NORME METODOLOGICE din 18 iulie 2002de atestare a impresarilor artistici şi de avizare pentru derularea activităţii de impresariat artistic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iulie 2002     +  Articolul 1Prin impresar artistic se înţelege persoana fizica sau juridică care, în baza unei înţelegeri scrise cu un artist interpret sau executant, acţionează în numele şi pe seama acestuia pentru identificarea posibilităţilor de execuţie ori interpretare a unor opere literare sau artistice.  +  Articolul 2 (1) Persoana fizica poate desfăşura activităţi de impresariat artistic numai după obţinerea prealabilă a atestatului de impresar artistic eliberat de Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, denumita în continuare Comisia. (2) Persoana fizica care desfăşoară activităţi de impresariat artistic dobândeşte calitatea de comerciant, exercitând drepturile şi indeplinind obligaţiile care decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 3 (1) Persoana juridică de drept privat poate desfăşura activităţi de impresariat artistic numai după obţinerea avizului de impresariat artistic eliberat de Comisie. (2) Persoana juridică de drept privat poate desfăşura activităţi de impresariat artistic numai dacă în obiectul sau de activitate sunt stipulate operaţiunile de impresariat artistic. (3) Avizul de impresariat artistic se eliberează persoanelor juridice care fac dovada ca cel puţin un asociat al acesteia sau un angajat cu contract individual de muncă pe termen nedeterminat deţine atestat de impresar artistic.  +  Articolul 4Persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic, precum şi persoanele juridice care au dobândit avizul de impresariat artistic sunt înscrise în Registrul impresarilor artistici.  +  Articolul 5Persoana fizica poate desfăşura activităţi de impresariat artistic numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român; b) are capacitate deplina de exerciţiu; c) nu are antecedente penale.  +  Articolul 6 (1) În vederea obţinerii atestatului de impresar artistic persoana fizica depune la secretarul Comisiei un dosar conţinând următoarele documente: a) cerere-tip prin care se solicita eliberarea atestatului; b) curriculum vitae; c) copii legalizate de pe actele de studii; d) certificat de cazier judiciar; e) certificat de cazier fiscal. (2) Secretarul Comisiei verifica actele depuse la dosar în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestuia. În cazul în care dosarul este incomplet, în termen de 5 zile de la data verificării secretarul Comisiei solicita în scris completarea acestuia.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care solicitantul, persoana fizica, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 şi dosarul prezentat de acesta este complet, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1), secretarul transmite dosarul preşedintelui Comisiei, care în cel mult 10 zile stabileşte data examinării solicitantului. (2) La data stabilită membrii Comisiei verifica cunoştinţele de legislaţie ale solicitantului în domeniile dreptului de autor şi drepturilor conexe, dreptului civil şi dreptului comercial. (3) În termen de 5 zile de la data examinării Comisia comunică solicitantului decizia de eliberare a atestatului de impresar artistic sau de respingere a cererii, după caz.  +  Articolul 8 (1) Comisia eliberează solicitanţilor declaraţi admişi, prin decizie, atestatul de impresar artistic, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. (2) Solicitanţii ale căror cereri au fost respinse de Comisie prin decizie pot depune contestaţii în scris, în termen de 10 zile de la primirea comunicării. (3) Contestaţia este depusa la secretarul Comisiei şi este examinata de membrii Comisiei în termen de 10 zile; în cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) În vederea obţinerii avizului de impresariat artistic persoana juridică, prin reprezentantul sau legal, depune la secretarul Comisiei un dosar conţinând următoarele documente: a) cerere-tip; b) copii autentificate de pe actul de înfiinţare, statut, certificatul de înregistrare fiscală; c) atestatul sau, după caz, atestatele de impresar artistic al persoanei/ale persoanelor fizice asociata/asociate persoanei juridice sau angajata/angajate în cadrul persoanei juridice cu contract individual de muncă pe termen nedeterminat. (2) În cazul în care se urmăreşte obţinerea concomitenta a atestatului de impresar artistic pentru persoana/persoanele fizice asociata/asociate persoanei juridice care solicită avizul de impresariat artistic sau angajata/angajate cu contract individual de muncă pe termen nedeterminat, dosarul prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină şi actele prevăzute la art. 6 alin. (1) cu privire la persoana/persoanele fizice respective. (3) Secretarul Comisiei verifica actele depuse la dosar în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestuia. În cazul în care dosarul este incomplet, în termen de 5 zile de la data verificării secretarul Comisiei solicita în scris completarea acestuia.