LEGE nr. 513 din 12 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 24 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 12 va avea următorul cuprins:"12. organisme de plasament colectiv în valori mobiliare - fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii care îşi orienteaza resursele mobilizate preponderent către investiţia în valori mobiliare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor C.N.V.M.;"2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificarile prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în faţa Curţii Supreme de Justiţie - Secţia contencios administrativ."3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Administrarea conturilor individuale de investiţii sau de plasament ale persoanelor fizice ori juridice se face în baza condiţiilor convenite cu clientul."4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autorizarea poate fi respinsă dacă, deşi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), se constată că administrarea prudentiala nu poate fi asigurata."5. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Societatea de administrare a investiţiilor are obligaţia de a transmite depozitarului toate informaţiile privind operaţiunile fondului, cel mai târziu până la ora 24,00 a zilei următoare celei în care acestea au fost efectuate, cu excepţia zilelor nelucrătoare."6. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Societatea de administrare a investiţiilor are obligaţia sa publice într-un cotidian cu difuzare naţionala decizia de denunţare a contractului de administrare sau de depozitare, în termen de 48 de ore de la data notificării către C.N.V.M. Comisia va publică decizia de denunţare a contractului de administrare sau de depozitare în Buletinul C.N.V.M., în mod gratuit."7. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Activele unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare sau înscrisurile care atesta deţinerea acestora trebuie încredinţate unui depozitar, în vederea păstrării lor în condiţii de siguranţă."8. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Regimul disponibilităţilor în numerar şi al celor asimilate acestora va fi stabilit prin reglementări ale C.N.V.M."9. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Activele investitorilor trebuie evidentiate în conturi separate de cele ale depozitarului, iar acesta, înainte de a elibera active, trebuie să analizeze tranzacţiile efectuate de către societatea de administrare a investiţiilor în contul organismului de plasament colectiv în valori mobiliare administrat sau de către societatea de investiţii ale carei active le depozitează şi să se asigure ca sunt conforme din punctul de vedere al limitarilor, legalităţii şi al normelor prudentiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările C.N.V.M."10. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Depozitarul are obligaţia sa publice într-un cotidian de difuzare naţionala decizia de denunţare a contractului de depozitare, în termen de 48 de ore de la data notificării către C.N.V.M. Comisia va publică decizia de denunţare a contractului de depozitare în Buletinul C.N.V.M., în mod gratuit."11. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Toate operaţiunile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare vor respecta regimul operaţiunilor valutare."12. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare poate să achizitioneze valuta inclusiv prin mijloace de împrumut reciproc, susţinute de tip back-to-back."13. La articolul 39 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare nu poate deţine mai mult de 5% din acţiunile emise de o societate de servicii de investiţii financiare, o societate de administrare a investiţiilor sau un depozitar."14. La articolul 40, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) În termen de 30 de zile de la data primirii tuturor documentelor necesare, C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la organismul de plasament colectiv în valori mobiliare şi în legătură cu iniţierea şi derularea ofertei publice continue de titluri de participare sau va transmite obiectiunile sale."15. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - În vederea protecţiei investitorilor, C.N.V.M. poate solicita motivat societăţii de administrare a investiţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, sa adopte modificări ale documentelor ce au stat la baza autorizării unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare ori de câte ori astfel de modificări sunt considerate necesare."16. La articolul 44, litera e) se abroga.17. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) C.N.V.M. va emite reglementări privind conţinutul minim şi forma contractului de administrare, care va fi parte integrantă din prospectul de emisiune al fondului deschis de investiţii."18. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Capitalul social subscris şi integral vărsat al unei societăţi de investiţii se înregistrează la Oficiul registrului comerţului şi, pe aceasta baza, la C.N.V.M., la momentul constituirii societăţii."19. La articolul 55, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Modificările survenite ca urmare a emisiunilor şi rascumpararilor de acţiuni din timpul fiecărui exerciţiu financiar se înregistrează la Oficiul registrului comerţului şi, pe aceasta baza, la C.N.V.M., în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere, fără a fi necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor."20. