LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 30 ianuarie 2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTApentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie reglementarea utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale."3. Literele a), b), c), g), h), i), j) şi k) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"a) animal - dacă nu exista o alta specificaţie, se înţelege orice animal viu neuman, inclusiv formele larvare autonome capabile de reproducere, dar excluzând formele fetale sau embrionare; b) animale de experienta - animale folosite sau destinate a fi folosite în scop ştiinţific ori experimental; c) animale crescute - animale crescute special pentru a fi folosite în scop ştiinţific sau experimental în laboratoare atestate ori înregistrate de către autoritatea în domeniu;............................................................... g) biobaza/unitate de creştere - orice unitate în care sunt crescute animale în vederea utilizării lor în scop ştiinţific sau experimental. Aceste spaţii trebuie să fie amenajate, total sau parţial, închise ori acoperite; h) crescatorie - orice unitate în care animalele sunt crescute în vederea utilizării lor în scopuri ştiinţifice sau experimentale; i) unitate furnizoare - orice unitate care furnizează animale de experienta; j) unitate utilizatoare - orice unitate în care animalele sunt folosite în scop ştiinţific sau experimental; k) anesteziat corespunzător - privarea de sensibilitate prin tehnici de anestezie locală sau generală, la fel de eficiente precum cele folosite în practica medicală veterinara;"4. Litera a) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"a) obţinerea, fabricarea, testarea calităţii, a eficacitatii şi a siguranţei medicamentelor, alimentelor şi ale altor substanţe sau produse pentru evitarea, prevenirea, diagnosticarea sau tratarea unor boli, afecţiuni ori a altor anormalitati sau a efectelor acestora asupra omului, animalelor ori plantelor şi evaluarea, depistarea, reglarea sau modificarea condiţiilor fiziologice la om, animale sau plante;"5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Este interzisă folosirea în scop ştiinţific sau experimental a animalelor sălbatice cuprinse în anexa nr. II la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993, în anexa nr. 1 la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, la care România a aderat prin Legea nr. 69/1994, în anexele nr. I şi II la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1998, în anexele nr. 3 şi 4 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001, cu excepţia cazurilor în care experimentele au ca obiectiv: a) cercetarea în scopul stabilirii măsurilor adecvate pentru conservarea acestor specii; b) cercetări biomedicale foarte importante, în care speciile respective se dovedesc a fi singurele care corespund acelor scopuri ştiinţifice sau experimentale."6. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(4) Starea de sănătate şi de confort a animalelor de experienta va fi observata de o persoană competenţa."7. Alineatul (2) al articolului 6 se abroga.8. Litera b) a alineatului (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"b) elaborează instrucţiuni de aplicare a prezentei ordonanţe privind normele de autorizare şi de înregistrare a unităţilor crescatoare şi a unităţilor utilizatoare;"9. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Procedurile de notificare a experimentelor vor fi stabilite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului."10. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Unităţile de creştere, de furnizare, de utilizare şi de organizare a experimentelor"11. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Cainii, pisicile sau primatele neumane din orice crescatorie, unitate de furnizare sau utilizare trebuie marcate individual, înainte de intarcare, prin cea mai puţin dureroasa metoda, cu excepţia cazurilor la care face referire alin. (3)."12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Unităţile de utilizare vor fi autorizate şi înregistrate de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Aceste unităţi vor dispune de instalaţii şi echipamente specifice pentru speciile de animale folosite şi pentru realizarea experimentelor; proiectarea, construcţia şi modul de funcţionare trebuie realizate astfel încât experimentele să se desfăşoare cat mai eficient posibil, în sensul obţinerii rezultatelor dorite, dar utilizându-se un număr minim de animale care să fie supuse la cat mai putina durere şi suferinta. (2) În fiecare unitate utilizatoare: a) se stabileşte persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu îngrijirea animalelor şi funcţionarea echipamentelor; b) se asigura personal calificat corespunzător; c) se asigura asistenţa şi tratamentul veterinar; d) se stabileşte o persoană competenţa, care poate fi un veterinar, responsabilă cu asigurarea bunastarii animalelor. (3) Cu acordul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, experimentele se pot efectua şi în afară unităţii utilizatoare. (4) În unităţile utilizatoare se vor folosi doar animale provenite din crescatorii sau unităţi furnizoare, cu excepţia situaţiei în care se obţine o aprobare generală sau specială din partea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare. (5) Nici o aprobare generală, obţinută în conformitate cu prevederile alin. (4), nu se poate extinde asupra pisicilor şi cainilor fără stăpân. (6) Unităţile utilizatoare sunt obligate să deţină o baza de date cu animalele folosite, pe care să o prezinte Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la solicitarea acestuia. Aceasta va cuprinde: numărul şi speciile de animale folosite, provenienţă lor/furnizorul şi data sosirii lor. Datele vor fi păstrate cel puţin 3 ani şi vor fi verificate periodic de inspectorii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."13. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - În cazul în care unitatea utilizatoare dispune de un compartiment special de creştere a animalelor, sunt suficiente o singura autorizaţie şi înregistrare."14. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(2) Animalele aparţinând speciilor prezentate în anexa, ce vor fi folosite în scop ştiinţific sau experimental, trebuie să fie animale de crescatorie."15. Alineatele (3) şi (6) ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul repetarii săvârşirii contravenţiei în termen de un an de la data constatării contravenţiei anterioare, pe lângă amenda se aplică şi sancţiunea anulării autorizaţiei de exercitare a activităţii de creştere, furnizare şi utilizare a animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale............................................................... (6) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────