LEGE nr. 493 din 11 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 25 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 7 din 19 iulie 2001 privind impozitul pe venit, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, litera f) va avea următorul cuprins:f) deducerile personale reprezintă o sumă neimpozabila acordată contribuabilului, cuprinzând deducerea personală de baza și deducerile personale suplimentare, în funcție de situația proprie și/sau a persoanelor aflate în întreținere, după caz;2. La articolul 1, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:i) baza fixa reprezintă locul prin intermediul căruia activitatea unei persoane fizice române care nu are domiciliul în România sau a unei persoane fizice străine pe teritoriul României se desfășoară, în totalitate sau numai parțial, în scopul obținerii de venit.3. La articolul 4 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:f) venituri din activități agricole, definite potrivit prezentei ordonanțe;4. La articolul 5, literele b), c), k) și m) vor avea următorul cuprins:b) contravaloarea darurilor acordate copiilor minori ai angajaților cu ocazia zilei de 1 iunie și a sarbatorilor Craciunului sau a altor sarbatori similare, specifice altor culte religioase recunoscute de lege, precum și angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare persoana și eveniment;c) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, precum și în cazul unor boli grave sau incurabile, acordate angajatului;..................................................................k) veniturile obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile corporale din patrimoniul personal, exclusiv cele obținute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale, precum și cele obținute din operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe bază de contract;................................................................m) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizației acordate pe perioada delegării și detașării în alta localitate, în țara și în străinătate, precum și în cazul deplasarii, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu excepția celor acordate de persoanele juridice fără scop lucrativ peste limitele legale stabilite pentru instituțiile publice;5. La articolul 6, după litera f) se introduc literele f^1) și f^2) cu următorul cuprins:f^1) premiile, primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști prevăzuți la art. 62 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanță:– clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale și jocurile olimpice;– calificarea și participarea la campionatele europene, mondiale și jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive;f^2) primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști prevăzuți la art. 62 din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea pregătirii și participării la competitiile internaționale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;6. La articolul 6, literele j) și l) vor avea următorul cuprins:j) veniturile reprezentând avantajele în bani și/sau în natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război, accidentatilor de război în afară serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, urmașilor eroilor-martiri, răniților, luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, precum și persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945;..................................................................l) veniturile din salarii ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator și stabilirea condițiilor de aplicare se fac prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informatiei și al ministrului finanțelor publice.7. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru anul fiscal 2001 impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual obținut pe baza baremului prevăzut la alin. (1), corectat cu rata inflației realizate pe perioada septembrie-decembrie 2001, comunicată de Institutul Național de Statistica. Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2001 este următorul:8. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În aplicarea prezentei ordonanțe, în categoriile de venituri prevăzute la art. 4 se cuprind și orice avantaje în bani și în natura primite de o persoană fizica, cu titlu gratuit sau cu plata parțială, precum și folosirea în scop personal a bunurilor și drepturilor aferente desfășurării activității. Avantajele acordate includ folosință în scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, reducerile de prețuri sau de tarife în cazul cumpărării unor bunuri sau prestări de servicii pentru salariații proprii, gratuitatile de bunuri și servicii, inclusiv sumele acordate pentru distracții sau recreere, precum și altele asemenea.9. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Începând cu anul fiscal 2002 sumele fixe, exprimate în lei, din cuprinsul prezentei ordonanțe, altele decât deducerea personală de baza și limitele amenzilor și penalitatilor prevăzute la art. 72 alin. (2), respectiv la art. 72^1, se stabilesc conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (3).10. La articolul 15, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente................................................................