CONVENŢIE din 26 iunie 1990privind admiterea temporară*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 16 iulie 2002    Notă *) Traducere.PREAMBULPărţile contractante la prezenta convenţie, elaborata sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală,constatând ca situaţia actuala privind creşterea numărului şi dispersarea convenţiilor vamale internaţionale privind regimul de admitere temporară nu este satisfăcătoare,luând în considerare ca aceasta situaţie ar putea să se agraveze în viitor, atunci când noi cazuri de admitere temporară vor trebui să facă obiectul unei reglementări internaţionale,ţinând seama de dezideratele reprezentanţilor comerţului şi ale altor cercuri interesate într-o facilitare a îndeplinirii formalităţilor de admitere temporară,luând în considerare ca simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale şi, mai ales, adoptarea unui instrument internaţional unic care ar ingloba toate convenţiile existente în materie de admitere temporară pot facilita utilizatorilor accesul la dispoziţiile internaţionale în vigoare în materie de admitere temporară şi pot contribui în mod eficient la dezvoltarea comerţului internaţional şi a altor forme de schimburi internaţionale,convinse ca un instrument internaţional ce propune dispoziţii uniforme în materie de admitere temporară poate aduce avantaje substanţiale schimburilor internaţionale şi poate asigura un nivel mai înalt de simplificare şi armonizare a regimurilor vamale, ceea ce constituie unul dintre obiectivele esenţiale ale Consiliului de Cooperare Vamală,hotărâte sa faciliteze admiterea temporară prin simplificarea şi armonizarea procedurilor, prin urmărirea obiectivelor economice, umanitare, culturale, sociale sau turistice,luând în considerare ca adoptarea modelelor standardizate de titluri de admitere temporară, ca documente vamale internaţionale însoţite de o garanţie internationala, contribuie la facilitarea regimului de admitere temporară atunci când sunt solicitate un document vamal şi o garanţie,au convenit cele ce urmează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleDefiniţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei convenţii se înţelege prin: a) admitere temporară - regimul vamal care permite introducerea pe un teritoriu vamal, cu scutire de drepturi şi taxe de import şi fără aplicarea de prohibiţii sau restrictii la importurile cu caracter economic, a anumitor mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport) importate cu un scop definit şi destinate reexportului, într-o perioadă determinata, fără a suferi modificări, cu excepţia deprecierii normale datorate uzurii; b) drepturi şi taxe de import - drepturile vamale şi orice alte drepturi, taxe şi redevenţe sau impozite diverse care sunt încasate la import sau cu ocazia importului de mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport), cu excepţia taxelor şi impozitelor a căror valoare este limitată la costul aproximativ al serviciilor prestate; c) garanţie - ceea ce asigura, în conformitate cu cerinţele vămii, îndeplinirea unei obligaţii faţă de vama. Garanţia este globală atunci când asigura îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din mai multe operaţiuni; d) titlu de admitere temporară - documentul vamal internaţional cu valoare de declaraţie vamală, care permite identificarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) şi cuprinde o garanţie valabilă la nivel internaţional în vederea acoperirii drepturilor şi taxelor de import; e) uniune vamală sau economică - o uniune constituită şi alcătuită din membrii prevăzuţi la art. 24 paragraful 1 din prezenta convenţie şi care are competenţa adoptării propriei sale legislaţii care este obligatorie pentru membrii săi în domeniile acoperite de prezenta convenţie şi a luării deciziei, conform procedurilor interne, de a semna, de a ratifica sau de a adera la prezenta convenţie; f) persoana - atât o persoană fizica, cat şi o persoană juridică, dacă în context nu se prevede altfel; g) consiliu - organizaţia instituită prin Convenţia privind crearea unui consiliu de cooperare vamală, Bruxelles, 15 decembrie 1950; h) ratificare - ratificarea propriu-zisa, acceptarea sau aprobarea.  +  Capitolul 2 Domeniul de aplicare a prezentei convenţii  +  Articolul 21. Fiecare parte contractantă se angajează, în condiţiile prevăzute în prezenta convenţie, sa acorde regimul de admitere temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) care fac obiectul anexelor la prezenta convenţie.2. Fără a prejudicia dispoziţiile cuprinse în anexa E, regimul de admitere temporară este acordat cu suspendarea totală a drepturilor şi taxelor de import şi fără aplicarea de prohibiţii sau de restrictii la importurile cu caracter economic.Structura anexelor  +  Articolul 3Fiecare anexa la prezenta convenţie conţine în principiu: a) definiţii ale principalilor termeni vamali care sunt utilizaţi în aceasta anexa; b) dispoziţii speciale aplicabile mărfurilor (inclusiv mijloacelor de transport) care fac obiectul anexei.  +  Capitolul 3 Dispoziţii specialeDocument şi garanţie  +  Articolul 41. Dacă nu se prevede altfel în una dintre anexe, fiecare parte contractantă are dreptul de a condiţiona admiterea temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de prezentarea unui document vamal şi de constituirea unei garanţii.2. Atunci când, în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 de mai sus, se cere o garanţie, persoanele care efectuează în mod obişnuit operaţiuni de admitere temporară pot fi autorizate sa constituie o garanţie globală.3. Cu excepţia unor dispoziţii contrare prevăzute în una dintre anexe, valoarea totală a garanţiei nu depăşeşte suma totală a drepturilor şi taxelor de import a căror încasare este suspendată.4. În cazul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) supuse unor prohibiţii sau restrictii la import ce rezultă din legi şi reglementări naţionale, o garanţie suplimentară poate fi cerută în condiţiile stabilite de legislaţia naţionala.Titluri de admitere temporară  +  Articolul 5Fără a prejudicia operaţiunile de admitere temporară prevăzute în anexa E, fiecare parte contractantă accepta, în locul documentelor sale vamale naţionale şi cu garantarea sumelor menţionate la art. 8 din anexa A, orice titlu de admitere temporară valabil pe teritoriul sau, eliberat şi folosit în condiţiile definite în respectiva anexa, pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar prin aplicarea celorlalte anexe la prezenta convenţie, pe care aceasta le-ar accepta.Identificarea  +  Articolul 6Fiecare parte contractantă poate condiţiona admiterea temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de identificarea acestora la încheierea operaţiunii de admitere temporară.Termen de reexport  +  Articolul 71. Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) în regim de admitere temporară vor trebui să fie reexportate într-o perioadă determinata şi apreciată ca suficienta pentru ca obiectivul admiterii temporare să fie atins. Acest termen este stabilit separat în fiecare anexa.2. Autorităţile vamale pot fie sa acorde un termen mai lung decât cel prevăzut în fiecare anexa, fie sa prelungească termenul iniţial.3. Atunci când mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) plasate sub admitere temporară nu pot fi reexportate ca urmare a unui sechestru şi dacă acest sechestru nu a fost instituit la cererea unor persoane particulare, obligaţia reexportului este suspendată pe durata sechestrului.Transfer de admitere temporară  +  Articolul 8Fiecare parte contractantă poate, la cerere, sa autorizeze transferul beneficiului regimului de admitere temporară oricărei alte persoane, atunci când aceasta: a) corespunde condiţiilor prevăzute în prezenta convenţie; şi b) preia obligaţiile beneficiarului iniţial al regimului de admitere temporară.Încheierea operaţiunii de admitere temporară  +  Articolul 9În mod normal încheierea operaţiunii de admitere temporară se face prin reexportul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) plasate sub admitere temporară.  +  Articolul 10Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de admitere temporară pot fi reexportate în unul sau mai multe transporturi.  +  Articolul 11Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de admitere temporară pot fi reexportate printr-un alt birou vamal decât cel de import.Alte cazuri posibile de încheiere a operaţiunii  +  Articolul 12Încheierea operaţiunii de admitere temporară poate fi realizată cu acordul autorităţilor competente, prin plasarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) în porturi sau zone libere, în antrepozite vamale ori în regim de tranzit vamal pentru exportul lor ulterior sau pentru orice alta destinaţie admisă.  +  Articolul 13Încheierea regimului de admitere temporară poate fi realizată prin import definitiv atunci când împrejurările o justifica, iar legislaţia naţionala autorizeaza acest lucru, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor aplicabile în acest caz.  +  Articolul 141. Încheierea regimului de admitere temporară poate fi realizată dacă mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) care au fost grav avariate în urma unui accident sau în caz de forta majoră sunt, conform hotărârii autorităţilor vamale: a) supuse drepturilor şi taxelor de import datorate la data la care mărfurile sunt prezentate avariate la vama în vederea încheierii admiterii temporare; b) abandonate, fără taxe, autorităţilor competente ale teritoriului de admitere temporară, în acest caz beneficiarul admiterii temporare fiind scutit de plată drepturilor şi taxelor de import; sau c) distruse, sub supraveghere oficială, pe cheltuiala părţilor interesate, deşeurile şi părţile recuperate fiind supuse, în caz de import definitiv, plăţii drepturilor şi taxelor de import în vigoare la data şi în condiţiile în care acestea au fost prezentate organelor vamale după un accident sau un caz de forta majoră.2. Operaţiunea de admitere temporară mai poate fi încheiată şi dacă, la cererea persoanei interesate şi conform hotărârii autorităţilor vamale, mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) primesc una dintre destinatiile prevăzute la alin. b) sau c) ale paragrafului 1 de mai sus.3. Încheierea regimului de admitere temporară poate fi, de asemenea, realizată la cererea persoanei interesate, dacă aceasta aduce autorităţilor vamale dovada distrugerii sau pierderii totale a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport), ca urmare a unui accident sau a unui caz de forta majoră. În acest caz beneficiarul admiterii temporare va fi scutit de plată drepturilor şi taxelor de import.  +  Capitolul 4 Dispoziţii diverseReducerea formalităţilor  +  Articolul 15Fiecare parte contractantă reduce la minimum formalităţile vamale aferente facilităţilor prevăzute în prezenta convenţie şi publică în cel mai scurt timp reglementările pe care le stabileşte pentru aceste formalităţi.Autorizare prealabilă  +  Articolul 161. Atunci când regimul de admitere temporară este condiţionat de o autorizaţie prealabilă, aceasta este acordată în cel mai scurt timp posibil de biroul vamal competent.2. Atunci când, în cazuri excepţionale, este cerută o alta autorizaţie decât cea vamală, aceasta este acordată în cel mai scurt timp posibil.Facilităţi minimale  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentei convenţii stabilesc facilităţi minimale şi nu împiedica aplicarea unor facilităţi mai mari, pe care părţile contractante le acorda sau le-ar acorda fie prin dispoziţii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.Uniuni vamale sau economice  +  Articolul 181. În vederea aplicării prezentei convenţii teritoriile părţilor contractante care alcătuiesc o uniune vamală sau economică pot fi considerate ca un teritoriu unic.2. Nici o prevedere a prezentei convenţii nu exclude dreptul părţilor contractante care formează o uniune vamală sau economică de a adopta reguli speciale aplicabile operaţiunilor de admitere temporară pe teritoriul acestei uniuni, cu condiţia ca aceste reguli sa nu reducă facilităţile prevăzute în prezenta convenţie.Prohibiţii şi restrictii  +  Articolul 19Dispoziţiile prezentei convenţii nu împiedica aplicarea prohibitiilor şi restrictiilor impuse de legile şi reglementările naţionale, bazate pe consideratii cu caracter neeconomic, cum ar fi cele privind morala sau ordinea publică, securitatea publică, igiena ori sănătatea publică, sau pe consideratii de ordin veterinar, fitosanitar ori legate de protecţia faunei şi a florei sălbatice amenintate cu dispariţia sau care se referă la protecţia dreptului de autor ori de proprietate industriala.Infracţiuni  +  Articolul 201. Orice infracţiune la prevederile prezentei convenţii expune contravenientul, pe teritoriul părţii contractante unde s-a comis infracţiunea, la sancţiunile prevăzute în legislaţia acestei părţi contractante.2. Atunci când nu este posibil să se stabilească teritoriul pe care a fost comisă o neregula, se considera ca aceasta a fost comisă pe teritoriul părţii contractante unde a fost constatată.Schimb de informaţii  +  Articolul 21Părţile contractante îşi comunică reciproc, la cerere şi în limitele permise de legislaţia naţionala, informaţiile necesare aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finaleComitet de gestiune  +  Articolul 221. Se instituie un comitet de gestiune pentru examinarea aplicării prezentei convenţii şi pentru studierea oricărei măsuri luate, în scopul asigurării uniformitatii interpretării şi a aplicării, precum şi a oricărui amendament propus. Comitetul de gestiune hotărăşte încorporarea de anexe noi la prezenta convenţie.2. Părţile contractante sunt membre ale Comitetului de gestiune. Comitetul de gestiune poate hotărî ca administraţia competenţa a oricărui membru, stat sau teritoriu vamal menţionat la art. 24 din prezenta convenţie, care nu este parte contractantă, sau reprezentanţii organizaţiilor internaţionale vor putea, pentru problemele care îi interesează, sa asiste la sesiunile Comitetului de gestiune în calitate de observatori.3. Consiliul pune la dispoziţie Comitetului de gestiune serviciile de secretariat necesare.4. Comitetul de gestiune îşi alege, cu ocazia fiecărei sesiuni, preşedintele şi vicepreşedintele.5. Administraţiile competente ale părţilor contractante comunică Consiliului propunerile de amendamente la prezenta convenţie, precum şi cererile de înscriere de teme pe ordinea de zi a sesiunilor Comitetului de gestiune. Consiliul aduce aceste comunicări la cunoştinţa autorităţilor competente ale părţilor contractante şi ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale menţionate la art. 24 din prezenta convenţie, care nu sunt părţi contractante.6. Consiliul convoacă Comitetul de gestiune la o dată fixată de acesta din urma şi, de asemenea, la cererea administraţiilor competente ale cel puţin două părţi contractante. Acesta distribuie proiectul de ordine de zi administraţiilor competente ale părţilor contractante şi ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale menţionate la art. 24 din prezenta convenţie, care nu sunt părţi contractante, cu cel puţin 6 săptămâni înainte de sesiunea Comitetului de gestiune.7. Prin hotărârea Comitetului de gestiune, luată în virtutea dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, Consiliul invita administraţiile competente ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale menţionate la art. 24 din prezenta convenţie, care nu sunt părţi contractante, precum şi organizaţiile internaţionale interesate să fie reprezentate prin observatori la sesiunile Comitetului de gestiune.8. Propunerile sunt supuse la vot. Fiecare parte contractantă reprezentată la reuniune dispune de un vot. Alte propuneri în afară celor de amendament la prezenta convenţie sunt adoptate de Comitetul de gestiune cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenţi care votează. Propunerile de amendament la prezenta convenţie sunt adoptate cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor exprimate de membrii prezenţi care votează.9. În cazul aplicării prevederilor art. 24 paragraful 7 din prezenta convenţie, uniunile vamale sau economice, părţi la convenţie, nu dispun în cazul votării decât de un număr de voturi egal cu numărul total al voturilor ce se atribuie membrilor lor care sunt părţi contractante la prezenta convenţie.10. Comitetul de gestiune adopta un raport înaintea încheierii sesiunii.11. În absenta unor prevederi pertinente în prezentul articol, va fi aplicat Regulamentul interior al Consiliului, cu excepţia cazului în care Comitetul de gestiune hotărăşte altfel.Soluţionarea diferendelor  +  Articolul 231. Orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante în ceea ce priveşte interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii este soluţionat, pe cat posibil, pe calea negocierilor directe între respectivele părţi.2. Orice diferend care nu este soluţionat pe calea negocierilor directe este adus de către părţile în diferend în faţa Comitetului de gestiune care îl analizează şi face recomandări în vederea soluţionării lui.3. Părţile în diferend pot conveni dinainte sa accepte recomandările Comitetului de gestiune.Semnare, ratificare şi aderare  +  Articolul 241. Orice membru al Consiliului şi orice membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al instituţiilor sale specializate poate deveni parte contractantă la prezenta convenţie: a) semnand-o fără rezerva ratificării; b) depunând un instrument de ratificare după ce a semnat-o sub rezerva ratificării; sau c) aderand la ea.2. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare de către membrii prevăzuţi la paragraful 1 al prezentului articol fie cu ocazia sesiunilor Consiliului, în timpul cărora ea va fi adoptată, fie ulterior, la sediul Consiliului din Bruxelles, până la data de 30 iunie 1991. După această dată, prezenta convenţie va fi deschisă spre aderare membrilor acestuia.3. Orice stat sau guvern al oricărui teritoriu vamal distinct, care este propus de o parte contractantă însărcinată în mod oficial cu conducerea relaţiilor sale diplomatice, dar care este autonomă în conducerea relaţiilor comerciale, care nu este membru al organizaţiilor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, căruia îi este adresată o invitaţie în acest scop de către depozitar la cererea Comitetului de gestiune, poate deveni parte contractantă la prezenta convenţie, aderand la ea după intrarea în vigoare.4. Orice membru, stat sau teritoriu vamal menţionat la paragraful 1 sau 3 al prezentului articol specifică, în momentul semnării fără rezerva ratificării, ratificarea prezentei convenţii sau aderarea la ea, anexele pe care le accepta, fiind necesar sa accepte anexa A şi cel puţin încă o alta anexa. El poate notifica ulterior depozitarului faptul ca accepta una sau mai multe dintre celelalte anexe.5. Părţile contractante care accepta orice anexa noua pe care Comitetul de gestiune hotărăşte sa o incorporeze în prezenta convenţie notifica acest lucru depozitarului conform paragrafului 4 al prezentului articol.6. Părţile contractante notifica depozitarului condiţiile de aplicare sau informaţiile cerute conform prevederilor art. 8 şi ale art. 24 paragraful 7 din prezenta convenţie, ale art. 2 paragrafele 2 şi 3 din anexa A şi ale art. 4 din anexa E. Ele notifica, de asemenea, orice modificare intervenita în aplicarea acestor dispoziţii.7. Orice uniune vamală sau economică poate, conform dispoziţiilor paragrafelor 1, 2 şi 4 ale prezentului articol, sa devină parte contractantă la prezenta convenţie. O astfel de uniune vamală sau economică informează depozitarul asupra competentei sale în legătură cu domeniile acoperite prin prezenta convenţie. Aceasta uniune vamală sau economică, parte contractantă la prezenta convenţie, îşi exercită drepturile pentru probleme ce sunt de competenţa sa şi în numele sau şi se achită de responsabilităţile pe care le conferă prezenta convenţie membrilor săi care sunt părţi contractante la prezenta convenţie. În asemenea cazuri aceşti membri nu sunt abilitaţi să îşi exercite în mod individual aceste drepturi, inclusiv dreptul de vot.Depozitar  +  Articolul 251. Prezenta convenţie, toate semnăturile cu sau fără rezerva ratificării şi toate instrumentele de ratificare sau de aderare sunt depuse la secretarul general al Consiliului.2. Depozitarul: a) primeşte textele originale ale prezentei convenţii şi asigura păstrarea lor; b) întocmeşte copii certificate conforme textelor originale ale prezentei convenţii şi le comunică membrilor şi Uniunilor vamale sau economice menţionate la art. 24 paragrafele 1 şi 7 din prezenta convenţie; c) primeşte orice semnatura cu sau fără rezerva ratificării, orice ratificare sau aderare la prezenta convenţie, primeşte şi păstrează orice instrumente, notificări şi comunicări legate de prezenta convenţie; d) examinează dacă o semnatura, un instrument, o notificare sau o comunicare ce se referă la prezenta convenţie are forma corespunzătoare şi, dacă este cazul, aduce problema în atenţia părţii contractante în cauza; e) notifica părţilor contractante la prezenta convenţie, celorlalţi semnatari, membrilor Consiliului care nu sunt părţi