DECIZIE nr. 150 din 9 mai 2002referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 15 iulie 2002    Costica Bulai - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorLucian Stangu - judecătorGabriela Ghita - procurorMihai Paul Cotta - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cont Expert" - S.A. din Bacau în Dosarul nr. 16.608/2001 al Judecătoriei Bacau.La apelul nominal se constata lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei, ca fiind neîntemeiată, deoarece dispoziţiile criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 41 alin. (2) din Constituţie.Se arata în acest sens ca dispoziţiile art. 16 din Constituţie privesc egalitatea în drepturi a cetăţenilor, iar nu egalitatea persoanelor juridice.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, retine următoarele:Prin Încheierea din 11 februarie 2002, pronunţată în Dosarul nr. 16.608/2001, Judecătoria Bacau a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cont Expert" S.A. din Bacau într-o cauza având ca obiect soluţionarea unei cereri de suspendare a executării silite.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, care instituie egalitatea în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi discriminări, precum şi celor ale art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit cărora proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Se arata ca textul de lege criticat, care lasă la aprecierea instanţei de judecată stabilirea cuantumului cauţiunii pentru suspendarea executării silite, "a legiferat inegalitatea în faţa legii", prin aceea ca "a lăsat la arbitrariul instanţei stabilirea acestuia". În acest mod autorul excepţiei considera ca "se ajunge a se crea, pentru situaţii similare privind cuantumul creanţei, aplicari discriminatorii ale legii, în sensul de a crea unui debitor o situaţie mai favorabilă sau mai împovărătoare faţă de un alt debitor cu aceeaşi datorie". Astfel, "neprecizarea de către legiuitor a cauţiunii după criterii bine determinate sau, cel puţin, determinabile creează stări de inegalitate în faţa legii sau de a aseza pe cineva mai presus de lege". De asemenea, autorul excepţiei apreciază ca "prin crearea unor situaţii de discriminare legislativă şi practica se ajunge ca şi proprietatea privată [...] sa nu fie ocrotită în mod egal de lege faţă de alţi debitori, în sensul de a fi prejudiciati prin suportarea unei sume de bani lăsată la arbitrariul instanţei".Judecătoria Bacau apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate nu este intemeiata. În esenta, se considera ca dreptul de apreciere al instanţei are în vedere "raportul juridic dedus judecaţii, iar nu titularul acestui drept".În legătură cu susţinerea ca textul criticat contravine dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Constituţie, instanţa apreciază ca aceasta nu este intemeiata.Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul considera ca excepţia de neconstituţionalitate este nefondata. În argumentarea acestui punct de vedere se arata ca, "potrivit art. 125 alin. (3) din Constituţie, competenţa şi procedura de judecată ale instanţelor judecătoreşti sunt stabilite de lege". Totodată, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, partea interesată are "posibilitatea sa atace încheierea data asupra suspendării executării şi, cu acest prilej, sa supună controlului judecătoresc şi cauţiunea al carei cuantum ar fi disproportionat faţă de valoarea obiectului executării".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: "Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competenţa poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţa, în afară de cazul în care legea dispune altfel."Textele constituţionale a căror încălcare este invocată de autorul excepţiei sunt art. 16 alin. (1) şi (2), precum şi art. 41 alin. (2) teza întâi, care au următorul cuprins:- Art. 16 alin. (1) şi (2): "(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.";- Art. 41 alin. (2) teza întâi: "(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular."Critica de neconstituţionalitate se bazează în principal pe susţinerea potrivit căreia lăsarea la aprecierea instanţei a cuantumului cauţiunii, în cazul cererii de suspendare a executării silite, permite ca în situaţii similare privind cuantumul creanţei de executat să se ajungă la arbitrariul instanţei, care poate crea unui debitor o situaţie mai favorabilă sau mai împovărătoare faţă de un alt debitor având o datorie în acelaşi cuantum. În felul acesta se poate ajunge şi la aprecierea unei ocrotiri inegale a proprietăţii unui debitor faţă de cea a altui debitor.Examinând prevederile legale criticate, Curtea constata ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu conţine prevederi care să contravină dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. Textul de lege nu instituie diferenţe de tratament juridic sau privilegii ori discriminări. De asemenea, prin prevederea cauţiunii nu este încălcat principiul ocrotirii egale a proprietăţii private, indiferent de titular, întrucât textul legal este aplicabil tuturor titularilor dreptului de proprietate privată, fără distincţie.Curtea retine totodată ca procedura executării silite, inclusiv contestaţia la executare reglementată de "Cartea V Despre executarea silită", face parte din Codul de procedură civilă - art. 371^1-580. Or, potrivit art. 125 alin. (3) din Constituţie, competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege. Este deci la latitudinea autorităţii legiuitoare sa stabilească competenţa instanţei de a fixa cuantumul cauţiunii cerute pentru suspendarea executării silite, în funcţie de specificul fiecărei cauze.În ceea ce priveşte susţinerea ca posibilitatea instanţei de a stabili cuantumul cauţiunii poate duce la arbitrariu, Curtea retine ca aceasta este o problemă de aplicare a legii, iar nu o problemă de neconstituţionalitate.De altfel, conform art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, "Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 şi 2 instanţa, în toate cazurile, se pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat". Prin urmare, autorul cererii de suspendare poate formula recurs, inclusiv în ceea ce priveşte stabilirea cuantumului cauţiunii, în cazul în care apreciază ca acesta este exagerat.Faţa de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cont Expert" - S.A. din Bacau în Dosarul nr. 16.608/2001 al Judecătoriei Bacau.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 mai 2002.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. Costica BulaiMagistrat-asistent,Mihai Paul Cotta────────────────