LEGE nr. 506 din 12 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează modul de urmărire a executării obligaţiilor asumate de cumpărători pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prezenta ordonanţă se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi aflate în derulare, pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare."3. Literele d), e), g), l) şi n) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"d) vânzător - Fondul Proprietăţii de Stat sau Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, ca parte în contract, denumita în continuare A.P.A.P.S. sau Autoritate; e) cumpărător - persoana fizica sau juridică de drept privat, de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, parte în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat sau cu A.P.A.P.S.;......................................................................... g) scadenta - termenul până la care cumpărătorul s-a angajat să îşi îndeplinească o obligaţie contractuală;......................................................................... l) perioada de derulare a contractului - perioada până la îndeplinirea oricăreia şi a tuturor obligaţiilor părţilor contractante, conform clauzelor contractuale şi prevederilor prezentei ordonanţe; intra sub incidenţa acestei definiţii inclusiv acele contracte care până la apariţia prezentei ordonanţe confereau A.P.A.P.S. dreptul de a pretinde cumparatorilor aducerea la îndeplinire/conformarea faţă de obligaţiile ce izvorau din contract;........................................................................ n) afiliat - persoana juridică la care cumpărătorul este asociat/acţionar, cu excepţia societăţii ale carei acţiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare;"4. La articolul 3, după litera n) se introduce litera o) cu următorul cuprins:"o) termen intermediar - termen de realizare esalonata a unei obligaţii contractuale până la scadenta."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Societăţile privatizate prin încheiere de contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului şi societăţile care după privatizare au fuzionat, după caz, cu alta societate comercială sau cu cumpărătorul, precum şi cele rezultate prin divizare, dacă aceste operaţiuni au avut loc înăuntrul perioadei de derulare a contractului. (2) Controlul postprivatizare se exercită de către A.P.A.P.S. prin departamentele de specialitate şi are ca obiect urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligaţiile asumate prin contractele respective şi, după caz, urmărirea evoluţiei principalilor indicatori economico-financiari ai societăţilor la care au fost vândute acţiuni ale statului prin contracte aflate în perioada de derulare."6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Reprezentanţii legali ai societăţii sunt obligaţi sa transmită Autorităţii, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data implinirii termenului intermediar/scadentei fiecărei obligaţii contractuale a cumpărătorului, un raport cu privire la modul de îndeplinire a acesteia."7. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în cazul în care în acestea sunt prevăzute alte termene de raportare."8. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Reprezentanţii legali ai societăţilor şi cumpărătorul sunt obligaţi sa comunice Autorităţii situaţia în care, conform prevederilor legale în vigoare, pentru societate a fost declansata procedura de reorganizare judiciară sau de faliment ori, după caz, procedura de lichidare voluntara........................................................................ (3) Comunicarea prevăzută la alineatele precedente va fi transmisă Autorităţii în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de la tribunal a hotărârii cu privire la declanşarea procedurii în cauza, respectiv de la data desemnării lichidatorilor în cazul lichidării voluntare."9. Capitolul IV va avea următorul titlu:"CAPITOLUL IVAtribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în domeniul controlului postprivatizare"10. Litera e) a articolului 10 va avea următorul cuprins:"e) poate să încheie cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acte adiţionale la contract în perioada de derulare, pe baza unei analize economico-financiare în urma căreia se constata necesitatea revizuirii clauzelor respective;"11. Capitolul V va avea următorul titlu:"CAPITOLUL VMăsuri privind eficientizarea procesului de control postprivatizare"12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru urmărirea modului de realizare a obligaţiilor contractuale şi organizării în mod corespunzător a activităţii de control postprivatizare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la încheierea contractelor se vor avea în vedere următoarele: a) investiţiile asumate, inclusiv cele pentru protecţia mediului, vor fi efectuate în numerar, cu obligaţia ca sumele în cauza să fie înregistrate într-un cont curent bancar deschis pe numele societăţii; b) sumele vărsate de cumpărător în contul obligaţiei de investiţii, cu excepţia celor destinate protecţiei mediului, pot fi utilizate de societate, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societăţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale etc., ale căror scadente sunt anterioare datei încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni; c) investiţia este considerată realizată dacă, în conformitate cu prevederile contractului, cumpărătorul prezintă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data implinirii termenului intermediar/scadentei, documentele financiar-contabile care să ateste virarea sumelor respective în contul curent bancar al societăţii până la data scadenta prevăzută în contract, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere data de către administratorii şi cenzorii societăţii ori de o firma specializată de audit, prin care se confirma operaţiunea în cauza; d) administratorii societăţii au obligaţia ca, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data scadentei obligaţiei investitionale, sa initieze procedura de majorare a capitalului social şi de înregistrare a acesteia la oficiul registrului comerţului, în numele şi pe seama cumpărătorului care a virat sumele în cauza în contul curent bancar, în conformitate cu obligaţia asumată prin contract, potrivit reglementărilor legale în vigoare; e) ceilalţi acţionari, alţii decât cumpărătorul, pot beneficia de dreptul de preferinta la subscripţie pentru a participa la majorarea capitalului social, urmând a-şi exprima aceasta opţiune în condiţiile şi în termenul prevăzute de reglementările legale în vigoare."13. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Pentru contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi aflate în derulare investiţiile asumate, inclusiv cele pentru protecţia mediului, vor putea fi efectuate atât în forma şi termenii contractuali conveniti, cat şi în numerar, cu condiţia ca sumele în cauza să fie înregistrate în contul curent bancar al societăţii."14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În cazul investiţiilor asumate pentru protecţia mediului documentele prevăzute la art. 11 lit. c) vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenţa privind realizarea măsurilor prevăzute în programul de conformare, anexa la avizul de mediu eliberat în scopul privatizării societăţii în cauza."15. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Efectuarea de către alte persoane decât cumpărătorul a investiţiilor asumate prin contract de acesta va fi considerată ca realizată sub condiţia suplimentară a prezentării de către cumpărător a dovezii prin care terţul s-a angajat ferm şi irevocabil să execute obligaţiile respective în numele şi pe seama cumpărătorului, cu respectarea art. 11."16. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) Sunt considerate ca realizate şi obligaţiile de investiţii efectuate de asociaţii şi/sau afiliatii cumpărătorului, în nume propriu.(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică şi membrilor asociaţiilor PAS, chiar dacă deţin în nume propriu acţiuni/părţi sociale ale societăţii privatizate."17. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Sunt asimilate investiţiilor efectuate şi sumele aferente părţii cuvenite cumparatorilor, persoane fizice sau juridice, în calitate de acţionari, din profitul net şi care, în urma unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor, au fost repartizate pentru fondul de dezvoltare/surse proprii de finanţare din care s-au efectuat investiţii în exerciţiul financiar curent sau în cele următoare."18. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) A.P.A.P.S. poate ca, la solicitarea cumpărătorului/societăţii şi pe baza documentaţiei prezentate de cumpărător şi/sau de societate, după caz, sa convină cu acesta/aceasta:"19. La articolul 15 alineatul (1), literele b) şi f) vor avea următorul cuprins:"b) prelungirea termenului de realizare a investiţiilor peste termenele intermediare şi/sau scadenta prevăzute în contract, dacă prin aceasta cumpărătorul nu îşi pierde poziţia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selecţia ofertanţilor, aplicată la încheierea contractului;..................................................................... f) desfiinţarea contractului;"20. La articolul 15 alineatul (1), după litera f) se introduc literele f^1) şi f^2) cu următorul cuprins:"f^1) eşalonarea/reesalonarea plăţii sumelor datorate Autorităţii ca dividende, sume primite pentru restructurare;f^2) eşalonarea/reesalonarea plăţii oricăror alte sume datorate Autorităţii;"21. Alineatele (2), (3) şi (5) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care din documentaţia prezentată conform alin. (1) rezultă ca exista condiţii ca societatea şi/sau cumpărătorul, după caz, sa plătească sumele datorate Autorităţii, aceasta poate încheia cu societatea, respectiv cu cumpărătorul, la solicitarea acestora, convenţii/acte adiţionale pentru reesalonarea plăţii, respectiv a angajamentelor. (3) În cazul ratelor cu titlu de preţ, prevederile alin. (2) se aplică numai cu condiţia încadrării în scadenta ultimei rate prevăzută în contract, cu excepţia situaţiilor precizate la art. 22..................................................................... (5) Pentru ratele rămase de achitat cu titlu de preţ, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în actul adiţional se va introduce, în mod obligatoriu, nivelul dobânzii calculat astfel: pentru contractele de vânzare de acţiuni cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobânda care să acopere inflatia, la care se adauga doua procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţionala, şi dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută."22. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, pentru sumele datorate Autorităţii reprezentând dividende, rate aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum şi pentru alte sume datorate Autorităţii, convenţia/actul adiţional va cuprinde, în mod obligatoriu, dispoziţii prin care se aplică nivelul dobânzii de referinţa comunicat lunar de Banca Naţionala a României."23. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Este interzisă exceptarea de la plata a majorărilor, penalitatilor sau a dobânzilor, după caz, aferente sumelor plătite cu întârziere/neplătite, atât în ceea ce priveşte plata ratelor/preţului pentru pachetul de acţiuni, cat şi în ceea ce priveşte nerealizarea investiţiilor, inclusiv a celor de mediu. (2) În cazuri justificate din punct de vedere economic exceptarile de la plata penalitatilor prevăzute la alin. (1) pot fi acordate prin hotărâre a Guvernului. (3) Penalităţile datorate de cumpărător pentru nerealizarea investiţiilor se cuvin societăţii comerciale ale carei acţiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare. Modalitatea de plată a sumelor în cauza, precum şi de utilizare a acestora de către societatea comercială vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."24. După articolul 16 se introduce articolul 16^1 cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) A.P.A.P.S. şi cumpărătorii pot conveni modificarea termenului de denunţare unilaterala a contractului de către Autoritate, în ceea ce priveşte obligaţia de plată a preţului. (2) Prelungirea termenului de denunţare unilaterala a contractului de către Autoritate se poate face cu obligarea cumpărătorului la plata de penalităţi de întârziere. Termenul de denunţare unilaterala a contractului de către Autoritate nu poate fi prelungit cu mai mult de 90 de zile lucrătoare. (3) Pentru ratele rămase de achitat, aferente preţului de cumpărare, în actul adiţional se va introduce în mod obligatoriu nivelul dobânzii prevăzute la art. 15 alin. (5)."25. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru penalităţile/daunele datorate Autorităţii de către societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum şi altor sume datorate acesteia."26. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Plata penalitatilor nu exonereaza cumpărătorul de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia cazurilor în care în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni nu este prevăzută expres aceasta obligaţie. (2) Încheierea actelor adiţionale de către Autoritate, în ceea ce priveşte modificarea angajamentelor de investiţii şi/sau de plată a preţului acţiunilor, este condiţionată de instituirea în favoarea A.P.A.P.S. a unei garanţii reale mobiliare asupra unei părţi sau întregului pachet de acţiuni care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni sau garanţii financiare. În cazul în care se constată că acţiunile sunt grevate de sarcini, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta garanţii financiare."27. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) A.P.A.P.S. poate să accepte, la solicitarea cumpărătorului:.................................................................. b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului iniţial (cumpărătorul) din contract cu o altă persoană care se angajează faţă de A.P.A.P.S. să execute obligaţiile contractuale."28. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Actul adiţional încheiat în condiţiile alin. (1) are ca efect şi transmiterea tuturor drepturilor contractuale către delegat/noul debitor şi va prevedea în mod obligatoriu asumarea de către acesta a tuturor garanţiilor contractuale privind realizarea obligaţiilor contractuale."29. La articolul 20 alineatul (2), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) noul debitor îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru ofertanţi de reglementările legale în vigoare referitoare la achiziţionarea unui pachet de acţiuni deţinut de A.P.A.P.S. în societăţile comerciale cu capital de stat;.................................................................... d) în cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata în rate se va negocia cu noul debitor plata sumelor aferente preţului contractului, inclusiv a dobânzilor şi eventualelor penalităţi datorate la plata preţului şi neonorate de debitorul iniţial; plata sumelor restante datorate Autorităţii cu titlu de preţ şi penalităţi şi/sau dobânzi se va efectua de către noul debitor în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la semnarea actului adiţional."30. La articolul 20 alineatul (3), partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:"(3) În vederea analizarii şi aprobării novatiei/delegaţiei trebuie prezentate Autorităţii următoarele:.................................................................... c) în cazul în care cumpărătorul şi/sau noul debitor sunt societăţi comerciale, este necesară aprobarea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor cu privire la efectuarea novatiei/delegaţiei;"31. Alineatul (5) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(5) Pentru garantarea obligaţiilor privind realizarea investiţiilor şi/sau plata preţului pe care le preia noul debitor vor fi instituite garanţii suplimentare (contract de garanţie reală mobiliară asupra unei părţi sau a întregului pachet de acţiuni, garanţii financiare etc.), dacă astfel de garanţii nu au fost prevăzute în contract."32. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În cazul desfiinţării contractului pe cale conventionala sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităţi achitate cu orice titlu, până la desfiinţarea acestuia."33. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul desfiinţării contractului pe cale conventionala sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autorităţii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din: a) sumele reprezentând dobânzile şi penalităţile datorate pentru ratele scadente şi neachitate până la data desfiinţării contractului, precum şi penalităţile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligaţii contractuale; b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului; c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).(1^2) Prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică şi proceselor în curs de judecată având ca obiect desfiinţarea contractului, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe."34. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru prejudiciile cauzate societăţii de către cumpărător, aceasta poate cere instanţei judecătoreşti daune-interese....................................................................... (4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei economico-financiare prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de către societate sau, după caz, de către Autoritate şi vor fi recuperate de la cumpărător."35. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) A.P.A.P.S. şi cumpărătorul pot conveni continuarea contractului prin renunţarea la punerea în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale ce are ca efect desfiinţarea contractului sau la aplicarea pactului comisoriu, în cazul contractelor care conţin astfel de clauze. (2) În acest sens Autoritatea şi cumpărătorul vor încheia o convenţie de menţinere în vigoare a contractului, cumpărătorul obligandu-se sa plătească toate sumele datorate Autorităţii în termen de maximum 60 de zile de la semnarea acesteia. (3) În cazul în care se renunţa la punerea în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale ce are ca efect desfiinţarea contractului, convenţia de menţinere în vigoare a acestuia se încheie sub condiţia rezolutorie a neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin convenţie. Ca urmare a îndeplinirii condiţiei rezolutorii, A.P.A.P.S. va pune în executare hotărârea judecătorească/arbitrală ce are ca efect desfiinţarea contractului. (4) Convenţia de menţinere în vigoare a contractului prevăzută la alin. (2) va cuprinde în mod obligatoriu o clauza potrivit căreia contractul va fi desfiinţat de plin drept, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate în cuprinsul acesteia fiind aplicabile prevederile art. 21."36. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Este interzisă desfiinţarea contractelor în cazul societăţilor aflate în procedura de reorganizare judiciară sau faliment, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul celor aflate în procedura de lichidare voluntara reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."37. Capitolul VI va avea următorul titlu:"CAPITOLUL VIDispoziţii speciale"38. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În scopul organizării şi desfăşurării în condiţii unitare a controlului postprivatizare, prevederile art. 11-24 se aplică şi contractelor aflate în derulare pentru perioada rămasă să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe....................................................................... (3) Termenul prevăzut la art. 11 lit. c) este de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pentru situaţiile menţionate la alin. (2)."39. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) În cazul în care angajamentul investitional prevăzut în contractele în curs de derulare nu a fost realizat la termenele intermediare, respectiv pe obiectivele prevăzute în contract, dar, cumulat până la încheierea ultimului termen intermediar/scadentei perioadei de investiţii prevăzute în contract, anterior/anterioare datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, rezultă realizarea în cuantum valoric a obligaţiei respective, nu se datorează penalităţi/majorări de întârziere."40. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1)-(1^3) cu următorul cuprins:"(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care realizarea obligaţiilor investitionale la termenele intermediare este garantată prin gaj/garanţie reală mobiliară.(1^2) În cazul în care la încheierea ultimului termen intermediar/scadentei perioadei de investiţii prevăzute în contract, anterior/anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se constata nerealizarea sau realizarea parţială a obligaţiei totale de investiţie, pentru întreaga perioadă scursa până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, cumpărătorul datorează Autorităţii, începând cu respectiva data, penalităţile contractuale calculate la valoarea nerealizata.(1^3) Penalităţile calculate conform prevederilor alin. (1^2) pot fi eşalonate la plata în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3)."41. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică sumelor stabilite cu acest titlu prin hotărâri judecătoreşti/arbitrale definitive, datorate Autorităţii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, iar sumele plătite nu se restituie."42. După articolul 26 se introduc articolele 26^1-26^3 cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - Dacă se constata realizarea în cuantum valoric a angajamentului investitional chiar după scadenta, iar realizarea acestuia a fost garantată prin constituirea unor garanţii, Autoritatea nu va proceda la executarea acestora.Art. 26^2. - Termenul de prescripţie pentru dreptul Autorităţii de a solicita penalităţile, respectiv de a executa gajul, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de investiţii, începe să curgă de la data încheierii perioadei de investiţii prevăzute în contract.Art. 26^3. - Sumele avansate cu titlu de cheltuieli de judecată în procesele rămase fără obiect, precum şi cele care se sting prin reanalizarea clauzelor contractuale, ca urmare a intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor fi suportate de către cumpărători."43. La articolul 27 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), c) şi d) vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Pentru contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, aflate în perioada de derulare, obligaţiile contractuale privind efectuarea investiţiilor se considera realizate în următoarele situaţii: a) când anexa la contract conţine specificaţia lt; lt;program de investiţii gt; gt;, angajamentul investitional se considera realizat în urma aportului