LEGE Nr. 1 din 12 ianuarie 1994pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 17 ianuarie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins: "(1) Fondurile destinate plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor se constituie din contribuţia persoanelor asigurate, a agenţilor economici şi din alte surse. Fondurile astfel constituite sunt purtătoare de dobinda." 2. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins: "(3) Persoanele asigurate în condiţiile prezentei legi, în vârsta de peste 18 ani, vor achită o contribuţie de pensii şi asigurări sociale stabilită în cota de 7% asupra venitului mediu lunar asigurat şi o cota de 2% asupra aceluiaşi venit mediu lunar asigurat, pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii." 3. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins: "(4) Agenţii economici cu personalitate juridică care produc, industrializeaza produse agricole şi alimentare vor achită la fondul de pensii şi asigurări sociale al agricultorilor o contribuţie cuprinsă între 2 şi 4% din veniturile realizate din activitatea de producţie agricolă sau de industrializare a produselor agricole şi alimentare, după deducerea accizelor, respectiv din adaosul comercial, comisionul sau adaosul de alimentaţie publică, realizat din activitatea de comercializare a produselor agricole şi alimentare." 4. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins: "(6) Neplata contribuţiei prevăzute la alin. (4), la termenele prevăzute, atrage majorarea sumelor datorate cu 0,3% pentru fiecare zi de întârziere. Sumele reprezentind majorările de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale pentru agricultori." 5. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, (7), cu următorul cuprins: "(7) Neplata contribuţiei prevăzute la alin. (3), pe o perioadă mai mare de 2 ani, atrage încetarea plăţii drepturilor de asigurări sociale pe perioada respectiva. Dacă în această perioadă persoana interesată solicita unele drepturi de asigurări sociale, acestea se vor acorda numai după achitarea contribuţiei datorate." 6. După articolul 5 se introduce articolul 5^1, având următorul cuprins: "ART. 5^1. - Persoanele asigurate care nu au achitat contribuţia de pensii şi asigurări sociale au posibilitatea de a achită aceasta contribuţie pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 2 ani în urma." 7. După alineatul (5) al articolului 8 se introduc doua alineate noi, (6) şi (7), având următorul cuprins: "(6) Pensia minima integrală pentru limita de vârsta nu poate fi mai mica decît cuantumul pensiei minime integrale pentru limita de vârsta, majorată, indexata, compensata la data pensionării. Aceste prevederi se aplică în cazul majorării salariului de baza minim brut pe ţara în raport cu care se stabileşte pensia minima integrală pentru limita de vârsta. (7) Pensia minima pentru limita de vârsta cu vechime incompleta de minimum 10 ani se stabileşte în raport cu cuantumul pensiei minime prevăzute la alineatul (5), proporţional cu numărul anilor perioadei de asigurare." 8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins: "(2) Se considera perioada de asigurare şi timpul în care persoanele asigurate au fost în concediu pentru sarcina şi lehuzie, au fost internate în spitale sau sanatorii, au îndeplinit obligaţii militare, dacă această perioadă nu a fost valorificată ca vechime în munca în ale sectoare cu sisteme proprii de asigurare, chiar dacă nu a fost achitată contribuţia de asigurări sociale în această perioadă." 9. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins: "(2) Pensia de invaliditate de gradu I se determina în raport cu perioada de asigurare şi cu venitul mediu lunar asigurat, în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute la acordarea pensiei pentru limita de vârsta. Atunci când perioada de asigurare este mai mica de 10 ani, la calcularea pensiei se are în vedere media veniturilor lunare din perioada de asigurare. Pensia de invaliditate de gradul I rezultă din calcul nu va putea fi mai mica decît pensia minima pentru limita de vârsta cu o vechime de 10 ani." 10. Articolul 13 va avea următorul cuprins: "ART. 13. - Încadrarea şi menţinerea în grade de invaliditate se fac în condiţiile aplicabile persoanelor cuprinse în sistemul asigurărilor sociale de stat." 11. Articolul 19 va avea următorul cuprins: "ART. 19. - (1) Pensionării, precum şi membrii lor de familie au dreptul, în caz de imbolnavire, la asistenţa medicală şi medicamente pe timpul internării în spitale şi ambulatoriu şi la tratament în staţiunile balneoclimaterice, în condiţiile legii aplicabile în sistemul asigurărilor sociale de stat. (2) De aceste drepturi beneficiază şi persoanele asigurate, precum şi membrii lor de familie, dacă au contribuit la fondul de asigurări sociale al agricultorilor şi la fondul pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii o perioadă de maximum 6 luni în ultimele 12 luni calendaristice." 