HOTĂRÂRE nr. 707 din 3 iulie 2002privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 19 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, denumita în continuare A.N.S.P.C.P. este, potrivit legii, persoana juridică de interes public în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, având sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) A.N.S.P.C.P. stabileşte condiţiile în care pot circula substantele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediu, astfel încât acestea sa nu afecteze viaţa şi sănătatea populaţiei sau mediul înconjurător. (2) Măsurile privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expusi efectului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în mediu de muncă, precum şi controlul în acest domeniu sunt în competenţa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale prin organismele sale de specialitate, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectivelor sale A.N.S.P.C.P. are următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) solicita şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compozitia lor chimica, care vor fi utilizate numai în scopul satisfacerii oricărei cerinţe medicale impuse de elaborarea măsurilor preventive şi curative, în mod special a urgentelor; b) coordonează în colaborare cu ministerele interesate pregătirea şi perfecţionarea personalului atestat pentru controlul şi supravegherea produselor chimice şi pentru instruirea organismelor responsabile; c) coordonează şi furnizează suportul informaţional în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase; d) autorizeaza inspectorii de specialitate pentru controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase; e) furnizează informaţii specifice şi detaliate tuturor agentiilor şi organismelor guvernamentale care au atribuţii în domeniul substanţelor şi al preparatelor periculoase; f) inspecteaza şi verifica respectarea aplicării bunei practici de laborator pentru substantele şi preparatele chimice periculoase, produsele de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, produse cosmetice, aditivi alimentari de uz uman şi alte produse chimice industriale; g) elaborează procedurile pentru efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi a verificărilor studiilor care se vor aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor; h) atesta instalaţiile de testare privind conformitatea cu principiile de buna practica de laborator pentru substanţe şi preparate chimice periculoase, produse de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, produse cosmetice, aditivi alimentari de uz uman şi alte produse chimice industriale; i) reglementează condiţiile de realizare şi omologare a ambalajelor şi recipientelor destinate transportului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994; j) elaborează norme privind clasificarea, ambalarea, etichetarea, expedierea şi depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în conformitate cu prevederile acordului european prevăzut la lit. i); k) constata şi aplica sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 25 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000. (2) A.N.S.P.C.P. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de ministrul industriei şi resurselor.  +  Articolul 4În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor legale privind libera circulaţie a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pentru om şi mediu cu realizarea unei protecţii adecvate a acestora, A.N.S.P.C.P. colaborează cu ministere, cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu prevederile legale privind competentele acestora. În acest scop vor fi încheiate, după caz, protocoale care vor viza modalităţile concrete de colaborare.  +  Articolul 5Finanţarea activităţii A.N.S.P.C.P. se realizează din venituri, de regula, extrabugetare.  +  Articolul 6 (1) Conducerea A.N.S.P.C.P. este asigurata de un director general numit prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general al A.N.S.P.C.P. emite decizii. (3) Directorul general reprezintă A.N.S.P.C.P. în raporturile cu terţii şi poate delega, pe bază de mandat, o parte din atribuţiile sale directorilor executivi.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a A.N.S.P.C.P. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a directorului general se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru. (3) A.N.S.P.C.P. poate înfiinţa centre regionale fără personalitate juridică, prin decizie a directorului general. (4) Numărul maxim de posturi pentru A.N.S.P.C.P. este de 45, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de stat Ministerului Industriei şi Resurselor pentru anul 2002. (5) Salarizarea personalului A.N.S.P.C.P. se face conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care finanţarea activităţii A.N.S.P.C.P. se realizează integral din venituri extrabugetare salarizarea se face în condiţiile prevăzute de lege pentru salarizarea instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare.  +  Articolul 8 (1) A.N.S.P.C.P. are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de doua autoturisme. (2) Dotarea cu autoturisme a centrelor regionale care se înfiinţează potrivit art. 7 alin. (3) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 247/2002.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri A.N.S.P.C.P. va elabora regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.  +  Articolul 10Anexa nr. 2 lit. A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor" pct. II la Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:"3. Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1    AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU     SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE    Numărul maxim de posturi = 45                         ┌──────────────────┐                         │ DIRECTOR GENERAL │                         └──────────┬───────┘                                    │                                    │  ┌─────────────────────┐ │  │ AUDIT PUBLIC INTERN ├───────────┤  └─────────────────────┘ │                                    │ ┌─────────────────┐                                    ├───────────┤ OFICIUL JURIDIC │  ┌─────────────────────┐ │ └─────────────────┘  │ RELAŢII CU PUBLICUL ├───────────┤  └─────────────────────┘ │                                    │            ┌───────────────────────┼───────────────────────────┐            │ | │ │     ┌──────┴────────┐ | ┌───────┴─────────────┐ ┌───────┴────────┐     │ DIRECŢIA │ | │ DIRECŢIA INSPECŢIE │ │ DIRECŢIA │     │ IMPLEMENTARE │ | └─────────────────────┘ │ FINANCIAR- │     │ REGLEMENTARE │ | │ ADMINISTRATIVĂ │     └───────────────┘ | └────────────────┘                         - - - - - -                                    |                             - - - - - - - - -                            | Centre regionale |                              - - - - - - - - -──────────────