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care dosarul prezentat de persoana juridică este complet, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1), respectiv alin. (2), secretarul îl transmite preşedintelui Comisiei. Dosarul va fi supus analizei membrilor Comisiei de către preşedinte în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii. (2) În termen de 5 zile de la examinare Comisia comunică persoanei juridice decizia de eliberare a avizului de impresariat artistic sau de respingere a cererii, după caz.  +  Articolul 11 (1) Comisia eliberează persoanelor juridice ale căror cereri au fost declarate admise, prin decizie, avizul de impresariat artistic, după modelul prevăzut în anexa nr. 2. (2) Persoanele juridice ale căror cereri au fost respinse de Comisie prin decizie pot depune contestaţii în scris, prin reprezentanţii lor legali, în termen de 10 zile de la primirea comunicării. (3) Contestaţia este depusa la secretarul Comisiei şi este examinata de membrii Comisiei în termen de 10 zile; în cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Atestatul de impresar artistic sau avizul de impresariat artistic se suspenda, pe baza deciziei motivate a Comisiei, în cazul săvârşirii de către titularul atestatului sau al avizului a uneia sau a mai multora dintre următoarele fapte: a) una sau mai multe infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 12-17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane; b) încălcarea drepturilor patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi, prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, la sesizarea acestora; c) depăşirea limitelor împuternicirii acordate de artiştii interpreţi sau executanţi, la sesizarea acestora. (2) Suspendarea produce efect de la data comunicării deciziei adoptate de Comisie şi durează până la finalizarea cercetărilor întreprinse de autorităţile competente în legătură cu faptele care au determinat luarea acestei măsuri.  +  Articolul 13 (1) Atestatul de impresar artistic al persoanelor fizice este retras prin decizia motivată a Comisiei în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea uneia sau a mai multor infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 12-17 din Legea nr. 678/2001 sau în cazul obligării la plata unor daune în situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) din prezentele norme metodologice. (2) Avizul de impresariat artistic al persoanelor juridice este retras prin decizia motivată a Comisiei în cazul în care nu mai este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 3 alin. (3) sau în cazul obligării la plata unor daune în situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORATESTAT DE IMPRESAR ARTISTICComisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, în conformitate cu prevederile ...................., atesta ca domnul/doamna ...................................................., născut/născută în anul ....., luna .........., ziua ..., în localitatea ..........................., judeţul ........................, care se legitimează cu buletinul/cartea de identitate seria ... nr. ......., codul numeric personal ...................., eliberat/eliberata de ............. la data de ...................., a obţinut calitatea de impresar artistic, dobândind toate drepturile şi fiind ţinut de toate obligaţiile decurgând din aceasta calitate.Preşedintele Comisiei,.......................Nr. ............. .........................Data ............ (semnatura titularului)  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORAVIZ DE IMPRESARIAT ARTISTICComisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, în conformitate cu dispoziţiile .........................., avizează persoana juridică ......................................, cu sediul în judeţul ................., localitatea ....................., str. ........................ nr. ....., nr. de înmatriculare în registrul comerţului ........................, codul fiscal ..................., contul bancar .................................., sa desfăşoare activităţi în domeniul impresariatului artistic/organizării de spectacole.Preşedintele Comisiei, ................Nr. ......... ..............................................Data ........ (semnatura reprezentantului persoanei juridice)------------