ORDIN nr. 1214 din 24 septembrie 1993privind înfiinţarea rezidentiatului ca forma de pregătire în specialitate a medicilor şi farmacistilor
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 15 august 1994    Ministrul sănătăţii,vazind Nota comuna a Direcţiei generale resurse umane şi formare profesională, a Direcţiei generale a asistenţei medicale, a Direcţiei generale farmaceutice, a Direcţiei strategie, dezvoltare şi management şi a Direcţiei legislaţie şi contencios nr. I.M. 46296/1993,în temeiul prevederilor legale în vigoare referitoare la asigurarea sănătăţii populaţiei şi ale Hotărârii Guvernului nr. 799/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,emite următorul ordin: 1. Pe data prezentului ordin se înfiinţează rezidentiatul, ca forma de pregătire în specialitate a medicilor şi farmacistilor, instituţie ce înlocuieşte secundariatul.2. Intrarea în rezidentiat şi ocuparea posturilor de medici şi farmacisti rezidenţi se fac prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii, care va stabili numărul de locuri de medici şi farmacisti rezidenţi, precum şi posturile pe specialităţi şi unităţi.3. Specialitatile medicale şi farmaceutice şi durata de pregătire prin rezidentiat se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.4. Metodologia privind pregătirea în specialitatile medicale şi farmaceutice prin rezidentiat este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Medicul şi farmacistul intern care au ocupat posturi în urma concursului de internat din anul 1992 pot ocupa funcţia de medic sau farmacist rezident anul I, prin echivalare. 6. Direcţia generală resurse umane şi formare profesională, celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii, Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar, direcţiile sanitare, ministerele cu reţea sanitară proprie şi unităţile sanitare publice vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Ministrul sănătăţii,profesor doctor-docent Iulian Mincu  +  Anexa 1 M E T O D O L O G I A privind pregătirea în specialitatile medicale şi farmaceutice prin rezidentiat 1. (1) Pregătirea în specialitatile medicale şi farmaceutice recunoscute în România se face prin rezidentiat. (2) Rezidentiatul se desfăşoară în toate specialitatile stabilite de Ministerul Sănătăţii şi pe durata fixată conform unei programe de învăţământ elaborate pentru toată perioada de formare în specialitate. (3) Rezidentiatul consta dintr-o activitate practica, ce se desfăşoară în unitatea de formare unde a fost repartizat rezidentul, şi o activitate educativă de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice. Însuşirea acestor cunoştinţe se face prin stagii practice în unitatea de formare şi prin cursuri organizate la nivelul unităţii de formare sau la nivelul centrului universitar, pentru una sau mai multe specialităţi.2. (1) Intrarea în rezidentiat se face prin concurs de rezidentiat organizat de Ministerul Sănătăţii. (2) La concursul de rezidentiat se pot prezenta absolvenţii facultăţilor de medicina şi de farmacie care au promovat examenul de diploma şi care au efectuat anul de stagiatura, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Sănătăţii, şi care nu depăşesc vârsta de 35 de ani la sfârşitul anului în care se organizează concursul. (3) La concursul de rezidentiat nu se pot prezenta rezidenţi aflaţi în pregătire.3. Prevederile din prezenta metodologie se aplică absolvenţilor facultăţilor de medicina şi de farmacie, menţionaţi la pct. 2 alin. (1), din toate unităţile sanitare, indiferent de subordonare, cu excepţia celor care se afla în prezent în stagiu de pregătire de specialitate.4. (1) Ministerul Sănătăţii organizează şi validează concursul de rezidentiat în toate specialitatile medicale şi farmaceutice, precum şi examenele de acordare a titlurilor de "medic specialist" şi "farmacist specialist". (2) Normele de organizare şi de desfăşurare a acestor concursuri şi examene se aproba de Ministerul Sănătăţii, prin metodologia elaborata pentru fiecare concurs sau examen în parte. (3) Ministerul Sănătăţii, prin Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar, organizează şi coordonează desfăşurarea procesului de pregătire în specialitate prin rezidentiat.5. (1) Candidaţii care sunt declaraţi reusiti în urma concursurilor de rezidentiat se vor numi rezidenţi în specialitatea respectiva. (2) Rezidentii sunt încadraţi în unităţile sanitare pe posturi de medic sau de farmacist rezident, normate de Ministerul Sănătăţii pe durata pregătirii lor. (3) Unităţile în care se desfăşoară pregătirea rezidenţilor vor elabora fişa postului pentru fiecare rezident aflat în pregătire, privind competentele, obligaţiile şi răspunderile rezidentului respectiv.6. (1) Numărul posturilor în care se încadrează candidaţii declaraţi reusiti în