CRITERII ŞI METODE din 21 iunie 2002pentru calculul preţurilor şi al tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 12 iulie 2002   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1Prezentele criterii şi metode au ca scop fundamentarea şi stabilirea: a) preţurilor reglementate din sectorul gazelor naturale pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi, denumite în continuare preţuri finale = P(f); b) tarifelor reglementate pentru inmagazinarea gazelor naturale în depozite subterane operate de titularii licenţei de inmagazinare a gazelor naturale, denumite în continuare tarife de inmagazinare - T(i); c) tarifelor reglementate pentru transportul gazelor naturale printr-un sistem de transport, denumite în continuare tarife de transport - t(t); d) tarifelor reglementate pentru distribuţia gazelor naturale prin sistemele de distribuţie operate de titulari ai licenţei de distribuţie, denumite în continuare tarife de distribuţie - T(d).  +  Secţiunea a 2-a Definire şi domeniu de aplicare  +  Articolul 2 (1) Preţurile finale - P(f) sunt preţurile la care se realizează aprovizionarea consumatorilor captivi cu o cantitate de 1.00 mc 3 gaze naturale, în condiţiile standard de presiune, temperatura şi de calitate a gazelor naturale stipulate în Standard 3317. Preţurile finale au incluse toate taxele, tarifele sau impozitele de orice natura, inclusiv accizele, cu excepţia T.V.A. (2) Titularii licenţei de distribuţie a gazelor naturale sunt îndreptăţiţi sa factureze şi sa primească contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor captivi, conform contractelor de furnizare încheiate. (3) Preţurile finale se stabilesc diferenţiat pentru fiecare titular al licenţei de distribuţie, pe categoriile de consumatori captivi prevăzuţi în anexa nr. 1 şi în funcţie de configuraţia sistemelor prin care se realizează furnizarea gazelor naturale. (4) Preţurile finale se aproba de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumita în continuare ANRGN, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) Tariful de inmagazinare - T(i) reprezintă contravaloarea serviciului prestat de un titular al licenţei de inmagazinare pentru inmagazinarea subterana în depozitul subteran de inmagazinare exploatat de acesta a unei cantităţi de 1.000 mc gaze naturale, în condiţiile standard de presiune, temperatura şi de calitate a gazelor naturale stipulate în Standard 3317. (2) Serviciul de inmagazinare subterana a gazelor naturale desemnează ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de un titular al licenţei de inmagazinare pentru sau în legătură cu asigurarea accesului şi rezervarea capacităţii de depozitare în depozitul subteran operat şi pentru injectia, depozitarea în şi extractia din aceasta capacitate a unor cantităţi determinate de gaze naturale, pe parcursul unui ciclu de inmagazinare. (3) Tarifele de inmagazinare se stabilesc diferenţiat, pentru fiecare titular al licenţei de inmagazinare şi pentru fiecare depozit de inmagazinare subterana operat de acesta, în funcţie de caracteristicile tehnico-geologice şi de regimul de exploatare al fiecărui depozit de inmagazinare subterana. (4) Tarifele de inmagazinare se stabilesc de ANRGN şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4 (1) Tariful de transport - T(t) reprezintă contravaloarea serviciului de transport prestat de un titular al licenţei de transport pentru rezervarea capacităţii de transport şi transportul prin sistemul de transport al unei cantităţi de 1.000 mc gaze naturale, în condiţiile standard de presiune, temperatura şi de calitate a gazelor naturale stipulate în Standard 3317. (2) Serviciul de transport al gazelor naturale desemnează ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de un titular al licenţei de transport pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport în sistemul de transport operat şi pentru asigurarea accesului şi utilizarea sistemului de transport. (3) Tarifele de transport se stabilesc diferenţiat pentru fiecare titular al licenţei de transport şi pentru fiecare sistem de transport operat de acesta, în funcţie de caracteristicile tehnice şi de regimul de exploatare al fiecărui sistem de transport. (4) Tarifele de transport se stabilesc de ANRGN şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5 (1) Tariful de distribuţie - T(d) reprezintă contravaloarea serviciului de distribuţie prestat de un titular al licenţei de distribuţie pentru rezervarea capacităţii de distribuţie şi vehicularea prin sistemul de distribuţie a unei cantităţi de 1.000 mc gaze naturale, în condiţiile standard de presiune, temperatura şi de calitate a gazelor naturale stipulate în Standard 3317. (2) Serviciul de distribuţie a gazelor naturale desemnează ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de un titular al licenţei de distribuţie pentru sau în legătură cu asigurarea accesului consumatorului la sistemul de distribuţie, rezervarea capacităţii de distribuţie în sistemul de distribuţie operat şi pentru utilizarea sistemului de distribuţie. (3) Tarifele de distribuţie se stabilesc diferenţiat pentru categoriile de consumatori prevăzuţi în anexa nr. 1 şi pentru fiecare titular al licenţei de distribuţie şi/sau sistem de distribuţie operat de acesta, în funcţie de caracteristicile tehnice şi de regimul de exploatare al fiecărui sistem de distribuţie. (4) Tarifele de distribuţie nu includ contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor captivi şi/sau a serviciilor prestate de titularii licenţei de distribuţie, în calitate de furnizori de gaze naturale, pentru sau în legătură cu comercializarea gazelor naturale, şi nici impozitul pe gazele naturale din producţia interna. (5) Tarifele de distribuţie se stabilesc de ANRGN şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Secţiunea a 3-a Definiţii  +  Articolul 6Termenii specifici sunt definiţi în anexa nr. 2.  +  Capitolul 2 Fundamentarea, înaintarea şi analizarea propunerilor de preţuri şi tarife reglementate şi stabilirea acestora  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 7 (1) Propunerile de preţuri şi tarife reglementate, respectiv cererile de revizuire, precum şi fundamentarea acestora se comunică ANRGN de către: a) titularii licenţei de distribuţie a gazelor naturale, în cazul preţurilor finale - P(f) şi al tarifelor de distribuţie T(d); b) titularii licenţei de inmagazinare, în cazul tarifelor de inmagazinare - T(i); c) titularii licenţei de transport, în cazul tarifelor de transport - T(t). (2) La cererea fundamentată a consumatorilor sau a asociaţiilor profesionale ale acestora şi/sau în funcţie de situaţia concretă, ANRGN poate solicita analiza datelor de fundamentare şi revizuirea preţurilor şi/sau a tarifelor de către persoanele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 8Datele de fundamentare trebuie completate, pe baza datelor de exploatare obţinute din activitatea curenta, de către: a) titularii licenţei de distribuţie a gazelor naturale, în cazul propunerilor de preţuri finale - P(f) şi al propunerilor de tarife de distribuţie - T(d); b) titularii licenţei de inmagazinare, în cazul propunerilor de tarife de inmagazinare - T(i); c) titularii licenţei de transport, în cazul propunerilor de tarif de transport - T(t).  +  Articolul 9Datele de fundamentare care stau la baza determinării preţurilor şi a tarifelor reglementate, prezentate ANRGN, se stabilesc ca proiectii pentru perioadele prevăzute mai jos, fiind însoţite de prezentarea în aceeaşi structura a realizarilor anului de baza, astfel: a) propunerile de preţuri finale - P(f) se fundamentează ca proiectii pentru o perioadă de un an; b) propunerile de tarife de inmagazinare - T(i) se fundamentează ca proiectii pe perioada concesiunii sistemelor de inmagazinare, dar nu mai puţin decât perioada normata de amortizare a investiţiilor convenite prin contractul de concesiune; c) propunerile de tarif de transport - T(t) se fundamentează ca proiectii pe o perioadă de 3 ani sau pe perioada contractului de concesiune a sistemului de transport, dacă aceasta este mai mica de 3 ani; d) propunerile de tarife de distribuţie - T(d) se fundamentează ca proiectii pe o perioadă de 3 ani sau pe perioada contractului de concesiune a sistemului de distribuţie, dacă aceasta este mai mica de 3 ani.  +  Articolul 10 (1) Datele de fundamentare sunt cele rezultate din costurile justificate reflectate în ultimul bilanţ contabil încheiat (anul de baza), din programele de investiţii, din contractele de concesiune, de creditare şi/sau de finanţare sau din orice alte angajamente legale, aprobate conform reglementărilor legale în vigoare şi însuşite de conducătorul instituţiei. (2) Fundamentarea va fi facuta pe categorii de cheltuieli şi se determina în conformitate cu reglementările legale în vigoare, specifice fiecăreia dintre acestea.  +  Articolul 11Datele de fundamentare vor fi însoţite de scurte note explicative privind criteriile de stabilire a acestora. Notele explicative vor prevedea informaţii de piaţa privind costurile şi preţurile.  +  Articolul 12În situaţia în care titularii licenţelor de distribuţie, de inmagazinare, respectiv de transport, desfăşoară simultan o activitate pentru care practica preţuri şi/sau tarife reglementate şi una sau mai multe activităţi în sau din afară sectorului gazelor naturale, aceştia au obligaţia să prezinte ANRGN fundamentarea distinctă a propunerilor de preţuri şi/sau tarife reglementate, după caz, precum şi datele privind celelalte activităţi desfăşurate. Pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate pe bază de preţuri şi tarife reglementate contabilitatea de gestiune va fi organizată în conturi analitic distincte, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu, astfel încât să permită cunoaşterea veniturilor realizate şi a costurilor fixe şi variabile aferente.  +  Secţiunea a 2-a Termenele de stabilire, de revizuire şi/sau de actualizare  +  Articolul 13Propunerile de preţuri şi tarife reglementate împreună cu datele de fundamentare se comunică ANRGN: a) pentru preţurile finale - P(f) - până la data de 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor; b) pentru tarifele de inmagazinare - T(i) - cu 90 de zile înainte de solicitarea autorizaţiei de funcţionare, în cazul sistemelor noi de inmagazinare, respectiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor criterii şi metode, în cazul sistemelor de inmagazinare existente; c) pentru tarifele de transport - T(t) - cu 90 de zile înainte de solicitarea autorizaţiei de funcţionare, în cazul sistemelor noi de transport, respectiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor criterii şi metode, în cazul SNT/conductelor de transport existente; d) pentru tarifele de distribuţie - T(d) - cu 90 de zile înainte de solicitarea autorizaţiei de funcţionare, în cazul sistemelor noi de distribuţie, respectiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor criterii şi metode, în cazul sistemelor de distribuţie existente.  +  Articolul 14ANRGN poate revizui trimestrial preţurile finale - P(f), din proprie iniţiativă sau la cererea fundamentată a titularilor licenţei de distribuţie, dacă preţul mediu ponderat - P(MP) considerat la stabilirea acestora are o variatie mai mare de +/- 5%. Cererea de revizuire se înaintează cu cel puţin 45 de zile calendaristice anterior datei de intrare în vigoare a noilor preţuri finale.  +  Articolul 15ANRGN poate revizui anual tarifele de inmagazinare - T(i), din proprie iniţiativă sau la cererea fundamentată a titularilor licenţei de inmagazinare, dacă cel puţin unul dintre parametrii datelor de fundamentare luate în considerare la stabilirea acestora are, în termeni reali, o variatie mai mare de +/- 5%. Cererea de revizuire se înaintează până la data de 1 ianuarie a fiecărui an.  +  Articolul 16ANRGN poate revizui semestrial tarifele de transport - T(t), din proprie iniţiativă sau la cererea fundamentată a titularilor licenţei de transport, dacă cel puţin unul dintre parametrii datelor de fundamentare luate în considerare la stabilirea acestora are, în termeni reali, o variatie mai mare de +/- 5%. Cererea de revizuire se înaintează ANRGN cu cel puţin 90 de zile calendaristice anterior datei de intrare în vigoare a noilor tarife de transport.  +  Articolul 17ANRGN poate revizui semestrial tarifele de distribuţie - T(d), din proprie iniţiativă sau la cererea fundamentată a titularilor licenţei de distribuţie, dacă cel puţin unul dintre parametrii datelor de fundamentare considerate la stabilirea acestora are, în termeni reali, o variatie mai mare de +/- 5%. Cererea de revizuire se înaintează ANRGN cu cel puţin 90 de zile calendaristice anterior datei de intrare în vigoare a noilor tarife de distribuţie.  +  Articolul 18Cererile de revizuire pot fi comunicate şi în alte termene, în caz de forta majoră sau în caz fortuit. Solicitantul are obligaţia sa notifice ANRGN situaţia constatată, înăuntrul cazului de forta majoră sau cazului fortuit ori în termen de 15 zile calendaristice de la data încetării unui asemenea eveniment, respectiv în termenul prevăzut prin contractul de concesiune.  +  Articolul 19ANRGN poate actualiza lunar nivelul preţurilor şi al tarifelor reglementate cu indicele preţurilor de consum, din proprie iniţiativă sau la solicitarea titularilor licenţelor de distribuţie, de transport şi/sau de inmagazinare, în situaţia în care acesta are o variatie mai mare de +/-1,5% faţă de data intrării în vigoare a preţurilor şi tarifelor curente.  +  Secţiunea a 3-a Înaintarea propunerilor de preţuri şi tarife reglementate şi a cererilor de revizuire a acestora  +  Articolul 20Propunerile de preţuri şi tarife reglementate sau, după caz, cererile de revizuire sau de actualizare a acestora, împreună cu datele de fundamentare, se comunică ANRGN de către titularii licenţei de distribuţie, licenţei de inmagazinare sau licenţei de transport în termenele cerute în prezentele criterii şi metode. Nedepunerea acestora în termen atrage aplicarea de sancţiuni, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001.  +  Articolul 21Datele de fundamentare ce stau la baza propunerilor de preţuri şi tarife reglementate vor fi însoţite de: a) declaraţia de inaintare a propunerii de preţuri şi/sau tarife reglementate sau, după caz, a cererii de revizuire sau actualizare; b) dovada achitării la zi a tarifelor pentru acordarea de autorizaţii şi/sau licenţe; c) nominalizarea scrisă a persoanei împuternicite să ofere informaţii şi lămuriri privind propunerile înaintate.  +  Articolul 22În cazul cererilor de revizuire/actualizare comunicate ANRGN în cursul aceluiaşi an calendaristic pentru care acestea au fost stabilite nu este necesară prezentarea actelor prevăzute la art. 21 lit. b) şi c), dacă nu sunt modificări faţă de datele înscrise în propunerile de preţuri şi/sau tarife reglementate.  +  Articolul 23Existenta tuturor actelor, corespunzător prevederilor art. 21 şi 22, constituie condiţie obligatorie pentru înregistrarea şi analizarea propunerilor sau cererilor înaintate. Propunerea, respectiv cererea, se considera comunicată ANRGN la data înregistrării, iar asigurarea depunerii în termen este obligaţia solicitantului.  +  Secţiunea a 4-a Analiza propunerilor de preţuri şi tarife reglementate şi a cererilor de revizuire a acestora; emiterea ordinului preşedintelui ANRGN  +  Articolul 24În termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea declaraţiei de inaintare a propunerii de preţ şi/sau tarif reglementat, respectiv de la înregistrarea cererii de revizuire a acestora, Departamentul preţuri, tarife, reglementări comerciale şi protecţia consumatorilor din cadrul ANRGN analizează datele de fundamentare prezentate.  +  Articolul 25La împlinirea termenului prevăzut la art. 24 Departamentul preţuri, tarife, reglementări comerciale şi protecţia consumatorilor din cadrul ANRGN prezintă rezultatele analizei propunerilor de preţuri şi tarife reglementate printr-un raport de analiza, care se transmite Consiliului consultativ din cadrul ANRGN şi titularului licenţei de distribuţie, de transport şi/sau inmagazinare interesat, după caz.  +  Articolul 26În termen de 10 zile calendaristice de la primirea raportului de analiza titularul licenţei, precum şi Consiliul consultativ îşi exprima punctele de vedere privind acceptarea sau contestarea acestuia, împreună cu motivarea punctelor de vedere. În cazul neprezentarii acestor puncte de vedere în termenul menţionat raportul de analiza se considera acceptat.  +  Articolul 27În cazul contestarii raportului de analiza de către oricare dintre cei prevăzuţi la art. 25 Departamentul preţuri, tarife, reglementări comerciale şi protecţia consumatorilor din cadrul ANRGN va organiza, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere, o intalnire de consultări şi clarificări cu reprezentanţii Consiliului consultativ din cadrul ANRGN şi cu cei ai titularului de licenţă interesat. Rezultatele intalnirii se consemnează într-o minuta semnată de toţi cei prezenţi.  +  Articolul 28Raportul de analiza, însoţit de punctele de vedere prevăzute la art. 26 şi, după caz, de minuta prevăzută la art. 27, se înaintează Comitetului de reglementare.  +  Articolul 29Comitetul de reglementare adopta hotărârea privind stabilirea sau, după caz, revizuirea preţurilor şi a tarifelor reglementate.  +  Capitolul 3 Metodele de calcul al preţurilor şi tarifelor reglementate  +  Secţiunea 1 Tariful de inmagazinare - T(i)  +  Articolul 30 (1) Tariful de inmagazinare - T(i) se determina prin alocarea valorii medii a serviciului de inmagazinare subterana aferentă unui ciclu de inmagazinare la capacitatea medie rezervată a depozitului de inmagazinare şi se calculează cu formula:T(i) = (C[opiNM] + P[iNM])/Q(r),în care: a) C(opiNM) = costurile medii totale aferente operarii depozitului de inmagazinare într-un ciclu de inmagazinare, calculate ca medie aritmetica a costurilor totale de operare în termeni comparabili, pentru perioada de fundamentare a tarifului; b) P(iNM) = limita maxima a profitului aferent activităţii de inmagazinare, acceptată de ANRGN la fundamentarea tarifului; c) Q(r) = capacitatea operationala totală a depozitului, pusă la dispoziţie utilizatorilor şi rezervată pentru inmagazinare. (2) Tariful de inmagazinare are în structura sa o componenta pentru rezervarea de capacitate, o componenta aferentă ciclului de injecţie şi una aferentă ciclului de extracţie a gazelor naturale din depozitul de inmagazinare, stabilite de ANRGN. (3) Componenta aferentă rezervarii de capacitate cuantifica costurile fixe - independente de cantităţile inmagazinate - şi se calculează în funcţie de capacitatea operationala totală de inmagazinare pusă la dispoziţie utilizatorilor. (4) Componentele aferente ciclului de injecţie, respectiv ciclului de extracţie a gazelor naturale din depozitul de inmagazinare, cuantifica costurile variabile - dependente de cantităţile inmagazinate - şi se calculează în funcţie de programul de injecţie, respectiv de extracţie din depozit.  +  Articolul 31Valoarea serviciului de inmagazinare reprezintă venitul total necesar pentru acoperirea costurilor de operare şi recuperarea investiţiilor în construcţia sistemelor de inmagazinare, în condiţiile asigurării echilibrului economico-financiar al deţinătorului de licenţă de inmagazinare, inclusiv un profit reglementat.  +  Articolul 32 (1) Costurile de operare - C(opiNM) reprezintă totalul costurilor deţinătorului de licenţă de inmagazinare aferente operarii sistemului de inmagazinare într-un ciclu complet de injecţie/extracţie, calculate ca medie aritmetica a costurilor totale de operare pentru perioada de fundamentare a tarifului. Costurile de operare se fundamentează conform reglementărilor legale în vigoare, pentru următoarele elemente: a) cheltuieli cu întreţinerea, verificarea şi reparaţiile curente, inclusiv intervenţiile la sistemul de inmagazinare, realizate în regie proprie sau cu terţi; b) cheltuieli cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform contractului colectiv de muncă, contribuţii la Fondul de asigurări de sănătate, la fondurile speciale, altele de aceeaşi natura; c) cheltuieli administrative - energie, materiale, servicii specifice şi altele asemenea, inclusiv consumul tehnologic calculat conform reglementărilor legale în vigoare; d) cheltuieli financiare reprezentând sumele destinate finanţării operarii sistemului de inmagazinare; e) alte cheltuieli reprezentând impozite, taxe şi tarife pentru autorizaţii, licenţe şi altele asemenea, precum şi redevenţe, cheltuieli de asigurare şi altele asemenea, sume destinate proprietarilor de terenuri; f) amortizarea mijloacelor fixe; g) cota de dezvoltare, calculată conform prevederilor legale. (2) Proiectiile anuale ale valorii componentelor costurilor de operare - C(opiNM) menţionate la alin. (1) pe perioada de fundamentare a tarifului vor fi aduse în termeni comparabili prin corectarea cu indicele anual al preţurilor de consum (ipc) faţă de anul de baza.  +  Articolul 33 (1) Costurile de operare - C(opiNM) se repartizează în: a) costuri fixe, independente de cantităţile inmagazinate, ce acoperă amortizarea investiţiilor în depozitul de inmagazinare, cheltuielile legate direct de menţinerea în siguranţa a depozitului de inmagazinare, precum şi o parte din cheltuielile generale legate de administrarea depozitului subteran; b) costuri variabile, dependente de cantităţile inmagazinate, ce acoperă cheltuielile generate de injectia, respectiv extractia gazelor naturale din depozitele subterane şi o parte din cheltuielile generale legate de administrarea depozitului subteran. (2) În costurile fixe se includ:- amortizarea mijloacelor fixe;- cheltuielile cu întreţinerea, verificarea şi reparaţiile curente, inclusiv intervenţiile la sistemul de inmagazinare, realizate în regie proprie sau cu terţi, cu excepţia cheltuielilor privind echipamentele de suprafaţa;- o cota-parte din cheltuielile cu personalul şi din cheltuielile administrative;- cheltuielile legate de concesiunea depozitului de inmagazinare: redevenţe, taxe de concesionare, alte taxe sau impozite specifice legate de concesionare;- cheltuielile privind autorizarea şi licentierea titularului de licenţă de inmagazinare;- cheltuielile deductibile fiscal pentru asigurarea bunurilor patrimoniale;- cota de dezvoltare. (3) Alocarea costurilor variabile pe componenta aferentă inmagazinarii, respectiv extractiei gazelor naturale din depozitul subteran, se realizează proporţional cu cheltuielile generate de fiecare dintre acestea.  +  Articolul 34 (1) Profitul aferent activităţii de inmagazinare P(iNM), considerat ca limita maxima la calculul tarifului de inmagazinare, reflecta costul capitalului investit în activele fixe nete aferente sistemului de inmagazinare şi se determina prin aplicarea unei rate reglementate a profitului de 10% la valoarea totală a activelor fixe nete aferente sistemului de inmagazinare, conform formulei:P(iNM) = r(iNM) x V(afnINM),în care: a) P(iNM) = limita maxima a profitului aferent activităţii de inmagazinare, acceptată de ANRGN la fundamentarea tarifului; b) r(iNM) = rata reglementată a profitului de 10%; c) V(afnINM) = valoarea totală în termeni comparabili a activelor fixe nete aferente sistemului de inmagazinare. (2) Valoarea totală a activelor fixe nete aferente sistemului de inmagazinare - V(afnINM) se calculează ca medie aritmetica a valorii rămase a activelor fixe nete aferente sistemului de inmagazinare, pentru perioada de fundamentare a tarifului, şi va fi adusă în termeni comparabili prin corectarea cu indicele anual al preţurilor de consum (ipc) faţă de anul de baza.  +  Secţiunea a 2-a Metoda de calcul a tarifului de transport - T(t)  +  Articolul 35Tariful de transport - T(t) se determina prin alocarea valorii serviciului de transport la capacitatea de transport pusă la dispoziţie utilizatorilor şi la cantităţile de gaze naturale transportate pentru aceştia pe distanţele corespunzătoare şi se calculează cu o formula binomiala de tipul:T(t) = α + â x d,ai carei termeni au următoarele semnificatii: a) α - cuantifica costurile fixe, independente de cantităţile transportate, şi se calculează în funcţie de capacitatea de transport pusă la dispoziţie utilizatorilor; b) â - cuantifica costurile variabile, dependente de cantităţile transportate, şi se calculează în funcţie de cantităţile de gaze naturale transportate şi de distanţele de transport corespunzătoare; c) d - reprezintă distanţele de transport.  +  Articolul 36Valoarea serviciului - V(ST) este venitul total necesar pentru acoperirea costurilor de operare şi recuperarea investiţiilor în sistemul de transport în condiţiile asigurării echilibrului economico-financiar al titularului licenţei de transport, inclusiv un profit reglementat, şi se calculează cu formula:V(ST) = C(opST) + P(t),în care: a) V(ST) = valoarea serviciului de transport prin sistem; b) C(opST) = costurile medii totale aferente operarii sistemului de transport, calculate ca medie aritmetica a costurilor totale de operare în termeni comparabili, pentru perioada de fundamentare a tarifului; c) P(t) = limita maxima a profitului aferent activităţii de transport acceptată de ANRGN la fundamentarea tarifului.  +  Articolul 37 (1) Costurile de operare - C(opST) reprezintă totalul cheltuielilor pentru operarea sistemului de transport, calculate ca medie aritmetica a costurilor totale de operare pentru perioada de fundamentare a tarifului. Costurile de operare se fundamentează conform reglementărilor legale în vigoare, pentru următoarele elemente: a) cheltuielile cu întreţinerea, verificarea şi reparaţiile curente, inclusiv intervenţiile la sistemul de transport, realizate în regie proprie sau cu terţi; b) cheltuielile cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform contractului colectiv de muncă, contribuţii la Fondul de asigurări de sănătate şi la fondurile speciale, altele de aceeaşi natura; c) cheltuielile administrative - energie, materiale, sevicii specifice şi altele asemenea, inclusiv consumul tehnologic calculat conform reglementărilor legale în vigoare; d) cheltuielile financiare reprezentând sumele destinate finanţării operarii sistemului de transport; e) alte cheltuieli reprezentând impozite, taxe şi tarife pentru autorizaţii, licenţe, precum şi redevenţe, cheltuieli de asigurare şi altele asemenea; f) sume destinate proprietarilor de terenuri; g) amortizarea mijloacelor fixe; h) cota de dezvoltare, calculată conform prevederilor legale. (2) Proiectiile anuale ale valorii componentelor costurilor de operare - C opST menţionate la alin. (1), pe perioada de fundamentare a tarifului, vor fi aduse în termeni comparabili prin corectarea cu indicele anual al preţurilor de consum (ipc) faţă de anul de baza.  +  Articolul 38 (1) Profitul aferent activităţii de transport P(t), considerat ca limita maxima la calculul tarifului de transport (T(t), reflecta costul capitalului investit în activele fixe nete aferente sistemului de transport, inclusiv activele fixe nete concesionate, şi se determina prin aplicarea unei rate reglementate a profitului de 10% la valoarea totală a activelor fixe nete aferente, prin formula:P(t) = r(tr) x V(afnST),în care: a) P(t) = limita maxima a profitului aferent activităţii de transport, acceptată de ANRGN la fundamentarea tarifului; b) r(tr) = rata profitului, considerată la 10%; c) V(afnST)= valoarea totală în termeni comparabili a activelor fixe nete ale sistemului de transport, inclusiv a activelor fixe nete concesionate. (2) Valoarea totală a activelor fixe nete aferente sistemului de transport - V(afnST) se calculează ca medie aritmetica a valorii rămase a activelor fixe nete aferente sistemului de transport, pentru perioada de fundamentare a tarifului, şi va fi adusă în termeni comparabili prin corectarea cu indicele anual al preţurilor de consum (ipc) faţă de anul de baza.  +  Articolul 39Capacitatea de transport pusă la dispoziţie utilizatorilor reprezintă suma produselor dintre capacitatile rezervate de aceştia pentru transportul gazelor naturale la vârful de consum şi distanţele corespunzătoare de transport.  +  Articolul 40Coeficienţii α şi â, prevăzuţi la art. 35, se calculează prin alocarea valorii serviciului de transport în costuri fixe, independente de cantităţile transportate, şi în costuri variabile, dependente de cantităţile transportate; costurile fixe şi costurile variabile se aloca la rândul lor în costuri dependente de distanţele de transport şi costuri independente de distanţele de transport.  +  Articolul 41 (1) Coeficienţii de alocare a valorii serviciului de transport în costuri fixe şi costuri variabile şi în costuri independente şi dependente de distanţele de transport se stabilesc luându-se în considerare următoarele elemente: a) costurile fixe, independente de cantităţile transportate, acoperă amortizarea investiţiilor în sistemul de transport, cheltuielile legate direct de asigurarea accesului terţilor la reţea, de continuitatea în funcţionare şi menţinerea în siguranţa a sistemului de transport, precum şi o parte din cheltuielile generale legate de administrarea acestuia; b) costurile variabile, dependente de cantităţile transportate, acoperă cheltuielile generate de operarea sistemului de transport (utilizarea sistemului prin transportul cantităţilor de gaze naturale) pe distanţele de la punctele de preluare la punctele de livrare, servicii tehnologice de sistem specifice şi o parte din cheltuielile generale legate de administrarea sistemului de transport. (2) În costurile fixe se includ:- amortizarea mijloacelor fixe;- cheltuielile cu întreţinerea, verificarea şi reparaţiile curente, inclusiv intervenţiile la sistemul de transport, realizate în regie proprie sau cu terţi;- o cota-parte din cheltuielile cu personalul şi din cheltuielile administrative;- cheltuielile legate de concesiunea sistemului de transport: redevenţe, taxe de concesionare, alte taxe sau impozite specifice legate de concesionare;- cheltuielile privind autorizarea şi licentierea titularului de licenţă de transport;- cheltuielile deductibile fiscal pentru asigurarea bunurilor patrimoniale;- cota de dezvoltare. (3) Alocarea costurilor fixe şi variabile în costuri independente şi dependente de distanţele de transport se realizează proporţional cu cheltuielile pe care lungimea sistemului de transport le generează titularului de licenţă.  +  Secţiunea a 3-a Metoda de calcul a tarifelor de distribuţie - T(d)  +  Articolul 42 (1) Tarifele de distribuţie T(d) se determina prin alocarea valorii serviciului de distribuţie la capacitatea de distribuţie pusă la dispoziţie consumatorilor şi la cantităţile de gaze naturale livrate acestora, în funcţie de cererea de consum a diferitelor clase de consumatori, şi se calculează cu o formula binomiala de tipul:T(d) = Ab + ă x q,în care: a) Ab = abonament lunar, pentru rezervarea capacităţii de distribuţie în sistemul de distribuţie operat. Abonamentul lunar - Ab cuantifica costurile implicate de operarea şi exploatarea sistemului de distribuţie, independente de volumele de gaze naturale distribuite, şi se calculează diferenţiat pe categoriile de consumatori cuprinse în anexa nr. 1, în funcţie de capacitatea de distribuţie rezervată la vârf de consum; b) ă - cuantifica costurile dependente de volumele de gaze naturale vehiculate prin sistemul de distribuţie, respectiv utilizarea sistemului de distribuţie, şi se calculează în funcţie de cantităţile de gaze naturale distribuite; c) q - reprezintă cantităţile de gaze naturale distribuite. (2) Tarifele de distribuţie nu includ contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor captivi şi nici costurile totale de comercializare aferente sau impozitul pentru gazele naturale din producţia interna. (3) Abonamentul lunar - Ab nu este inclus în contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor captivi, respectiv în contravaloarea serviciilor prestate consumatorilor eligibili prin utilizarea sistemului de distribuţie, şi se evidenţiază distinct în facturile emise de distribuitor. (4) Pentru consumatorii captivi de gaze naturale componenta ă a tarifului de distribuţie se include în contravaloarea gazelor naturale furnizate.  +  Articolul 43Valoarea serviciului - V(SD) reprezintă venitul total necesar pentru acoperirea costurilor de operare şi recuperarea investiţiilor în sistemul de distribuţie în condiţiile asigurării echilibrului economico-financiar al titularului licenţei de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv un profit reglementat, şi se calculează cu formula:V(SD) = C(opdSD) + P(d),în care: a) V(SD) = valoarea serviciului de distribuţie; b) C(opdSD) = costurile medii totale aferente operarii sistemului de distribuţie, calculate ca medie aritmetica a costurilor totale de operare în termeni comparabili, pentru perioada de fundamentare a tarifului; c) P(d) = limita maxima a profitului aferent activităţii de distribuţie, acceptată de ANRGN la fundamentarea tarifului.  +  Articolul 44 (1) Costurile de operare - C(opdSD) reprezintă totalul cheltuielilor pentru operarea sistemului de distribuţie, calculate ca medie aritmetica a costurilor totale de operare pentru perioada de fundamentare a tarifului. Costurile de operare se fundamentează conform reglementărilor legale în vigoare, pentru următoarele elemente: a) cheltuielile cu întreţinerea, verificarea şi reparaţiile curente, inclusiv intervenţiile la sistemul de distribuţie, realizate în regie proprie sau cu terţi; b) cheltuielile cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform contractului colectiv de muncă, contribuţii la Fondul de asigurări de sănătate şi la fondurile speciale, altele de aceeaşi natură. c) cheltuielile administrative - energie, materiale, servicii specifice şi altele asemenea, inclusiv consumul tehnologic calculat conform reglementărilor legale în vigoare; d) cheltuielile financiare reprezentând costul creditelor destinate operarii sistemului de distribuţie; e) alte cheltuieli reprezentând impozite, taxe şi tarife pentru autorizaţii, licenţe şi altele asemenea, precum şi redevenţe, cheltuieli de asigurare şi altele asemenea; f) sume destinate proprietarilor de terenuri; g) amortizarea mijloacelor fixe; h) cota de dezvoltare, calculată conform prevederilor legale. (2) Proiectiile anuale ale valorii componentelor costurilor de operare - C opdSD menţionate la alin. (1), pe perioada de fundamentare a tarifului, vor fi aduse în termeni comparabili prin corectarea cu indicele anual al preţurilor de consum (ipc) faţă de anul de baza.  +  Articolul 45 (1) Profitul aferent activităţii de distribuţie P(d), considerat ca limita maxima la calculul tarifului de distribuţie - T(d), reflecta costul capitalului investit în activele fixe nete aferente sistemului de distribuţie şi se determina prin aplicarea unei rate reglementate a profitului de 10% la valoarea totală a activelor fixe nete aferente, prin formula:P(d) = r(d) x V(afnSD),în care: a) P(d) = limita maxima a profitului aferent activităţii de distribuţie acceptată de ANRGN la fundamentarea tarifului; b) r(d) = rata profitului, considerată la 10%; c) V(afnSD) = valoarea totală în termeni comparabili a activelor fixe nete ale sistemului de distribuţie. (2) Valoarea totală a activelor fixe nete aferente sistemului de distribuţie - V afnSD se calculează ca medie aritmetica a valorii rămase a activelor fixe nete aferente sistemului de distribuţie, pentru perioada de fundamentare a tarifului, şi va fi adusă în termeni comparabili prin corectarea cu indicele anual al preţurilor de consum (ipc) faţă de anul de baza.  +  Articolul 46Capacitatea de distribuţie pusă la dispoziţie consumatorilor reprezintă suma debitelor orare maxime instalate pentru alimentarea consumatorilor conectati la sistemul de distribuţie, exclusiv suma debitelor orare maxime instalate pentru alimentarea consumatorilor intreruptibili din sistem, în condiţiile vârfului de consum.  +  Articolul 47Coeficienţii Ab şi ă, prevăzuţi la art. 42, se calculează prin alocarea costului serviciului de distribuţie în costuri fixe, independente de volumele distribuite, şi în costuri variabile, dependente de volumele distribuite şi de gradul de utilizare a debitului maxim instalat.  +  Articolul 48 (1) Coeficienţii de alocare a valorii serviciului de distribuţie în costuri fixe şi costuri variabile se stabilesc luându-se în considerare următoarele elemente: a) costurile fixe, independente de cantităţile distribuite, acoperă amortizarea investiţiilor în sistemul de distribuţie pentru asigurarea debitelor orare maxime de livrare în perioada vârfului de consum orar, inclusiv cele privind asigurarea accesului terţilor la reţea, cheltuielile legate direct de menţinerea în siguranţa a sistemului de distribuţie, precum şi o parte din cheltuielile generale legate de administrarea acestuia; b) costurile variabile, dependente de cantităţile furnizate, acoperă cheltuielile generate de operarea sistemului de distribuţie în funcţie de gradul de utilizare a debitelor maxime instalate (utilizarea sistemului prin livrarea efectivă a cantităţilor de gaze naturale la consumatorii finali) şi o parte din cheltuielile generale legate de administrarea sistemului de distribuţie. (2) În costurile fixe se includ:- amortizarea mijloacelor fixe;- cheltuielile cu întreţinerea, verificarea şi reparaţiile curente, inclusiv intervenţiile la sistemul de distribuţie, realizate în regie proprie sau cu terţi;- o cota-parte din cheltuielile cu personalul şi din cheltuielile administrative;- cheltuielile legate de concesiunea sistemului de distribuţie: redevenţe, taxe de concesionare, alte taxe sau impozite specifice legate de concesionare, sume destinate proprietarilor de terenuri;- cheltuielile privind autorizarea şi licentierea titularului de licenţă de distribuţie;- cheltuielile deductibile fiscal pentru asigurarea bunurilor patrimoniale;- cota de dezvoltare.  +  Secţiunea a 4-a Metoda de calcul a preţului final la gazele naturale - P(f)  +  Articolul 49 (1) Preţul final - P(f) reprezintă contravaloarea furnizarii şi distribuţiei de către titularul licenţei de distribuţie a unei cantităţi de 1.000 mc de gaze naturale consumatorilor captivi. (2) Preţul final - P(f) se determina prin aditionarea la preţul mediu ponderat (P[MP]) al gazelor naturale achiziţionate de titularul licenţei de distribuţie a componentei y a tarifului reglementat pentru distribuţia gazelor naturale şi a profitului comercial reglementat al distribuitorului, cu o formula de tipul:P(f) = P(MP) + ă + P(COM),în care: a) P(f) = preţul final la consumator; b) P(MP) = preţul mediu ponderat pentru 1.000 mc de gaze naturale în condiţii standard de presiune şi temperatura; c) y = componenta a tarifului de distribuţie, stabilită potrivit prevederilor secţiunii a 3-a "Metoda de calcul a tarifelor de distribuţie"; d) P(COM) = limita maxima a profitului total pentru activitatea de comercializare a gazelor naturale destinate consumatorilor captivi, acceptată de ANRGN la aprobarea preţurilor reglementate, pentru perioada de fundamentare a preţului.  +  Articolul 50Preţul mediu ponderat - P(MP) se determina prin divizarea sumei costurilor de achiziţie, a costurilor de transport şi/sau de inmagazinare şi a costurilor comerciale, inclusiv a profitului aferent activităţii de comercializare, la cantitatea totală de gaze naturale comercializate, prin formula:P(MP) = (C[ACH] + C[INM] + C[TRS] + C[IMP] + C[COM])/Q(cf),în care: a) C(ACH) = costurile totale de achiziţie a gazelor naturale destinate consumatorilor captivi, pe perioada de fundamentare a preţului; b) C(INM) = costurile totale de inmagazinare a gazelor naturale destinate consumatorilor captivi, pe perioada de fundamentare a preţului; c) C(TRS) = costurile totale de transport aferente gazelor naturale destinate consumatorilor captivi, pe perioada de fundamentare a preţului; d) C(IMP) = costurile totale cu impozitul pentru gazele naturale, pe perioada de fundamentare a preţului; e) C(COM) = costurile totale de comercializare aferente gazelor naturale destinate consumatorilor captivi, pe perioada de fundamentare a preţului; f) Q(cf) = cantitatea totală de gaze naturale destinate consumatorilor captivi, pe perioada de fundamentare a preţului.  +  Articolul 51Costurile totale de achiziţie - C(ACH) a gazelor naturale se determina cu formula:C(ACH) = Σ(Pi x Qi),în care: a) Pi = preţul stipulat în contractul de furnizare cu furnizorul "i" pentru cantitatea de gaze naturale Qi; preţul rezultă prin negociere, ţinându-se seama de mecanismele concurentiale ale pieţei şi apropierea de valoarea de piaţa a combustibililor alternativi, în condiţiile asigurării viabilitatii financiare a producătorilor, şi avându-se în vedere protejarea intereselor legitime ale consumatorilor. b) Qi = cantitatea de gaze naturale contractată cu furnizorul "i" destinată alimentarii consumatorilor captivi, exclusiv consumul tehnologic;  +  Articolul 52 (1) Costurile totale de inmagazinare - C(INM) reprezintă totalul costurilor suportate de titularul licenţei de distribuţie pentru inmagazinarea subterana a unor cantităţi de gaze naturale, achiziţionate de acesta anterior sezonului rece şi destinate acoperirii vârfului de consum, şi se determina cu formula:C(INM) = ΣQ(INM) x (T[t]) + T[i]),în care: a) Q(INM) = cantitatea de gaze naturale achizitionata în vederea inmagazinarii, conform programului de inmagazinare şi necesarului de consum al consumatorilor captivi în perioada sezonului rece; b) T(t) = tariful de transport, dacă gazele naturale ce vor fi inmagazinate sunt transportate prin sisteme de transport anterior inmagazinarii; c) T(i) = tariful de inmagazinare. (2) În situaţia în care, potrivit prevederilor contractului de achiziţie, furnizorul de gaze naturale livreaza cantităţi de gaze naturale din inmagazinare, costul inmagazinarii se considera inclus în preţul de achiziţie al gazelor naturale, iar costurile totale de inmagazinare - C(INM) vor fi considerate zero.  +  Articolul 53 (1) Costurile totale de transport - C(TRS) reprezintă totalul costurilor suportate de titularul licenţei de distribuţie pentru transportul cantităţilor de gaze naturale destinate consumatorilor captivi, inclusiv gazele naturale proprii extrase din inmagazinare prin sistemul de transport, şi se determina cu formula:C(TRS) = ΣQ(T) x T(t),în care: a) C(TRS) = costurile totale de transport aferente gazelor naturale destinate consumatorilor captivi, pe perioada de fundamentare a preţului; b) Q(T) = cantitatea de gaze naturale transportată prin sistemul de transport, inclusiv gazele naturale proprietate a titularului licenţei de distribuţie extrase din inmagazinare; c) T(t) = tariful de transport. (2) În situaţia în care, potrivit contractului de achiziţie, furnizorul de gaze naturale livreaza cantităţile de gaze naturale cu transportul inclus, costurile totale de transport - C(TRS) vor fi considerate zero.  +  Articolul 54 (1) Costurile totale cu impozitul pentru gazele naturale - C IMP reprezintă totalul costurilor suportate de titularul licenţei de distribuţie pentru plata impozitului pentru gazele naturale din producţia interna livrate consumatorilor captivi, pentru perioada de fundamentare a preţului, şi se determina cu formula:C(IMP) = Imp x Q(I),în care: a) C(IMP) = costurile totale cu impozitul pentru gazele naturale; b) Imp = impozitul pe gazele naturale din producţia interna, stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe perioada de fundamentare a preţului; c) Q(I) = cantitatea de gaze naturale din producţia interna, destinată livrării către consumatorii captivi, pe perioada de fundamentare a preţului. (2) În situaţia în care furnizorul de gaze naturale are obligaţia achitării impozitului pe gazele naturale din producţia interna, acesta se considera inclus în preţul de achiziţie al gazelor naturale, iar costurile cu impozitul pentru gazele naturale - C(IMP) vor fi considerate zero.  +  Articolul 55 (1) Costurile totale de comercializare C(COM) reprezintă totalul costurilor aferente activităţii de comercializare a gazelor naturale, determinate conform reglementărilor legale în vigoare, şi includ următoarele elemente: a) cheltuielile cu personalul - salarii, prime, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite conform contractului colectiv de muncă, contribuţii la Fondul de asigurări de sănătate şi la fondurile speciale, altele de aceeaşi natura; b) cheltuielile administrative - energie, materiale, servicii specifice şi altele asemenea; c) cheltuielile financiare reprezentând sumele destinate finanţării cumpărării gazelor naturale; d) alte cheltuieli reprezentând impozite, taxe şi tarife pentru autorizaţii, licenţe şi altele asemenea, cheltuieli de asigurare şi altele asemenea; e) amortizarea mijloacelor fixe aferente activităţii de comercializare a gazelor naturale. (2) Proiectiile anuale ale valorii componentelor costurilor totale de comercializare - C(COM) menţionate la alin. (1), pe perioada de fundamentare a tarifului, vor fi aduse în termeni comparabili prin corectarea cu indicele anual al preţurilor de consum (ipc) faţă de anul de baza.  +  Articolul 56Limita maxima a profitului total pentru activitatea de comercializare a gazelor naturale - P(COM) se calculează prin multiplicarea cantităţii totale de gaze naturale destinate consumatorilor captivi, pe perioada de fundamentare a tarifului, cu limita profitului unitar de 5 USD pentru fiecare 1.000 mc de gaze naturale destinate alimentarii consumatorilor captivi, conform formulei:P(COM) = Q x 5 USD/1.000 mc,în care: a) P(COM) = limita maxima a profitului total pentru activitatea de comercializare a gazelor naturale destinate consumatorilor captivi, acceptată de ANRGN la aprobarea preţurilor reglementate, pentru perioada de fundamentare; b) Q = cantitatea de gaze naturale destinată alimentarii consumatorilor captivi pentru perioada de fundamentare.  +  Anexa 1────────la criterii şi metode──────────────────────CATEGORII DE CONSUMATORI FINALI,clasificati în funcţie de caracteristicile tehnice ale sistemelor de alimentare şi de caracteristica de consum1. Consumator rezidential - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde, pentru gătit şi pentru care furnizarea se face fără limita de consum, până la nivelul debitului maxim instalat; în particular, termenul "uz rezidential" face referire la consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sănătăţii, instituţii şi altele asemenea; a) consumator rezidential individual - consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 mc/an; b) consumator rezidential colectiv - consumul casnic în gospodării sau apartamente de bloc, cu contorizari comune şi un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 mc/an; c) alţi consumatori rezidentiali - instituţii publice, unităţi de învăţământ, spitale, crese, grădiniţe, servicii sociale, precum şi altele asemenea.2. Consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie prima în industria chimica sau pentru procese tehnologice în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de construcţii şi altele asemenea, clasificat astfel: a) consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 mc/an; b) consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 mc/an; c) consumator din industria chimica - care utilizează gazele naturale ca materie prima în industria chimica de sinteza; d) consumator din sectorul producerii de energie electrica - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul producerii de energie electrica pentru utilităţi publice.3. Consumator comercial - consumatorul care utilizează gaze naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau în agricultura, sere şi utilizări similare, pentru care furnizarea se face fără limita de consum, până la nivelul debitului maxim instalat.4. Consumator din sectorul distribuţiei districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizează gaze naturale pentru producerea de energie termica, în scopul distribuţiei publice; furnizarea se realizează în limita cantităţilor de gaze naturale contractate şi în conformitate cu graficul de livrări prevăzut în contractul de furnizare.  +  Anexa 2    ────────la criterii şi metode──────────────────────              TERMENI SPECIFICI
       