(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemănătoare, desfășurate în mod independent, în condițiile legii.11. La articolul 16 alineatul (4), litera k) va avea următorul cuprins:k) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizației zilnice de delegare sau de detașare, acordate pe perioada delegării și detașării în alta localitate, în țara și în străinătate, în interesul serviciului, care depășesc limitele stabilite pentru societățile comerciale;12. La articolul 16, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Venitul net din activități independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociații între persoane fizice, fără personalitate juridică, se calculează la nivelul asociației, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevăzute la cap. IV.13. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:(7) Venitul net din activități independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociații dintre persoane fizice și persoane juridice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se calculează la nivelul asociației, cu respectarea regulilor prevăzute la cap. IV.14. La articolul 18, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicată la venitul brut, precum și a contribuțiilor obligatorii, datorate potrivit legii.(3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 50%, aplicată la venitul brut, precum și a contribuțiilor obligatorii, datorate potrivit legii.15. La articolul 21 alineatul (1) , litera b) va avea următorul cuprins:b) 10% din venitul brut încasat, ca urmare a valorificării de bunuri în regim de consignație;16. La articolul 21 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:d) 10% din venitul brut încasat, în cazul activităților de expertiza contabila, tehnica judiciară și extrajudiciara.17. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Impozitul reținut de persoana juridică în contul persoanei fizice pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu da naștere unei persoane juridice, reprezintă plata anticipata în contul impozitului anual pe venit. Obligația calculării, reținerii și virarii impozitului determinat conform metodologiei stabilite în legislația privind impozitul pe profit revine persoanei juridice române.18. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Sunt considerate venituri din salarii, denumite în continuare salarii, toate veniturile în bani și/sau în natura, obținute de o persoană fizica ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate și pentru concediul de îngrijire a copilului în vârsta de până la 2 ani.19. La articolul 23, partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:20. La articolul 23, după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:a^1) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ;21. La articolul 23, litera i) va avea următorul cuprins:i) alte drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.22. La articolul 24, alineatul (5) se abroga.23. La articolul 24, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) În cazul veniturilor încasate în avans în cursul anului pentru plata indemnizațiilor de concediu de odihnă, acestea se cuprind în baza de calcul a lunilor la care se referă.24. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Contribuabilii care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub forma de salarii din străinătate, precum și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România au obligația ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, sa calculeze impozitul conform art. 24, sa îl declare și sa îl plătească în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.25. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Veniturile obținute potrivit alin. (1) și (2) nu se supun globalizarii.26. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38În această categorie se cuprind:a) veniturile obținute din jocuri de noroc;b) veniturile sub forma de câștiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale;c) veniturile sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen;d) veniturile sub forma de premii în bani și/sau în natura, altele decât cele prevăzute la art. 6, 22 și 23;e) diverse venituri care nu se regăsesc menționate în mod expres în prezenta ordonanță, precum și veniturile cu caracter intamplator.27. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Veniturile obținute din jocuri de noroc, în bani și/sau în natura, prevăzute la art. 38, se impun prin reținere la sursa cu o cota de 20% aplicată asupra diferenței dintre venitul brut și suma reprezentând venitul scutit potrivit art. 39.(2) Veniturile din premii, în bani și/sau în natura, prevăzute la art. 38, se impun prin reținere la sursa cu o cota de 10% aplicată asupra diferenței dintre venitul brut și suma reprezentând venitul scutit potrivit art. 39.(3) Obligația calculării, reținerii și virarii impozitului revine plătitorilor de venituri, impozitul fiind final.28. La articolul 41, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Câștigul de capital reprezintă diferența obținută în plus dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare pe tipuri de valori mobiliare, diminuată, după caz, cu comisioanele datorate intermediarilor.29. La articolul 41, după alineatul (10) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:(11) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizează norme privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital obținut de persoanele fizice, care se emit de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.30. După articolul 41 se introduce articolul 41^1) cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^1(1) Veniturile obținute sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen reprezintă diferențele de curs favorabile rezultate din aceste operațiuni și se impun prin aplicarea unei cote de impozit de 1%, în momentul închiderii operațiunii și evidențierii în contul clientului, iar virarea impozitului se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.(2) Impozitul calculat, reținut și vărsat conform prevederilor alin. (1) este final.