DECIZIE nr. 637 din 19 iunie 2002privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 12 iulie 2002    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,în temeiul prevederilor art. 5 lit. c) şi ale art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001,adopta prezenta decizie.  +  Articolul 1Contractul-cadru de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 187/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 21 noiembrie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul I "Părţile contractante" va avea următorul cuprins:"I. PĂRŢILE CONTRACTANTESocietatea Comercială ......, cu sediul în ........, str. ...... nr. ...., judeţul/sectorul ....., cod poştal ...., telefon ...., fax ...., înregistrată la Oficiul registrului comerţului din ..... sub nr. ....., cod unic de înregistrare ......, având contul nr. ....., deschis la ......, reprezentată legal prin ....., în calitate de prestator al serviciului de transport al gazelor naturale, titular al licenţei de transport al gazelor naturale, denumita în cele ce urmează transportator, pe de o parte, şiSocietatea Comercială ......., cu sediul în ......, str. ..... nr. ...., judeţul/sectorul ...., cod poştal ..., telefon ......, fax ......, înregistrată la Oficiul registrului comerţului din ...... sub nr. ......, cod unic de înregistrare ......., având contul nr. ..... deschis la ......, reprezentată legal prin ......., în calitate de distribuitor, titular al licenţelor de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale/furnizor, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale/consumator eligibil, denumit în cele ce urmează beneficiar, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract."2. Anexa nr. 1 "Definirea unor termeni" va avea următorul cuprins:"Acord tehnic - Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comercială aprobat de ANRGN- ANRGN - instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, ce elaborează, aplica şi urmăreşte sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar pentru funcţionarea sectorului şi a pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienta, siguranţa, concurenta, transparenta şi de protecţie a consumatorilor şi a mediului;- cantitate contractată - cantitatea de gaze naturale stabilită prin contract, exprimată în mc;- cantitate lunară/zilnica contractată - cantitatea de gaze naturale stabilită prin contract, exprimată în mc, cu referire la fiecare luna/zi calendaristică cuprinsă în perioada din contract;- consumator eligibil - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producător şi/sau furnizor şi care are acces la SNT şi/sau de distribuţie;- distribuitor (operator de distribuţie) de gaze naturale - persoana juridică română sau străină, autorizata şi/sau licentiata, care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale, precum şi comercializarea acestora către consumatorii captivi, într-o zona delimitata;- furnizor de gaze naturale - persoana juridică română sau străină, titulara a licenţei de furnizare a gazelor naturale;- gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;- metru cub (mc) - cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul unui cub cu latura de 1 m la temperatura de 15°C şi presiunea de 1,01325 bar;- modificare de circumstanţe - schimbarea condiţiilor tehnice, comerciale, economico-financiare şi legale care au fost avute în vedere la data semnării contractului;- parametrii tehnologici - presiunea relativă şi debitul volumetric în punctul de predare/preluare;- presiunea gazelor naturale - diferenţa dintre presiunea absolută a gazelor naturale şi presiunea atmosferica. Presiunea se exprima în bar sau în Mpa;- punct de predare/preluare comercială a gazelor naturale - ansamblul instalaţiilor care asigura măsurarea gazelor naturale din punctul în care gazele naturale trec din proprietatea/custodia furnizorului/transportatorului în cea a operatorului de distribuţie/inmagazinare sau a consumatorului;- Sistem naţional de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte magistrale, precum şi din toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, care asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau inmagazinarii/stocării acestora;- tarif de transport - tariful aferent prestării de către transportator a serviciului de transport al gazelor naturale;- transportator de gaze naturale - persoana juridică română sau străină, autorizata şi/sau titulara a licenţei de transport, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale."  +  Articolul 2Încheierea contractelor de transport al gazelor naturale se va face cu respectarea prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 3Departamentul preţuri, tarife, reglementări comerciale, protecţia consumatorilor, Departamentul inspecţie, control, sesizări, reclamaţii, grupe teritoriale, Serviciul legislaţie, contencios, precum şi părţile din contractele de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia sa aducă la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 4Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Dan Pantilie────────────