LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3 alineatul (1), literele b) şi e) vor avea următorul cuprins:"b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea exclusiva a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie;.............................................................. e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Naţional Anticoruptie şi prezentarea acestuia în faţa Parlamentului, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor."2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) La nivel central Parchetul Naţional Anticoruptie se organizează în secţii conduse de procurori şefi de secţie, şi anume: a) secţia de combatere a corupţiei; b) secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. (2) În cadrul secţiilor se pot organiza servicii şi birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie."3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, şi este eliberat din funcţie de Preşedintele României, pe baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, la recomandarea ministrului justiţiei. În cazul numirii ministrul justiţiei va inainta către Consiliul Superior al Magistraturii una sau mai multe recomandări."4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Pentru a fi numiţi în Parchetul Naţional Anticoruptie procurorii trebuie să aibă calităţi şi rezultate profesionale deosebite în combaterea infracţiunilor de corupţie."5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"(2) Ofiţerii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, sub autoritatea exclusiva a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie, cu excepţia actelor care sunt de competenţa exclusiva a procurorului."6. La articolul 13 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) de către deputaţi, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat şi asimilaţii acestora, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, ai Curţii Constituţionale, preşedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidentiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, membrii, judecătorii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi, guvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Concurentei, ceilalţi magistraţi, ofiţeri superiori, amirali, generali, maresali şi politisti cu grade echivalente, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primării sectoarelor municipiului Bucureşti şi primării municipiilor reşedinţa de judeţ, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere şi de control în cadrul autorităţilor publice centrale, notarii publici, lichidatorii judiciari, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administraţie şi persoane care deţin funcţii de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare."7. Alineatul (4) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate."8. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaţiilor;"9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) După începerea urmăririi penale secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Naţional Anticoruptie. Datele şi informaţiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia."10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Dispoziţiile din Codul de procedură penală, dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, se aplică în mod corespunzător şi în cauzele de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie."11. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - În temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se instituie funcţia de procuror de legătură la nivelul Parchetului Naţional Anticoruptie, care să asigure consultarea reciprocă în cazul infracţiunilor privitoare la corupţie cu procurori de legătură care funcţionează în alte state, în scopul coordonării acţiunilor acestora în cursul urmăririi penale."12. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - În vederea schimbului de date şi de informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea infracţiunilor de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie se constituie un birou de legătură cu instituţii similare din alte state."13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Până la data de 1 septembrie 2002 procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie va adopta prin ordin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────