(3) Pierderile înregistrate nu se compensează cu câștigul realizat din astfel de operațiuni.31. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Veniturile care nu se regăsesc în mod expres menționate în prezenta ordonanță se supun impunerii cu o cota de 10%, impozitul fiind final.32. La articolul 46, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Normele de venit se aproba de către direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, până cel târziu la data de 31 mai a anului fiscal. Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafața și se reduc în caz de calamitati naturale, precum și în situația începerii sau a încetării activității în cursul anului.33. La articolul 46, după alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:(6) Contribuabilii care încep o activitate după data de 30 iunie vor depune declarație de impunere în termen de 15 zile de la data începerii activității.(7) Prin excepție de la prevederile alineatelor anterioare ale prezentului articol, contribuabilii care obțin venituri din activități agricole, definite potrivit prezentei ordonanțe, au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.(8) Opțiunea se face pe bază de cerere adresată organului fiscal competent până la data de 31 ianuarie a anului fiscal sau o dată cu depunerea declarației privind venitul estimat și este obligatorie pentru contribuabil pe perioada a 3 ani fiscali consecutivi. Opțiunea se considera reînnoită pentru o alta perioada de 3 ani în cazul în care contribuabilul nu depune o cerere de renunțare la opțiunea privind impunerea în sistem real.34. Articolul 58 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Prevederile art. 53-57 se aplică în cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice.(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică fondurilor de investiții constituite ca asociații fără personalitate juridică.(3) În cazul asociațiilor constituite între persoane fizice și persoane juridice române, care nu dau naștere unei persoane juridice, sunt aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.(4) Profitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu da naștere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe profit, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net.35. Articolul 62 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Contribuabilii au obligația sa completeze și să depună la organul fiscal competent o declarație de venit global, precum și declarații speciale până la data de 30 aprilie a anului următor celui de realizare a venitului.(2) Declarațiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit și pe fiecare loc de realizare a acestuia.(3) Organul fiscal competent prevăzut la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.(4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la funcția de baza, pe întregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operațiunile prevăzute la art. 27, nu au obligația să depună declarațiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri din România, a căror impunere este finala și pentru care exista obligația reținerii la sursa a impozitului anual datorat, nu au obligația să depună declarația specială pentru aceste venituri.36. Articolul 64 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64Declarațiile prevăzute la art. 55, 62 și 63 se supun reglementărilor în vigoare privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe.37. La articolul 65, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) Pentru construcțiile de locuințe proprietate personală se acordă o reducere a impozitului pe venit în cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite. Se exceptează de la prevederile acestui alineat cei care construiesc locuințe prin Agenția Naționala pentru Locuințe sau beneficiază de alte facilități prevăzute de lege.38. La articolul 66, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Plățile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepția impozitului pe veniturile din arendare, care se plătește în doua rate egale, până la 1 septembrie inclusiv și, respectiv, 15 noiembrie inclusiv.39. La articolul 66 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat sau dacă exista documente potrivit cărora datele furnizate sunt incorecte.40. La articolul 70, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursa sunt obligați sa comunice organului fiscal competent informații cu privire la calculul impozitului reținut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de către Ministerul Finanțelor Publice. Comunicarea se face până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri prevăzuți la art. 21, care vor efectua comunicarea până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.41. Articolul 72 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sa constituie infracțiuni:a) nedepunerea la termen de către contribuabilii persoane fizice a declarației privind venitul estimat, a declarației speciale pentru sursele de venit care, potrivit legii, se globalizeaza, precum și a declarației prevăzute la art. 28 alin. (1);b) nedepunerea la termen a declarației estimative de venit și a declarației anuale de venit de către asociațiile fără personalitate juridică;c) nerespectarea de către plătitorii de salarii și venituri asimilate salariilor a obligațiilor privind completarea și păstrarea fișelor fiscale;d) netransmiterea fișelor fiscale și a formularului prevăzut la art. 70 la organul fiscal competent, în termenul prevăzut de prezenta ordonanță;e) neîndeplinirea obligației de transmitere a fisei fiscale către angajat, prevăzută la art. 26 alin. (5);f) nedepunerea la termen a declarației prevăzute la art. 28 alin. (3).