contractante la prezenta convenţie şi secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite:- semnăturile, ratificarile, aderarile şi acceptarile anexelor menţionate la art. 24 din prezenta convenţie;- noile anexe pe care Comitetul de gestiune hotărăşte să le incorporeze în prezenta convenţie;- data la care prezenta convenţie şi fiecare dintre anexe intră în vigoare conform art. 26 din prezenta convenţie;- notificările primite conform art. 24, 29, 30 şi 32 din prezenta convenţie;- denuntarile primite conform art. 31 din prezenta convenţie;- amendamentele considerate ca acceptate conform art. 32 din prezenta convenţie, precum şi data intrării lor în vigoare.3. Atunci când apare o divergenta între partea contractantă şi depozitar pe tema îndeplinirii funcţiilor acestuia din urma, depozitarul sau aceasta parte contractantă trebuie să o aducă în atenţia celorlalte părţi contractante şi semnatarilor sau, dacă este cazul, Consiliului.Intrarea în vigoare  +  Articolul 261. Prezenta convenţie intră în vigoare la 3 luni de la data la care 5 dintre membrii sau uniunile vamale ori economice menţionate la art. 24 paragrafele 1 şi 7 din prezenta convenţie au semnat prezenta convenţie fără rezerva ratificării sau şi-au depus instrumentul de ratificare ori de aderare.2. Pentru orice parte contractantă care semnează prezenta convenţie fără rezerva ratificării, care o ratifica sau adera la ea, după ce 5 membri sau uniuni vamale ori economice fie au semnat prezenta convenţie fără rezerva ratificării, fie şi-au depus instrumentul de ratificare sau de aderare, prezenta convenţie intră în vigoare la 3 luni de la data la care respectiva parte contractantă a semnat fără rezerva ratificării sau şi-a depus instrumentul de ratificare ori de aderare.3. Orice anexa la prezenta convenţie intră în vigoare la 3 luni de la data la care 5 membri sau uniuni vamale ori economice au acceptat respectiva anexa.4. Pentru orice parte contractantă care accepta o anexa după ce 5 membri sau uniuni vamale ori economice au acceptat-o, respectiva anexa intră în vigoare la 3 luni de la data la care aceasta parte contractantă a notificat acceptarea ei. Totuşi nici o anexa nu intră în vigoare pentru o parte contractantă înainte ca însăşi convenţia sa fi intrat în vigoare pentru aceasta parte contractantă.Dispoziţii privind abrogarea  +  Articolul 27La intrarea în vigoare a unei anexe la prezenta convenţie, ce conţine o dispoziţie de abrogare, aceasta anexa va abroga şi va înlocui convenţiile sau prevederile convenţiilor ce fac obiectul dispoziţiei de abrogare, în relaţiile dintre părţile contractante care au acceptat respectiva anexa şi care sunt părţi contractante la respectivele convenţii.Convenţie şi anexe  +  Articolul 281. În vederea aplicării prezentei convenţii anexele în vigoare pentru o parte contractantă fac parte integrantă din prezenta convenţie; în ceea ce priveşte aceasta parte contractantă, orice referinţa la prezenta convenţie se aplică deci şi acestor anexe.2. Pentru votare în cadrul Comitetului de gestiune, fiecare anexa este considerată ca fiind o convenţie distinctă.Rezerve  +  Articolul 291. Fiecare parte contractantă care accepta o anexa este considerată ca acceptând toate dispoziţiile ce figurează în aceasta anexa, cu excepţia cazului în care ea notifica depozitarului, în momentul acceptării respectivei anexe sau ulterior, dispoziţia ori dispoziţiile pentru care ea formulează rezerve, în măsura în care aceasta posibilitate este prevăzută în anexa respectiva, indicând diferenţele ce exista între prevederile legislaţiei sale naţionale şi dispoziţiile respective.2. Fiecare parte contractantă examinează cel puţin la 5 ani dispoziţiile pentru care a formulat rezerve, le compara cu prevederile legislaţiei sale naţionale şi notifica depozitarului rezultatele acestei examinari.3. Orice parte contractantă care a formulat rezerve poate, în orice moment, să le retragă, în totalitate sau parţial, prin notificarea facuta depozitarului, indicând data la care aceste rezerve sunt retrase.Extindere teritorială  +  Articolul 301. Orice parte contractantă poate, fie în momentul semnării fără rezerva ratificării, al ratificării sau al aderării, fie ulterior, sa notifice depozitarului ca prezenta convenţie acoperă ansamblul ori unele dintre teritoriile ale căror relaţii internaţionale se afla sub responsabilitatea sa. Aceasta notificare intră în vigoare la 3 luni de la data la care este primită de depozitar. Totuşi prezenta convenţie nu se va aplica în teritoriile desemnate în notificare înainte ca ea sa fi intrat în vigoare pentru partea contractantă interesată.2. Orice parte contractantă care, aplicând prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, a notificat ca prezenta convenţie acoperă un teritoriu ale cărui relaţii internaţionale se afla sub responsabilitatea sa poate notifica depozitarului, în condiţiile prevăzute la art. 31 din prezenta convenţie, ca acest teritoriu va inceta să aplice prezenta convenţie.Denunţare  +  Articolul 311. Prezenta convenţie este încheiată pe o perioadă nelimitată. Totuşi orice parte contractantă poate să o denunţe în orice moment, după data intrării sale în vigoare, conform art. 26 din prezenta convenţie.2. Denunţarea este notificată printr-un instrument scris depus la depozitar.3. Denunţarea intră în vigoare după 6 luni de la primirea instrumentului de denunţare de către depozitar.4. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol se aplică şi anexelor la prezenta convenţie, orice parte contractantă putând, în orice moment după data intrării lor în vigoare, astfel cum este stabilit la art. 26 din prezenta convenţie, să-şi retragă acceptul pentru una sau mai multe anexe. Partea contractantă care îşi retrage acceptul pentru toate anexele se considera ca a denunţat prezenta convenţie. De asemenea, o parte contractantă care îşi retrage acceptul pentru anexa A, chiar dacă continua sa accepte celelalte anexe, se considera ca a denunţat prezenta convenţie.Procedura de amendare  +  Articolul 321. Comitetul de gestiune, reunit în condiţiile prevăzute la art. 22 din prezenta convenţie, poate recomanda amendamente la prezenta convenţie şi la anexele sale.2. Textul oricărui amendament astfel recomandat este comunicat de către depozitar părţilor contractante la prezenta convenţie, celorlalţi semnatari şi membrilor Consiliului care nu sunt părţi contractante la prezenta convenţie.3. Orice recomandare de amendament comunicată conform paragrafului precedent intră în vigoare pentru toate părţile contractante în termen de 6 luni de la data expirării perioadei de 12 luni care urmează datei comunicării recomandarii de amendament, dacă nici o obiectie la respectiva recomandare de amendament nu a fost notificată depozitarului de către o parte contractantă în timpul acestei perioade.4. Dacă o obiectie la recomandarea de amendament a fost notificată depozitarului de către o parte contractantă înaintea expirării perioadei de 12 luni prevăzute la paragraful 3 al prezentului articol, amendamentul se considera că nu a fost acceptat şi este fără efect.5. În scopul notificării unei obiecţii fiecare anexa este considerată ca fiind o convenţie distinctă.Acceptarea amendamentelor  +  Articolul 331. Orice parte contractantă care ratifica prezenta convenţie sau adera la ea se considera ca a acceptat amendamentele intrate în vigoare la data depunerii instrumentului sau de ratificare sau aderare.2. Orice parte contractantă care accepta o anexa se considera, cu excepţia cazului în care formulează rezerve conform dispoziţiilor art. 29 din prezenta convenţie, ca a acceptat amendamentele la aceasta anexa, intrate în vigoare la data la care ea notifica acceptarea la depozitar.Înregistrare şi texte autentice  +  Articolul 34Conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite, prezenta convenţie va fi înregistrată la Secretariatul Naţiunilor Unite, la cererea depozitarului.Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat prezenta convenţie.Încheiată la Istanbul la data de 26 iunie 1990, într-un singur exemplar original în limba engleza şi în limba franceza, ambele texte având aceeaşi valabilitate. Depozitarul este invitat sa întocmească şi sa transmită traduceri autorizate ale prezentei convenţii în limbile arabă, chineza, spaniola şi rusa.  +  Anexa A  +  Anexăprivind titlurile de admitere temporară(carnete ATA şi carnete CPD)  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) titlu de admitere temporară - documentul vamal internaţional echivalent declaraţiei vamale, care permite identificarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) şi care cuprinde o garanţie valabilă la scara internationala în vederea acoperirii drepturilor şi taxelor de import; b) carnet ATA - titlul de admitere temporară folosit pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu excepţia mijloacelor de transport; c) carnet CPD - titlul de admitere temporară folosit pentru admiterea temporară a mijloacelor de transport; d) lant de garanţie - un sistem de garanţie administrat de o organizaţie internationala la care sunt afiliate asociaţii garante; e) organizaţie internationala - o organizaţie la care sunt afiliate asociaţii naţionale abilitate sa garanteze şi sa emita titluri de admitere temporară; f) asociaţie garanta - o asociaţie agreată de autorităţile vamale ale unei părţi contractante în vederea garantarii sumelor prevăzute la art. 8 din prezenta anexa pe teritoriul acestei părţi contractante şi afiliată la un lant de garanţie; g) asociaţie emitenta - o asociaţie agreată de autorităţile vamale pentru emiterea de titluri de admitere temporară şi afiliată direct sau indirect la un lant de garanţie; h) asociaţie emitenta corespondenta - o asociaţie emitenta stabilită într-o altă parte contractantă şi afiliată la acelaşi lant de garanţie; i) tranzit vamal - regimul vamal sub care sunt plasate mărfurile transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 21. Fiecare parte contractantă accepta, în locul documentelor sale vamale naţionale, cu garantarea sumelor prevăzute la art. 8 din prezenta anexa şi în condiţiile art. 5 din prezenta convenţie, orice titlu de admitere temporară valabil pentru teritoriul sau, eliberat şi folosit în condiţiile definite în prezenta anexa, pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar ca urmare a aplicării celorlalte anexe la prezenta convenţie pe care ea le-a acceptat.2. Fiecare parte contractantă poate, de asemenea, sa accepte orice titlu de admitere temporară eliberat şi utilizat în aceleaşi condiţii, pentru operaţiunile de admitere temporară efectuate ca urmare a aplicării legilor şi reglementărilor sale naţionale.3. Fiecare parte contractantă poate accepta pentru tranzitul vamal orice titlu de admitere temporară eliberat şi utilizat în aceleaşi condiţii.4. Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) care trebuie să facă obiectul unei prelucrari sau reparaţii nu pot fi importate sub acoperirea unui titlu de admitere temporară.  +  Articolul 31. Titlurile de admitere temporară vor corespunde modelelor ce figurează în apendicele la prezenta anexa: apendicele I pentru carnetele ATA şi apendicele II pentru carnetele CPD.2. Apendicele la prezenta anexa sunt considerate ca făcând parte integrantă din aceasta.  +  Capitolul 3 Garanţie şi emitere de titluri de admitere temporară  +  Articolul 41. În condiţiile şi cu garanţiile pe care le va stabili, fiecare parte contractantă va putea abilita asociaţii garante care pot garanta şi elibera titluri de admitere temporară fie în mod direct, fie prin intermediul asociaţiilor emitente.2. O asociaţie garanta nu va putea fi agreată de o parte contractantă decât dacă garanţia sa acoperă responsabilităţile la care se expune aceasta parte contractantă cu ocazia unor operaţiuni sub acoperirea titlurilor de admitere temporară eliberate de asociaţiile emitente corespondente.  +  Articolul 51. Asociaţiile emitente nu pot elibera titluri de admitere temporară al căror termen de valabilitate depăşeşte un an de la data eliberării lor.2. Orice modificare a menţiunilor efectuată pe titlul de admitere temporară de către asociaţia emitenta trebuie să fie aprobată corespunzător de aceasta asociaţie sau de asociaţia garanta. Nu va fi permisă nici o modificare după acceptarea titlurilor de către autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară, fără asentimentul acestor autorităţi. 3. Nici o marfa nu poate, după eliberarea carnetului ATA, să fie adăugată pe lista mărfurilor enumerate pe versoul copertei carnetului şi, dacă este cazul, pe filele suplimentare anexate la aceasta (lista generală).  +  Articolul 6Pe titlul de admitere temporară trebuie să figureze:- denumirea asociaţiei emitente;- denumirea lantului de garanţie internationala;- ţările sau teritoriile vamale unde este valabil titlul; şi- denumirea asociaţiilor garante ale respectivelor tari sau teritorii vamale.  +  Articolul 7Termenul fixat pentru reexportul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) importate cu un titlu de admitere temporară nu poate în nici un caz să depăşească termenul de valabilitate a acestui titlu.  +  Capitolul 4 Garanţie  +  Articolul 81. Fiecare asociaţie garanta garantează autorităţilor vamale ale părţii contractante pe al carei teritoriu îşi are sediul plata sumei totale a drepturilor şi taxelor de import şi a celorlaltor sume reclamate, cu excepţia celor menţionate la art. 4 paragraful 4 din prezenta convenţie, în cazul nerespectării condiţiilor fixate pentru admiterea temporară sau tranzitul vamal al mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) introduse pe acest teritoriu cu un titlu de admitere temporară eliberat de o asociaţie emitenta corespondenta. Ea este obligată, împreună şi solidar cu persoanele care datorează sumele menţionate mai sus, la plata acestor sume.2. Carnet ATAAsociaţia garanta nu este obligată sa plătească o sumă care depăşeşte valoarea drepturilor şi taxelor de import cu peste 10%.2. Carnet CPDAsociaţia garanta nu este obligată sa plătească o sumă mai mare decât valoarea drepturilor şi taxelor de import, la care se adauga eventual penalizările pentru întârziere.3. Atunci când autorităţile vamale ale teritoriului de admitere temporară au descărcat fără rezerva un titlu de admitere temporară pentru anumite mărfuri (inclusiv mijloacele de transport), ele nu mai pot cere asociaţiei garante, în ceea ce priveşte mărfurile (inclusiv mijloacele de transport), plata sumelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol. Totuşi, dacă ulterior se constată că descărcarea nu a fost reglementată sau a fost frauduloasă ori dacă au fost incalcate condiţiile de care depinde admiterea temporară sau tranzitul vamal, poate fi depusa o reclamaţie împotriva asociaţiei garante.4. Carnet ATAAutorităţile vamale nu pot cere în nici un caz asociaţiei garante plata sumelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, dacă reclamaţia nu a fost facuta acestei asociaţii în termen de un an de la data expirării carnetului ATA.2. Carnet CPDAutorităţile vamale nu pot cere în nici un caz asociaţiei garante plata sumelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, dacă notificarea de nedescarcare a carnetului CPD nu a fost înaintată asociaţiei garante în termen de un an de la data expirării valabilităţii carnetului. Autorităţile vamale vor furniza asociaţiei garante informaţii privind calculul drepturilor şi taxelor de import în termen de un an de la notificarea nedescarcarii. Responsabilitatea asociaţiei garante pentru aceste sume va inceta dacă aceste informaţii nu sunt furnizate în termen de un an.  +  Capitolul 5 Regularizarea titlurilor de admitere temporară  +  Articolul 91. Carnet ATA a) Asociaţiile garante au un termen de 6 luni de la data la care autorităţile vamale reclama plata sumelor menţionate la art. 8 paragraful 1 din prezenta anexa, pentru a face dovada reexportului în condiţiile prevăzute în prezenta anexa sau a oricărei alte descărcări reglementare a carnetului ATA. b) Dacă aceasta dovada nu este furnizată până la termenul stabilit, asociaţia garanta consemnează imediat aceste sume sau le vărsa cu titlu provizoriu. Consemnarea şi vărsământul devin definitive la expirarea unei perioade de 3 luni de la data consemnarii sau a vărsământului. În cursul acestei ultime perioade asociaţia garanta poate încă, în vederea restituirii sumelor consemnate sau vărsate, sa aducă dovezile prevăzute în alin. a) al prezentului paragraf. c) Pentru părţile contractante ale căror legi şi reglementări nu prevăd consemnarea sau vărsământul provizoriu al drepturilor şi taxelor de import, plăţile ce se vor efectua în condiţiile prevăzute la alin. b) al prezentului paragraf sunt considerate ca definitive, dar valoarea lor este rambursata atunci când dovezile prevăzute la alin. a) al prezentului paragraf sunt furnizate în termen de 3 luni de la data plăţii.2. Carnet CPD a) Asociaţiile garante beneficiază de o perioadă de un an de la data notificării nedescarcarii carnetelor CPD pentru a face dovada reexportului mijloacelor de transport în condiţiile prevăzute în prezenta anexa sau a oricărei alte descărcări reglementare a carnetului CPD. Totuşi această perioadă nu poate intră în vigoare decât la data expirării carnetelor CPD. Dacă autorităţile vamale contesta valabilitatea dovezii furnizate, ele trebuie să informeze asociaţia garanta despre acest lucru în termen de maximum un an. b) Dacă aceasta dovada nu este furnizată în termenul stabilit, asociaţia garanta va trebui sa consemneze sau sa verse cu titlu provizoriu, în termen de maximum 3 luni, drepturile şi taxele de import datorate. Consemnarea sau vărsământul devine definitiv la expirarea termenului de un an de la data consemnarii sau a vărsământului. În cursul acestei ultime perioade asociaţia garanta poate, în vederea restituirii sumelor consemnate sau vărsate, sa furnizeze dovezile prevăzute la alin. a) al prezentului paragraf. c) Pentru părţile contractante ale căror legi şi reglementări nu prevăd consemnarea sau vărsământul provizoriu al drepturilor şi taxelor de import, plăţile care s-ar efectua în condiţiile prevăzute la alin. b) al prezentului paragraf sunt considerate ca definitive, iar valoarea este rambursata atunci când dovezile prevăzute la alin. a) al prezentului paragraf sunt furnizate în termen de un an de la data plăţii.  +  Articolul 101. Dovada reexportului mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) importate cu un titlu de admitere temporară este furnizată de matca de reexport a acestui titlu, completată corespunzător şi pe care autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară au aplicat ştampila.2. Dacă reexportul nu a fost certificat conform paragrafului 1 al prezentului articol, autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară pot accepta ca dovada a reexportului, chiar şi după expirarea termenului de valabilitate a titlului de admitere temporară: a) menţiunile făcute de autorităţile vamale ale unei alte părţi contractante pe titlurile de admitere temporară, cu ocazia importului sau reimportului, ori un certificat emis de autorităţile respective pe baza menţiunilor făcute pe un volet detaşat din carnet, cu ocazia importului sau reimportului pe teritoriul lor, cu condiţia ca aceste menţiuni să se refere la un import sau reimport care trebuie dovedit ca a avut loc după reexport; b) orice alta dovada care stabileşte ca mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) se afla în afară teritoriului respectiv.3. În cazul în care autorităţile vamale ale unei părţi contractante renunţa la obligaţia reexportului anumitor mărfuri (inclusiv al mijloacelor de transport) admise pe teritoriul lor cu un titlu de admitere temporară, asociaţia garanta nu este eliberata de obligaţiile sale decât atunci când aceste autorităţi au certificat chiar pe titlul de admitere temporară ca situaţia acestor mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport) a fost reglementată.  +  Articolul 11În cazurile prevăzute la art. 10 paragraful 2 din prezenta anexa autorităţile vamale îşi rezerva dreptul de a percepe o taxa de regularizare.  +  Capitolul 6 Dispoziţii diverse  +  Articolul 12Vizarea titlurilor de admitere temporară folosite în condiţiile prevăzute în prezenta anexa nu atrage plata vreunei remuneraţii pentru serviciile vamale, dacă aceasta operaţiune se efectuează la birourile vamale şi în timpul programului normal de lucru.  +  Articolul 13În caz de distrugere, de pierdere sau de furt al unui titlu de admitere temporară pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) ce se afla pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, autorităţile vamale ale acestei părţi contractante accepta, la cererea asociaţiei emitente a acestui titlu şi sub rezerva condiţiilor pe care le-ar impune aceste autorităţi, un titlu înlocuitor a cărui valabilitate expira la aceeaşi dată cu cea a titlului înlocuit.  +  Articolul 141. Dacă se prevede că operatia de admitere temporară să depăşească termenul de valabilitate a unui titlu de admitere temporară, titularul respectivului titlu nefiind în măsura sa reexporte mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) în această perioadă, asociaţia emitenta a acestui titlu poate elibera un titlu înlocuitor. Acesta va fi supus controlului autorităţilor vamale ale părţilor contractante interesate. La acceptarea titlului înlocuitor autorităţile vamale interesate trec la descărcarea titlului înlocuit.2. Valabilitatea carnetelor CPD nu poate fi prelungită decât o singură dată, pe o perioadă care nu depăşeşte un an. După acest termen trebuie emis un nou carnet înlocuitor al precedentului, acceptat de autorităţile vamale.  +  Articolul 15Dacă se aplică prevederile art. 7 paragraful 3 din prezenta convenţie, autorităţile vamale notifica pe cat posibil asociaţiei garante operaţiunile de sechestrare, efectuate de ele sau la cererea lor, de mărfuri (inclusiv mijloace de transport) admise cu un titlu de admitere temporară garantat de aceasta asociaţie şi comunică măsurile pe care intenţionează să le adopte.  +  Articolul 16În caz de frauda, de contravenţie sau abuz, părţile contractante au dreptul, în pofida dispoziţiilor prezentei anexe, sa intenteze acţiuni împotriva persoanelor care folosesc un titlu de admitere temporară pentru recuperarea drepturilor şi taxelor de import şi a altor sume exigibile, şi sa ceara aplicarea sancţiunilor de care aceste persoane ar fi pasibile. În acest caz asociaţiile trebuie să sprijine autorităţile vamale.  +  Articolul 17Sunt admise cu scutire de la plata drepturilor şi taxelor de import şi nu sunt supuse nici unei prohibiţii sau restrictii de import titlurile de admitere temporară sau părţi din aceste titluri, eliberate sau destinate să fie eliberate pe teritoriul de import al respectivelor titluri şi care sunt expediate asociaţiilor emitente printr-o asociaţie garanta, printr-o organizaţie internationala sau prin autorităţile vamale ale unei părţi contractante. Aceleaşi facilităţi sunt acordate şi la export.  +  Articolul 181. Fiecare parte contractantă are dreptul sa formuleze o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenţie, în ceea ce priveşte acceptarea carnetelor ATA pentru traficul poştal.2. Nici o alta rezerva la prezenta anexa nu este admisă.  +  Articolul 191. La intrarea în vigoare, prezenta anexa, conform dispoziţiilor art. 27 din prezenta convenţie, va abroga şi va înlocui Convenţia vamală privind carnetul ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, Bruxelles, 6 decembrie 1961, în relaţiile dintre părţile contractante care au acceptat aceasta anexa şi care sunt părţi contractante la respectiva convenţie.2. În pofida dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol, carnetele ATA care au fost eliberate prin aplicarea Convenţiei vamale privind carnetul ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, 1961, înainte de intrarea în vigoare a prezentei anexe, vor fi acceptate până la încheierea operaţiunilor pentru care au fost eliberate.    Apendicele nr. I    ────────────────la ANEXA A────────────                       MODEL DE CARNET ATA   Carnetul ATA este tipărit în limba franceza sau engleza şi, dacă este                  necesar, într-o a doua limba      Dimensiunile carnetului ATA sunt 396 x 210 mm şi cele ale       voletelor 297 x 210 mm   Asociaţia emitenta   LANTUL DE GARANŢIE INTERNATIONALA ............. B.I.C.C.        CARNET DE TRECERE PRIN VAMA PENTRU ADMITERE TEMPORARĂ CONVENŢIA        VAMALĂ PRIVIND CARNETUL ATA PENTRU ADMITEREA TEMPORARĂ A MĂRFURILOR          (A se citi nota de la pagina 3 a copertei de completarea carnetului)          SE RESTITUIE BIROULUI EMITENT DUPĂ UTILIZARE┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│A. TITULAR ŞI ADRESA │REZERVAT ASOCIAŢIEI EMITENTE ││ │ COPERTA ││ ├──────────────────────────────────────────────┤│ │(a) CARNET ATA Nr. ││ │ [ ........................] ││ │ [ ........................] │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│B. REPREZENTAT DE*) │(b) ELIBERAT DE │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A │(c) VALABIL PANA LA ││ MĂRFURILOR │ ........../........./.............. ││ │ Anul Luna Ziua(Inclusiv) │├───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤│Prezentul carnet este valabil în ţările de mai jos, sub garanţia următoarelor ││asociaţii: ││ ││ ││ ││ ││Cu obligaţia pentru titular şi reprezentantul sau de a se conformă legilor şi ││celorlalte reglementări ale tarii de plecare şi ale ţărilor de import │├───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤│ATESTAREA AUTORITĂŢILOR VAMALE│Semnatura delegatului şi ştampila asociaţiei ││ │emitente ││a) Mărcile de identificare │ ││menţionate în coloana 7 au fost│ ││aplicate în dreptul numărului │ ││(numerelor) de ordine următor │ ││(oare) din lista generală │....................../...../..../.... ││.............................. │Locul şi data emiterii (anul/luna/ziua) ││.............................. │ ││ │ ││b) Verificat mărfurile*) │ ││ ┌──┐ ┌──┐ │ ││ Da │ │ Nu │ │ │ ││ └──┘ └──┘ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┤│c) Înregistrat sub ┌────┐ │ ││ numărul*/........... │ │ │ ││ └────┘ │ ││ │ ││d) ........................... │ ││ Biroul vamal │ ││ │ ││..../..../..../...... │ x ........................................x ││Data Anul Luna Ziua │ Semnatura titularului ││ │ ││ ┌─────┐ │ ││ ................... │ │ │ ││ Semnatura şi └─────┘ │ ││ ştampila │ ││ │ │└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ *) Dacă este cazul┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Mărcile de identificare menţionate în coloana 7 au fost aplicate în dreptul ││numărului (numerelor) de ordine următor (oare) din lista generală: ││............................................................................. ││............................................................................. ││ │├─────────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ │ │ ┌───┐││........... │....... │ ...../..../..../.... │ ..................... │ │││Biroul vamal │ Locul │ Data (anul/luna/ziua) │ Semnatura şi ştampila └───┘│├─────────────┴──────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┤│Mărcile de identificare menţionate în coloana 7 au fost aplicate în dreptul ││numărului (numerelor) de ordine următor (oare) din lista generală: ││............................................................................. ││............................................................................. ││ │├─────────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ │ │ ┌───┐││........... │....... │ ...../..../..../.... │ ..................... │ │││Biroul vamal │ Locul │ Data (anul/luna/ziua) │ Semnatura şi ştampila └───┘│└─────────────┴──────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┘                          LISTA GENERALĂ┌────┬────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │Denumirea comercială│Număr │Greutate │Valoare*)│Ţara**)│ Rezervat vămii ││crt.│a mărfurilor şi, │ de │ sau │ │ de │ ││ │după caz, mărcile şi│bucăţi│volumul │ │origine│ ││ │numerele │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┤ │└────┴────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────────┘ *) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului şi moneda sa naţionala,    numai dacă nu se specifică altfel**) Se indica ţara de origine, dacă este alta decât ţara emitenta a    carnetului, utilizând codul Internaţional ISO al ţărilor  MATCA DE EXPORT NR. .................. CARNET ATA NR. ................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Mărfurile enumerate în lista generală sub nr.(numerele) ...................││............................................... au fost exportate │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Data limita pentru reimportul cu scutire de vama* anul/luna/ziua .../....│├────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│3. Alte menţiuni*)..................................│7. ││....................................................│........................ │├────────────────────────────────────────────────────┤ Semnatura ┌─────┐ ││4. 5. 6. │ şi │ │ ││............ ...... ................... │ ştampila └─────┘ ││Biroul vamal Locul Data(anul/luna/ziua) │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ *) Dacă este cazul┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│E│A. TITULAR ŞI ADRESA │ REZERVAT ASOCIAŢIEI EMITENTE ││ │ │G. VOLET DE EXPORT NR. ││X│ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │a) CARNET ATA Nr. ││P│ │......................................││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│O│B. REPREZENTAT DE*) │b) ELIBERAT DE ││ │ │ ││R├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR │c) VALABIL PANA LA ││T│ │......../........./.............. ││ │ │ anul luna ziua(inclusiv) │└─┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤  │D. MIJLOC DE TRANSPORT*) │ REZERVAT VĂMII │  │ │ │  │ │H. VAMUIT LA EXPORT │  ├─────────────────────────────────────┤ a) Mărfurile care fac obiectul decla-│  │E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL │ratiei alăturate au fost exportate │  │ (Număr, natura, mărci, etc)*) │ │  │ │ b) Data limita pentru reimportul cu │  ├─────────────────────────────────────┤scutire de vama: │  │F. DECLARAŢIE DE EXPORT TEMPORAR │ │  │ Subsemnatul, deplin autorizat, │ .........../.........../............ │  │ a) declar că export temporar marfu- │ anul luna ziua │  │ rile enunţate în lista de pe │ │  │ verso şi reluate în lista gene- │ c) Prezentul volet trebuie transmis │  │ rala a mărfurilor sub nr. │biroului vamal din*): │  │ (numerele).......................│ │  │ │ .................................... │  │ b) ma angajez sa reimport aceste │ │  │ mărfuri în termenul stabilit de │ d) Alte menţiuni*): │  │ biroul vamal sau sa reglementez │ La .............................. │  │ situaţia lor conform legilor şi │ Biroul vamal │  │ reglementărilor tarii de import │ │  │ │........./..../....... │  │ c) certific ca sincere şi complete │Data(anul/luna/ziua) │  │ informaţiile de pe acest volet │ ┌──────┐ │  │ │ Semnatura şi │ │ │  │ │ ştampila │ │ │  │ │ └──────┘ │  │ │ │  │ └──────────────────────────────────────┤  │ Locul ........... Data (anul/luna/ziua │  │ ........./...../.... │  │ Nume ................................. │  │ │  │ Semnatura x..........................x │  │ │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   *) Dacă este cazul                          LISTA GENERALĂ┌────┬────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │Denumirea comercială│Număr │Greutate │Valoare*)│Ţara**)│ Rezervat vămii ││crt.│a mărfurilor şi, │ de │ sau │ │ de │ ││ │după caz, mărcile şi│bucăţi│volumul │ │origine│ ││ │numerele │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┤ │└────┴────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────────┘ *) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului şi moneda sa naţionala,    numai dacă nu se specifică altfel**) Se indica ţara de origine, dacă este alta decât ţara emitenta a    carnetului, utilizând codul Internaţional ISO al ţărilor  MATCA DE IMPORT NR. .................. CARNET ATA NR. ................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Mărfurile enumerate în lista generală sub nr.(numerele) ...................││........................................... au fost importate temporar │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Data limita pentru reexport/prezentarea mărfurilor anul/luna/ziua .../....││ în vama*) │├────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│3.Înregistrat sub nr.*) ........................... │8. ││ │ │├────────────────────────────────────────────────────┤ ││4. Alte menţiuni*)..................................│ ││....................................................│........................ │├────────────────────────────────────────────────────┤ Semnatura ┌─────┐ ││5. 6. 7. │ şi │ │ ││............ ...... ................... │ ştampila └─────┘ ││Biroul vamal Locul Data(anul/luna/ziua) │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ *) Dacă este cazul┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│I│A. TITULAR ŞI ADRESA │ REZERVAT ASOCIAŢIEI EMITENTE ││ │ │G. VOLET DE IMPORT NR. ││M│ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │a) CARNET ATA Nr. ││P│ │......................................││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│O│B. REPREZENTAT DE*) │b) ELIBERAT DE ││ │ │ ││R├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR │c) VALABIL PANA LA ││T│ │......../........./.............. ││ │ │ anul luna ziua(inclusiv) │└─┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤  │D. MIJLOC DE TRANSPORT*) │ REZERVAT VĂMII │  │ │ │  │ │H. VAMUIT LA IMPORT │  ├─────────────────────────────────────┤ a) Mărfurile care fac obiectul decla-│  │E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL │ratiei anexate au fost importate │  │ (Număr, natura, mărci, etc)*) │temporar │  │ │ b) Data limita pentru reexport/pre- │  ├─────────────────────────────────────┤zentarea mărfurilor în vama: │  │F. DECLARAŢIE DE IMPORT TEMPORAR │ │  │ Subsemnatul, deplin autorizat, │ .........../.........../............ │  │ a) declar că import temporar în │ anul luna ziua │  │ condiţiile prevăzute de legile şi│ │  │ reglementările tarii de import │ c) Înregistrat sub Nr.*): │  │ mărfurile enumerate în lista │ .................................... │  │ generală sub nr. │ │  │ (numerele)...................... │ │  │ │ │  │ b) declar că mărfurile sunt desti- │ │  │ nate a fi utilizate la: │ │  │ │ │  │ c) ma angajez sa respect aceste │ │  │ legi şi reglementări şi sa │ d) Alte menţiuni*): │  │ reexport aceste mărfuri în │ La .............................. │  │ termenele fixate de biroul vamal │ Biroul vamal │  │ sau sa reglementez situaţia lor │ │  │ conform legilor şi reglementa- │........./..../....... │  │ rilor tarii de import │ │  │ │ │  │ d) certific ca sincere şi complete │Data(anul/luna/ziua) │  │ informaţiile de pe acest volet │ ┌──────┐ │  │ │ Semnatura şi │ │ │  │ │ ştampila │ │ │  │ │ └──────┘ │  │ │ │  │ └──────────────────────────────────────┤  │ Locul ........... Data (anul/luna/ziua │  │ ........./...../.... │  │ Nume ................................. │  │ │  │ Semnatura x..........................x │  │ │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   *) Dacă este cazul                          LISTA GENERALĂ┌────┬────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │Denumirea comercială│Număr │Greutate │Valoare*)│Ţara**)│ Rezervat vămii ││crt.│a mărfurilor şi, │ de │ sau │ │ de │ ││ │după caz, mărcile şi│bucăţi│volumul │ │origine│ ││ │numerele │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┤ │└────┴────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────────┘ *) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului şi moneda sa naţionala,    numai dacă nu se specifică altfel**) Se indica ţara de origine, dacă este alta decât ţara emitenta a    carnetului, utilizând codul Internaţional ISO al ţărilor MATCA DE REEXPORT NR. .................. CARNET ATA NR. ...............┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Mărfurile enumerate în lista generală sub nr.(numerele) ...................││ ........................................ importate temporar cu voletul/ ││ voletele de import nr. ....... ale prezentului carnet au fost reexportate*)││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Măsurile luate pentru mărfurile prezentate dar nereexportate*) ............││ ...........................................................................│├────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│3.Măsuri luate pentru mărfurile neprezentate şi │8. ││ nedestinate unui reexport ulterior*) ............ │ ┌──────┐ ││ ................................................. │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ││4. Înregistrat sub nr.*) ...........................│ └──────┘ ││ │........................ │├────────────────────────────────────────────────────┤ Semnatura ││5. 6. 7. │ şi ││............ ...... ................... │ ştampila ││Biroul vamal Locul Data(anul/luna/ziua) │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ *) Dacă este cazul┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│R│A. TITULAR ŞI ADRESA │ REZERVAT ASOCIAŢIEI EMITENTE ││ │ │G. VOLET DE IMPORT NR. ││E│ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │a) CARNET ATA Nr. ││E│ │......................................││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│X│B. REPREZENTAT DE*) │b) ELIBERAT DE ││ │ │ ││P├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR │c) VALABIL PANA LA ││O│ │......../........./.............. ││ │ │ anul luna ziua(inclusiv) ││R│ │ ││ │ │ ││T│ │ │└─┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤  │D. MIJLOC DE TRANSPORT*) │ REZERVAT VĂMII │  │ │H. VAMUIT LA REEXPORT │  │ │ │  ├─────────────────────────────────────┤ a) Mărfurile vizate la paragraful F.a│  │E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL │al declaraţiei anexate au fost reex- │  │ (Număr, natura, mărci, etc)*) │portate │  │ │ │  ├─────────────────────────────────────┤ b) Măsuri luate pentru mărfurile pre-│  │F. DECLARAŢIE DE REEXPORT │zentate dar nereexportate*) │  │ Subsemnatul, deplin autorizat, │ │  │ a) declar că reexport mărfurile │ c) Măsuri luate pentru mărfuri nepre-│  │ enumerate în lista ce figurează │zentate şi redestinate unui reexport │  │ pe verso şi reluate în lista │ulterior*) │  │ generală sub nr.(numerele) │ │  │ ................................ │ d) Înregistrat cu nr.*): ........... │  │ care au fost importate cu voletul│..................................... │  │ (ele) de import nr.(numerele) ...│ │  │ al(ale) prezentului carnet ......│ e) Prezentul volet trebuie transmis │  │ │biroului vamal din*) ................ │  │ b) declar că mărfurile prezentate şi│..................................... │  │ reluate sub nr.(numerele) următor│ │  │ (oare) nu sunt destinate reexpor-│ │  │ tului ...........................│ f) Alte menţiuni*): │  │ │ La .............................. │  │ │ Biroul vamal │  │ c) declar că mărfurile neprezentate │ │  │ şi reluate sub nr.(numerele) │ │  │ următor(oare) nu vor fi reexpor- │ │  │ tate ulterior .................. │ │  │ │ │  │ │........./..../....... │  │ d) prezint în sprijinul declaraţii- │Data(anul/luna/ziua) │  │ lor mele următoarele documente │ ┌──────┐ │  │ .................................│ Semnatura şi │ │ │  │ │ ştampila │ │ │  │ e) certific ca sincere şi complete │ └──────┘ │  │ informaţiile de pe acest volet │ │  ├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤  │ Locul ........... Data (anul/luna/ziua │  │ ........./...../.... │  │ Nume ................................. │  │ │  │ Semnatura x..........................x │  │ │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   *) Dacă este cazul                          LISTA GENERALĂ┌────┬────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │Denumirea comercială│Număr │Greutate │Valoare*)│Ţara**)│ Rezervat vămii ││crt.│a mărfurilor şi, │ de │ sau │ │ de │ ││ │după caz, mărcile şi│bucăţi│volumul │ │origine│ ││ │numerele │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┤ │└────┴────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────────┘ *) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului şi moneda sa naţionala,    numai dacă nu se specifică altfel**) Se indica ţara de origine, dacă este alta decât ţara emitenta a    carnetului, utilizând codul Internaţional ISO al ţărilor  MATCA DE TRANZIT NR. .................. CARNET ATA NR. ...............┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Vamuire pentru tranzit ││1. Mărfurile enumerate în lista generală sub nr.(numerele) ...................││ au fost expediate în tranzit către biroul vamal din .......................││2. Data limita pentru reexportul/prezentarea în vama ┌────────────────────────┤│ │anul/luna/ziua.../.../..││3. Înregistrat sub nr.*) ......................... └──┬─────────────────────┤│ │7. │├────────────────────────────────────────────────────────┤ ┌──────┐ ││4. 5. 6. │ │ │ ││............ ...... ................... │ │ │ ││Biroul vamal Locul Data(anul/luna/ziua) │ Semnatura└──────┘ ││ │ şi ştampila │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Certificat de descărcare al biroului vamal de destinaţie ││1. Mărfurile vizate în paragraful 1 de mai sus au fost reexportate/prezentate*││2. Alte menţiuni*) ................................... ││ ┌─────────────────────┤│ │6. │├────────────────────────────────────────────────────────┤ ┌──────┐ ││3. 4. 5. │ │ │ ││............ ...... ................... │ │ │ ││Biroul vamal Locul Data(anul/luna/ziua) │ Semnatura└──────┘ ││ │ şi ştampila │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ *) Dacă este cazul┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │A. TITULAR ŞI ADRESA │ REZERVAT ASOCIAŢIEI EMITENTE ││ │ │G. VOLET DE TRANZIT NR. ││T│ ├──────────────────────────────────────┤│R│ │a) CARNET ATA Nr. ││A│ │......................................││N├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Z│B. REPREZENTAT DE*) │b) ELIBERAT DE ││I│ │ ││T├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR │c) VALABIL PANA LA ││ │ │......../........./.............. ││ │ │ anul luna ziua(inclusiv) │└─┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤  │D. MIJLOC DE TRANSPORT*) │ REZERVAT VĂMII │  │ │ │  │ │H. VAMUIRE PENTRU TRANZIT │  ├─────────────────────────────────────┤ a) Mărfurile care fac obiectul decla-│  │E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL │ratiei anexate au fost vamuite pentru │  │ (Număr, natura, mărci, etc)*) │tranzit în biroul vamal din ..........