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Acţiunile unei societăţi de investiţii pot fi răscumpărate oricând de către emitent, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 34 şi cu respectarea, în mod cumulat, a următoarelor condiţii: a) se solicita de către un acţionar sau un grup de acţionari răscumpărarea unui pachet de acţiuni reprezentând minimum 5% din total; b) acţiunile răscumpărate vor fi imediat anulate; c) preţul de răscumpărare este calculat pe baza valorii activului net, cu respectarea reglementărilor C.N.V.M. aplicabile."21. La articolul 60, alineatul (2) se abroga.22. La articolul 62, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. d) obliga la lichidarea plasamentului în respectivele valori mobiliare, în termen de maximum 90 de zile. Operaţiunea trebuie urmărită, confirmată şi notificată C.N.V.M. de către depozitar."23. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cu condiţia prevederii în prospectul de emisiune, C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei stabilite la alin. (1) la maximum 10%. Detinerile cumulate de valori mobiliare ale unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare în capitalul social al societăţilor pentru care a obţinut aprobarea de a investi mai mult de 5% din active nu pot depăşi 40% din valoarea totală a activelor sale."24. La articolul 72 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Termenul de avizare pentru materialele publicitare supuse autorizării C.N.V.M. este de 10 zile lucrătoare."25. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - Situaţiile financiare şi cele cu privire la operaţiunile prevăzute în raportul anual trebuie să fie auditate de către auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Raportul auditorului financiar, incluzând opinia şi recomandările, va fi reprodus în întregime în raportul anual."26. La articolul 80, literele a) şi b) ale alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:"a) sa convoace motivat şi sa audieze administratori, auditori, directori executivi şi orice alte persoane care au legătură cu activitatea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare; b) sa ceara motivat convocarea şedinţelor consiliilor de administraţie sau a adunărilor generale ale acţionarilor şi sa propună puncte pe ordinea de zi a acestora;...................................................................... (3) Actul de suspendare va specifică termenul şi motivatia suspendării. Suspendarea se poate prelungi şi după expirarea termenului iniţial stabilit, în situaţia în care motivul de suspendare se menţine."27. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - În cazul în care C.N.V.M. este sesizată sau se autosesizeaza şi constata ca influenţa unui acţionar prejudiciază administrarea prudentiala a unei societăţi de administrare a investiţiilor sau a unei societăţi de investiţii ori supravegherea eficace a activităţii acestora, aceasta poate adopta măsura suspendării exercitării dreptului de vot pentru o parte din acţiunile acestuia, dar nu pentru mai mult de 50% din totalul deţinerii, pe o perioadă de cel mult un an."28. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - Situaţiile financiare şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului C.N.V.M. vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu reglementările specifice emise de C.N.V.M. Situaţiile financiare vor fi verificate şi certificate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România."29. Articolul 87 se abroga.30. La articolul 89 alineatul (1), litera f) se abroga.31. La articolul 90, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) În cazul sancţiunilor contravenţionale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."32. La articolul 101, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) După integrarea României în Uniunea Europeană îşi vor inceta aplicabilitatea prevederile art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (3), precum şi restricţiile impuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă persoanelor fizice şi juridice în legătură cu cetăţenia, respectiv cu rezidenţă acestora."33. Articolul 103 va avea următorul cuprins:"Art. 103. - (1) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii şi funcţionarii fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994, nu se aplică entitatilor reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Orice alte dispoziţii contrare se abroga. (2) Societăţilor de investiţii financiare, înfiinţate conform prevederilor Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, li se aplică în continuare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii şi funcţionarii fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară, cu excepţia prevederilor art. 27 lit. a) şi b), până la data intrării în vigoare a legii speciale prevăzute la art. 102."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------