urma concursurilor de rezidentiat şi care au devenit rezidenţi în specialitatile medico-farmaceutice respective se stabilesc de Ministerul Sănătăţii în funcţie de capacitatile de formare din clinici şi laboratoare şi în funcţie de nevoile reţelei sanitare. (2) Posturile de rezident vor fi normate în statul de funcţii al unităţilor respective. Normarea se face în funcţie de numărul de paturi al clinicii, în medie un post la 10 paturi, sau în funcţie de activităţile pe care le desfăşoară laboratorul respectiv. (3) Posturile de rezident vor putea fi ocupate prin concurs pe perioada corespunzătoare formării în specialitatea respectiva. (4) Posturile de rezident vor fi scoase la concurs de Ministerul Sănătăţii sau de ministerele cu reţea sanitară proprie, având avizul Ministerului Sănătăţii, şi nu vor putea fi desfiinţate sau transformate fără aprobarea Ministerului Sănătăţii.7. (1) Unităţile sanitare încheie cu rezidentii contracte de muncă pe perioada corespunzătoare formării în specialitatile respective. (2) Contractele de muncă încheiate pe durata determinata asigura, potrivit legii, aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi contractele de muncă cu durata nedeterminată.8. Locurile de desfăşurare a rezidentiatului pentru toate specialitatile medicale şi farmaceutice vor fi stabilite anual de Ministerul Sănătăţii.9. Pregătirea prin rezidentiat începe de la data confirmării ordinului ministrului sănătăţii de validare a concursului de rezidentiat şi a candidaţilor declaraţi reusiti în urma acestuia.10. (1) Pregătirea prin rezidentiat se va desfăşura conform unei programe şi pe o durată stabilită pentru fiecare specialitate în parte. (2) Programa de pregătire va fi unica pe ţara pentru fiecare specialitate şi va cuprinde toată durata rezidentiatului. Direcţia generală resurse umane şi formare profesională, prin Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar care va colabora cu universităţile de medicina şi de farmacie, elaborează aceste programe şi le transmite tuturor unităţilor sanitare în care se desfăşoară procesul de formare în specialitate prin rezidentiat.11. Rezidentul va fi obligat să se încadreze în programul de lucru al unităţii în care efectuează pregătirea, el fiind plătit pentru activitatea pe care o desfăşoară, în limitele competentei sale şi sub supravegherea celor răspunzători de formarea lui.12. Schimbarea locului de pregătire în timpul rezidentiatului se aproba numai de Ministerul Sănătăţii.13. (1) Medicii şi farmaciştii rezidenţi susţin, pe durata rezidentiatului, examene parţiale de specialitate, potrivit dispoziţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii în raport cu profilul, complexitatea şi dificultatea specialitatii medicale sau farmaceutice. (2) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor parţiale în cel mult două sesiuni atrage excluderea din rezidentiat.14. (1) Întreruperea rezidentiatului pentru motive justificate (concediu de boala, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la un an, obligaţii militare şi altele, potrivit legii) atrage prelungirea rezidentiatului cu durata de timp corespunzătoare. (2) Întreruperea nejustificată a rezidentiatului pe o perioadă mai mare de 6 luni atrage măsura încetării calităţii de rezident. (3) Stagiile de pregătire efectuate, cu aprobarea sau cu avizul Ministerului Sănătăţii, de rezidenţi în străinătate, în profilul în care sunt confirmati, se considera stagiu de rezidentiat.15. Medicii şi farmaciştii cărora le-a încetat calitatea de rezident sau care nu au promovat examenele parţiale sau examenul de specialist se pot prezenta la concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante de medic sau farmacist într-o instituţie sanitară publică sau privată, stagiul efectuat ca rezident fiind echivalat cu stagiul de medic sau de farmacist.16. Pentru motive de sănătate deosebite, justificate prin certificat medical de boala sau certificat medical eliberat de Institutul Naţional de Expertiza Medicală a Capacităţii de Muncă Bucureşti, care contraindica activitatea în specialitatea în care este confirmat rezidentul, Ministerul Sănătăţii poate aproba schimbarea specialitatii. În aceasta situaţie, Ministerul Sănătăţii va stabili durata de pregătire în noua specialitate.17. Pe perioada rezidentiatului medicii şi farmaciştii pot beneficia de cazare gratuita în incinta unităţilor sanitare publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 524/1991, precum şi de masa contra cost.18. (1) Medicii secundari aflaţi, la data prezentului ordin, în anii I şi II de secundariat continua pregătirea în specialitate, având posibilitatea ca la terminarea duratei integrale a stagiului pentru obţinerea specialitatii, fixat prin dispoziţiile legale în vigoare la data sustinerii concursului de