în numerar, indiferent dacă sumele au fost folosite pentru efectuarea de investiţii sau pentru finanţarea unor nevoi curente ale societăţii, cu condiţia ca sumele în cauza să fie evidentiate în contul curent bancar. Pentru obligaţiile al căror termen intermediar/scadenta este anterior/anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, aportul în numerar este considerat ca fiind investiţie realizată, în baza declaraţiei pe propria răspundere data de către administratorii şi cenzorii societăţii ori de o firma specializată de audit, prin care se confirma virarea sumelor în cauza către societate, cu titlu nerambursabil, în vederea stingerii obligaţiei asumate prin contract;...................................................................... c) în contractele cu clauza de atestare a investiţiilor prin certificat emis de cenzorii societăţii sau de o firma specializată de audit şi care conţin/nu conţin specificaţia expresă lt; lt;însoţit de documente gt; gt; sau care conţin clauza lt; lt;documente rezonabile gt; gt;, obligaţia de investiţii se considera realizată în baza certificatului de atestare emis de cenzori sau de o firma specializată de audit, în care este specificat în mod clar ca:- suma investită corespunde valorii investitionale asumate prin contract;- înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate ca aport în natura sau în numerar este realizată în conformitate cu legislaţia contabila în vigoare;- sursele de finanţare a investiţiilor corespund prevederilor din contract; d) în contractele care conţin clauza de atestare a executării angajamentului investitional prin majorarea de capital social şi înregistrarea acestei operaţiuni la Oficiul registrului comerţului:- obligaţia de investiţie se considera realizată dacă virarea sumelor în cauza în contul curent bancar de către cumpărător şi înregistrarea acestei operaţiuni în contabilitatea societăţii au fost făcute până la termenul intermediar/scadenta prevăzută în contract, fără a fi necesară prezentarea dovezii înregistrării la Oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social, dar cu obligaţia prezentării la A.P.A.P.S. a dovezii virarii sumelor respective în contul curent bancar al societăţii şi înregistrării acestora în contabilitatea acesteia;- în cazul majorărilor de capital prin aport în natura cumpărătorul trebuie să prezinte Autorităţii dovada înregistrării în contabilitatea societăţii a bunurilor respective ca imobilizari corporale/necorporale aduse în nume propriu, până la termenul intermediar/scadenta prevăzută în contract, precum şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentanţilor legali ai societăţii, prin care aceştia certifica existenta în societate a aportului respectiv, în baza angajamentului asumat de cumpărător prin contract;"44. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru obligaţiile contractuale neexecutate pentru care scadenta este anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dacă părţile convin astfel prin act adiţional la contract."45. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) În situaţia în care contractele stipulează obligativitatea efectuării de investiţii în numerar exprimate în valută, data de referinţa pentru transformarea în lei a contravalorii sumelor în cauza o reprezintă data la care s-a efectuat vărsământul în contul curent bancar al societăţii. (2) Determinarea echivalentului în valută al sumei cuvenite cumpărătorului în calitate de acţionar din profitul net şi care a fost utilizata pentru realizarea obligaţiei de investiţii se face prin luarea în considerare a cursului mediu comunicat de Banca Naţionala a României pentru anul în care a fost utilizata pentru investiţii partea din profit conform prevederilor art. 13 alin. (2)."46. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"a) precizarea volumului valoric de investiţii în conformitate cu termenele scadente prevăzute în contract;.................................................................... (2) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1), pentru perioada anterioară încheierii actelor adiţionale, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) cumpărătorul nu datorează penalităţi de întârziere."47. Alineatul (1) al articolului 32 se abroga.48. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care utilizează sumele reprezentând investiţiile de mediu în alte scopuri decât cele prevăzute în contracte, având drept consecinţa nerealizarea obiectivelor din programul de conformare."49. La articolul 32 alineatul (5), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) nu respecta prevederile art. 8 alin. (1) sau ale art. 11 lit. d); b) nu efectuează operaţiunea de evidenţiere în contabilitate a sumelor reprezentând aport în numerar în contul curent bancar până la scadenta obligaţiei de investiţii, prevăzută în contract."50. Litera b) a articolului 33 va avea următorul cuprins:"b) fuziunea dintre cumpărător şi societate este interzisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, până la realizarea integrală a obligaţiilor asumate prin contract sub sancţiunea nulităţii de drept."51. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(2) Schimbarea destinaţiei sumelor respective atrage răspunderea civilă sau penală, după caz."52. Alineatul (2) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"(2) Declanşarea şi derularea acţiunilor de control se fac, după caz, prin colaborare şi cu alte instituţii cu competenţa în domeniul controlului."53. Articolele 36 şi 38 se abroga.54. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - A.P.A.P.S. va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele metodologice de aplicare a acesteia."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------