b), e) şi h) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"a) bun public şi bun privat - bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi care alcătuiesc, conform legii, domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; b) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau în majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de către un investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezultă un bun public;.............................................................. e) contract de parteneriat public-privat - actul juridic care statuează drepturile şi obligaţiile autorităţii publice şi ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun public, pe o durată de timp determinata, dar nu mai mare de 49 de ani;.............................................................. h) autoritatea administraţiei publice locale - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local.Termenii <> şi <> se utilizează sub denumirea comuna de autoritate publică şi aceasta se interpretează potrivit competentelor şi atribuţiilor legale aferente tipului bunului public."2. La articolul 2, după litera h) se introduce litera h^1) cu următorul cuprins:"h^1) document atasat scrisorii de intenţie - documentul depus de investitori împreună cu scrisoarea de intenţie. Documentul atasat scrisorii de intenţie cuprinde toate informaţiile şi documentele solicitate de autoritatea publică prin anunţul de intenţie;"3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru iniţierea proiectului public-privat, autoritatea publică întocmeşte un studiu de prefezabilitate."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Autoritatea publică este obligată sa publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, intenţia de a iniţia un proiect în condiţii de parteneriat public-privat."5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării intentiei de iniţiere a unui proiect de parteneriat public-privat, autoritatea publică primeşte scrisori de intenţie însoţite de documentul atasat scrisorii de intenţie, din partea investitorilor interesaţi. (2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică va selectiona cele mai bune scrisori de intenţie, exprimate în termeni tehnici, economici şi financiari de către investitori."6. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) După încheierea selecţiei scrisorilor de intenţie exprimate, autoritatea publică încheie cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc condiţiile conţinute în anunţul publicat, în conformitate cu prevederile art. 4, câte un acord de proiect, în termen de 15 zile............................................................... (3) Pentru negocierea condiţiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat, pe baza clauzelor acordului de proiect şi a studiului de prefezabilitate, autoritatea publică numeşte prin ordin sau decizie, după caz, una sau mai multe comisii de specialişti care să analizeze toate aspectele generale economico-financiare şi juridice ale proiectului. (4) Comisia numita conform alin. (3) va prezenta autorităţii publice rezultatele negocierii condiţiilor de realizare a proiectului şi propunerile de continuare a negocierii cu investitorii selecţionaţi pe baza studiului de fezabilitate."7. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Contractul de parteneriat public-privat"8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pe baza conţinutului studiului de fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6, autoritatea publică va continua negocierile cu investitorii. În urma acestei negocieri, autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor ierarhizati pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnicoeconomici şi financiari. Decizia se comunică în scris, simultan, tuturor investitorilor participanţi la selecţie. (2) Împotriva deciziei menţionate la alin. (1) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestaţie scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei. (3) Autoritatea publică este obligată sa analizeze toate contestaţiile depuse în termen şi sa transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. (4) La finalizarea procedurii de depunere şi rezolvare a contestaţiilor, autoritatea publică intră în negocierea finala a unui contract de parteneriat public-privat cu investitorul cel mai bine clasat. (5) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de parteneriat public-privat, autoritatea publică va începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selecţionaţi, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selecţionaţi, până la obţinerea unui rezultat favorabil. (6) Nefinalizarea unui contract de parteneriat public-privat cu nici unul dintre investitorii selecţionaţi obliga autoritatea publică la reluarea întregii proceduri. (7) În cazul în care părţile au decis continuarea proiectului, acestea vor proceda la pregătirea şi negocierea termenilor şi a clauzelor contractului de parteneriat public-privat. (8) Acordul părţilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părţi se include în conţinutul contractului în negociere."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În vederea elaborării şi negocierii contractului de parteneriat public-privat, autoritatea publică numeşte, conform art. 6 alin. (3)-(5), o comisie de negociere."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Contractul de parteneriat public-privat în forma negociata este supus aprobării autorităţilor publice, potrivit competentelor şi atribuţiilor legale ale acestora."11. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, bunurile publice create în cadrul proiectului se transfera, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare, exploatabile şi libere de orice sarcina sau obligaţie."12. Alineatele (1)-(3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către autoritatea publică, potrivit competentelor şi atribuţiilor legale, în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. (2) Pentru proiectele de parteneriat public-privat, terenurile aflate în proprietatea privată a judeţului, municipiului, oraşului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriaza potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică şi intră în proprietatea publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz. (3) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pe care se executa proiecte de parteneriat public-privat, inclusiv cele destinate amplasarii instalaţiilor, clădirilor şi dotărilor aferente, şi terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (2) trec gratuit în administrarea companiei de proiect, prin hotărâre a Guvernului sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz".13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea publică centrala va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, stabilirea criteriilor de analiza a eligibilităţii investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect şi al costului comparativ de referinţa, forma şi conţinutul acordului şi ale contractului de proiect, precum şi definirea matricei de repartiţie a riscurilor de proiect, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, modificată şi completată prin prezenta lege, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────────