│  │ │ b) Data limita pentru reexport/ │  ├─────────────────────────────────────┤prezentare a mărfurilor la vama*): │  │F. DECLARAŢIE DE EXPEDIERE ÎN │ │  │ TRANZIT │ .........../.........../............ │  │ Subsemnatul deplin autorizat │ anul luna ziua │  │ a) declar că expediez la │ │  │ ............................... │ c) Înregistrat sub nr.*) │  │ în condiţiile prevăzute de legile│......................................│  │ şi reglementările tarii de tran- │ d) Sigilii vamale aplicate*): │  │ zit, mărfurile enumerate în lista│......................................│  │ de pe verso şi reluate în lista │ e) Prezentul volet trebuie transmis │  │ generală sub nr. (numerele) .... │biroului vamal din*): │  │ ................................ │......................................│  │ b) ma angajez sa respect legile şi │ │  │ reglementările tarii de tranzit │ ..................................│  │ şi sa prezint aceste mărfuri dacă│ Biroul vamal │  │ este cazul cu sigiliile intacte, │ │  │ ca şi prezentul carnet la biroul │ │  │ vamal de destinaţie în termenul │ .................... │  │ fixat de vama. │ Data(anul/luna/ziua) ┌─────────┐ │  │ │ │ │ │  │ c) certific ca sincere şi complete │ │ │ │  │ informaţiile de pe prezentul │ └─────────┘ │  │ volet │ .................... │  │ │ Semnatura şi ştampila │  │ └──────────────────────────────────────┤  │ ┌──────────────────────────────────────┤  │ │Certificat de descărcare al biroului │  │ │de destinaţie │  │ │f) Mărfurile care fac obiectul decla- │  │ │ratiei anexate au fost reexportate/ │  │ │prezentate*) │  │ │g) Alte menţiuni*): │  │ │ │  │ │ La ................... │  │ │ Biroul vamal │  │ │ │  │ │ ........./..../..... │  │ │ Data(anul/luna/ziua) │  │ │ │  │ │ .................. │  │ │ Semnatura şi ┌───────┐ │  │ │ ştampila │ │ │  │ │ └───────┘ │  │ └──────────────────────────────────────┤  │ Locul ........... Data (anul/luna/ziua │  │ ........./...../.... │  │ Nume ................................. │  │ │  │ Semnatura x..........................x │  │ │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   *) Dacă este cazul                          LISTA GENERALĂ┌────┬────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │Denumirea comercială│Număr │Greutate │Valoare*)│Ţara**)│ Rezervat vămii ││crt.│a mărfurilor şi, │ de │ sau │ │ de │ ││ │după caz, mărcile şi│bucăţi│volumul │ │origine│ ││ │numerele │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┤ │└────┴────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────────┘ *) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului şi moneda sa naţionala,    numai dacă nu se specifică altfel**) Se indica ţara de origine, dacă este alta decât ţara emitenta a    carnetului, utilizând codul Internaţional ISO al ţărilor MATCA DE TRANZIT NR. .................. CARNET ATA NR. ................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Vamuire pentru tranzit ││1. Mărfurile enumerate în lista generală sub nr.(numerele) ...................││ au fost expediate în tranzit către biroul vamal din .......................││2. Data limita pentru reexportul/prezentarea în vama ┌────────────────────────┤│ │anul/luna/ziua.../.../..││3. Înregistrat sub nr.*) ......................... └──┬─────────────────────┤│ │7. │├────────────────────────────────────────────────────────┤ ┌──────┐ ││4. 5. 6. │ │ │ ││............ ...... ................... │ │ │ ││Biroul vamal Locul Data(anul/luna/ziua) │ Semnatura└──────┘ ││ │ şi ştampila │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Certificat de descărcare al biroului vamal de destinaţie ││1. Mărfurile vizate în paragraful 1 de mai sus au fost reexportate/prezentate*││2. Alte menţiuni*) ................................... ││ ┌─────────────────────┤│ │6. │├────────────────────────────────────────────────────────┤ ┌──────┐ ││3. 4. 5. │ │ │ ││............ ...... ................... │ │ │ ││Biroul vamal Locul Data(anul/luna/ziua) │ Semnatura└──────┘ ││ │ şi ştampila │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ *) Dacă este cazul┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │A. TITULAR ŞI ADRESA │ REZERVAT ASOCIAŢIEI EMITENTE ││ │ │G. VOLET DE TRANZIT NR. ││T│ ├──────────────────────────────────────┤│R│ │a) CARNET ATA Nr. ││A│ │......................................││N├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Z│B. REPREZENTAT DE*) │b) ELIBERAT DE ││I│ │ ││T├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR │c) VALABIL PANA LA ││ │ │......../........./.............. ││ │ │ anul luna ziua(inclusiv) │└─┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤  │D. MIJLOC DE TRANSPORT*) │ REZERVAT VĂMII │  │ │ │  │ │H. VAMUIRE PENTRU TRANZIT │  ├─────────────────────────────────────┤ a) Mărfurile care fac obiectul decla-│  │E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL │ratiei anexate au fost vamuite pentru │  │ (Număr, natura, mărci, etc)*) │tranzit în biroul vamal din ..........│  │ │ b) Data limita pentru reexport/ │  ├─────────────────────────────────────┤prezentare a mărfurilor la vama*): │  │F. DECLARAŢIE DE EXPEDIERE ÎN │ │  │ TRANZIT │ .........../.........../............ │  │ Subsemnatul deplin autorizat │ anul luna ziua │  │ a) declar că expediez la │ │  │ ............................... │ c) Înregistrat sub nr.*) │  │ în condiţiile prevăzute de legile│......................................│  │ şi reglementările tarii de tran- │ d) Sigilii vamale aplicate*): │  │ zit, mărfurile enumerate în lista│......................................│  │ de pe verso şi reluate în lista │ e) Prezentul volet trebuie transmis │  │ generală sub nr. (numerele) .... │biroului vamal din*): │  │ ................................ │......................................│  │ b) ma angajez sa respect legile şi │ │  │ reglementările tarii de tranzit │ La .................................│  │ şi sa prezint aceste mărfuri dacă│ Biroul vamal │  │ este cazul cu sigiliile intacte, │ │  │ ca şi prezentul carnet la biroul │ │  │ vamal de destinaţie în termenul │ .................... │  │ fixat de vama. │ Data(anul/luna/ziua) ┌─────────┐ │  │ │ │ │ │  │ c) certific ca sincere şi complete │ │ │ │  │ informaţiile de pe prezentul │ └─────────┘ │  │ volet │ .................... │  │ │ Semnatura şi ştampila │  │ └──────────────────────────────────────┤  │ ┌──────────────────────────────────────┤  │ │Certificat de descărcare al biroului │  │ │de destinaţie │  │ │f) Mărfurile care fac obiectul decla- │  │ │ratiei anexate au fost reexportate/ │  │ │prezentate*) │  │ │g) Alte menţiuni*): │  │ │ La ................... │  │ │ Biroul vamal │  │ │ │  │ │ │  │ │ ........./..../..... │  │ │ Data(anul/luna/ziua) │  │ │ │  │ │ .................. │  │ │ Semnatura şi ┌───────┐ │  │ │ ştampila │ │ │  │ │ └───────┘ │  │ │ │  │ └──────────────────────────────────────┤  │ Locul ........... Data (anul/luna/ziua │  │ ........./...../.... │  │ Nume ................................. │  │ │  │ Semnatura x..........................x │  │ │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   *) Dacă este cazul                          LISTA GENERALĂ┌────┬────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │Denumirea comercială│Număr │Greutate │Valoare*)│Ţara**)│ Rezervat vămii ││crt.│a mărfurilor şi, │ de │ sau │ │ de │ ││ │după caz, mărcile şi│bucăţi│volumul │ │origine│ ││ │numerele │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┤ │└────┴────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────────┘ *) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului şi moneda sa naţionala,    numai dacă nu se specifică altfel**) Se indica ţara de origine, dacă este alta decât ţara emitenta a    carnetului, utilizând codul Internaţional ISO al ţărilor   MATCA DE REIMPORT NR. ........... CARNET ATA NR. ...................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Mărfurile enumerate în lista generală sub nr.(numerele) ...................││exportate temporar cu voletul(voletele) nr. (numerele) .......................││ale prezentului carnet au fost reimportate │├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤│2. Alte menţiuni*)................................... │6. │├────────────────────────────────────────────────────────┤ ┌──────┐││3. 4. 5. │ │ │││............ ...... ................... │.............└──────┘││Biroul vamal Locul Data(anul/luna/ziua) │ Semnatura ││ │ şi ştampila │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ *) Dacă este cazul┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │A. TITULAR ŞI ADRESA │ REZERVAT ASOCIAŢIEI EMITENTE ││ │ │G. VOLET DE REIMPORT NR. ││R│ ├──────────────────────────────────────┤│E│ │a) CARNET ATA Nr. ││I│ │......................................││M├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│P│B. REPREZENTAT DE*) │b) ELIBERAT DE ││O│ │ ││R├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│T│C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR │c) VALABIL PANA LA ││ │ │......../........./.............. ││ │ │ anul luna ziua(inclusiv) │└─┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤  │D. MIJLOC DE TRANSPORT*) │ REZERVAT VĂMII │  │ │ │  │ │H. VAMUIT LA REIMPORT │  ├─────────────────────────────────────┤ a) Mărfurile vizate la paragraful F │  │E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL │a) şi b) al declaraţiei anexate au │  │ (Număr, natura, mărci, etc)*) │fost reimportate │  │ │ │  ├─────────────────────────────────────┤ │  │F. DECLARAŢIE DE REIMPORT │ b) Prezentul volet trebuie transmis │  │ Subsemnatul, deplin autorizat, │biroului vamal din*) ................ │  │ │..................................... │  │ a) declar că mărfurile enumerate în │..................................... │  │ lista ce figurează pe verso şi │ │  │ reluate în lista generală la │ │  │ nr. (numerele) ................. │ c) Alte menţiuni*): │  │ care au fost exportate temporar │ │  │ cu voletul (voletele) de export │ │  │ nr.(numerele) .................. │ │  │ solicit reimportul acestor mar- │ │  │ furi cu scutire de plată taxelor │ │  │ vamale │ │  │ │ │  │ d) declar că aceste mărfuri nu au │ │  │ fost supuse nici unei prelucrari │ La .............................. │  │ în străinătate, cu excepţia celor│ Biroul vamal │  │ enumerate la nr. (numerele)*.... │ │  │ .................................│ │  │ │........./..../...... │  │ c) declar că mărfurile enumerate la │Data(anul/luna/ziua) │  │ nr.(numerele) următor(oare) nu au│ ┌──────┐ │  │ fost reimportate*)...............│ Semnatura şi │ │ │  │ │ ştampila │ │ │  │ d) certific ca sincere şi complete │ └──────┘ │  │ informaţiile de pe acest volet │ │  │ └──────────────────────────────────────┤  │ Locul ........... Data (anul/luna/ziua │  │ ........./...../.... │  │ Nume ................................. │  │ │  │ Semnatura x..........................x │  │ │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   *) Dacă este cazul                          LISTA GENERALĂ┌────┬────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │Denumirea comercială│Număr │Greutate │Valoare*)│Ţara**)│ Rezervat vămii ││crt.│a mărfurilor şi, │ de │ sau │ │ de │ ││ │după caz, mărcile şi│bucăţi│volumul │ │origine│ ││ │numerele │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┤ │└────┴────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────────┘ *) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului şi moneda sa naţionala,    numai dacă nu se specifică altfel**) Se indica ţara de origine, dacă este alta decât ţara emitenta a    carnetului, utilizând codul Internaţional ISO al ţărilorINSTRUCŢIUNI PRIVIND FOLOSIREA CARNETULUI ATA1. Toate măsurile plasate sub acoperirea carnetului trebuie să figureze în coloanele 1-6 din lista generală. Când spaţiul rezervat acestei liste generale, pe verso-ul copertei, nu este suficient, se pot folosi foi suplimentare conform modelului oficial.2. Pentru a marca sfârşitul listei generale, trebuie să se menţioneze la urma, în cifre şi litere, totalul coloanelor 3 şi 5. Dacă lista generală conţine mai multe pagini, numărul foilor suplimentare trebuie să fie indicat în cifre şi litere în partea de jos de pe versoul copertei. Acelaşi procedeu trebuie folosit şi pentru lista voletelor.3. Fiecare marfa trebuie să fie numerotată cu un număr de ordine care trebuie înscris în coloana 1. Mărfurile care conţin părţi separate (inclusiv piesele de schimb şi accesoriile) pot fi numerotate cu un singur număr de ordine. În acest caz, trebuie să se precizeze în coloana 2 natura, valoarea şi, dacă este necesar, greutatea fiecărei părţi, în coloanele 4 şi 5 urmând sa figureze numai greutatea totală şi valoarea totală.4. La stabilirea listelor voletelor, trebuie folosite aceleaşi numere de ordine ca şi cele din lista generală.5. Pentru a facilita controlul vamal, este recomandat să se indice citeţ, pe fiecare marfa (inclusiv părţile separate), numărul de ordine corespunzător.6. Mărfurile de acelaşi fel pot fi grupate, cu condiţia ca fiecare dintre ele sa i se dea un număr de ordine. Dacă mărfurile grupate nu au aceeaşi valoare sau greutate, trebuie indicată, în coloana 2, valoarea respectiv greutatea lor, dacă este cazul.7. În cazul mărfurilor destinate unei expoziţii, se recomanda importatorului, în propriul sau interes, sa indice în caseta C a voletului de import denumirea expoziţiei şi locul unde are loc, precum şi numele şi adresa organizatorului ei.8. Carnetul trebuie completat citeţ şi în asa fel încât înscrierile sa nu poată fi şterse.9. Toate mărfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie să fie verificate şi luate în evidenta în ţara de plecare şi prezentare, în acest scop, împreună cu carnetul, autorităţilor vamale, cu excepţia cazurilor în care aceasta verificare nu este precizată în legislaţia vamală din ţara respectiva.10. Când carnetul este completat într-o alta limba decât cea a tarii de import, autorităţile vamale pot cere o traducere.11. Titularul restituie asociaţiei emitente carnetele expirate sau cele pe care nu intenţionează să le mai folosească.12. Orice numerotare trebuie să fie exprimată în cifre arabe.13. În conformitate cu standardul ISO 8601, datele trebuie să apară în ordinea următoare: anul/luna/ziua.14. Când se utilizează foile de tranzit de culoare albastra pentru o operaţiune de tranzit, titularul este obligat să prezinte carnetul biroului vamal care plaseaza mărfurile în tranzit şi, apoi, în cadrul timpului limita acordat pentru aceasta operaţiune, biroului numit "birou de destinaţie" a tranzitului. Autoritatea vamală trebuie să stampileze şi să semneze voletele de tranzit şi matcile şi să le dea cursul corespunzător.     ┌────────┐CAMERA DE COMERŢ INTERNAŢIONAL    │B.I.C.C.│BIROUL INTERNAŢIONAL AL    └────────┘CAMERELOR DE COMERŢApendicele nr.II ─────────────────la ANEXA A────────────MODEL DE CARNET CPDToate menţiunile tipărite pe carnetul de trecere prin vama sunt redactate în limbile franceza şi englezaDimensiunile carnetului sunt de 21 x 29,7 cmAsociaţia care eliberează carnetul trebuie să-şi scrie numele pe fiecare din volete şi sa menţioneze, în continuare, initialele lantului de garanţie internationala la care este afiliată    ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────┐ 1.│Titularul şi adresa │CPD NR. │1. │   │ │────────────────────────────────────────────── │ │ 2.│ │Valabil maximum un an, până la │2. │ 3.│ │.............................. Inclusiv │3. │   ├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────┤   │Eliberat de │Prezentul carnet rămâne valabil numai dacă, în │ │ 4.│ │această perioadă, titularul nu încetează sa │4. │   │Numele asociaţiei │îndeplinească condiţiile prevăzute de legile │ │   │emitente │şi regulamentele vamale din ţara/teritoriul │ │   │ │vamal vizitat. │ │   │ │───────────────────────────────────────────────│ │ 5.│ │Valabilitatea prelungită până la ............. │5. │   │ │ │ │   ├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┼────┤   │ ┌────┐ │ │   │ │A.I.│ │ │   │ │ T │ │ │ 6.│ └────┘ CARNET DE TRECERE PRIN VAMA │6. │   │ │ │ 7.│ PENTRU VEHICULE CU MOTOR ŞI REMORCI │7. │   │──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Prezentul carnet este eliberat pentru vehiculul înmatriculat în ......│8. │   │ │ │ 9.│Prezentul carnet, este emis conform dispoziţiilor Convenţiilor vamale │9. │   │privind importul temporar de vehicule particulare (1954) şi de │ │   │vehicule rutiere comerciale (1956), revizuite în 1992, poate fi │ │   │utilizat în ţările/teritoriile vamale ce figurează pe versoul copertii│ │   │prezentului document, sub garanţia asociaţiilor autorizate indicate │ │   │ │ │10.│Cade în sarcina titularului de a reexporta vehiculul în termenul de │10. │   │valabilitate acordat şi de a se conformă legilor şi regulamentelor │ │   │vamale privind importul temporar al vehiculelor cu motor în ţările/ │ │   │teritoriile vamale vizitate, cu garanţia, în fiecare ţara în care │ │   │documentul este valabil, a asociaţiei agrare afiliate la organizaţia │ │   │internationala semnatara mai jos. │ │   │ │ │   │ LA EXPIRARE, CARNETUL TREBUIE SA FIE ÎNAPOIAT ASOCIAŢIEI EMITENTE │ │   │ │ │   │ │ │11.│Eliberat la ................ la data ........... 19 ............ │11. │   ├──────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────── │ │12.│Semnatura organizaţiei│Semnatura asociaţiei│12. Semnatura titularului │12. │   │┌───┐internaţionale │emitente │ │ │   ││FIA│ │ │ │ │   │└───┘ │ │ │ │   │ │ │ │ │   │Secretar General │ │ │ │   │ FEDERAŢIA │ │ │ │   │INTERNATIONALA A │ │ │ │   │AUTOMOBILELOR │ │ │ │13.└──────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴────┘   (*)Vezi verso 13.   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 4.│ DESCRIEREA VEHICULULUI │   │ │ 5.│Înmatriculat în .............. sub nr. ................................. │   │ ┌──────────────────────┐│ 6.│Anul de fabricaţie ............................... │Numai pentru uz ││   │ │oficial ││ 7.│Greutate neta a vehiculului (kg) ................. │ ││   │ │ ││ 8.│Valoarea vehiculului ............................. │ ││   │ │ ││ 9.│Sasiu nr. ........................................ │ ││   │──────── │ ││10.│Marca ............................................ │ ││   │ │ ││11.│Motor nr. ........................................ │ ││   │──────── │ ││12.│Marca ............................................ │ ││   │ │ ││13.│Nr. de cilindri .................................. │ ││   │ │ ││14.│Cai putere ....................................... │ ││   │ │ ││15.│Caroserie ........................................ │ ││   │ │ ││16.│Tip (autoturism, camion) ......................... │ ││   │ │ ││17.│Culoare .......................................... │ ││   │─────── │ ││18.│Garnituri interioare ............................. │ ││   │ │ ││19.│Număr de locuri sau incarcatura utila ............ │ ││   │ │ ││20.│Echipament │ ││   │────────── │ ││   │Radio (marca)..................................... │ ││   │ │ ││21.│Cauciucuri de rezerva ............................ │ ││   │ │ ││22.│Alte particularităţi ............................. │ ││   │ │ ││   │ │ ││23.│.................................................. │ ││   │ └──────────────────────┘│   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ Prelungirea valabilităţii │   │ │   │ │   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘             ┌───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ CARNET DE 1│ │CPD │Valabil până la│ TRECERE 2│Intrarea în ...................├─────────────────┴───────────────┤ PRIN VAMA 3│a vehiculului descris în │ │ MATCA │prezentul carnet │ │  ┌─┐ 4│ │ieşirea din .................... │  │2│ 5│a avut loc în data de .........│a avut loc la .................. │  └─┘ 6│prin biroul vamal din │prin biroul vamal din │             │ │ │             │ ┌────┐ │ ┌────┐ │             │ Ştampila│ │ │ Ştampila │ │ │             │ └────┘ │ └────┘ │            7│Semnatura agentului vamal .... │Semnatura agentului vamal .......│             │ │ │             └───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ CARNET DE ┌───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ TRECERE 1│Titular (nume, adresa) │CPD │Valabil până la│ PRIN ┌───┐ 2│ │Nr. │ inclusiv │ VAMA │FIA│ │ ├─────────────────┴───────────────┤      └───┘ 3│ │Eliberat de │ VOLET DE ├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ EXPORT 4│ DESCRIEREA VEHICULULUI │             │ │ VOLET DE 5│Înregistrat în .................. sub nr. ...................... │ IEŞIRE 6│Anul de fabricaţie ┌────────────────────────────┤  ┌─┐ 7│Greutatea neta (kg).................│ │  │2│ 8│Valoarea vehiculului ...............│ ............ ............│  └─┘ 9│Sasiu nr. ..........................│ Data iesirii Biroul vamal│             │──────── │ de ieşire │           10│Marca ..............................│ │           11│Motor nr. ..........................│ │             │───────── │Volet înregistrat sub nr....│           12│Marca ..............................