LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 1948pentru desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea Colegiilor de Avocaţi din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 17 ianuarie 1948     +  Articolul 1Barourile avocaţilor şi Uniunea Barourilor avocaţilor din România se desfiinţează pe data publicării prezentei legi.  +  Articolul 2În locul Barourilor se înfiinţează Colegii de avocaţi pe judeţe cu sediul în capitala judeţului, iar în locul Uniunii Barourilor, Uniunea Colegiilor de avocaţi din România, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute în legea Nr. 509 din 5 Septemvrie 1940, pentru organizarea Corpului de avocaţi din România şi a legii Nr. 416 din 31 Iulie 1940, pentru organizarea şi funcţionarea Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor din România.Aceste colegii, precum şi Uniunea Colegiilor sînt persoane juridice de drept public.Numărul membrilor colegiilor judeţene se va fixa de Ministrul Justiţiei, care va putea determina şi numărul membrilor care vor exercita profesiunea de avocat sau apărător pe lîngă judecătoriile mixte şi rurale.  +  Articolul 3Patrimoniul fostelor Barouri şi al Uniunii Barourilor trece de plin drept prin efectul prezentei legi, asupra Colegiilor şi Uniunii Colegiilor inlocuitoare.  +  Articolul 4Ministrul justiţiei va numi Comisiuni interimare, care vor conduce şi administra Colegiile şi Uniunea Colegiilor, potrivit legilor în vigoare, pînă la modificarea legii de organizare a avocaţilor.  +  Articolul 5Comisiunile interimare vor fi compuse astfel: Uniunea Colegiilor va avea un preşedinte şi 8 membri; Colegiul Ilfov, un preşedinte şi 8 membri; Colegiile din judeţe cu reşedinţa de Curte un preşedinte şi 8 membri, iar celelalte Colegii un preşedinte şi 4 membri.Ministrul justiţiei pe cale de decizie va putea mari numărul membrilor Comisiilor Interimare, după necesitaţi.  +  Articolul 6Pînă la 31 Ianuarie inclusiv, avocaţii şi apărătorii vor face şi depune personal, cu excepţia cazurilor de forta majoră cereri de înscriere în colegiile respective, în care vor prevedea toate datele cerute de articolul următor, sub sancţiunea neinscrierii în colegiu în cazul indicarii de date ireale sau incomplete.  +  Articolul 7Nu vor fi înscrişi în Colegii decât avocaţii şi apărătorii care: a) Au exercitat în mod efectiv profesiunea de avocat sau de apărător; b) Au avut aceasta profesiune ca principala sursa de existenta; c) Au exercitat-o în mod demn; d) N-au manifestat atitudini anti-democratice în viaţa lor publică sau profesională.  +  Articolul 8Comisiunile interimare vor proceda de îndată la operaţiile de înscriere, în care scop, preşedinţii Comisiilor interimare ale Colegiilor vor delega pentru fiecare cerere de înscriere câte un raportor dintre membrii Comisiilor sau dintre ceilalţi membri ai Colegiilor respective care vor referi asupra îndeplinirii condiţiunilor din art. 7.  +  Articolul 9Din sanul Comisiunilor interimare se vor forma Comisiuni speciale compuse din trei membri care vor judeca cererile fără citarea părţilor. Hotărîrile acestor Comisiuni se dau cu majoritatea de voturi, fără arătarea opiniei separate şi se vor afişa la sediul colegiului comunicându-se şi Uniunii Colegiilor.Deciziunile acestor comisiuni vor prevedea pe scurt starea de fapt şi încadrarea ei în dispoziţiunile art. 7.Comisiunile nu sînt ţinute sa arate prin care anume mijloace şi-au format convingerea asupra situaţiei de fapt reţinute.  +  Articolul 10Deciziunile Comisiunilor Interimare sînt executorii. În contra lor se va putea face recurs la Uniunea Colegiilor avocaţilor din România, care se va declara în termen de 5 zile libere dela afişarea la sediul Colegiilor a deciziei atacate. Motivele de recurs vor putea fi depuse prin memoriu separat, fie la sediul Colegiului respectiv, fie direct la Uniune, cel mai târziu în ajunul termenului de judecată, sub sancţiunea nulităţii recursului.De asemenea, pot face recurs preşedintele Comisiunei interimare a Colegiului respectiv, cum şi preşedintele Comisiunii interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi. Termenul de recurs curge dela pronunţare pentru preşedintele Comisiunii interimare a Colegiului şi dela comunicare pentru preşedintele Uniunii.Termenele de judecată a recursurilor se vor afişa cu 5 zile libere, înainte de judecată, la sediul Uniunii Colegiilor.  +  Articolul 11Uniunea Colegiilor va judeca fără citarea recurentilor pe baza memoriilor, în complet de 5 membri, deciziunile luându-se cu majoritatea voturilor, fără arătarea opiniei separate şi se vor afişa la sediul Uniunii Colegiilor. În caz de casare, Comisiunea va evoca fondul fără citarea părţilor.  +  Articolul 12Avocaţii şi apărătorii care nu vor face în termen legal cerere de înscriere în Colegiu, precum şi acei ale căror cereri vor fi definitiv respinse, nu vor mai putea exercita profesiunea de avocat sau apărător.Împricinaţii care prin efectul aplicării acestei legi vor rămîne lipsiţi de apărare, se pot adresa colegiului, care va lua măsuri de asistenţa necesară.  +  Articolul 13Procesele disciplinare şi de epurare se vor instrui şi judeca pe baza legilor în vigoare.  +  Articolul 14Legea Nr. 1.003 din 1946, privitoare la apărători, se abroga; apărătorii înscrişi în Colegii îşi păstrează drepturile câştigate.  +  Articolul 15Definitivarile şi înscrierile de noi avocaţi se suspenda pînă la 31 Ianuarie 1948 inclusiv, iar transferarile pînă la 1 Martie 1948 exclusiv.  +  Articolul 16Personalul administrativ şi de serviciu al fostelor barouri, al Uniunii Barourilor, al Casei Centrale a Asigurărilor, al Caselor locale de pensiuni şi tuturor anexelor lor se va reduce, în măsura nevoilor, cu respectarea dreptului de preaviz, prevăzut de legile în vigoare.  +  Articolul 17Orice dispoziţiuni de legi şi regulamente, contrarii prezentei legi, se abroga.Votată de Adunarea Deputaţilor, în şedinţa dela 8 Decemvrie 1947.(Avizul Consiliului Legislativ, secţia I, Nr. 204 din 1947).--------------