secundariat, să se prezinte la examenul de medic specialist organizat de Ministerul Sănătăţii. În anul III de secundariat sau după promovarea examenului de specialist se pot prezenta la concursurile organizate pentru ocuparea unui post de medic specialist, respectiv secundar anul III, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii. (2) Medicii secundari anul III vor susţine examenul de medic specialist care le da dreptul sa ocupe postul ales la concursul de secundariat sau un alt post de medic specialist scos la concurs. (3) Medicii secundari prevăzuţi la alin. (1) şi (2) vor fi salarizaţi cu salariile de baza prevăzute pentru medici. (4) Medicii secundari care nu se prezintă sau nu promovează examenul de specialist încetează activitatea ca secundar. Aceştia au dreptul să se prezinte la încă o sesiune de examene de specialist. În cazul nepromovării examenului de specialist, medicii în cauza se pot prezenta la concursurile de ocupare a posturilor vacante de medic.19. (1) Funcţiile de preparator, de medic şi de farmacist, personal neatestat în cercetare, sunt echivalente cu funcţiile de medic şi farmacist rezident în cazul în care postul a fost ocupat prin concurs organizat cu avizul Ministerului Sănătăţii şi cu respectarea condiţiilor tematicii şi a probelor concursului de rezidentiat. (2) Funcţiile de asistent de la catedrele preclinice ocupate prin concurs organizat cu avizul Ministerului Sănătăţii şi cu respectarea condiţiilor tematicii şi probelor concursului de rezidentiat sunt echivalente cu funcţia de medic sau farmacist rezident. (3) Echivalarea cu funcţia de medic sau farmacist rezident se va face pe bază de ordin emis de ministrul sănătăţii. (4) Absolvenţii facultăţilor de medicina şi de farmacie promotia 1992, care au ocupat prin concurs posturi de preparator până la data prezentului ordin, pot ocupa funcţii de medici secundari anul I, prin echivalare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 730/1992, durata de pregătire fiind de 3 ani.20. Rezidentii aflaţi în stagiu de pregătire se pot prezenta numai la concursuri pentru ocuparea de posturi în învăţământul medical şi farmaceutic superior şi în cercetarea ştiinţifică medicală şi farmaceutica.În cazul în care rezidentul ocupa post în profilul specialitatii în care este confirmat, acesta continua pregătirea până la efectuarea stagiului. În caz contrar, îşi păstrează calitatea de rezident, pregătirea urmînd a fi efectuată integral în noua specialitate.Rezidentii pot participa, în ultimul an de rezidentiat, la concurs pentru ocuparea unui post în unităţile sanitare publice, în specialitatile în care sunt confirmati.21. Medicii şi farmaciştii interni, care au ocupat posturi în urma concursului de internat promovat în anul 1992, pot ocupa funcţii de rezidenţi anul I în specialitatea din grupa în care au promovat concursul de internat, prin echivalare. Numărul de locuri în rezidentiat vor fi alese de interni în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la concursul de internat din anul 1992. Posturile pe care le aleg medicii şi farmaciştii interni, ale căror funcţii au fost echivalate, se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.22. (1) Medicii şi farmaciştii declaraţi reusiti la concursul de rezidentiat, care au ales post de pregătire în specialitate, fiind declaraţi rezidenţi şi care în termen de 30 de zile de la data confirmării lor ca rezidenţi, prin ordinul ministrului sănătăţii, nu se prezintă la postul ales sau nu obţin aprobarea conducerii Ministerului Sănătăţii pentru amînarea prezentării la stagiul de pregătire, pierd dreptul obţinut în urma concursului de rezidentiat. (2) Cei aflaţi în situaţia de mai sus şi care la data prezentării la concursul de rezidentiat erau angajaţi într-o unitate sanitară, cu contract de muncă pe durata nedeterminată, pot fi mentinuti la vechiul loc de muncă numai dacă postul nu a fost ocupat. În situaţia în care postul a fost ocupat, cel în cauza poate concura pentru ocuparea unui alt post vacant.23. (1) A doua specialitate se va putea obţine cu avizul Ministerului Sănătăţii după efectuarea integrală a rezidentiatului în specialitatea respectiva. În cazul specialitatilor care au trunchi comun, rezidentiatul pentru a doua specialitate se va putea reduce cu durata trunchiului comun. (2) Cea de-a doua specialitate se obţine cu respectarea tuturor condiţiilor pentru rezidentiat.24. Echivalarea stagiilor de pregătire în specialitate efectuate de medici şi farmacisti în străinătate se face de Ministerul Sănătăţii.25. (1) Dispoziţiile prezentei metodologii nu afectează drepturile câştigate de medici şi farmacisti sub regimul actelor normative anterioare. (2) Prevederile prezentei metodologii se vor aplica începând cu concursul de rezidentiat din anul 1993.-------------------------