│ ┌───┐ │           13│Nr. de cilindri.....................│ Ştampila│ │ │           14│Cai putere .........................│ └───┘ │           15│Caroserie ..........................│ │           16│Tip (autoturism camion) ............│Semnatura agentului vamal │           17│Culoare ............................│........................... │           18│Garnituri intaritoare ..............│ │           19│Nr. de locuri sau │A se inainta biroului vamal │             │incarcatura utila ..................│de intrare ................ │           20│Echipament .........................│ │             │────────── │unde carnetul a fost │             │Radio(marca) .......................│înregistrat sub nr. ........│           21│Cauciucuri de rezerva ..............│ │           22│Diverse ............................│ │           23│....................................│ │             └────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ CARNET DE ┌───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ TRECERE 1│Titular (nume, adresa) │CPD │Valabil până la│ PRIN ┌───┐ 2│ │Nr. │ inclusiv │ VAMA │FIA│ │ ├─────────────────┴───────────────┤      └───┘ 3│ │Eliberat de │ VOLET DE ├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ IMPORT 4│ DESCRIEREA VEHICULULUI │             │ │ VOLET DE 5│Înregistrat în .................. sub nr. ...................... │ INTRARE 6│Anul de fabricaţie ┌────────────────────────────┤  ┌─┐ 7│Greutatea neta (kg).................│ │  │2│ 8│Valoarea vehiculului ...............│ ............ ............│  └─┘ 9│Sasiu nr. ..........................│ Data iesirii Biroul vamal│             │──────── │ de ieşire │           10│Marca ..............................│ │           11│Motor nr. ..........................│ │             │───────── │Volet înregistrat sub nr....│           12│Marca ..............................│ ┌───┐ │           13│Nr. de cilindri.....................│ Ştampila│ │ │           14│Cai putere .........................│ └───┘ │           15│Caroserie ..........................│ │           16│Tip (autoturism camion) ............│Semnatura agentului vamal │           17│Culoare ............................│........................... │           18│Garnituri intaritoare ..............│ │           19│Nr. de locuri sau │ │             │incarcatura utila ..................│ │           20│Echipament .........................│N.B. Biroul vamal de intrare│             │────────── │trebuie să completeze │             │Radio(marca) .......................voletul de ieşire în spaţiile│           21│Cauciucuri de rezerva ..............│indicate mai sus │           22│Diverse ............................│ │           23│....................................│ │             └────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘             ┌───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ CARNET DE 1│ │CPD │Valabil până la│ TRECERE 2│Intrarea în ...................├─────────────────┴───────────────┤ PRIN VAMA 3│a vehiculului descris în │ │ MATCA │prezentul carnet │ │  ┌─┐ 4│ │ieşirea din .................... │  │2│ 5│a avut loc în data de .........│a avut loc la .................. │  └─┘ 6│prin biroul vamal din │prin biroul vamal din │             │ │ │             │ ┌────┐ │ ┌────┐ │             │ Ştampila│ │ │ Ştampila │ │ │             │ └────┘ │ └────┘ │            7│Semnatura agentului vamal .... │Semnatura agentului vamal .......│             │ │ │             └───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ CARNET DE ┌───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ TRECERE 1│Titular (nume, adresa) │CPD │Valabil până la│ PRIN ┌───┐ 2│ │Nr. │ inclusiv│ VAMA │FIA│ │ ├─────────────────┴───────────────┤      └───┘ 3│ │Eliberat de │ VOLET DE ├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ EXPORT 4│ DESCRIEREA VEHICULULUI │             │ │ VOLET DE 5│Înregistrat în .................. sub nr. ...................... │ IEŞIRE 6│Anul de fabricaţie ┌────────────────────────────┤  ┌─┐ 7│Greutatea neta (kg).................│ │  │2│ 8│Valoarea vehiculului ...............│ ............ ............│  └─┘ 9│Sasiu nr. ..........................│ Data iesirii Biroul vamal│             │──────── │ de ieşire │           10│Marca ..............................│ │           11│Motor nr. ..........................│ │             │───────── │Volet înregistrat sub nr....│           12│Marca ..............................│ ┌───┐ │           13│Nr. de cilindri.....................│ Ştampila│ │ │           14│Cai putere .........................│ └───┘ │           15│Caroserie ..........................│ │           16│Tip (autoturism camion) ............│Semnatura agentului vamal │           17│Culoare ............................│........................... │           18│Garnituri intaritoare ..............│ │           19│Nr. de locuri sau │A se înapoia biroului vamal │             │incarcatura utila ..................│de intrare ................ │           20│Echipament .........................│ │             │────────── │unde carnetul a fost │             │Radio(marca) .......................│înregistrat sub nr. ........│           21│Cauciucuri de rezerva ..............│ │           22│Diverse ............................│ │           23│....................................│ │             └────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ CARNET DE ┌───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ TRECERE 1│Titular (nume, adresa) │CPD │Valabil până la│ PRIN ┌───┐ 2│ │Nr. │ inclusiv│ VAMA │FIA│ │ ├─────────────────┴───────────────┤      └───┘ 3│ │Eliberat de │ VOLET DE ├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ IMPORT 4│ DESCRIEREA VEHICULULUI │             │ │ VOLET DE 5│Înregistrat în .................. sub nr. ...................... │ INTRARE 6│Anul de fabricaţie ┌────────────────────────────┤  ┌─┐ 7│Greutatea neta (kg).................│ │  │2│ 8│Valoarea vehiculului ...............│ ............ ............│  └─┘ 9│Sasiu nr. ..........................│ Data iesirii Biroul vamal│             │──────── │ de ieşire │           10│Marca ..............................│ │           11│Motor nr. ..........................│ │             │───────── │Volet înregistrat sub nr....│           12│Marca ..............................│ ┌───┐ │           13│Nr. de cilindri.....................│ Ştampila│ │ │           14│Cai putere .........................│ └───┘ │           15│Caroserie ..........................│ │           16│Tip (autoturism camion) ............│Semnatura agentului vamal │           17│Culoare ............................│........................... │           18│Garnituri intaritoare ..............│ │           19│Nr. de locuri sau │ │             │incarcatura utila ..................│ │           20│Echipament .........................│ │             │────────── │N.B. Biroul vamal de intrare│             │Radio(marca) .......................│trebuie să completeze │           21│Cauciucuri de rezerva ..............│voletul de ieşire în │           22│Diverse ............................│spaţiile indicate mai sus │           23│....................................│ │             └────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘                           CERTIFICAT DE PREZENTA  Numele tarii ..............................  Subsemnata autoritate ......................  certifica faptul ca astăzi .................(se menţionează data)  un vehicul a fost prezentat ................(se menţionează ţara şi locul)  de către ...................................(nume şi adresa)  S-a constatat ca prezentul vehicul corespunde caracteristicilor de mai jos:             ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐             │ DESCRIEREA VEHICULULUI │             │Înregistrat în .................. sub nr. ...................... │             │Anul de fabricaţie ┌────────────────────────────┤             │Greutatea neta (kg).................│A*) Controlul s-a efectuat │             │Valoarea vehiculului ...............│la prezentarea carnetului │             │Sasiu nr. ..........................│de trecere emis pentru │             │──────── │vehiculul descris alăturat │             │Marca ..............................│ │             │Motor nr. ..........................│ │             │───────── │CPD Nr. ....................│             │Marca ..............................│Emis de ................... │             │Nr. de cilindri.....................│ │             │Cai putere .........................│B*) Nu a fost prezentat nici│             │Caroserie ..........................│un titlu de import tempo- │             │Tip (autoturism camion) ............│rar ┌───┐ │             │Culoare ............................│ └───┘ │             │Garnituri intaritoare ..............│......................... │             │Nr. de locuri sau │Data şi locul semnării │             │incarcatura utila ..................│........................... │             │Echipament .........................│Calitatea oficială a semna- │             │────────── │tarului(ilor) │             │Radio(marca) .......................│............................│             │Cauciucuri de rezerva ..............│Semnatura(ile) │             │Alte particularităţi .............. │ │             └────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘              Se foloseşte formularul A sau B, după caz.Carnetul de trecere prin vama garantează plata drepturilor şi taxelor de import în cazul în care un vehicul importat temporar nu a fost reexportat corespunzător.Pentru ca un carnet să fie descărcat regulamentar, voletul de ieşire corespunzător voletului de intrare pe care vama a aplicat o ştampila la intrare trebuie stampilat de vama când vehiculul iese din ţara.Totuşi se poate intampla ca un carnet sa nu fie descărcat corespunzător. În acest caz, autorităţile vamale pot cere dovada de reexport al vehiculului, în lipsa căreia se cere plata drepturilor şi taxelor de import.Pentru a evita eventualele dificultăţi în furnizarea dovezii de reexport, va rugăm sa solicitati vămii din ţara emitenta a carnetului să aplice o ştampila pe certificatul de prezenta în cazul reintoarcerii dv. în aceasta ţara. Acest certificat trebuie deci returnat, împreună cu carnetul clubului emitent, pentru ca acesta sa va descarce de răspundere.Prezentul certificat trebuie completat fie de către o autoritate consulară din ţara în care ar fi trebuit descărcat titlul de import temporar, fie de către o alta autoritate oficială (vama, poliţie, primărie, portarei etc. din ţara în care vehiculul a fost prezentat.INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE1. Fiecare volet din prezentul carnet corespunde unei sederi temporare a vehiculului într-una din ţările menţionate, care nu a fost barata în lista ţărilor ce figurează pe verso-ul copertii carnetului. Perioada de import temporar este fixată în conformitate cu legislaţia şi regulamentele din ţara vizitata.2. La intrare, vama detaseaza şi retine voletul de intrare, înscrie pe voletul de ieşire numele biroului vamal de intrare şi numărul de înregistrare a carnetului; vama aplica ştampila oficială a biroului pe matca (import) indicând numele biroului vamal de import, data intrării şi semnatura agentului vamal.Titularul carnetului trebuie să verifice pe loc dacă toate intrările sunt înregistrate corespunzător şi, dacă este cazul, să le completeze sau rectifice.3. La ieşire, vama detaseaza şi păstrează voletul de ieşire; ea trebuie să aplice ştampila oficială pe matca (export), indicând numele biroului vamal de export, data iesirii şi semnatura agentului vamal. Titularul carnetului trebuie să verifice pe loc dacă toate ieşirile sunt înregistrate corespunzător şi, dacă este cazul, să le completeze sau rectifice.4. Certificatul de prezenta ce figurează pe ultima pagina a carnetului trebuie folosit în conformitate cu instrucţiunile furnizate pe acest certificat sau cu acelea remise, în completare, de asociaţia emitenta.5. Durata valabilităţii carnetului este de maximum 1 an. În cazul în care este necesar să se prelungească valabilitatea carnetului, trebuie înaintată o cerere în acest sens, adresată asociaţiei din ţara vizitata, sau, în lipsa acesteia, direct asociaţiei emitente, în oricare din aceste situaţii, titularul trebuie să se asigure de respectarea condiţiilor de import temporar.6. Carnetul, proprietate a asociaţiei emitente, trebuie returnat în toate cazurile, după regularizare, cel mai târziu la data expirării sale. Se recomanda titularilor sa nu înstrăineze vehiculul (vânzare, distrugere) înainte de îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale stabilite pentru acesta de asociaţia emitenta.7. Orice modificare în carnet privind titularul (nume, adresa, etc.) sau vehiculul (schimbarea motorului, a culorii, etc) trebuie să facă obiectul unei autorizaţii prealabile emise de asociaţia emitenta, sau prin intermediul asociaţiei din ţara vizitata. Aceste modificări trebuie aprobate de administraţia vamală din ţara vizitata.8. Carnetul nu trebuie folosit în ţara în care titularul este rezident. Vehiculul importat temporar sub acoperirea unui carnet nu trebuie împrumutat, închiriat, vândut sau abandonat fără acordul prealabil al administraţiei vamale din ţara vizitata şi de asociaţia emitenta.9. În cazul în care un carnet se pierde sau distruge parţial sau total, când vehiculul se afla în străinătate, sau în caz de furt sau abandon al vehiculului, titularul trebuie să informeze imediat asociaţia emitenta direct sau prin asociaţia din ţara vizitata, şi să urmeze instrucţiunile date.Prezentul carnet a fost elaborat în baza prevederilor Convenţiilor vamale referitoare la importul temporar al vehiculelor rutiere particulare (1954) şi al vehiculelor rutiere comerciale (1956), revizuite în 1992, şi poate fi utilizat în următoarele tari, sub garanţia următoarelor asociaţii autorizate:AFRICAASIA ŞI ORIENTUL MIJLOCIUBenin;: Automobile Club de FranceBophuthatswana: Automobile Association of South AfricaBotswana: Automobile Association of South AfricaBurkina Faso: Automobile Club de FranceBirmania: The Royal Automobile Club of Great BritainCamerun: Automobile Club de FranceRepublica Africa Centrala: Automobile Club de FranceCiad: Automobile Club de FranceCiskei: Automobile Association of South AfricaCormore: Automobile Club de FranceCongo: Automobile Club de FranceEgipt: Automobile amp; Touring Club d'EgypteGabon: Automobile Club de FranceGuinea-Bissau: Automobile Club de FranceCoasta de Fildes: Automobile Club de FranceKenya: Automobile Association of KenyaLesotho: Automobile Association of South AfricaLibia: Automobile amp; Touring Club de LibyeMadagascar: Automobile Club de FranceMalawi: Automobile Association of ZimbabweMali: Automobile Club de FranceMauritania: Automobile Club de FranceNamibia: Automobile Association of South AfricaNigeria: Automobile Club de FranceSenegal: Touring Club du SenegalSomalia: The Royal Automobile Club of Great BritainRepublica Africa de Sud:Automobile Association of South AfricaSwaziland: Automobile Association of South AfricaTanzania: The Royal Automobile Club of Great BritainTogo: Automobile Club de FranceUganda: The Royal Automobile Club of Great BritainZair: Federation Automobile du ZaireZimbabwe: Automobile Association of ZimbabweAMERICAArgentina: Automovil Club ArgentinoCanada: Canadian Automobile AssociationChile: Automovil Club de ChileColumbia: Touring y Automovil Club de ColombiaCosta Rica: Automovil - Touring Club de Costa RicaAntilele Daneze: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWBEcuador: Automovil Club del Ecuador (ANETA)Mexic: Automovil Club de MexicoParaguay: Touring y Automovil Club ParaguayoPeru: Touring y Automovil Club del Peru Surinam: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWBTrinidad şi Tobago: Trinidad amp; Tobago Automobile AssociationUruguay: Automovil Club del Uruguay: Venezuela: Touring y Automovil Club de VenezuelaASI ŞI ORIENTUL MIJLOCIU Bahrain: Quatar Automobile and Touring ClubBangladesh: Automobile Association of BangladeshIndia: Federation of Indian Automobile AssociationsIndonezia: Ikatan Motor IndonesiaIran: Touring and Automobile Club Islamic Republic of IranIrak: Iracf Automobile and Touring AssociationJaponia: Japan Automobile Federation (JAF)Iordania: Royal Automobile Club of JordanKuweit: Kuwait Automobile and Touring ClubLiban: Automobile et Touring Club du LibanMalaezia: Automobile Association of MalaysiaOman: Oman Automobile AssociationPakistan: Automobile Association of PakistanQatar: Quatar Automobile and Touring ClubSingapore: Automobile Association of SingaporeSri Lanka: Automobile Association of CeylonSiria: Automobile Club de SyrieThailanda: Royal Automobile Association of ThailandEmiratele Arabe Unite: Automobile amp; Touring Club for United Arab EmiratesEUROPABelgia*: Royal Automobile Club de BelgiaueDanemarca*: Forenade Danske MotorejereFinlanda*: Automobile and Touring Club of Finland (Autotiitto)Gibraltar*: The Automobile Assoeiation (GB)Grecia*: Automobile and Touring Club of Greece (ELPA)Italia*: Automobile Club d'ItaliaLuxemburg*: Automobile Club du Grand-Duche de LuxembourgMalta*: The Royal Automobile Club (GB)Monaco*: Automobile Club de FranceOlanda*: KoninklijkeNederlandse Toeristenbond ANWBPortugalia*: Automovel Club de PortugalTurcia*: Turkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK)OCEANIAAustralia: Australian Automobile Association Noile Hebride: Automobile Club de FranceNoua Zeelanda: New Zealand Automobile Association ────────────────* În aceste tari, carnetul este cerut numai pentru unele categorii de vehicule  +  Anexa B.1  +  Anexăprivind mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate laexpoziţii, târguri, congrese sau manifestări similare  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, prin manifestare se înţelege:1. expoziţiile, târgurile, saloanele şi manifestările similare ale comerţului, industriei, agriculturii şi industriei meşteşugăreşti;2. expoziţiile sau manifestările organizate în principal în scop filantropic;3. expoziţiile sau manifestările organizate în principal în scop ştiinţific, tehnic, mestesugaresc, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios ori cultural, pentru promovarea turismului sau în vederea promovării unei mai bune înţelegeri între popoare;4. reuniunile reprezentanţilor organizaţiilor sau grupărilor internaţionale; sau5. ceremoniile şi manifestările cu caracter oficial sau comemorativ, cu excepţia expoziţiilor organizate cu titlu particular în magazine sau localuri comerciale în vederea vânzării de mărfuri străine.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 21. Beneficiază de regimul de admitere temporară conform art. 2 din prezenta convenţie: a) mărfurile destinate să fie expuse sau să facă obiectul unei demonstratii la o manifestare, inclusiv materialul prevăzut în anexele la Acordul pentru importul de obiecte cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural, UNESCO, New York, 22 noiembrie 1950, şi la protocolul la acesta de la Nairobi, 26 noiembrie 1976; b) mărfurile destinate să fie utilizate la o manifestare în vederea prezentării produselor străine, ca de exemplu:1) mărfurile necesare pentru efectuarea de demonstratii pentru maşinile sau aparatele străine expuse;2) materialul de construcţie şi de decorare, inclusiv echipamentul electric, pentru standurile provizorii ale expozantilor străini;3) materialul publicitar şi pentru demonstratii, destinat să fie în mod special utilizat cu titlu publicitar pentru mărfurile străine expuse, cum ar fi: înregistrările audio şi video, filmele şi diapozitivele, precum şi aparatura necesară utilizării lor; c) echipamentul, inclusiv instalaţiile de tradus, aparatele de înregistrare audio şi video, precum şi filmele cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural, destinate să fie utilizate la reuniuni, conferinţe şi congrese internaţionale.2. Pentru a putea beneficia de înlesnirile prevăzute în prezenta anexa: a) numărul sau cantitatea fiecărui articol importat trebuie să fie rezonabila, în funcţie de destinaţia lor; b) autorităţile vamale ale teritoriului de admitere temporară trebuie să se asigure ca vor fi îndeplinite condiţiile stabilite în prezenta convenţie.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Atât timp cat mărfurile admise temporar beneficiază de înlesnirile prevăzute în prezenta convenţie şi cu excepţia cazului în care legislaţia naţionala a teritoriului de admitere temporară permite acest lucru, acestea nu pot fi: a) împrumutate, închiriate sau utilizate în schimbul unei retribuţii; sau b) transportate în afară locului manifestării.  +  Articolul 41. Termenul de reexport al mărfurilor importate în vederea prezentării sau utilizării la expoziţii, târguri, congrese ori la manifestări similare este de cel puţin 6 luni de la data admiterii temporare.2. În pofida dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol, autorităţile vamale îi autorizeaza pe cei interesaţi sa lase pe teritoriul de admitere temporară mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate la o manifestare ulterioară, cu condiţia ca acestea să se conformeze dispoziţiilor legilor şi reglementărilor acestui teritoriu şi ca mărfurile să fie reexportate în termen de un an de la data admiterii lor temporare.  +  Articolul 51. Prin aplicarea dispoziţiilor art. 13 din prezenta convenţie importul definitiv este acordat cu scutirea de la plata drepturilor şi taxelor de import şi fără aplicarea prohibitiilor sau restrictiilor la import următoarelor mărfuri: a) mici mostre reprezentative pentru mărfurile străine expuse la o manifestare, inclusiv mostrele de produse alimentare şi băuturile importate ca atare sau obţinute în cadrul manifestării pe baza mărfurilor importate în vrac, cu condiţia:1) ca acestea să fie produse străine furnizate gratuit şi care servesc numai distribuirii gratuite pentru public în cadrul unei manifestări, spre a fi utilizate sau consumate de către persoanele cărora le vor fi distribuite;2) ca aceste produse să fie identificabile ca mostre cu caracter publicitar şi care nu au decât o valoare unitară mica;3) ca ele sa nu se preteze comercializării şi, dacă este cazul, să fie ambalate în cantităţi net mai mici decât cele conţinute în cel mai mic ambalaj vândut cu amănuntul;4) ca mostrele de produse alimentare şi băuturi care nu sunt distribuite în ambalaje conform pct. 3) de mai sus să fie consumate în cadrul manifestării; şi5) ca autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară sa considere rezonabile valoarea globală şi cantitatea de mărfuri, având în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării expozantului la manifestare; b) mărfuri importate numai pentru demonstratii sau demonstratii de maşini şi aparate străine, prezentate la manifestare şi care sunt consumate sau distruse în timpul acestor demonstratii, cu condiţia ca autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară sa considere rezonabile valoarea globală şi cantitatea de mărfuri, având în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării expozantului la manifestare; c) produse de valoare mica folosite pentru construirea, amenajarea şi decorarea standurilor provizorii ale străinilor care expun în cadrul manifestării (vopsele, lacuri, tapete etc.), distruse datorită utilizării lor; d) pliante, cataloage, prospecte, liste cu preţuri curente, afişe publicitare, calendare (ilustrate sau neilustrate) şi fotografii neinramate, destinate să fie în mod special utilizate în scop publicitar pentru mărfurile respective, cu condiţia ca:1) acestea să fie produse străine furnizate gratuit şi destinate numai distribuirii gratuite la locul manifestării; şi2) autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară sa considere rezonabile valoarea globală şi cantitatea mărfurilor, având în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării expozantului la manifestare; e) dosare, registre, formulare şi alte documente destinate să fie utilizate ca atare în timpul sau cu ocazia reuniunilor, conferinţelor ori a congreselor internaţionale.2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplică băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi combustibililor.  +  Articolul 61. La import, ca şi la reexport, verificarea şi vamuirea mărfurilor care vor fi sau care au fost prezentate ori folosite la o manifestare sunt efectuate, în toate cazurile în care acest lucru este posibil şi oportun, la locul acestei manifestări.2. Fiecare parte contractantă se va strădui, în toate cazurile în care va aprecia ca este util, ţinând seama de importanţa manifestării, sa deschidă pe o perioadă rezonabila un birou vamal la locul manifestării organizate pe teritoriul sau.  +  Articolul 7Produsele obţinute intamplator în timpul manifestării pe baza mărfurilor importate temporar, cu ocazia demonstratiilor făcute pe maşinile sau aparatele expuse, sunt supuse dispoziţiilor prezentei convenţii.  +  Articolul 8Fiecare parte contractantă are dreptul sa formuleze o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenţie, cu privire la dispoziţiile art. 5 paragraful 1 alin. a) din prezenta anexa.  +  Articolul 9La intrarea în vigoare, prezenta anexa va abroga şi va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenţie, Convenţia vamală privind înlesnirile acordate pentru importul mărfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expoziţii, târguri, congrese sau manifestări similare, Bruxelles, 8 iunie 1961, în relaţiile între părţile contractante care au acceptat prezenta anexa şi care sunt părţi contractante la respectiva convenţie.  +  Anexa B.2  +  Anexăprivind echipamentul profesional  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, prin echipament profesional se înţelege:1. echipamentul de presa, radiodifuziune şi televiziune, necesar reprezentanţilor presei, radiodifuziunii sau ai televiziunii care se deplaseaza pe teritoriul unei tari în vederea realizării reportajelor, înregistrărilor ori emisiunilor din cadrul programelor stabilite. O lista exemplificativa cuprinzând acest echipament figurează în apendicele nr. I la prezenta anexa;2. echipamentul cinematografic necesar unei persoane care se deplaseaza pe teritoriul unei alte tari în vederea realizării unuia sau mai multor filme specificate. O lista exemplificativa cuprinzând acest echipament figurează în apendicele nr. II la prezenta anexa;3. orice alt material necesar exercitării meseriei sau profesiunii unei persoane care se deplaseaza pe teritoriul unei alte tari pentru a îndeplini o activitate bine determinata. Este exclus echipamentul care trebuie să fie utilizat pentru fabricaţie industriala, condiţionarea de mărfuri sau, dacă nu este vorba de utilaj manual, pentru exploatarea resurselor naturale, pentru construirea, repararea ori întreţinerea de imobile, pentru executarea de lucrări de terasament sau de lucrări similare. O lista exemplificativa cuprinzând acest echipament figurează în apendicele nr. III la prezenta anexa;4. aparatele auxiliare ale echipamentelor menţionate la pct. 1, 2 şi 3 ale prezentului articol şi accesoriile care se referă la acestea.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Beneficiază de admitere temporară conform art. 2 din prezenta convenţie: a) echipamentul profesional; b) piesele componente importate în vederea repararii unui echipament profesional aflat în admitere temporară conform pct. a) al prezentului articol.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 31. Pentru a beneficia de înlesnirile acordate de prezenta anexa echipamentul profesional trebuie: a) sa apartina unei persoane stabilite sau rezidente în afară teritoriului de admitere temporară; b) să fie importat de către o persoană stabilită sau rezidenţă în afară teritoriului de admitere temporară; c) să fie utilizat în exclusivitate de persoana care se deplaseaza pe teritoriul de admitere temporară sau sub propria sa supraveghere.2. Prevederile paragrafului 1 c) al prezentului articol nu se aplică echipamentului importat în vederea realizării unui film, unui program de televiziune sau a unei lucrări audiovizuale, în executarea unui contract de coproductie la care o persoană stabilită pe teritoriul de admitere temporară ar fi parte şi care este aprobat de autorităţile competente din acest teritoriu în cadrul unui acord interguvernamental de coproductie.3. Echipamentul cinematografic, de presa, de radiodifuziune şi de televiziune nu trebuie să facă obiectul unui contract de închiriere sau al unui contract similar la care o persoană stabilită pe teritoriul de admitere temporară ar fi parte, aceasta condiţie neaplicandu-se în cazul realizării de programe comune de radiodifuziune sau de televiziune.  +  Articolul 41. Admiterea temporară a echipamentelor de producţie şi pentru transmisia reportajelor radiodifuzate sau televizate şi a vehiculelor special adaptate pentru a fi utilizate la reportaje radiodifuzate sau televizate şi echipamentele acestora, importate de organismele publice ori particulare agreate în acest scop de autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară, este acordată fără a se cere vreun document vamal şi fără constituirea de garanţie.2. Autorităţile vamale pot cere prezentarea unei liste sau a unui inventar amănunţit al echipamentului menţionat la paragraful 1 al prezentului articol, însoţit de un angajament scris de reexport.  +  Articolul 5Termenul de reexport al materialului profesional este de 12 luni de la data admiterii temporare. Totuşi, pentru vehicule termenul de reexport poate fi fixat ţinându-se seama de motivul şi de durata previzibila a şederii pe teritoriul de admitere temporară.  +  Articolul 6Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza sau de a retrage regimul de admitere temporară pentru vehiculele menţionate în apendicele nr. I-III la prezenta anexa, care, chiar şi ocazional, transporta persoane contra cost sau mărfuri pe teritoriul sau pentru a le debarca ori descarca într-un loc situat pe acelaşi teritoriu.  +  Articolul 7Apendicele la prezenta anexa fac parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 8La intrarea în vigoare, prezenta anexa va abroga şi va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenţie, Convenţia vamală privind importul temporar de material profesional, Bruxelles, 8 iunie 1961, în relaţiile dintre părţile contractante care au acceptat prezenta anexa şi care sunt părţi contractante la respectiva convenţie.Apendicele nr. I────────────────Echipament pentru presa, radiodifuziune şi televiziuneLista exemplificativaA. Echipament de presa, cum ar fi:- calculatoare personale;- telefax;- maşini de scris;- camere de toate tipurile (de filmat şi electronice);- aparate de transmitere, de înregistrare şi de redare a sunetului sau a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj sunet, difuzoare);- suporturi pentru sunet sau imagine, neinregistrate ori înregistrate;- instrumente şi aparate de măsura şi control (oscilografe, sisteme de control pentru magnetofoane şi magnetoscoape, multimetre, cutii şi truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);- echipamente de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);- accesorii (casete, fotometre, obiective foto, acumulatoare, curele de transmisie, încărcătoare de baterii, monitoare).B. Echipament de radiodifuziune, cum ar fi:- echipament pentru telecomunicaţii, ca de exemplu emitatoare-receptoare sau transmitatoare terminale racordabile la reţea ori cablu, legături prin satelit;- echipament de producere a radiofrecventei (aparate de captare a sunetului, de înregistrare sau de reproducere);- instrumente şi aparate de măsura şi control (oscilografe, sisteme de control pentru magnetofoane şi magnetoscoape, multimetre, cutii şi truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice pentru sunet, grupuri electrogene, transformatoare, baterii şi acumulatoare, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, de condiţionat aerul şi de ventilaţie etc.);- suporturi pentru sunet neinregistrate sau înregistrate.C. Echipament de televiziune, cum ar fi:- camere de televiziune;- telecinema;- instrumente şi aparate de măsura şi de control;- aparate de transmisie şi retransmisie;- aparate de comunicaţii;- aparate de înregistrare sau de redare a sunetului ori a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);- echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);- echipament de montaj;- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, trepieduri, încărcătoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare, baterii şi acumulatoare, aparate de încălzit, de condiţionat aerul şi de ventilaţie etc.);- suporturi pentru sunet sau imagine, neinregistrate ori înregistrate (generice, semnale de apel prin statie, pasaje muzicale etc.);- "film rushes";- instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii de teatru, estrade, produse pentru machiaj, uscatoare de par.D. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai jos, cum ar fi:- transmisia TV;- accesorii TV;- înregistrarea semnalelor video;- înregistrarea şi redarea sunetului;- efecte de redare cu incetinitorul;- iluminat.Apendicele nr. II──────────────────Echipament cinematograficLista exemplificativaA. Echipament, cum ar fi:- camere diverse (de film şi electronice);- instrumente şi aparate de măsura şi control (oscilografe, sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii şi truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.); - camere "dollies" şi macarale cinematografice;- echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);- echipament pentru montaj;- aparate de înregistrare şi redare a sunetului sau a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);- suporturi pentru sunet sau imagine, neinregistrate sau înregistrate (generice, semnale de apel prin statie, intercalari pasaje muzicale etc.);- "film rushes";- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii şi acumulatori, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, de condiţionat aerul şi pentru ventilaţie etc.);- instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii teatrale, estrade, produse de machiaj, uscatoare de par.B. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai sus.Apendicele nr. III──────────────────Alte echipamenteLista exemplificativaA. Echipament pentru montare, testare, verificare, control, întreţinere sau reparare a maşinilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport etc., cum ar fi:- scule;- echipamente şi aparate de măsura, de verificare sau de control (pentru temperatura, presiune, distanta, înălţime, suprafaţa, viteza etc.), inclusiv aparatura pentru reţele electrice (voltmetre, ampermetre, cabluri de măsura, comparatoare, transformatoare, inregistratoare etc.) şi cutii;- aparate şi echipamente pentru fotografierea maşinilor şi instalaţiilor în timpul şi după montare;- aparate pentru controlul tehnic al navelor.B. Echipament necesar oamenilor de afaceri, experţilor în organizarea ştiinţifică sau tehnica a muncii, în productivitatea muncii, în contabilitate, precum şi altor persoane având profesii similare, cum ar fi:- calculatoare personale;- maşini de scris;- aparate de transmitere, înregistrare sau redare a sunetului ori a imaginii;- instrumente şi aparate de calcul.C. Echipamentul necesar specialiştilor care se ocupa cu măsurători topografice, prospecţiuni geofizice, cum ar fi:- aparate şi instrumente de măsura;- echipament de foraj;- aparate de transmisie şi comunicaţie.D. Echipament necesar specialiştilor în combaterea poluariiE. Instrumente şi aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor, moaşelor şi persoanelor care exercită profesii similare.F. Echipament necesar arheologilor, paleontologilor, geografilor, zoologilor etc.G. Echipament necesar artiştilor, companiilor teatrale şi orchestrelor, inclusiv toate articolele necesare reprezentaţiilor, instrumente muzicale, decoruri şi costume etc.H. Echipamente necesare conferentiarilor în vederea ilustrarii expunerilorI. Echipament foto folosit în timpul călătoriilor (aparate foto diverse, casete, pozometre, obiective foto, trepieduri, acumulatori, curele de transmisie, încărcătoare pentru baterii, monitoare, echipament de iluminat, articole de moda şi accesorii pentru manechine etc.)J. Vehicule concepute sau adaptate special scopurilor specificate mai sus, cum ar fi: posturi ambulante de control, maşini-atelier, vehicule laborator etc.  +  Anexa B.3  +  Anexăprivind containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi altemărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale containerele, paletele, ambalajele, mostrele, filmele publicitare, precum şi mărfurile de orice natura importate în cadrul unei operaţiuni comerciale, fără ca importul lor sa constituie în sine o operaţiune comercială; b) ambalaj - toate articolele şi materialele ce servesc sau sunt destinate sa servească, în stadiul în care sunt importate, ambalarii, protejării sau separarii mărfurilor, cu excepţia materialelor (paie, hârtie, fibre de sticlă, talas etc.) importate în vrac. Sunt excluse, de asemenea, containerele şi paletele, astfel cum sunt descrise la pct. c) şi d) ale prezentului articol; c) container - un utilaj de transport (cadru, cisterna amovibila sau alt utilaj analog):1) constituind un compartiment, complet sau parţial închis, destinat sa conţină mărfuri;2) având un caracter permanent şi fiind astfel destul de rezistent pentru a permite folosirea sa repetată;3) special conceput pentru a înlesni transportul de marfuri, fără reincarcarea intermediara, prin unul sau mai multe mijloace de transport;4) conceput astfel încât să fie uşor de manipulat, mai ales în timpul transbordarii dintr-un mijloc de transport în altul;5) conceput astfel încât să fie umplut sau golit cu usurinta; şi6) având un volum interior de cel puţin un metru cub.Termenul container cuprinde accesoriile şi echipamentele containerului conform categoriei sale, cu condiţia ca acestea să fie transportate cu containerul. Termenul container nu cuprinde vehiculele, accesoriile sau piesele de schimb ale vehiculelor, ambalajele sau paletele. Caroseriile amovibile sunt asimilate containerelor; d) paleta - un dispozitiv pe planseul căruia se poate grupa o anumită cantitate de mărfuri pentru constituirea unei unităţi de încărcare în vederea transportării, manipulării ei sau a stivuirii cu utilaje mecanice. Acest dispozitiv este format fie din două planşee unite între ele, fie dintr-un planseu montat pe picioare; înălţimea sa totală este cat mai mica posibil, permitand manipularea cu carucioare elevatoare cu furca sau transpalete; dispozitivul poate sau nu să fie dotat cu o suprastructura; e) mostra - articolele care sunt reprezentative pentru o anumită categorie de mărfuri deja produse sau care constituie modele pentru mărfurile ce vor fi fabricate, cu excepţia articolelor identice introduse de aceeaşi persoana sau expediate aceluiaşi destinatar în asemenea cantităţi încât, luate în ansamblu, ele nu mai constituie mostre conform normelor comerciale; f) film publicitar - suporturile de imagine înregistrate cu sau fără sonor, care reproduc în general imagini privind natura, funcţionarea produselor sau a materialelor puse în vânzare ori închiriate de o persoană stabilită sau rezidenţă în afară teritoriului de admitere temporară, cu condiţia să fie prezentate unor eventuali clienţi şi nu în sali publice, să fie importate într-un colet care să nu conţină mai mult de o copie a fiecărui film şi sa nu facă parte dintr-un lot mai mare de filme; g) trafic intern - transportul mărfurilor încărcate în interiorul teritoriului vamal al unei părţi contractante pentru a fi descărcate în interiorul teritoriului vamal al aceleiaşi părţi contractante.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Beneficiază de admitere temporară, conform art. 2 din prezenta convenţie, următoarele mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale: a) ambalajele care sunt fie importate pline pentru a fi reexportate goale sau pline, fie goale pentru a fi reexportate pline; b) containerele încărcate sau nu cu mărfuri, precum şi accesoriile şi echipamentele containerelor admise temporar, care sunt fie importate cu un container pentru a fi reexportate izolat sau cu un alt container, fie izolat pentru a fi reexportate cu un container; c) piesele de schimb importate în vederea repararii containerelor aflate în regim de admitere temporară conform pct. b) al prezentului articol; d) paletele; e) mostrele; f) filmele publicitare; g) orice alta marfa importata în unul dintre scopurile enunţate în apendicele nr. I la prezenta anexa, în cadrul unei operaţiuni comerciale, dar al carei import nu constituie în sine o operaţiune comercială.  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentei anexe nu afectează legislatiile vamale ale părţilor contractante, aplicabile la importul de mărfuri transportate în containere sau ambalaje ori pe palete.  +  Articolul 41. Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate de prezenta anexa: a) ambalajele trebuie să fie reexportate numai de beneficiarul admiterii temporare; ele nu pot, nici măcar ocazional, să fie folosite în traficul intern; b) containerele trebuie să fie marcate astfel cum se indica în apendicele nr. II la prezenta anexa; ele pot fi utilizate în trafic intern, dar în acest caz fiecare parte contractantă are dreptul sa impună următoarele condiţii:- traseul containerului va fi cat mai direct sau cat mai apropiat de locul unde mărfurile de exportat trebuie să fie încărcate sau din care containerul trebuie să fie reexportat gol;- containerul nu va fi utilizat decât o singură dată în trafic intern înaintea reexportării sale; c) paletele sau un număr egal de palete de acelaşi tip şi de valoare aproape egala trebuie să fi fost exportate în prealabil sau să fie exportate ori reexportate ulterior; d) mostrele şi filmele publicitare trebuie să apartina unei persoane stabilite sau care locuieşte în afară teritoriului de admitere temporară ori să fie importate cu scopul unic de a fi prezentate sau de a face obiectul unei demonstratii pe teritoriul de admitere temporară, în vederea cautarii unor comenzi de mărfuri care vor fi importate chiar în acest teritoriu. Ele nu trebuie să fie vândute, folosite sau închiriate decât pentru demonstratii şi nici nu pot fi închiriate sau utilizate contra cost pe perioada în care se afla pe teritoriul de admitere temporară; e) folosirea mărfurilor menţionate la pct. 1 şi 2 din apendicele nr. I la prezenta anexa nu trebuie să constituie o activitate lucrativă.2. Fiecare parte contractantă are dreptul de a nu acorda regimul de admitere temporară containerelor, paletelor sau ambalajelor care au făcut obiectul unei cumpărări, unei închirieri-vânzări, unui împrumut sau unui contract similar încheiat de către o persoană stabilită sau rezidenţă pe teritoriul sau.  +  Articolul 51. Regimul de admitere temporară a containerelor, paletelor şi ambalajelor este acordat fără să se ceara un document vamal şi fără constituirea unei garanţii.2. În locul unui document vamal şi al unei garanţii pentru containere, beneficiarul regimului de admitere temporară poate fi obligat să se angajeze în scris: a) sa furnizeze autorităţilor vamale, la cererea lor, informaţii amanuntite privind miscarile fiecărui container aflat în admitere temporară, inclusiv datele şi locurile de intrare pe teritoriul admiterii temporare şi de ieşire din teritoriul respectiv, sau o lista a containerelor, însoţită de un angajament de reexport; b) sa achite drepturile şi taxele la import, care ar putea fi cerute în cazul în care condiţiile de admitere temporară nu ar fi îndeplinite.3. În locul unui document vamal şi al unei garanţii pentru palete şi ambalaje, beneficiarul regimului de admitere temporară poate fi obligat să prezinte autorităţilor vamale angajamentul scris de a le reexporta.4. Persoanele care folosesc în mod regulat regimul de admitere temporară sunt autorizate să prezinte un angajament global.  +  Articolul 6Termenul de reexport al mărfurilor importate în cadrul unei operaţiuni comerciale este de cel puţin 6 luni de la data admiterii temporare.  +  Articolul 7Fiecare parte contractantă are dreptul de a formula o rezervă în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenţie cu privire la: a) maximum 3 grupe de mărfuri dintre cele menţionate la art. 2; b) prevederile art. 5 paragraful 1 din prezenta anexa.  +  Articolul 8Apendicele la prezenta anexa fac parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 9La intrarea în vigoare, prezenta anexa va abroga şi va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenţie, convenţiile şi dispoziţiile de mai jos:- Convenţia europeană referitoare la regimul vamal al paletelor utilizate în transporturile internaţionale, Geneva, 9 decembrie 1960;- Convenţia vamală privind importul temporar al ambalajelor, Bruxelles, 6 octombrie 1960;- art. 2-11 şi anexele 1 (paragrafele 1 şi 2), 2 şi 3 la Convenţia vamală privind containerele, Geneva, 2 decembrie 1972;- art. 3, 5 şi 6 (1.b şi 2) din Convenţia internationala pentru facilitarea importului de mostre comerciale şi de material publicitar, Geneva, 7 noiembrie 1952, în relaţiile dintre părţile contractante care au acceptat prezenta anexa şi care sunt părţi contractante la respectivele convenţii.Apendicele nr. I ────────────────Lista mărfurilor prevăzute la art. 2 g)1. Mărfuri importate pentru testare, verificare, experimentari sau demonstratii2. Mărfuri folosite la testări, verificări, experimente sau demonstratii3. Filme cinematografice imprimate şi developate, pozitive şi alte suporturi de imagine înregistrate, destinate să fie vizionate înaintea utilizării lor comerciale4. Filme, benzi magnetice, filme magnetizate şi alte suporturi de sunet şi imagine, destinate sonorizarii, dublarii sau reproducerii5. Suporturi de imagini înregistrate, trimise gratuit pentru a fi utilizate în prelucrarea datelor6. Articole (inclusiv vehicule) care, prin natura lor, nu pot fi utilizate decât pentru a face reclama unor articole specifice sau publicitate cu un scop bine determinat.Apendicele nr. II──────────────────Dispoziţii privind marcarea containerelor1. Pe containere trebuie să fie marcate durabil şi în locuri corespunzătoare şi vizibile următoarele date: a) identificarea proprietarului sau a utilizatorului principal; b) mărcile şi numerele de identificare ale containerului, adoptate de proprietar sau de utilizator; şi c) ţara căreia îi aparţine containerul, inclusiv echipamentul fixat permanent pe acesta.2. Ţara căreia îi aparţine containerul poate fi indicată pe acesta fie cu denumirea completa, fie prin codul de ţara ISO alfa-2 prevăzut în standardul internaţional ISO 3166, fie printr-un semn distinctiv folosit pentru a indica ţara de înmatriculare a vehiculelor cu motor în circulaţia rutiera internationala. Fiecare ţara dispune scrierea pe container a numelui sau emblemei sale, în funcţie de prevederile legislaţiei naţionale. Identitatea proprietarului sau a utilizatorului poate fi indicată fie prin înscrierea numelui, fie printr-un simbol stabilit, cu excepţia simbolurilor cum ar fi stemele sau steagurile.3. Pentru ca mărcile şi numerele de identificare de pe containere sa fi considerate ca marcate durabil atunci când se foloseşte o fasie de material plastic, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) se va folosi un adeziv de calitate. Pelicula, o dată aplicată, va trebui să prezinte o rezistenta la tracţiune mai mica decât cea a adezivului, astfel încât orice încercare de dezlipire sa ducă la distrugerea sa. Folosirea peliculelor turnate îndeplineşte aceste cerinţe. Nu vor fi folosite peliculele aplicate prin presare; b) în cazul în care mărcile şi numerele de identificare trebuie schimbate, pelicula ce urmează să fie înlocuită trebuie înlăturată total înainte de aplicarea unei noi pelicule. Nu este permisă aplicarea unei noi pelicule peste o pelicula deja existenta.4. Menţiunile privind utilizarea peliculelor din plastic pentru marcarea containerelor, prevăzute în paragraful 3 din acest apendice, nu exclud posibilitatea folosirii altor metode rezistente de marcaj.  +  Anexa B.4  +  Anexăprivind mărfurile importate în cadrul unei operaţiuni de producţie  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, prin mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni de producţie se înţelege:1. a) matrite, clisee, mulaje, desene, proiecte, modele şi alte obiecte similare; b) instrumente de măsura, control, verificare şi alte obiecte similare; c) unelte şi instrumente speciale, care sunt importate pentru a fi utilizate în timpul unui proces de fabricaţie; şi2. mijloacele de producţie inlocuitoare - instrumentele, aparatele şi maşinile care, în asteptarea livrării sau repararii de mărfuri similare, sunt puse, după caz, la dispoziţia unui client de către un furnizor sau reparator.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Beneficiază de regimul de admitere temporară, conform art. 2 din prezenta convenţie, mărfurile importate în cadrul unei operaţiuni de producţie.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Pentru a putea beneficia de înlesnirile acordate de prezenta anexa: a) mărfurile importate în cadrul unei operaţiuni de producţie trebuie să apartina unei persoane stabilite în afară teritoriului de admitere temporară şi să fie destinate unei persoane stabilite în acest teritoriu; b) toată sau o parte din producţia (conform prevederilor din legislaţia naţionala) rezultând din utilizarea mărfurilor importate în cadrul unei operaţiuni de producţie, conform art. 1 paragraful 1 din prezenta anexa, trebuie să fie exportata din teritoriul de admitere temporară; c) mijloacele de producţie inlocuitoare trebuie să fie puse în mod provizoriu şi gratuit la dispoziţia unei persoane stabilite pe teritoriul de admitere temporară, prin sau la iniţiativa furnizorului mijloacelor de producţie a căror livrare este intarziata sau care trebuie să fie reparate.  +  Articolul 41. Termenul de reexport al mărfurilor menţionate la art. 1 paragraful 1 din prezenta anexa este de cel puţin 12 luni de la data admiterii temporare.2. Termenul de reexport al mijloacelor de producţie inlocuitoare este de cel puţin 6 luni de la data admiterii temporare.  +  Anexa B.5  +  Anexăprivind mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) mărfuri importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural materialul ştiinţific şi pedagogic, materialul de bunastare destinat navigatorilor maritimi, precum şi orice alta marfa importata în cadrul unei activităţi educative, ştiinţifice sau culturale; b) la alin. a) de mai sus:(i) prin material ştiinţific şi pedagogic - orice modele, instrumente, aparate, maşini şi accesoriile lor utilizate în cercetarea ştiinţifică şi în învăţământ sau în pregătirea profesională;(îi) prin material de bunastare destinat navigatorilor maritimi - materialul destinat activităţilor cu caracter cultural, educativ, recreativ, religios sau sportiv al persoanelor care au sarcini legate de funcţionarea sau service-ul pe mare al unei nave străine angajate în traficul maritim internaţional.Liste exemplificative ale materialului pedagogic, ale materialului de bunastare destinat navigatorilor maritimi şi ale oricăror altor mărfuri importate în cadrul unei activităţi educative, ştiinţifice sau culturale figurează în apendicele nr. I-III la prezenta anexa.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2De admitere temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenţie: a) mărfurile importate exclusiv în scop educativ, ştiinţific sau cultural; b) piese de schimb ce se referă la materialul ştiinţific şi pedagogic aflat în regim de admitere temporară conform alin. a) de mai sus, precum şi uneltele special concepute pentru întreţinerea, controlul, calibrarea sau repararea respectivului echipament.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin prezenta anexa: a) mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural trebuie să apartina unei persoane stabilite în afară teritoriului de admitere temporară şi să fie importate prin instituţii autorizate şi în cantităţi rezonabile, ţinându-se seama de destinaţia lor. Ele nu trebuie să fie utilizate în scopuri comerciale; b) materialul de bunastare destinat navigatorilor maritimi trebuie să fie utilizat la bordul navelor străine angajate în trafic maritim internaţional sau debarcat temporar de pe o nava pentru a fi utilizat de către echipaj pe ţărm ori importat pentru a fi utilizat în cămine, cluburi sau localuri de recreere pentru navigatori, administrate fie de organisme oficiale, fie de organizaţii religioase sau altele, cu scop nelucrativ, precum şi în locurile de cult în care sunt oficiate, la intervale regulate, servicii religioase pentru aceste persoane.  +  Articolul 4Admiterea temporară a materialului ştiinţific şi pedagogic şi a materialului de bunastare destinat navigatorilor maritimi, folosit la bordul navelor, este acordată fără a fi necesară prezentarea unui document vamal şi fără constituirea unei garanţii. Dacă este cazul, pot fi cerute un inventar şi un angajament scris de reexport pentru materialul ştiinţific şi pedagogic.  +  Articolul 5Termenul de reexport al mărfurilor importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural este de cel puţin 12 luni de la data admiterii temporare.  +  Articolul 6Fiecare parte contractantă are dreptul sa formuleze o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenţie, cu privire la dispoziţiile art. 4 din prezenta anexa, în legătură cu materialul ştiinţific şi pedagogic.  +  Articolul 7Apendicele la prezenta anexa fac parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare, prezenta anexa va abroga şi va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenţie, Convenţia vamală privind materialul de bunastare destinat navigatorilor maritimi, Bruxelles, 1 decembrie 1964, Convenţia vamală privind importul temporar de material ştiinţific, Bruxelles, 11 iunie 1968, şi Convenţia vamală privind importul temporar de material pedagogic, Bruxelles, 8 iunie 1970, în relaţiile dintre părţile contractante care au acceptat prezenta anexa şi care sunt părţi contractante la respectivele convenţii.Apendicele nr. I────────────────Lista exemplificativa a) Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor, ca de exemplu:- proiectoare pentru diapozitive sau filme fixe;- proiectoare pentru cinematografie;- retroproiectoare şi episcoape;- magnetofoane, magnetoscoape şi echipament video;- circuite închise de televiziune. b) Suporturi de sunet şi imagine, ca de exemplu:- diapozitive, filme fixe şi microfilme;- filme cinematografice;- înregistrări sonore (benzi magnetice, discuri);- benzi video. c) Echipament specializat, ca de exemplu:- echipament bibliografic şi audio vizual pentru biblioteci;- biblioteci mobile;- laboratoare de limbi străine;- echipament pentru traducere simultană;- maşini mecanice sau electronice pentru predare programata;- obiecte special concepute pentru predare sau pentru pregătirea profesională a persoanelor cu handicap. d) Alt echipament, ca de exemplu:- tablouri murale, machete, grafice, harti, planuri, fotografii şi desene;- instrumente, aparate şi machete concepute pentru demonstratii;- colecţii de obiecte însoţite de informaţii pedagogice vizuale sau sonore, pregătite pentru predarea unui anumit subiect (trusa pedagogica);- instrumente, aparate, utilaje şi maşini-unelte pentru asimilarea tehnicilor sau meseriilor;- materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate în operaţiuni de salvare, destinate pregătirii profesionale a persoanelor implicate în operaţiuni de salvare.Apendicele nr. II ──────────────────Lista exemplificativa a) Cărţi şi imprimate, ca de exemplu:- cărţi de orice tip;- cursuri prin corespondenta;- ziare şi publicaţii periodice;- broşuri conţinând informaţii legate de serviciile recreative din porturi. b) Echipament audiovizual, ca de exemplu:- aparate de reproducere a sunetului şi a imaginilor;- aparate de înregistrat cu banda magnetica;- aparate radio şi televizoare;- aparate de proiectie;- înregistrări pe discuri sau benzi magnetice (cursuri de limbi străine), emisiuni radiodifuzate, urari, muzica şi programe de divertisment);- filme expuse şi developate;- diapozitive;- benzi video. c) Articole sportive, ca de exemplu:- îmbrăcăminte sport;- baloane şi mingi;- rachete şi fileuri;- jocuri de punte;- echipament pentru atletism;- echipament pentru gimnastica. d) Echipament pentru practicarea jocurilor distractive, ca de exemplu:- jocuri de societate;- instrumente muzicale;- materiale şi accesorii pentru teatre de amatori;- materiale pentru pictura, sculptura, prelucrarea lemnului şi a metalelor, confecţionarea covoarelor etc. e) Obiecte de cult f) Părţi, piese de schimb şi accesorii ale materialului de bunastare.Apendicele nr. III──────────────────Lista exemplificativaBunuri, ca de exemplu:1. Costume şi accesorii scenice trimise cu titlu de împrumut gratuit unor societăţi dramatice sau unor teatre.2. Partituri muzicale expediate cu titlu de împrumut gratuit unor sali de concert sau unor orchestre.  +  Anexa B.6  +  Anexăprivind efectele personale ale călătorilor şibunurile importate în scop sportiv  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) călător - orice persoană care intra temporar pe teritoriul unei părţi contractante în care nu îşi are domiciliul stabil, în anumite scopuri, cum ar fi: turism, sport, afaceri, reuniuni profesionale, sănătate, studii etc.; b) efecte personale - toate articolele, noi sau folosite, de care un călător poate avea nevoie în mod rezonabil pentru folosinţă personală în timpul călătoriei, ţinându-se seama de toate împrejurările acestei călătorii, cu excepţia mărfurilor importate în scopuri comerciale. O lista exemplificativa a efectelor personale figurează în apendicele nr. I la prezenta anexa; c) bunuri importate în scop sportiv - articole sportive şi alte materiale destinate să fie utilizate de călători în timpul competiţiilor sau demonstratiilor sportive ori pentru antrenamente pe teritoriul de admitere temporară. O lista exemplificativa a acestor bunuri figurează în apendicele nr. II la prezenta anexa.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Beneficiază de regimul de admitere temporară, conform art. 2 din prezenta convenţie, efectele personale şi bunurile importate în scop sportiv.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate de prezenta anexa: a) efectele personale trebuie să fie importate de către călător, avându-le asupra sa sau în bagajele sale (însoţite sau nu); b) bunurile importate în scop sportiv trebuie să apartina unei persoane stabilite sau rezidente în afară teritoriului de admitere temporară şi să fie importate în cantitate rezonabila, având în vedere destinaţia lor.  +  Articolul 41. Regimul de admitere temporară a efectelor personale este acordat fără să se ceara un document vamal şi fără constituirea unei garanţii, cu excepţia articolelor care implica o valoare ridicată a drepturilor şi taxelor de import.2. Un inventar al mărfurilor, precum şi un angajament scris de reexport pot, în măsura posibilului, să fie acceptate pentru bunurile importate în scop sportiv în locul unui document vamal şi al constituirii unei garanţii.  +  Articolul 51. Reexportul efectelor personale are loc cel mai târziu atunci când persoana care le-a importat părăseşte teritoriul de admitere temporară.2. Termenul de reexport al bunurilor importate în scop sportiv este de cel puţin 12 luni de la data admiterii temporare.  +  Articolul 6Apendicele la prezenta anexa fac parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 7La intrarea în vigoare, prezenta anexa va abroga şi va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenţie, dispoziţiile art. 2 şi 5 din Convenţia asupra facilităţilor vamale în favoarea turismului, New York, 4 iunie 1954, în relaţiile dintre părţile contractante care au acceptat prezenta anexa şi care sunt părţi contractante la respectiva convenţie.Apendicele nr. I────────────────Lista exemplificativa1. Îmbrăcăminte2. Articole de toaleta3. Bijuterii personale4. Aparate foto şi camere de luat vederi, precum şi o cantitate rezonabila de filme şi accesorii pentru acestea5. Aparate de proiectie portabile de diapozitive sau de filme şi accesoriile acestora, precum şi o cantitate rezonabila de diapozitive sau de filme6. Videocamere şi aparate portabile de înregistrare video, cu o cantitate rezonabila de casete7. Instrumente muzicale portabile8. Picupuri portabile, cu discuri9. Aparate portabile de înregistrare şi reproducere a sunetului, inclusiv dictafoane, cu benzi10. Radioreceptoare portabile11. Televizoare portabile12. Maşini de scris portabile13. Calculatoare portabile14. Calculatoare personale portabile15. Binocluri16. Carucioare pentru copii17. Scaune rulante pentru invalizi18. Echipament sportiv, cum ar fi: corturi şi alte echipamente pentru camping, pescuit, alpinism, scufundari, armament sportiv cu munitie, biciclete fără motor, caiacuri sau canoe având o lungime de până la 5,5 metri, schiuri, rachete de tenis, planşe de surf, windsurf, echipament de golf, echipament independent de planare, parapante19. Aparate portabile pentru dializa şi aparate medicale similare, precum şi articole cu o singura utilizare importate cu aceste aparate20. Alte articole ce pot avea un evident caracter personalApendicele nr. II──────────────────Lista exemplificativaA. Echipament pentru practicarea atletismului, cum ar fi:- garduri;- sulite, discuri, prajini, greutăţi, ciocane.B. Echipament pentru jocul cu mingea, cum ar fi:- mingi de orice fel;- rachete, ciocane de lemn, crose, bate şi altele similare;- fileuri de orice fel;- porţi.C. Echipament pentru practicarea sporturilor de iarna, cum ar fi:- schiuri şi bete;- patine;- sanii şi sanii de bob;- echipament pentru curling.D. Îmbrăcăminte, pantofi, manusi, casti de uz sportiv etc., de orice felE. Echipament pentru practicarea sporturilor nautice, cum ar fi:- caiacuri şi canoe;- barci cu pânze şi cu rame, vele, lopeti şi pagaie;- plăci pentru surf şi vele.F. Vehicule, cum ar fi:- maşini;- motociclete;- ambarcatiuni cu motor.G. Echipament destinat diferitelor manifestări, cum ar fi:- arme pentru tir sportiv şi muniţii;- biciclete fără motor;- arcuri şi sageti;- echipament pentru scrima;- echipament pentru gimnastica;- busole;- covoare pentru lupte şi tatami;- echipament pentru practicarea sportului cu haltere;- echipament pentru echitatie, carute uşoare cu doua roti;- echipament independent pentru planare (parapante, aripi delta, planşe cu panza);- echipament pentru alpinism;- casete muzicale destinate să asigure fondul muzical al demonstratiilor.H. Echipament auxiliar, cum ar fi:- echipament pentru efectuarea de măsurători şi afişare a rezultatelor;- aparate pentru efectuarea analizelor de sânge şi urina.  +  Anexa B.7  +  Anexăprivind materialul de propaganda turistica  +  Capitolul 1 Definiţie  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, prin material de propaganda turistica se înţelege bunurile care vizează încurajarea publicului în vederea vizitarii unei tari străine, mai ales pentru a asista la reuniuni sau manifestări cu caracter cultural, religios, turistic, sportiv sau profesional. O lista exemplificativa a acestui material figurează în apendicele prezentei anexe.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Materialul de propaganda turistica beneficiază de admitere temporară conform art. 2 din prezenta convenţie, cu excepţia materialului prevăzut la art. 5 din prezenta anexa, pentru care se acordă scutire de drepturi şi taxe de import.