    Termen utilizatDefinire
    Acces la sistem- dreptul unui producător, furnizor şi/sau consumator eligibil de a utiliza sistemul de transport şi/sau de distribuţie, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia
    Actualizare- procedură trimestrială prin care nivelul preţurilor şi al tarifelor reglementate este corectat cu indicele preţurilor de consum
    An de bază- anul fiscal pentru care s-a încheiat ultimul bilanţ contabil
    Capacitate rezervată- capacitatea de transport/distribuţie, exprimată în m3/h, pe care titularul licenţei de transport sau de distribuţie se obligă să o aibă în orice moment disponibilă pentru beneficiarul contractului, în conformitate cu prevederile contractului de transport/distribuţie încheiat
    Caracteristici tehnice- totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale
    Ciclu de înmagazinare- perioada continuă care acoperă succesiv ciclul de injecţie şi ciclul de extracţie a gazelor naturale din depozitele subterane
    Ciclu de injecţie- perioada în care se injectează gaze naturale într-un depozit subteran
    Ciclu de extracţie- perioada în care se extrag gaze naturale dintr-un depozit subteran
    Client- persoană fizică sau juridică cu care se tranzacţionează furnizarea gazelor naturale
    Consumator captiv- persoană fizică sau juridică, română sau străină, consumator de gaze naturale, care este obligată să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau furnizor
    Consumator eligibil- persoană juridică română sau străină, consumator de gaze naturale, care are dreptul să îşi aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie
    Debit orar maxim instalat- suma debitelor orare ale aparatelor - echipament, utilaj, dispozitiv etc. - dintr-o instalaţie de utilizare aflată la locul de consum al unui consumator final
    Depozit subteran de înmagazinare- zăcământ/parte din zăcământ etanş - depletat, acvifer, salifer, în care se pot stoca temporar gaze naturale sub presiune, la volume programate, în ciclul de injecţie şi, respectiv, din care se pot extrage aceste cantităţi de gaze naturale în ciclul de extracţie, pentru a fi furnizate/livrate spre consum
    Grad de utilizare a debitului maxim instalat- raportul dintre consumul orar al unui consumator final (calculat ca medie aritmetică anuală) şi capacitatea rezervată de acesta
    Înmagazinare subterană- ansamblul de activităţi care constă în rezervarea capacităţii de depozitare subterană a gazelor naturale, precum şi în injecţia/extracţia unor cantităţi de gaze naturale în/din depozitele subterane, utilizând infrastructura de suprafaţă şi subterană aferentă
    Punct de livrare- punctul situat la ieşirea din sistemul de transport sau la ieşirea din sistemul de distribuţie, în care gazele naturale trec din custodia/proprietatea titularului licenţei de transport în cea a titularului licenţei de distribuţie, respectiv din custodia, proprietatea acestuia în cea a consumatorului final
    Punct de preluare- punctul situat la intrarea în sistemul de transport sau la intrarea în sistemul de distribuţie, în care gazele naturale trec din custodia sau proprietatea producătorului/importatorului în cea a titularului licenţei de transport, respectiv din custodia sau proprietatea acestuia în cea a titularului licenţei de distribuţie
    Profit reglementat- valoare maximă a profitului, exprimată valoric sau procentual, acceptată în fundamentarea preţurilor şi a tarifelor reglementate
    Revizuire- procedură prin care nivelul preţurilor şi al tarifelor reglementate este recalculat ca urmare a unor modificări semnificative ale datelor de fundamentare
    Rezervarea capacităţii de depozitare- reţinerea unei părţi din capacitatea de depozitare în depozitele subterane, în vederea depozitării şi/sau păstrării în custodie a unei cantităţi determinate de gaze naturale
    Sistem de transport- ansamblul reţelelor de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din conductele de transport, recipiente, echipamente şi instalaţii aferente, care asigură preluarea gazelor naturale de la producători şi/sau de la furnizori autohtoni şi/sau străini şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau a înmagazinării/stocării acestora
    Serviciu de distribuţie- activitatea prestată de un operator de sistem în legătură cu exploatarea, dispecerizarea, întreţinerea, verificarea şi repararea unui sistem de distribuţie şi prin care asigură vehicularea gazelor naturale prin sistemul de distribuţie de la punctul/punctele de preluare şi până la punctul/punctele de livrare
    Serviciu public- obligaţie care constă în activitatea organizată şi/sau autorizată de stat în vederea satisfacerii cerinţelor de interes public din sectorul gazelor naturale incluzând, fără a se limita la obligaţia titularului licenţei de distribuţie de a asigura continuitatea furnizării gazelor naturale, conform standardelor de performanţă, pentru toţi consumatorii captivi conectaţi la sistemul de distribuţie operat de aceştia, în condiţii de siguranţă tehnică în exploatare a sistemului de distribuţie, precum şi asigurarea conectării la sistemul de distribuţie, în condiţiile legii, a tuturor solicitanţilor
    Sistem de alimentare- ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi coşurile prin care se evacuează gazele de ardere, destinat să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate
    Sistem de distribuţie- ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi robinetele de branşament ale consumatorilor racordaţi la reţeaua de presiune joasă, respectiv până la ieşirea din staţiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reţeaua de presiune redusă
    Sistem de înmagazinare- totalitatea instalaţiilor tehnologice de suprafaţă şi/sau subterane, precum şi depozitul propriu-zis, prin intermediul cărora se pot înmagazina ciclic şi, respectiv extrage, cantităţi de gaze naturale
    Titular al licenţei de înmagazinare- persoană juridică română sau străină autorizată şi licenţiată, având ca specific operarea unui sistem de înmagazinare subterană şi desfăşurarea de activităţi comerciale legate de aceasta
    Titular al licenţei de distribuţie- persoană juridică română sau străină autorizată şi licenţiată, având ca specific activitatea de distribuţie şi de comercializare a gazelor naturale într-o zonă delimitată
    Titular al licenţei de furnizare- persoană juridică română sau străină licenţiată să comercializeze gaze naturale
    Titular al licenţei de transport- persoană juridică română sau străină autorizată şi licenţiată, având ca specific operarea unui sistem de transport şi desfăşurarea de activităţi comerciale legate de aceasta
    Vârf de consum- o perioadă continuă de 24 de ore dintr-un an calendaristic pentru care este înregistrat cel mai mare consum de gaze naturale
  ───────────────