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cele de la lit. a), cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei;b) cele de la lit. b) și f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;c) cele de la lit. c)-e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția art. 28 și 29.42. După articolul 72 se introduce articolul 72^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 72^1(1) Nedepunerea la termen a declarației de venit global, precum și a declarației speciale pentru sursele de venit pentru care, potrivit legii, impozitul este final se penalizeaza după cum urmează:a) cu 10% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, după caz, dacă termenul legal stabilit este depășit cu până la 30 de zile inclusiv;b) cu 30% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, după caz, dacă termenul legal stabilit este depășit cu până la 60 de zile inclusiv;c) cu 50% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, după caz, dacă termenul legal stabilit este depășit cu peste 60 de zile;d) cu 100.000-500.000 lei, în cazul contribuabililor pentru care impozitul anual datorat este zero.(2) Penalitățile aplicate potrivit prevederilor alin. (1) nu pot să depășească suma de 10 milioane lei.43. La articolul 74, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) Datele, informațiile și bazele de date referitoare la persoanele fizice, necesare determinării impozitului pe venit, vor fi puse în mod gratuit la dispoziție Ministerului Finanțelor Publice de către:a) organe ale administrației publice centrale și locale, instituții publice sau de interes public;b) instituții publice sau private, după caz, care conduc evidenta populației sau care înregistrează, sub orice formă, încheieri de contracte, bunuri și drepturi, exploatarea proprietăților și altele asemenea;c) persoane fizice sau juridice care dețin în păstrare sau în administrare bunuri și drepturi ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relații de afaceri cu aceștia.(2) Entitatile menționate la alin. (1) lit. a) și b) sunt obligate sa furnizeze permanent toate modificările operate în bazele proprii de date, necesare actualizării bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice, potrivit specificatiei acestuia.44. Articolul 75 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind unele măsuri de protecție ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, rămân valabile până la data expirării lor.(2) Scutirile de la plata impozitului, în cazul serviciilor turistice prestate în mediul rural, potrivit legii, rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2004.(3) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) și (2) nu se compensează cu veniturile obținute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi și nu se reportează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.45. Articolul 76 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76Veniturile din salarii și cele asimilate salariilor realizate din străinătate ca urmare a activităților desfășurate în străinătate de persoanele fizice române cu domiciliul în România nu se supun procedurii de globalizare.46. Articolul 85 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 85La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga:a) prevederile Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999;b) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000;c) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;d) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 iunie 2001;e) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001;f) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000;g) prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) și b) referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, precum și cele ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000;h) prevederile art. 21^5 cu privire la aplicabilitatea acestora persoanelor fizice și asociațiilor familiale din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare;i) prevederile referitoare la neimpozitarea avantajelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. d) și la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare;j) prevederea privind scutirea de impozit pe chirie prevăzută la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare;k) prevederile art. 77 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare;l) prevederile cu privire la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 9/2000*) pentru modificarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 martie 2000;m) prevederile art. 64 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000;n) prevederile art. 46 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 18 aprilie 2001;o) prevederile art. I pct. 7 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001;p) prevederile art. 89 alin. (3) referitoare la impozitare din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare;q) prevederile art. III din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2002;r) prevederile referitoare la scutirea de impozit pe chirie de la pct. 22 al articolului unic din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001;s) prevederile referitoare la scutirea de impozit pe venit de la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002;t) orice alte dispoziții contrare. Notă
  *) Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 9/2000 a fost respinsă prin Legea nr. 421/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001.
   +  Articolul 2Prevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu excepția prevederilor art. I pct. 5 - art. 6 lit. f^1) și f^2), care intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ------------