LEGE nr. 519 din 12 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Persoanele cu handicap, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împiedica total sau le limitează accesul cu sanse egale la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii, necesitand măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale.................................................................... (3) Măsurile de protecţie specială se aplică pe baza încadrării în categorii de persoane cu handicap, în raport cu gradul de handicap, stabilit în urma evaluării efectuate de către comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Pentru copiii cu handicap criteriile de încadrare în gradele de handicap se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. Ordinele vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap se atesta, atât pentru adulti, cat şi pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic anatomo-clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă şi de autoservire. Gradul de handicap - uşor, mediu, accentuat şi grav - se atesta prin certificat emis de către comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti prevăzute la cap. V, respectiv de comisiile pentru protecţia copilului, în cazul copiilor cu handicap. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu are capacitate deplina de exerciţiu. (3) O dată cu eliberarea certificatelor de încadrare în grade de handicap, comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv comisiile pentru protecţia copilului, în cazul copiilor cu handicap, au obligaţia sa elaboreze un program individual de recuperare, readaptare şi integrare socială, care să prevadă acţiunile medicale, educative, profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea şi integrarea sau reintegrarea socială a persoanei cu handicap. (4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare, readaptare şi integrare socială comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv comisiile pentru protecţia copilului, în cazul copiilor cu handicap, se vor consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap şi, după caz, cu reprezentanţii legali ai acesteia, precum şi cu specialişti din diferite domenii, în funcţie de specificul fiecărui caz. (5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, pe baza dispoziţiilor legale în vigoare, condiţiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare, readaptare şi integrare socială pentru fiecare persoana cu handicap."3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Realizarea măsurilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este organizată, coordonata şi controlată de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca instituţii de interes public sub forma de centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenţa, centre de recuperare şi reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationala, locuinţe protejate de tip familial, centre de zi, centre de intervenţie timpurie, precum şi sub alte forme specifice, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (2) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Instituţiile de protecţie specială, prevăzute la art. 6, precum şi cele care se vor înfiinţa ulterior au personalitate juridică şi se afla în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (2) Finanţarea instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa, se asigura din: contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor, sume alocate de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale şi din alte venituri realizate în condiţiile legii. (3) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru fiecare tip de instituţie de protecţie specială a persoanelor cu handicap, prevăzut la art. 6, se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului sănătăţii şi familiei. (4) Salarizarea personalului instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din sistemul bugetar."6. La articolul 8, litera a) va avea următorul cuprins:"a) hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului sănătăţii şi familiei;"7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre cele menţionate la art. 8, prin contract de asociere. (2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor judeţene, consiliilor locale, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, şi reprezentanţii legali ai persoanelor juridice. (3) Contractul de asociere trebuie să prevadă sursele financiare reprezentând contribuţia fiecărei părţi la susţinerea cheltuielilor de investiţii şi de funcţionare ale instituţiei de protecţie specială care se înfiinţează prin asociere, durata asocierii şi modul de administrare a patrimoniului instituţiei. Contractul-cadru de asociere se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei."8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap înfiinţate cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se afla în coordonarea acestuia. (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap îşi exercită atributia de coordonare prin: elaborarea de norme şi metodologii privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap; numirea şi eliberarea din funcţie a persoanelor cu funcţii de conducere; asigurarea instruirii şi perfecţionării profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltării acestor instituţii în conformitate cu strategia şi cu programele naţionale de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap controlează activitatea tuturor instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap aflate în coordonarea sa, informand Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi, după caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate."9. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Clădirile instituţiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintele construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun, telefoanele publice, precum şi căile de acces vor fi amenajate astfel încât să permită accesul neingradit al persoanelor cu handicap. Clădirile de patrimoniu şi cele istorice se vor amenaja respectându-se caracteristicile arhitectonice."10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Autorităţile prevăzute de lege vor elibera autorizaţia de construcţie pentru clădirile publice ce urmează a se construi, numai în condiţiile respectării normativului în domeniu, aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Fac excepţie de la aceasta prevedere construcţiile personale şi anexele acestora."11. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor respecta prevederile normativului menţionat la art. 12, pentru locuintele care se vor construi sau se vor repara din fonduri de la bugetul de stat. (4) Cel puţin 4% din locuintele construite din fonduri de la bugetul de stat vor fi adaptate, cel mai târziu până la 31 decembrie 2010, în conformitate cu normativul menţionat la art. 12."12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Până la data de 31 decembrie 2002 toate telefoanele publice vor fi montate şi amenajate cu respectarea prevederilor normativului menţionat la art. 12."13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă limbajul mimico-gestual şi limbajul specific al persoanei cu surdocecitate sunt recunoscute oficial. (2) Instituţiile publice vor asigura, atunci când este cazul, pentru relaţiile directe cu persoanele cu deficiente de auz sau cu surdo-cecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdo-cecitate. Procedura şi condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii şi familiei, cu consultarea Asociaţiei Surzilor din România."14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în spaţiile de parcare de pe lângă instituţiile de interes public vor fi amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap; totodată, în spaţiile de parcare ale domeniului public şi cat mai aproape de domiciliu administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuita persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare. (2) Până la data de 31 decembrie 2003 toate spaţiile de parcare organizate vor avea amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap. (3) Este interzisă parcarea altor mijloace de transport pe locuri de parcare amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu handicap. (4) Până la data de 31 decembrie 2010 toate staţiile mijloacelor de transport în comun vor fi amenajate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile normativului menţionat la art. 12. (5) Până la data de 31 decembrie 2005 autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa monteze sisteme de semnalizare sonora şi vizuala pentru persoanele cu handicap la trecerile de pietoni, precum şi panouri de afisaj în mijloacele de transport public şi pe drumurile publice."15. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, toate societăţile sau regiile de transport în comun, urban sau interurban, au obligaţia sa achizitioneze mijloace de transport special adaptate pentru accesul neingradit al persoanelor cu handicap. (2) În termen de maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă producătorii de mijloace de transport în comun au obligaţia sa introducă în fabricaţie mijloace de transport în comun adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap."16. La articolul 17, alineatul (4) se abroga.17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În vederea asigurării integrării cu sanse egale în viaţa socială, copiii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: a) acces liber şi egal în orice instituţie de învăţământ obişnuit, în raport cu restantul funcţional şi potenţialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul învăţământului; b) pregătire şcolară la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata învăţământului obligatoriu prevăzut de lege; pregătirea şcolară la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, în condiţiile şi în cuantumul prevăzute de lege, majorat cu 100%; d) alocaţie de întreţinere pentru copiii cu handicap, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 50%; e) locuri de odihnă gratuite în tabere pentru copiii preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap, o dată pe an, conform convenţiilor încheiate între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării; f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav, angajat de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandărilor anchetei sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa copilul cu handicap grav; părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pot opta pentru primirea unei indemnizaţii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unităţile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a indemnizaţiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi sau militari în termen; h) asistenţa medicală pentru copilul cu handicap, în condiţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare; i) obţinerea gratuita a protezelor, carjelor, ghetelor ortopedice, carucioarelor din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul aparţine, şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace; j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa sau cu metroul, pentru copiii cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali ai acestora, acordată pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa copilul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitatii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; k) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali ai acestora şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap accentuat şi pentru insotitorii acestora; copiii cu afecţiuni renale care necesita hemodializa în alte localităţi decât cele de domiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie de recomandarea centrului de dializa; l) alocaţie lunară de hrana pentru copiii bolnavi de SIDA, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice. (2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului cu handicap, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani; b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesita tratament pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani; c) gratuitatea serviciilor de cazare şi masa pentru persoana care însoţeşte copilul cu handicap grav în spital, pe teritoriul României, la recomandarea medicului specialist; modalitatea de decontare se stabileşte prin convenţie încheiată între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate; d) scutire de plată taxelor de abonament pentru persoana deţinătoare de aparat de radio şi de televizor, dacă copilul are handicap grav; e) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plată abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi de costul a 400 de impulsuri pentru nevăzători, dacă copilul are handicap grav sau accentuat; modalităţile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinţelor din fondul de stat, în condiţiile legii, dacă copilul are handicap accentuat sau grav; g) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinta deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă copilul are handicap accentuat sau grav. (3) De drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi sau persoanele care au adoptat, cărora li s-au încredinţat copii spre creştere şi educare ori în plasament familial, dacă sunt asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat sau dacă sunt cadre militare în activitate. (4) Persoanele menţionate la alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) în situaţia în care nu au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal. (5) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi la alin. (2) lit. a)-g) nu pot beneficia copiii cu handicap sau persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap care se afla în instituţii de învăţământ special, asistenţa socială şi protecţie specială sau în alte instituţii cu caracter social în care li se