12. Articolul 25 va avea următorul cuprins: "ART. 25. - (1) Pensionării pentru limita de vârsta care, după data stabilirii pensiei, continua să contribuie la fondul de pensii, pot cere recalcularea acesteia, prin adăugarea perioadei de asigurare după pensionarea, în momentul încetării contribuţiei către acest fond, dar nu mai devreme de un an. Recalcularea se face avîndu-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea iniţială a pensiei. (2) Pensionării care după data stabilirii pensiei pentru limita de vârsta au contribuit la fondul de pensii o perioadă de cel puţin 5 ani pot cere recalcularea pensiei, folosind ca baza de calcul fie venitul mediu lunar asigurat avut în vedere la stabilirea iniţială a pensiei, fie venitul mediu lunar asigurat la care s-a plătit contribuţia în ultimii 5 ani. (3) Recalcularea se poate face o singură dată, la încetarea plăţii contribuţiei." 13. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins: "(2) Pensia minima pentru vechime integrală, stabilită pe baza legislaţiei în vigoare până la data de 29 iulie 1992, indexata şi majorată în condiţiile alin. (1), devine 17.040 lei lunar, începând cu 1 decembrie 1993." 14. Articolul 30 se completează cu doua alineate noi, (3) şi (4), având următorul cuprins: "(3) Pensiile pentru vechime incompleta, stabilite în baza legislaţiei în vigoare până la data aplicării prezentei legi, indexate şi majorate în condiţiile alin. (1), se modifica şi se plătesc proporţional cu vechimea luată în considerare la stabilirea lor iniţială, raportată la pensia minima pentru vechime integrală, stabilită în condiţiile alin. (2). (4) Sumele cuvenite cu titlu de pensie suplimentară, acordate în baza legislaţiei în vigoare până la data aplicării prezentei legi, se includ în cuantumul pensiei de baza şi se plătesc din fondul de pensii şi asigurări sociale al agricultorilor." 15. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins: "(4) Persoanele care la împlinirea virstei de pensionare prevăzute la art. 7 nu au realizat 10 ani vechime potrivit prevederilor alin. (2), dar au cel puţin 5 ani în fostele cooperative agricole de producţie sau au achitat contribuţia minima prevăzută de Legea nr. 5/1977 şi care nu au drept de pensie din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, beneficiază, la cerere, de o pensie de 60% din cuantumul pensiei minime prevăzute la art. 8 alin. (6)." 16. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins: "(1) Persoanele care primesc pensie din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor beneficiază de aceasta pensie chiar dacă li se cuvine o pensie şi din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare. Acestor persoane nu li se aplică prevederile art. 42 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială." 17. Alineatele (2) şi (6) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins: "(2) Patrimoniul Casei Autonome de Pensii şi Asigurări Sociale a Ţărănimii se preia de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Direcţia generală de pensii, asigurări sociale şi tratament balnear pentru agricultori. De asemenea, se preia în administrare, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, patrimoniul fostei Uniuni Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi al uniunilor sale judeţene, până la clarificarea situaţiei juridice a acestui patrimoniu." "(6) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii se va stabili, prin Hotărâre a Guvernului, ca unităţile de odihnă şi tratament balnear pentru agricultori sa funcţioneze ca societăţi comerciale." 18. După articolul 34 se introduce articolul 34^1, având următorul cuprins: "ART. 34^1. - (1) În vederea asigurării şi dezvoltării bazei materiale necesare organizării şi funcţionarii sistemului de pensii şi asigurări sociale al agricultorilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate utiliza până la 10% din dobinda constituită la fondurile destinate plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. (2) Pentru dotarea cu obiecte de inventar, mijloace de transport şi efectuarea reparaţiilor necesare la unităţile de odihnă şi tratament balnear ale agricultorilor, aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, aceasta poate utiliza sume de până la 10% din dobinda constituită la fondurile destinate plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor."  +  Articolul 2Persoanele asigurate prin contracte de asigurare încheiate până la intrarea în vigoare a prezentei legi nu datorează cota de 2% prevăzută de art. 5 ali. (3) din Legea nr. 80/1992 astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii.  +  Articolul 3Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, cu modificările ulterioare, se republică, dîndu-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN