TRATAT din 24 ianuarie 1948de Prietenie, colaborare şi asistenţa mutuala între Republica Populara Română şi Republica Ungara
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 28 februarie 1948    Convinsi ca adâncirea legăturilor de prietenie şi dezvoltarea unei strânse colaborări, este de cea mai mare însemnătate pentru apărarea intereselor poporului român şi poporului ungar, pentru libertatea, independenta şi propăşirea lor, constituind în acelaşi timp o chezasie a păcii în Bazinul Dunarean şi în Balcani;Ţinînd seama de experienta celui de al doilea razboiu mondial, cînd Germania, folosind pornirile şovine şi expansioniste ale paturilor conducatoare, reactionare şi fasciste din ambele tari, a încălcat independenta României şi a Ungariei, le-a folosit drept baze ale politicii sale de cotropire şi le-a antrenat în războiul împotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice;Cu hotărîrea neclintita de a se împotrivi cu forte comune încercărilor de renastere a imperialismului german şi celor care le-ar sprijini, şi de a-şi apara în comun libertatea, independenta şi integritatea teritorială împotriva oricărei agresiuni;În dorinţa de a întări raporturile bune, existente şi de a reglementa raporturile viitoare în spiritul prieteniei şi colaborării fratesti, în interesul consolidării păcii în Bazinul Dunarean şi în Balcani şi al colaborării şi păcii internaţionale;Prezidiumul Provizoriu al Republicii Populare Române şi Preşedintele Republicii Ungare au hotărât sa încheie un Tratat de Prietenie, Colaborare şi Asistenţa Mutuala, desemnând în acest scop plenipotenţiarii lor, şi anume:Doctor Petru Groza, Preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române, şiDinnyes Lajos, Preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Ungare,care, după ce au schimbat între ei deplinele lor puteri, găsite în buna şi cuvenită forma, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Inaltele Părţi Contractante, în interesul ţărilor şi popoarelor lor, au căzut de acord să-şi afirme voinţa de a uni forţele lor, pentru a realiza o politica de prietenie trainica, desvoltand şi consolidand raporturile de colaborare dintre cele doua tari.  +  Articolul 2Inaltele Părţi Contractante, se vor consulta cu privire la toate problemele internaţionale importante, care ating interesele celor două tari sau ale păcii şi colaborării internaţionale şi vor acţiona, în comun, în spiritul Chartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, luînd de asemeni în comun toate măsurile necesare pentru securitatea, independenta şi integritatea lor teritorială.  +  Articolul 3În cazul cînd una din Inaltele Părţi Contractante, ar fi atacată de Germania sau de oricare alt Stat, atac al cărui scop ar fi de a-i ameninta independenta, sau de a o aservi sau de a-i ştirbi integritatea sa teritorială, cealaltă Înaltă Parte Contractantă va da fără întîrziere Înaltei Părţi Contractante atacate, ajutorul militar sau de orice alta natura, prin toate mijloacele de care dispune.  +  Articolul 4Inaltele Părţi Contractante se obliga sa nu încheie nici o alianta şi sa nu ia parte la nici o acţiune, care ar fi dirijata contra celeilalte Înalte Părţi Contractante.  +  Articolul 5Inaltele Părţi Contractante vor lua măsurile necesare, pentru a desvolta şi consolida legăturile economice, culturale şi de orice alta natura între cele doua tari, încheind în acest scop, acorduri şi convenţii.  +  Articolul 6Prezentul Tratat nu atinge întru nimic obligaţiile deja asumate de Republica Populara Română şi de Republica Ungara, faţă de alte State. Inaltele Părţi Contractante vor îndeplini prezentul Tratat în spiritul Chartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi vor sprijini şi incuraja orice iniţiativa care are drept scop înlăturarea focarelor de agresiune şi asigurarea păcii şi securităţii în lume.  +  Articolul 7Prezentul Tratat va intra în vigoare, în ziua schimbării instrumentelor de ratificare, care se va face la Bucureşti.Tratatul va rămîne în vigoare timp de 20 ani, începînd din ziua intrării lui în vigoare timp de 20 ani, începînd din ziua intrării lui în vigoare. În cazul cînd una din Inaltele Părţi Contractante nu şi-ar manifesta dorinţa, cu un an înaintea expirării lui, de a denunta prezentul Tratat, acesta va rămîne în vigoare pentru o noua perioada de 5 ani şi chiar peste acest timp, pînă la data cînd una dintre Inaltele Părţi Contractante îl va denunta în scris cu un an înaintea expirării perioadei de 5 ani în curs.Drept, care, plenipotenţiarii au semnat Tratatul şi au aplicat Sigiliul lor.Prezentul Tratat a fost întocmit în câte doua exemplare originale, în limba română şi în limba ungara, ambele texte fiind autentice.Dat în Budapeste, în ziua de 24 Ianuarie 1948.Pentru Republica Populara Română:Dr. PETRU GROZAPreşedintele Consiliului de MiniştriPentru Republica Ungara:DINNYES LAJOSPreşedintele Consiliului de MiniştriVotată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 17 Februarie 1948.(Avizul Consiliului Legislativ, secţia I, Nr. 33 din 1948.)-------------