asigura întreţinerea completa din partea statului. (6) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. l) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie."18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adultii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: a) adultii cu handicap grav şi accentuat, dacă nu au alte venituri cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiază de o indemnizaţie lunară în procent de 50% din salariul minim brut pe ţara, pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul indemnizaţiei lunare; pentru afecţiuni care creează handicap ireversibil indemnizaţia lunară se stabileşte pe toată durata vieţii; b) nevazatorii cu handicap grav beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocaţii sociale în cuantum de 1.279.000 lei, indiferent de vârsta şi de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului grav, ce va fi actualizată, anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele creşterii preţurilor de consum; cei cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar în cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe toată durata handicapului; persoanele nevazatoare care cumulează salariul cu pensia pentru limita de vârsta, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacităţii de muncă vor opta pentru una dintre acestea sau pentru alocaţia socială; nevazatorii care nu desfăşoară activitate salarizata cumulează alocaţia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevazatorul cu handicap grav primeşte pentru plata insotitorului, definit la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, o indemnizaţie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant din unităţi bugetare; nevazatorul poate opta pentru asistentul personal sau pentru însoţitor; c) asistent personal pentru adultul cu handicap grav, angajat de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandărilor anchetei sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa adultul cu handicap grav; persoana cu handicap grav sau reprezentanţii legali ai acesteia, cu excepţia nevazatorilor, pot opta pentru primirea unei indemnizaţii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unităţile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a indemnizaţiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) introducerea în ţara, o dată la 8 ani, la alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme, în folosinţă persoanei cu handicap accentuat sau grav sau, după caz, a familiei care are în îngrijire o persoană cu handicap accentuat sau grav, cu scutire de plată taxelor vamale; sunt scutite de plată taxelor vamale aparatura şi materialele ajutatoare - compensatorii, denumite generic tiflotehnice; lista acestora şi condiţiile de acordare a facilităţilor prevăzute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei; e) scutire de plată taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, deţinători de aparate de radio şi de televizoare; de aceasta facilitate beneficiază şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav, dacă locuiesc împreună; f) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plată abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi costul a 400 de impulsuri pentru nevăzători, atât pentru adultii cu handicap grav şi accentuat, cat şi pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun; modalităţile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa sau cu metroul, pentru adultii cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali ai acestora, acordată pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa adultul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitatii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali ai acestora şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap accentuat şi pentru insotitorii acestora; adultii cu afecţiuni renale care necesita hemodializa în alte localităţi decât cele de domiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie de recomandarea centrului de dializa; i) pregătire şcolară la domiciliu, pe durata învăţământului general obligatoriu, la cerere, a adulţilor cu handicap grav, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; j) asistenţa medicală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare; k) medicamente gratuite atât pentru tratament ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarii; l) bilete de tratament gratuite, în limita posibilităţilor existente, în staţiuni balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; m) obţinerea gratuita a protezelor, carjelor, ghetelor ortopedice, carucioarelor, la preţul etalon stabilit de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace; n) acordarea unei camere în plus, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinta deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum şi a familiilor care au în întreţinere un copil cu handicap grav; o) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinta, deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă persoana are handicap accentuat sau grav; p) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinţelor din fondul de stat şi repartizarea, la cerere, a apartamentelor la niveluri inferioare ale imobilelor, pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav; q) pentru nevazatorii cu handicap grav care realizează venituri salariale în baza unui contract individual de muncă se acordă o indemnizaţie lunară în valoare de 200.000 lei, suportată din creditele bugetare alocate cu aceasta destinaţie; r) pentru nevazatorii cu handicap grav se acordă scutire de plată taxei pentru abonamentul la curentul electric; decontarea abonamentului se face pe bază de documente justificative în limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie; documentele justificative, precum şi modalitatea de decontare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului industriei şi resurselor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; s) acordarea a 25% din fondul de locuinţe sociale persoanelor cu handicap grav, conform legilor în vigoare. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), n), o), p), q), r) şi s) nu pot beneficia persoanele cu handicap care se afla în instituţii de învăţământ special, asistenţa socială şi protecţie specială sau în alte instituţii cu caracter social, în care li se asigura întreţinere completa din partea statului. (3) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta între indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută de art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de vârsta."19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c) şi e), art. 18 alin. (2) lit. c) şi art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi h) se suporta din bugetul de stat. (2) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) şi j) şi ale art. 19 alin. (1) lit. c) şi g) se suporta din bugetele locale. (3) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. d) se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) şi b) se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat. (5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) se suporta din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul aparţine. Modalităţile de decontare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."20. La articolul 21, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) să se prezinte la comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, care funcţionează în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevăzute la cap. V, respectiv la comisiile pentru protecţia copilului, pentru încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap, precum şi la reevaluarea periodică, potrivit criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (3); b) să urmeze programul individual de recuperare, readaptare şi integrare socială stabilit de comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv de comisiile pentru protecţia copilului, sub supravegherea asistentilor sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap sau ai organizaţiilor neguvernamentale autorizate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, care colaborează cu aceste inspectorate;"21. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Organizarea şi funcţionarea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti"22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru încadrarea adulţilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială, în raport cu gradul de handicap, se înfiinţează, la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, comisii de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au următoarea componenta:- un preşedinte, medic specialist în expertiza capacităţii de muncă, desemnat de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, la propunerea inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;- doi membri, medici de specialitate, în funcţie de afectiunea care produce handicapul, desemnaţi de conducerea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;- un membru cu statut de observator, desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap în judeţul sau în sectoarele municipiului Bucureşti;- un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap."23. Articolul 23 se abroga.24. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Preşedintele şi membrii comisiilor prevăzute la art. 22 au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa. Cuantumul lunar al indemnizaţiilor de şedinţa, pentru fiecare membru al comisiei, cu excepţia membrului cu statut de observator, nu poate depăşi cuantumul câştigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an."25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, prevăzute la art. 22, funcţionează în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap."26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti se afla în coordonarea Comisiei superioare de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, care va funcţiona pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (2) Comisia superioară de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti are următoarea componenta:- un preşedinte, medic de expertiza medicală şi de recuperare a capacităţii de muncă, angajat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin concurs;- un membru, medic specialist în funcţie de afectiunea care produce handicapul;- un membru, medic din cadrul Institutului Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;- un secretar, angajat prin concurs de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (3) Membrii cu caracter nepermanent, convocaţi în funcţie de nevoile comisiei, sunt:- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi Familiei;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;- un reprezentant al Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă;- un reprezentant al Institutului Naţional de Medicina Legală "Mina Minovici" Bucureşti;- un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (4) Membrii comisiei prevăzuţi la alin. (2) şi (3) beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa în condiţiile art. 24. (5) Preşedintele şi secretarul Comisiei superioare de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti lucrează permanent, cu program de lucru zilnic."27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Încadrarea sau respingerea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap, se atesta prin certificat emis de comisiile prevăzute la art. 22. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru. (2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti. Contestaţia va fi soluţionată prin decizie, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării. (3) Deciziile emise de către Comisia superioară de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru."28. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Indemnizaţiile de şedinţa prevăzute la art. 24 şi la art. 26 alin. (4) se suporta din creditele bugetare alocate cu aceasta destinaţie."29. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor prevăzute la art. 22 şi 26 se aproba prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I."30. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - În cazul eliberării de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap, fără respectarea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, membrii comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv ai comisiilor pentru protecţia copilului, vor fi obligaţi, în condiţiile legii, la: restituirea indemnizaţiilor de şedinţa încasate pentru participare la activitatea comisiilor; excluderea definitivă din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a încadrării acestora cu nerespectarea dispoziţiilor legale."31. La articolul 31, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, acorda asistenţa şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav................................................................... (3) Asistentul personal îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă, încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav."32. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat în raport cu dispoziţiile legale privind salarizarea asistentului social debutant, cu studii medii, din unităţile bugetare."33. La articolul 33, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 33. - Asistentul personal are, în raport cu persoana cu handicap căreia îi acorda supraveghere, asistenţa şi îngrijire, următoarele obligaţii: a) de a presta persoanei cu handicap toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă încheiat cu autorităţile publice prevăzute la art. 31 alin. (3);"34. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Încălcarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 33 şi a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage răspunderea juridică a asistentului personal, în condiţiile legii."35. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi numai în contextul încadrării în munca, prin persoana cu handicap se înţelege şi persoana invalida gradul III; prin contract individual de muncă se înţelege şi convenţia individuală privind raporturile de muncă din organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti, iar prin angajat se înţelege şi membru cooperator."36. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Persoanele fizice sau juridice care angajează persoane cu handicap pot înfiinţa unităţi protejate. Unităţile protejate pot fi: a) agenţi economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de organizare şi de proprietate, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă; b) secţii, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridică din cadrul agenţilor economici sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă; c) asociaţii familiale, asociaţii sau fundaţii fără scop lucrativ, constituite de cel puţin o persoană cu handicap, precum şi persoana cu handicap care este autorizata, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi economice independente, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege; criteriile de încadrare şi modul de autorizare ale acestor unităţi se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin unităţi protejate se înţelege şi centrele de integrare prin terapie ocupationala aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap."37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Unităţile protejate prevăzute la art. 37 beneficiază de următoarele drepturi: a) scutire de plată impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire să fie reinvestit pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate; b) scutire de plată taxelor vamale pentru importurile de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje şi părţi componente ale acestora necesare procesului de producţie; este interzisă înstrăinarea lor pe timp de 5 ani, sub sancţiunea plăţii retroactive a taxelor vamale; c) scutire de T.V.A. a operaţiunilor desfăşurate în unităţile protejate autorizate; d) alte facilităţi ce pot fi acordate de autorităţile administraţiei publice locale din fondurile proprii. (2) Anual sau ori de câte ori este nevoie Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor controla modul în care unităţile protejate au folosit sumele rezultate din drepturile de care au beneficiat, putând ridica autorizaţia de funcţionare a acestora ca unităţi protejate în cazul nerespectării prevederilor alin. (1)."38. Articolul 39 se abroga.39. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) La începutul fiecărui an calendaristic unităţile protejate au obligaţia să prezinte inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţii şi măsurile întreprinse pentru realizarea adaptarilor şi înlesnirilor necesare pentru desfăşurarea activităţii persoanelor cu handicap. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca unităţi protejate."40. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Unităţile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de muncă pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (2) Cursurile de calificare organizate de unităţile protejate vor fi finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă."41. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Persoanele juridice care au un număr de cel puţin 100 de angajaţi au obligaţia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de muncă într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. (2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncă li se asigura toate adaptarile şi înlesnirile necesare pentru înlăturarea oricăror impedimente în activitatea pe care o desfăşoară."42. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Persoanele juridice care nu respecta prevederile art. 42 alin. (1) au obligaţia de a plati lunar către bugetul de stat o sumă egala cu salariul minim brut pe ţara inmultit cu numărul de locuri de muncă în care nu au încadrat persoane cu handicap. (2) Sunt exceptate de la plata obligatorie prevăzută la alin. (1) persoanele juridice care fac dovada ca au solicitat trimestrial la Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă repartizarea de persoane cu handicap."43. La articolul 44, literele b) şi f) se abroga.44. La articolul 45, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Activităţile specifice de pregătire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în munca a persoanelor cu handicap se finanţează în limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie. (4) Componenta comisiilor de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap."45. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - În activitatea de protecţie specială a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap întreţine relaţii de dialog şi parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, în mod special cu cele ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap."46. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) La nivel naţional se constituie, pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Naţional Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Consiliul naţional. Consiliul naţional este un organism consultativ de interes public, constituit în scopul institutionalizarii dialogului social privind protecţia persoanelor cu handicap. (2) În componenta Consiliului naţional intra reprezentanţi desemnaţi de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizaţiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap, de ministere şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai unor organizaţii patronale, caritabile sau profesionale, care sprijină activitatea de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (3) Consiliul naţional se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (4) Numărul reprezentanţilor în Consiliul naţional şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap."47. La articolul 48, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) contribuie la elaborarea şi urmărirea realizării strategiei, politicilor şi programelor naţionale privind persoanele cu handicap;............................................................... c) sprijină buna funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap;"48. La articolul 49, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) La nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti se pot constitui, pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social, denumite în continuare consilii. (2) Consiliile sunt formate din reprezentanţi desemnaţi de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizaţiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de serviciile descentralizate ale ministerelor sau ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale care au legătură cu activitatea de protecţie specială a persoanelor cu handicap."49. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap au dreptul, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de a primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în cazul în care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa, îngrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială."50. După articolul 51 se introduce articolul 51^1 cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - Asociaţia Nevazatorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Surzilor din România şi Liga Naţionala a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenţii de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii şi Familiei."51. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:"Surse pentru finanţarea protecţiei speciale a persoanelor cu handicap"52. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Sursele pentru finanţarea protecţiei speciale a persoanelor cu handicap se constituie din: a) o cota de 2% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câştigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de către agenţii economici, organizaţiile cooperatiste, organizaţiile economice străine cu sediul în România, reprezentantele autorizate în România, potrivit legii, ale persoanelor juridice străine care angajează personal român şi de persoanele fizice care utilizează munca salariata, precum şi de alte persoane juridice care realizează activităţi economice în România, cu excepţia unităţilor protejate prevăzute la art. 37; b) penalităţi şi majorări datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligaţiei prevăzute la lit. a); c) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, în condiţiile legii, cu respectarea destinaţiilor stabilite de donatori; d) sumele datorate de societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, de alţi agenţi economici, conform art. 43. (2) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 43 şi la alin. (1) lit. a) şi d) se percep penalităţile şi majorările de întârziere prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru neplata impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului de stat."53. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1), art. 13, 14, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), (2), (4) şi (5) şi ale art. 17 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; b) eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap, cu încălcarea criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi aplicarea amenzii contravenţionale se fac de către organele specializate ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi aplicarea amenzii contravenţionale se fac de către personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al secretarului de stat pentru persoanele cu handicap. (4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002."54. Articolul 55 se abroga.55. La articolul 57, alineatul (2) se abroga.56. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenta şi le va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului."57. Anexa va avea următorul cuprins:    "ANEXA                                     LISTA           cuprinzând instituţiile de interes public pentru protecţia           specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea             Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
       
    "1. Judeţul Alba
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Sebeş
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Blaj
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Gârbova
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Abrud
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Galda de Jos
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Alba Iulia
    2. Judeţul Arad
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Arad
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Tămand
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Lipova
    3. Judeţul Argeş
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Bascovele-Cotmeana
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Piteşti
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Vultureşti
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Tigveni
    4. Judeţul Bacău
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Bacău
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Răchitoasa
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Comăneşti
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Dărmăneşti-Vermeşti
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Răcăciuni
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Ungureni
    Centrul-pilot "Mioriţa"Localitatea Parincea
    5. Judeţul Bihor
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Ciutelec
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Cighid-Ciutelec
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Cadea
    6. Judeţul Bistriţa-Năsăud
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap cu secţie externă la NuseniLocalitatea Beclean
    7. Judeţul Botoşani
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Dorohoi
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Leorda
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Adăşeni
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Ionăşeni
    8. Judeţul Braşov
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Braşov
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Timişul de Sus
    Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap "Canaan"Localitatea Şercaia
    Centrul de zi "Casa Soarelui"Localitatea Stupini
    9. Judeţul Brăila
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Brăila
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Baldovineşti
    10. Judeţul Buzău
    Centrul de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Râmnicu Sărat
    Centru de îngrijire şi asistenţă, cu secţie externă la SmeeniLocalitatea Râmnicu Sărat
    11. Judeţul Caraş-Severin
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Sacu
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Reşiţa
    12. Judeţul Călăraşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Ciocăneşti
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Ştefan cel Mare
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Plătăreşti
    13. Judeţul Cluj
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Cluj-Napoca
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Luna de Jos
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Câţcău
    Centrul de îngrijire şi asistenţă "Sf. Nicolae"Localitatea Mociu
    14. Judeţul Constanţa
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Poarta Albă
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Techirghiol
    15. Judeţul Dâmboviţa
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Pucioasa
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Săcuieni
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Gura Ocniţei-Ochiuri
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Moreni-Ţuicani
    16. Judeţul Dolj
    Centru de recuperare şi reabilitare persoane cu handicapLocalitatea Craiova