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin prezenta anexa materialul de propaganda turistica trebuie să apartina unei persoane stabilite în afară teritoriului de admitere temporară şi să fie importat în cantităţi rezonabile, ţinându-se seama de destinaţia sa.  +  Articolul 4Termenul de reexport al materialului de propaganda turistica este de cel puţin 12 luni de la data admiterii temporare.  +  Articolul 5Admiterea cu scutire de drepturi şi taxe de import este acordată pentru următoarele materiale de propaganda turistica: a) documente (pliante, broşuri, cărţi, reviste, ghiduri, afişe inramate sau neinramate, fotografii şi postere neinramate, harti geografice ilustrate sau neilustrate, transparante imprimate) destinate să fie distribuite gratuit, cu condiţia ca aceste documente sa nu conţină mai mult de 25% publicitate comercială privată şi ca scopul lor propagandistic să aibă în mod evident caracter general; b) liste şi anuare ale hotelurilor străine, publicate de organismele turistice oficiale sau sub patronajul lor, şi orarele mijloacelor de transport folosite în străinătate, atunci când aceste documente urmează să fie distribuite gratuit şi nu conţin mai mult de 25% publicitate comercială privată; c) material tehnic expediat reprezentanţilor acreditaţi sau corespondentilor desemnaţi de organisme turistice oficiale naţionale şi care nu este destinat distribuirii, adică anuare, listele abonatilor telefonici, listele hotelurilor, cataloagele targurilor, mostre de produse artizanale de valoare neglijabila, documentaţie privind muzeele, universităţile, staţiunile termale şi alte instituţii similare.  +  Articolul 6Apendicele la prezenta anexa face parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare, prezenta anexa va abroga şi va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenţie, protocolul adiţional la Convenţia asupra facilităţilor vamale în favoarea turismului, relativ la importul de documente şi de materiale de propaganda turistica, New York, 4 iunie 1954, în relaţiile dintre părţile contractante care au acceptat prezenta anexa şi care sunt părţi contractante la respectivul protocol.Apendice──────────Lista exemplificativa1. Obiectele destinate să fie expuse în birourile reprezentanţilor acreditaţi sau corespondentilor desemnaţi de organismele turistice oficiale naţionale sau în alte localuri acceptate de autorităţile vamale ale teritoriului de admitere temporară: tablouri şi desene, fotografii şi postere inramate, cărţi de arta, picturi, gravuri sau litografii, sculpturi şi tapiterii şi alte obiecte de arta similare2. Materiale pentru expunerea mărfurilor (vitrine, suporturi şi obiecte similare), inclusiv aparate electrice sau mecanice necesare funcţionarii lor3. Filme documentare, discuri, benzi magnetice înregistrate şi alte înregistrări sonore pentru şedinţe, gratuite, cu excepţia celor al căror subiect are tendinte de propaganda comercială şi a celor care sunt în mod curent vândute pe teritoriul de admitere temporară4. Steaguri, în cantităţi rezonabile5. Diorame, machete, diapozitive, clisee imprimate, negative fotografice6. Esantioane, în cantităţi rezonabile, de articole de artizanat, costume naţionale şi alte articole cu caracter folcloric similare.  +  Anexa B.8  +  Anexăprivind mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră:- mărfurile transportate de locuitorii zonelor de frontieră în vederea exercitării meseriei sau profesiunii lor (mestesugari, medici etc.);- efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor din zonele de frontieră, pe care le importa pentru a fi reparate, prelucrate sau transformate;- materialul destinat exploatării bunurilor imobile situate în interiorul zonei de frontieră a teritoriului de admitere temporară;- materialul ce aparţine unui organism oficial, importat în cadrul unei acţiuni de prim ajutor (incendiu, inundaţii etc.); b) zona de frontieră - fasia de teritoriu vamal adiacenta frontierei terestre, a carei suprafaţa este delimitata prin legislaţia naţionala şi ale carei limite servesc la distingerea micului trafic de frontieră de celelalte tipuri de trafic; c) locuitorii din zona de frontieră - persoanele stabilite sau rezidente într-o zona de frontieră; d) micul trafic de frontieră - importurile efectuate de către locuitorii din zona de frontieră între doua zone de frontieră adiacente.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2De admitere temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenţie, mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin prezenta anexa: a) mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră trebuie să apartina unui locuitor din zona de frontieră adiacenta celei de admitere temporară; b) materialul destinat exploatării bunurilor imobile trebuie să fie utilizat de către locuitorii din zona de frontieră adiacenta celei de admitere temporară, care exploatează terenurile aflate în aceasta zona de frontieră. Acest material trebuie să fie folosit pentru executarea de lucrări agricole sau forestiere, cum ar fi descărcarea ori transportul lemnului, sau în piscicultura; c) micul trafic de frontieră pentru reparaţii, prelucrari sau transformări trebuie să aibă un caracter strict necomercial.  +  Articolul 41. Admiterea temporară de mărfuri importate în cadrul micului trafic de frontieră este acordată fără a se cere prezentarea unui document vamal sau constituirea unei garanţii.2. Fiecare parte contractantă poate condiţiona acordarea admiterii temporare a mărfurilor importate în cadrul micului trafic de frontieră de depunerea unui inventar al mărfurilor menţionate, precum şi a unui angajament scris pentru reexportul lor.3. Beneficiul admiterii temporare poate fi acordat şi pe baza unei simple înregistrări într-un registru aflat la biroul vamal.  +  Articolul 51. Termenul de reexport al mărfurilor importate în cadrul micului trafic de frontieră este de cel puţin 12 luni de la data admiterii temporare.2. Materialul destinat exploatării bunurilor imobile din zona este totuşi reexportat de îndată ce lucrările au fost încheiate.  +  Anexa B.9  +  Anexăprivind mărfurile importate în scop umanitar  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) mărfurile importate în scop umanitar - materialul medico-chirurgical şi de laborator şi loturile de ajutoare; b) loturile de ajutoare - toate bunurile, cum ar fi vehicule sau alte mijloace de transport, paturi, corturi, case prefabricate sau alte mărfuri de prima necesitate, expediate în vederea ajutorarii victimelor catastrofelor naturale ori similare.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2De admitere temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenţie, mărfurile importate în scop umanitar.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin prezenta anexa: a) mărfurile importate în scop umanitar trebuie să apartina unei persoane stabilite în afară teritoriului de admitere temporară şi să fie expediate cu titlu de împrumut gratuit; b) materialul medico-chirurgical şi de laborator trebuie să fie destinat unor spitale sau unor instituţii sanitare care, aflându-se în împrejurări excepţionale, au nevoie urgenta de acesta, în măsura în care acest material nu exista în cantitate suficienta pe teritoriul de admitere temporară; c) loturile de ajutoare trebuie să fie destinate unor persoane agreate de autorităţile competente din teritoriul de admitere temporară.  +  Articolul 41. În măsura posibilului, un inventar al mărfurilor, precum şi un angajament scris pentru reexport pot fi acceptate pentru materialul medico-chirurgical şi de laborator în locul unui document vamal şi al unei garanţii.2. Admiterea temporară a loturilor de ajutoare este acordată fără să se ceara un document vamal şi fără să se constituie o garanţie. Totuşi autorităţile vamale pot cere un inventar al respectivelor mărfuri, precum şi un angajament scris pentru reexportul lor.  +  Articolul 51. Termenul de reexport al materialului medico-chirurgical şi de laborator este fixat în funcţie de necesitaţi.2. Termenul de reexport al loturilor de ajutoare este de cel puţin 12 luni de la data admiterii temporare.  +  Anexa C  +  Anexăprivind mijloacele de transport  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) mijloace de transport - orice nava (inclusiv slepuri şi barje, transportate sau netransportate la bordul unei nave, şi hidroglisoare), aeroglisor, aeronava, vehicul rutier cu motor (inclusiv ciclurile cu motor, remorcile, semiremorcile şi combinatiile de vehicule) şi materialul feroviar rulant, precum şi piesele lor de schimb, accesorii şi echipamente normale care se afla la bordul mijlocului de transport, inclusiv materialul special ce serveşte la încărcarea, descărcarea, manipularea şi protecţia mărfurilor; b) utilizare comercială - transportul persoanelor contra cost sau transportul industrial ori comercial al mărfurilor, contra cost sau nu; c) utilizare personală - transport exclusiv pentru uz personal, excluzând orice folosinţă comercială; d) trafic intern - transportul de persoane imbarcate sau de mărfuri încărcate pe teritoriul de admitere temporară, pentru a fi debarcate sau descărcate în interiorul aceluiaşi teritoriu; e) rezervoare normale - rezervoarele prevăzute de constructor pe toate mijloacele de transport de acelaşi tip cu mijlocul respectiv şi a căror imbinare permanenta permite utilizarea directa a unui tip de carburant, atât pentru tractiunea mijlocului de transport, cat şi, dacă este cazul, pentru funcţionarea în timpul transportului a sistemelor de refrigerare sau a altor sisteme. De asemenea, sunt considerate ca rezervoare normale rezervoarele adaptate pe mijloace de transport, care permit utilizarea directa a altor tipuri de carburant, precum şi rezervoarele adaptate la celelalte sisteme cu care pot fi echipate mijloacele de transport.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2De admitere temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenţie: a) mijloacele de transport de uz comercial sau particular; b) piesele de schimb şi echipamentele importate pentru repararea unui mijloc de transport deja importat temporar. Piesele de schimb şi echipamentele înlocuite nereexportate vor fi supuse drepturilor şi taxelor de import, numai dacă nu primesc una dintre destinatiile prevăzute la art. 14 din prezenta convenţie.  +  Articolul 3Operaţiunile curente de întreţinere şi reparaţiile mijloacelor de transport, necesare pe parcursul călătoriei până la destinaţie sau în interiorul teritoriului de admitere temporară şi care sunt efectuate în timpul perioadei de admitere temporară, nu constituie o modificare în sensul art. 1 a) din prezenta convenţie.  +  Articolul 41. Combustibilul şi carburanţii aflaţi în rezervoarele normale ale mijloacelor de transport importate temporar, precum şi uleiurile lubrifiante necesare unor utilizări normale ale respectivelor mijloace de transport vor fi admise fără plata drepturilor şi taxelor la import şi fără aplicarea prohibitiilor sau restrictiilor de import.2. În ceea ce priveşte vehiculele rutiere cu motor de uz comercial, fiecare parte contractantă are totuşi dreptul de a fixa cantităţile maxime de combustibili şi carburanţi care pot fi admise cu scutire de la plata drepturilor şi taxelor de import şi fără aplicarea unor prohibiţii sau restrictii de import, pe propriul teritoriu, în rezervoarele normale ale vehiculului rutier cu motor importat temporar.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 5Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin prezenta anexa: a) mijloacele de transport de uz comercial trebuie să fie înmatriculate pe alt teritoriu decât cel de admitere temporară, în numele unei persoane stabilite sau rezidente în afară teritoriului de admitere temporară, şi să fie importate şi utilizate de persoanele care îşi exercită activitatea pornind dintr-un astfel de teritoriu; b) mijloacele de transport de uz privat trebuie să fie înmatriculate pe un alt teritoriu decât cel de admitere temporară, în numele unei persoane stabilite sau rezidente în afară teritoriului de admitere temporară, şi să fie importate şi utilizate de persoane rezidente pe respectivul teritoriu.  +  Articolul 6Admiterea temporară a mijloacelor de transport este acordată fără să se ceara un document vamal şi fără constituirea unei garanţii.  +  Articolul 7În pofida dispoziţiilor art. 5 din prezenta anexa: a) mijloacele de transport de uz comercial pot fi utilizate de terţe persoane care sunt pe deplin autorizate de beneficiarul admiterii temporare şi care îşi exercită activitatea în contul acestuia, chiar dacă sunt stabilite sau rezidente pe teritoriul de admitere temporară; b) mijloacele de transport de uz particular pot fi folosite de terţe persoane pe deplin autorizate de către beneficiarul admiterii temporare. Fiecare parte contractantă poate accepta ca o persoană rezidenţă pe teritoriul sau sa folosească un mijloc de transport de uz particular, mai ales atunci când îl foloseşte în contul şi conform instrucţiunilor beneficiarului admiterii temporare.  +  Articolul 8Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza sau de a retrage beneficiul admiterii temporare: a) mijloacelor de transport de uz comercial care ar fi utilizate în trafic intern; b) mijloacelor de transport de uz particular care ar fi utilizate pentru folosinţă comercială în trafic intern; c) mijloacelor de transport care ar fi date în locatie după importul lor sau, dacă erau în locatie în momentul importarii lor, celor care ar fi reinchiriate sau subinchiriate în alt scop decât al reexportului imediat.  +  Articolul 91. Reexportul mijloacelor de transport de uz comercial are loc o dată cu încheierea operaţiunilor de transport pentru care au fost importate.2. Mijloacele de transport de uz particular pot rămâne pe teritoriul de admitere temporară o perioadă continua sau nu de 6 luni, în intervalul de 12 luni.  +  Articolul 10Fiecare parte contractantă are dreptul de a formula o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenţie, în ceea ce priveşte: a) art. 2 a) referitor la admiterea temporară pentru uz comercial a vehiculelor rutiere cu motor şi a materialului feroviar rulant; b) art. 6 referitor la vehiculele rutiere cu motor pentru uz comercial şi mijloacele de transport de uz particular; c) art. 9 paragraful 2 din prezenta anexa.  +  Articolul 11La intrarea în vigoare, aceasta anexa va abroga şi va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenţie, Convenţia vamală privind importul temporar al vehiculelor rutiere particulare, New York, 4 iunie 1954, Convenţia vamală privind importul temporar de vehicule rutiere comerciale, Geneva, 18 mai 1956, şi Convenţia vamală privind importul temporar pentru uz particular al ambarcatiunilor de agrement şi al aeronavelor, Geneva, 18 mai 1956, în relaţiile dintre părţile contractante care au acceptat aceasta anexa şi care sunt părţi contractante la respectivele convenţii.  +  Anexa D  +  Anexăprivind animalele  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) animale - animalele vii din orice specie; b) zona de frontieră - fasia de teritoriu vamal adiacenta frontierei terestre, a carei suprafaţa este delimitata prin legislaţia naţionala şi ale carei limite servesc la distingerea micului trafic de frontieră de celelalte tipuri de trafic; c) locuitori din zona de frontieră - persoanele stabilite sau care sunt rezidente într-o zona de frontieră; d) micul trafic de frontieră - importurile efectuate de către locuitorii din zona de frontieră între doua zone de frontieră adiacente.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2De admiterea temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenţie, animalele importate în scopurile enumerate în apendicele la prezenta anexa.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin prezenta anexa: a) animalele trebuie să apartina unei persoane stabilite sau rezidente în afară teritoriului de admitere temporară; b) animalele de tracţiune importate în vederea exploatării terenurilor aflate în zona de frontieră cu regim de admitere temporară trebuie să fie importate de locuitorii din zona de frontieră adiacenta celei cu regim de admitere temporară.  +  Articolul 41. Admiterea temporară a animalelor de tracţiune prevăzute la art. 3 b) din prezenta anexa sau a animalelor importate pentru transhumanta ori pasunat pe terenurile situate în zona de frontieră este acordată fără a se cere prezentarea unui document vamal şi fără constituirea unei garanţii.2. Fiecare parte contractantă poate condiţiona acordarea admiterii temporare pentru animalele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol de depunerea unui inventar, precum şi a unui angajament scris de reexport.  +  Articolul 51. Fiecare parte contractantă are dreptul sa formuleze o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenţie, în ceea ce priveşte art. 4 paragraful 1 din prezenta anexa.2. Fiecare parte contractantă are, de asemenea, dreptul de a formula o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenţie, în ceea ce priveşte pct. 12 şi 13 din apendicele la prezenta anexa.  +  Articolul 6Termenul de reexport al animalelor este de cel puţin 12 luni de la data admiterii temporare.  +  Articolul 7Apendicele la prezenta anexa face parte integrantă din aceasta.Apendice────────Lista la care se referă art. 21. Dresura2. Antrenament3. Reproducere4. Potcovire sau cantarire5. Tratament veterinar6. Încercări (de exemplu, în vederea cumpărării)7. Participarea la manifestări publice, expoziţii, concursuri, competitii sau demonstratii8. Spectacole (animale de circ etc.)9. Deplasări turistice (inclusiv animale care îi însoţesc pe călători)10. Exercitarea unei activităţi (caini sau cai de poliţie; caini de detectare, caini pentru orbi etc.)11. Operaţiuni de salvare12. Transhumanta sau pasunat13. Executarea unei activităţi sau realizarea unui transport14. Uz medical (producerea de venin etc.)  +  Anexa E  +  Anexăprivind mărfurile importate cu suspendarea parţialăa drepturilor şi taxelor de import  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei anexe, se înţelege prin: a) mărfurile importate cu suspendare parţială - mărfurile care sunt menţionate în celelalte anexe la prezenta convenţie, dar care nu îndeplinesc toate condiţiile avute în vedere pentru a beneficia de regimul de admitere temporară cu suspendarea totală a drepturilor şi taxelor de import, precum şi mărfurile care nu sunt menţionate în celelalte anexe la prezenta convenţie şi care sunt importate pentru a fi utilizate temporar în producţie sau în executarea de lucrări; b) suspendarea parţială - suspendarea unei părţi din suma totală a drepturilor şi taxelor de import care ar fi fost încasate dacă mărfurile ar fi fost importate definitiv la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporară.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicare  +  Articolul 2De admiterea temporară cu suspendare parţială beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenţie, mărfurile prevăzute la art. 1 alin. a) din prezenta anexa.  +  Capitolul 3 Dispoziţii diverse  +  Articolul 3Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin prezenta anexa mărfurile importate cu suspendare parţială trebuie să apartina unei persoane stabilite sau rezidente în afară teritoriului de admitere temporară.  +  Articolul 4Fiecare parte contractantă poate stabili o lista a mărfurilor admise sau excluse de la beneficiul admiterii temporare cu suspendare parţială. Conţinutul acestei liste va fi adus la cunoştinţa depozitarului prezentei convenţii.  +  Articolul 5Suma drepturilor şi taxelor de import datorată, conform prezentei anexe, nu trebuie să depăşească 5%, pe luna sau fracţiune de luna, pentru perioada în care mărfurile au fost plasate sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială, din suma drepturilor şi taxelor care ar fi fost încasată pentru respectivele mărfuri dacă acestea ar fi fost importate definitiv la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporară.  +  Articolul 6Suma drepturilor şi taxelor de import de încasat nu trebuie să fie în nici un caz mai mare decât cea care ar fi fost încasată în cazul importului definitiv al mărfurilor respective la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporară.  +  Articolul 71. Încasarea cuantumului drepturilor şi taxelor de import datorate conform prezentei anexe este efectuată de către autorităţile competente după încheierea regimului.2. Atunci când, conform art. 13 din prezenta convenţie, încheierea admiterii temporare este obţinută prin import definitiv, suma drepturilor şi taxelor de import, încasată eventual prin regimul de suspendare parţială, va fi scăzută din suma drepturilor şi taxelor de import ce trebuie plătită la importul definitiv.  +  Articolul 8Termenul de reexport al mărfurilor importate cu suspendare parţială este fixat în conformitate cu dispoziţiile art. 5 şi 6 din prezenta anexa.  +  Articolul 9Fiecare parte contractantă are dreptul sa formuleze o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenţie, cu privire la art. 2 din prezenta anexa, referitor la suspendarea parţială a taxelor de import.──────────────