LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Constituie acte de terorism săvârşirea următoarelor infracţiuni în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica: a) infracţiunile de omor prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, vătămare corporală şi vătămare corporală grava, prevăzute la art. 181 şi 182 din Codul penal, precum şi lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută la art. 189 din Codul penal; b) infracţiunile prevăzute la art. 106-109 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată; c) infracţiunile de distrugere prevăzute la art. 217 şi 218 din Codul penal; d) infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, nerespectare a regimului materialelor nucleare şi a altor materii radioactive, precum şi nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzute la art. 279, 279^1 şi 280 din Codul penal. (2) În cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 5 ani, fără a se putea depăşi maximul general al pedepsei închisorii, şi se aplică pedeapsa interzicerii unor drepturi. (3) În cazul infracţiunilor de distrugere prevăzute la art. 217 din Codul penal, săvârşite în condiţiile alin. (1), nu se poate aplica pedeapsa amenzii. (4) Tentativa se pedepseşte. (5) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1)."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Constituie, de asemenea, acte de terorism şi se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi: a) introducerea sau răspândirea în atmosfera, pe sol, în subsol sau în apa de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător; b) amenintarile cu bombe sau cu materii explozive, dacă ele au ca scop tulburarea grava a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Ameninţarea unei persoane sau a unei colectivităţi, prin orice mijloace, cu răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, care priveşte răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine din cele prevăzute la art. 4 se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 1 şi 2, urmărirea penală se efectuează din oficiu, în mod obligatoriu, de către procuror."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Operatorii serviciilor de posta şi telecomunicaţii au obligaţia de a comunică, de îndată, procurorului, la solicitarea scrisă a acestuia, prin intermediul conducerii administrative a acestor servicii, informaţiile necesare identificarii persoanelor suspecte de săvârşirea infracţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────