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Corlate
    17. Judeţul Galaţi
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Galaţi
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Galaţi
    18. Judeţul Giurgiu
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Cărpeniş-Găiseni
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Bolintin Vale
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Tântava
    19. Judeţul Gorj
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Runcu-Suseni
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Runcu-Dobriţa
    20. Judeţul Harghita
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Frumoasa
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Gheorgheni
    21. Judeţul Hunedoara
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Brad
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Geoagiu
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Petrila
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Brănişca
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Hunedoara
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Simeria
    22. Judeţul Ialomiţa
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Slobozia
    23. Judeţul Iaşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Iaşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Hârlău
    24. Judeţul Maramureş
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Poienile de sub Munte
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Sighetu Marmaţiei
    25. Judeţul Mehedinţi
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Ilovăţ
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Strehaia
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Burila Mare
    26. Judeţul Mureş
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Sighişoara
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Reghin
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Lunca Mureşului
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Târgu Mureş
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Glodeni
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Căpuşu de Câmpie
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Călugăreni
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Brâncoveneşti
    27. Judeţul Neamţ
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Oşlobeni
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Roman
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Târgu-Neamţ
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Bozienii de Sus
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Războieni
    Centru-pilot de recuperare a persoanelor cu handicapLocalitatea Păstrăveni
    Centru-pilot de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap, cu centru de ziLocalitatea Piatra-Neamţ
    28. Judeţul Olt
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Slatina
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Fălcoiu
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Pârşcoveni
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Spineni
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Cezieni
    29. Judeţul Prahova
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Mislea
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Lilieşti-Băicoi
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Călineşti
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Urlaţi
    Centrul-pilot de recuperare şi reabilitare aLocalitatea Urlaţi
    persoanelor cu handicap "Casa Rozei", cu locuinţe protejate  
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu sindromul DownLocalitatea Câmpina
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Urlaţi
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Tătărăi
    30. Judeţul Satu Mare
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Carei
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Satu Mare
    31. Judeţul Sălaj
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Boghiş
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Crasna
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Jibou
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Bădăcin-Pericei
    32. Judeţul Sibiu
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Sibiu
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Biertan
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Sălişte
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Tălmaciu
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Râu Vadului
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Dumbrăveni
    33. Judeţul Suceava
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Pojorâta
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Sasca Mică
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Costâna
    34. Judeţul Teleorman
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Olteni
    35. Judeţul Timiş
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Variaş
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Ciacova
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Gavojdia
    Centrul de zi "Îngerii Speranţei", cu centru rezidenţial de recuperare şi reabilitareLocalitatea Lugoj
    Centrul de zi "Pentru voi", cu locuinţe protejateLocalitatea Timişoara
    Centrul de zi "Podul Lung"Localitatea Timişoara
    36. Judeţul Tulcea
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Babadag
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Babadag
    37. Judeţul Vaslui
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Huşi
    Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicapLocalitatea Huşi
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Mălăieşti
    38. Judeţul Vâlcea
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Păuşeşti-Măglaşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Zătreni
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Lungeşti
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Măciuca
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Băbeni
    39. Judeţul Vrancea
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Măicăneşti
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăLocalitatea Odobeşti
    40. Judeţul Ilfov
    Centru de îngrijire şi asistenţăLocalitatea Ciolpani
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăLocalitatea Bălăceanca
    Municipiul Bucureşti
    Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 1Str. Radu Vodă nr. 20, sectorul 4
    Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 2Str. Episcop Radu nr. 26, sectorul 2
    Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 3Str. Barbu Delavrancea nr. 18, sectorul 1
    Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 5Calea Vitan nr. 267-269, sectorul 3
    Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 6Str. Floare Roşie nr. 7A, sectorul 6
    Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicaStr. Balotului nr. 42, sectorul 2."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-----------