CONVENŢIA EUROPEANĂ A PEISAJULUI*) din 20 octombrie 2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iulie 2002    Notă *) Traducere.PREAMBULStatele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, denumite în continuare părţi,considerând ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai buna cooperare între membrii săi în vederea protejării şi promovării idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun şi ca acest scop este atins, în particular, prin acorduri în domeniul economic şi social,preocupate sa ajungă la o dezvoltare durabila bazată pe o relaţie echitabila şi armonioasă între necesităţile sociale, activităţile economice şi mediu,constatând ca peisajul participa într-o maniera importanţa la interesul general în ceea ce priveşte domeniile: cultural, ecologic, de mediu şi social şi ca el constituie o resursa favorabilă pentru activitatea economică, ale cărui protecţie, management şi amenajare corespunzătoare contribuie la crearea de locuri de muncă, constiente ca peisajul contribuie la formarea culturilor locale şi ca acesta este o componenta de baza a patrimoniului natural şi cultural european, contribuind la bunăstarea umană şi la consolidarea identităţii europene,recunoscând ca peisajul este o parte importanţa a calităţii vieţii pentru oamenii de pretutindeni: în areale urbane sau rurale, în areale degradate sau în cele care se prezintă într-o stare perfecta, în spaţii recunoscute ca fiind de o frumuseţe deosebită, precum şi în cele obişnuite,ţinând seama ca evolutiile tehnicilor de producţie agricolă, silvică, industriala şi miniera şi politicile în materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructura, turism şi agrement, precum şi schimbările economice mondiale continua în multe cazuri sa accelereze transformarea peisajelor,dorind sa răspundă voinţei publice de a se bucura de o calitate crescută a peisajelor şi sa joace un rol activ în transformarea lor,convinse fiind ca peisajul este un element esenţial al bunastarii sociale şi individuale şi ca protecţia, managementul şi amenajarea acestuia implica drepturi şi responsabilităţi pentru fiecare,ţinând seama de sursele legale existente la nivel internaţional în domeniul protecţiei şi managementului patrimoniului natural şi cultural, de amenajarea teritoriului, de autonomia locală şi cooperarea transfrontiera, în special de Convenţia privind protecţia habitatelor naturale şi a vieţii sălbatice din Europa (Berna, 19 septembrie 1979), Convenţia privind protecţia patrimoniului arhitectural european (Granada, 3 octombrie 1985), Convenţia europeană privind protecţia patrimoniului arhitectural european (revizuită) (La Valletta, 16 ianuarie 1992), Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontiera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) şi de protocoalele adiţionale la aceasta, Carta europeană a autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985), Convenţia privind diversitatea biologica (Rio, 5 iunie 1992), Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (Paris, 16 noiembrie 1972) şi de Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie pe probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998),recunoscând ca diversitatea şi calitatea peisajelor europene constituie o resursa comuna pentru protecţia, managementul şi amenajarea cărora este necesară cooperarea,dorind sa instituie un instrument nou, consacrat în mod exclusiv protecţiei, managementului şi amenajării tuturor peisajelor europene,au căzut de acord asupra următoarelor:  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1DefiniţiiÎn sensul prezentei convenţii, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interactiunii factorilor naturali şi/sau umani; b) politica peisajului este o expresie prin care autorităţile publice competente desemnează principii generale, strategii şi linii directoare care permit adoptarea de măsuri specifice care au ca scop protecţia, managementul şi amenajarea peisajului; c) obiectiv de calitate peisajera desemnează formularea de către autorităţile publice competente, pentru un anumit peisaj, a aspiratiilor populatiilor cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de viaţa; d) protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivata din configuraţia naturala şi/sau de intervenţia umană; e) managementul peisajelor cuprinde acţiunile vizând, într-o perspectiva de dezvoltare durabila, întreţinerea peisajului în scopul directionarii şi armonizării transformărilor induse de evolutiile sociale, economice şi de mediu; f) amenajarea peisajului reprezintă acţiunile cu caracter de perspectiva ce au ca scop dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje.  +  Articolul 2Arie de aplicareSubiect al prevederilor art. 15, aceasta convenţie se aplică pentru întregul teritoriu al părţilor şi acoperă areale naturale, rurale, urbane şi suburbane. Sunt incluse suprafeţe terestre, ape interioare şi areale marine. Se referă la peisaje care pot fi considerate deosebite, precum şi la peisaje obişnuite sau degradate.  +  Articolul 3ObiectiveObiectivele prezentei convenţii sunt: promovarea protecţiei peisajelor, managementul şi amenajarea acestora şi organizarea cooperării europene în acest domeniu.  +  Capitolul 2 Măsuri naţionale  +  Articolul 4Împărţirea responsabilităţilorFiecare parte va implementa prezenta convenţie, în particular prevederile art. 5 şi 6, în conformitate cu propria repartizare a competentelor, cu principiile constituţionale şi cu reglementările sale administrative şi respectând principiul subsidiarităţii, ţinând seama de Carta europeană a autonomiei locale. Fiecare parte va armoniza implementarea prezentei convenţii prin politici proprii şi fără derogări de la prevederile acesteia.  +  Articolul 5Măsuri generaleFiecare parte se angajează: a) sa recunoască juridic peisajele ca o componenta esenţială a cadrului de viaţa pentru populaţie, expresie a diversitatii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al identităţii acesteia; b) sa stabilească şi sa implementeze politicile peisajului care au ca scop protecţia, managementul şi amenajarea acestuia, prin adoptarea de măsuri specifice menţionate în prezenta convenţie; c) sa stabilească proceduri de participare pentru publicul larg, autorităţi regionale şi locale, precum şi pentru alţi factori interesaţi la definirea şi implementarea politicilor peisajere menţionate la lit. b); d) sa integreze peisajul în politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism şi în cele culturale, de mediu, agricole, sociale şi economice, precum şi în alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.  +  Articolul 6Măsuri specificeA. Mărirea gradului de constientizare──────────────────────────────────────Fiecare parte se obliga sa mărească gradul de constientizare a societăţii civile, organizaţiilor private şi autorităţilor publice în ceea ce priveşte valoarea peisajelor şi rolul transformarii lor.B. Formare şi educare──────────────────────Fiecare parte se obliga sa promoveze: a) formarea de specialişti în cunoaşterea intervenţiei asupra peisajelor; b) programe pluridisciplinare de formare în politica, protecţia, managementul şi amenajarea peisajului, destinate profesionistilor din sectorul privat şi public şi asociaţiilor interesate; c) cursuri şcolare şi universitare care în cadrul disciplinelor de specialitate sa abordeze probleme privind valorile legate de peisaj şi protecţia, managementul şi amenajarea acestuia.C. Identificare şi evaluare────────────────────────────1. Mobilizand factorii interesaţi, conform art. 5 lit. c), şi în vederea unei mai bune cunoaşteri a peisajelor proprii, fiecare parte se angajează: a) (i) sa identifice peisajele din ansamblul teritoriului propriu;(îi) sa analizeze caracteristicile acestora, precum şi dinamica şi factorii perturbanti;(iii) sa urmărească transformările; b) sa evalueze peisajele astfel identificate, ţinând seama de valorile particulare atribuite lor de către părţile interesate şi de populaţia implicata.2. Aceasta identificare şi procedurile de evaluare vor fi dirijate prin schimbul de experienta şi metodologie, organizat între părţi, la nivel european, în conformitate cu prevederile art. 8.D. Obiective de calitate peisajera──────────────────────────────────Fiecare parte se obliga sa definească obiective de calitate a peisajului pentru peisajele identificate şi evaluate, după consultarea publică în conformitate cu art. 5 lit. c).E. Implementare────────────────Pentru ca politicile peisajului să aibă efect fiecare parte se obliga sa introducă instrumente care au ca scop protecţia, managementul şi/sau amenajarea peisajului.  +  Capitolul 3 Cooperare europeană  +  Articolul 7Politici şi programe internaţionalePărţile se obliga sa coopereze în vederea introducerii dimensiunii peisajere în programele şi politicile internaţionale şi sa recomande ca, acolo unde este cazul, consideratiile referitoare la peisaj să fie incluse.  +  Articolul 8Asistenţa mutuala şi schimb de informaţiiPărţile se obliga sa coopereze pentru întărirea eficacitatii măsurilor luate în conformitate cu prevederile prezentei convenţii şi, în special: a) să ofere asistenţa tehnica şi ştiinţifică mutuala, prin acumulare şi schimb de experienta şi de lucrări de cercetare ştiinţifică în materie de peisaj; b) sa promoveze schimbul de specialişti în probleme privind peisajul, în special pentru informare şi instruire; c) sa schimbe informaţii asupra tuturor problemelor acoperite de prevederile prezentei convenţii.  +  Articolul 9Peisaje transfrontierePărţile trebuie să încurajeze cooperarea transfrontiera la nivel local şi regional şi ori de câte ori este necesar sa pregătească şi sa implementeze programe comune de punere în valoare a peisajului.  +  Articolul 10Monitorizarea implementarii convenţiei1. Comitetele de experţi competenţi existenţi, stabiliţi la art. 17 din Statutul Consiliului Europei, sunt însărcinate de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei să fie responsabile cu monitorizarea implementarii convenţiei.2. După fiecare reuniune a Comitetului de Experţi secretarul general al Consiliului Europei va transmite Comitetului de Miniştri un raport asupra lucrărilor şi funcţionarii convenţiei.3. Comitetele de experţi propun Comitetului de Miniştri criteriile de atribuire şi de reglementare privind acordarea unui premiu al peisajului de către Consiliul Europei.  +  Articolul 11Premiul peisajului acordat de către Consiliul Europei1. Premiul peisajului acordat de către Consiliul Europei este o distincţie care poate fi atribuită autorităţilor locale şi regionale şi grupărilor lor care, în cadrul politicilor peisajere ale unei părţi la prezenta convenţie, au pus în practica politici sau măsuri de protecţie, management şi/sau amenajare a peisajelor, care s-au dovedit a avea efect de lungă durata şi astfel au putut servi ca exemplu pentru alte autorităţi teritoriale în Europa. Aceasta distincţie poate fi, de asemenea, conferita organizaţiilor neguvernamentale care au avut contribuţii particulare remarcabile la protecţia, managementul sau amenajarea peisajului.2. Candidaturile pentru premiul peisajului acordat de Consiliul Europei vor fi transmise comitetelor de experţi menţionate la art. 10 de către părţi. Autorităţile transfrontiere locale şi regionale şi alte grupări ale autorităţii locale şi regionale interesate pot fi candidate ale unui management comun al peisajului în cauza.3. La propunerea comitetelor de experţi menţionate la art. 10 Comitetul de Miniştri trebuie să definească şi sa publice criteriile pentru atribuirea premiului peisajului de către Consiliul Europei, sa adopte regulamentul şi sa decerneze premiul.4. Atribuirea premiului peisajului de către Consiliul Europei are ca scop încurajarea celor care îl primesc pentru a asigura protecţia, managementul şi amenajarea durabila a peisajelor la care se face referire.  +  Capitolul 4 Clauze finale  +  Articolul 12Relaţia cu alte instrumentePrevederile prezentei convenţii nu vor prejudicia prevederile mai stricte privind protecţia, managementul şi amenajarea peisajului, conţinute în alte instrumente legale naţionale sau internaţionale, existente sau care vor intra în vigoare.  +  Articolul 13Semnarea, ratificarea, intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie este deschisă semnării pentru statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.2. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei şi-au exprimat consensul de a adera la aceasta în conformitate cu prevederile paragrafului precedent.3. Pentru toţi semnatarii care îşi vor exprima ulterior consimţământul de a adera la prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.  +  Articolul 14Aderarea1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea invita Comunitatea Europeană şi oricare alt stat european care nu este membru al Consiliului Europei sa adere la aceasta, prin decizia majorităţii, asa cum este prevăzut la art. 20 din Statutul Consiliului Europei, şi prin vot unanim al statelor părţi cu drept de semnatura din Comitetul de Miniştri.2. Pentru oricare stat care adera sau pentru Comunitatea Europeană, în caz de aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care s-a făcut depunerea instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 15Aplicarea în teritoriu1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, în momentul semnării sau când îşi depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa specifice teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenţie.2. Orice parte poate la oricare data ulterioară, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, sa extindă aplicarea prezentei convenţii oricărui alt teritoriu specificat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare pentru acel teritoriu în prima zi care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către secretarul general al Consiliului Europei.3. Orice declaraţie facuta în virtutea celor două paragrafe precedente şi privind orice teritoriu menţionat într-o asemenea declaraţie poate să fie retrasă prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 16Denunţarea1. Orice parte poate să denunţe oricând prezenta convenţie prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 17Amendamente1. Orice parte sau comitetele de experţi menţionate la art. 10 pot propune amendamente la prezenta convenţie.2. Orice propunere de amendament va fi înaintată secretarului general al Consiliului Europei, care o va comunică statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte părţi şi oricărui stat european nou membru al Consiliului Europei care a fost invitat sa adere la aceasta convenţie în conformitate cu prevederile art. 14.3. Orice propunere de amendament este examinata de comitetele de experţi menţionate la art. 10, care supun textul adoptat majorităţii de trei pătrimi din numărul reprezentanţilor părţilor Comitetului de Miniştri, pentru adoptare. După adoptarea sa de către Comitetul de Miniştri cu majoritatea prevăzută la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor părţi care au dreptul de a-şi exercită activitatea în Comitetul de Miniştri, textul va fi transmis părţilor pentru acceptare.4. Orice amendament care va intra în vigoare după acceptarea lui de către părţi în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 3 dintre statele membre ale Consiliului Europei au informat secretarul general despre acceptarea sa. Pentru celelalte părţi care l-au acceptat ulterior acest amendament va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care partea respectiva l-a informat pe secretarul general al Consiliului Europei despre acceptarea sa.  +  Articolul 18NotificăriSecretarul general al Consiliului Europei va înştiinţa statele membre ale Consiliului Europei, orice stat sau Comunitatea Europeană, care a aderat la aceasta convenţie, privind: a) orice semnatura; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentei convenţii în conformitate cu art. 13, 14 şi 15; d) orice declaraţie facuta în virtutea art. 15; e) orice denunţare facuta în virtutea art. 16; f) orice propunere de amendare, orice amendament adoptat conform art. 17 şi data la care intră în vigoare; g) orice alt act, notificare, informare sau comunicare referitoare la prezenta convenţie.Pentru conformitate subsemnaţii autorizaţi în acest scop au semnat prezenta convenţie.Întocmită la Florenta la 20 octombrie 2000, în limbile engleza şi franceza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi păstrat în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecărui stat membru al Consiliului Europei şi fiecărui stat sau Comunităţii Europene, invitate sa adere la prezenta convenţie.─────────────