LEGE nr. 440 din 27 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 95 din 30 august 1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se instituie sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate sau de destinaţie, în scopul protejării vieţii oamenilor, al preintampinarii de pierderi materiale şi al protecţiei mediului înconjurător.În sensul prevederilor prezentei ordonanţe, prin dotări tehnologice industriale se înţelege orice utilaj, echipament, instalatie tehnologică industriala sau componente ale unei linii tehnologice autorizate sa funcţioneze sau care urmează să fie autorizate."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prin lucrări de montaj al dotărilor tehnologice industriale se înţelege totalitatea operaţiunilor ce se realizează în vederea instalării dotărilor respective pe liniile tehnologice pentru punerea în funcţiune, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii, de modernizare, de reabilitare, de transformare, de consolidare şi/sau de reparare a acestora."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Calitatea lucrărilor de montaj pentru orice dotare tehnologică industriala este rezultanta totalităţii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de funcţionare, a exigenţelor utilizatorilor din domeniul activităţilor industriale, exprimate în conformitate cu prevederile cărţii şi/sau documentaţiei tehnice a dotării respective."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Sistemul de verificare şi atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale va urmări respectarea cerinţelor din proiectele de montaj referitoare la: a) rezistenta şi stabilitatea la solicitarile statice şi dinamice, păstrarea parametrilor proiectati la temperaturile şi presiunile de exploatare, precum şi rezistenta la agenţii chimici pe întreaga durata de funcţionare; b) siguranţa în exploatare, rezistenta la foc şi explozii şi riscuri tehnologice industriale minime; c) încadrarea în normele de igiena şi sănătate pentru evitarea bolilor profesionale şi protecţie a mediului şi ergonomie; d) izolarea termica, hidrofuga, eficienta energetica şi protecţia împotriva zgomotelor şi a transmiterii vibratiilor."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Obligaţia respectării cerinţelor precizate la art. 4 privind lucrările de montaj revine factorilor implicaţi în conceperea, realizarea, furnizarea şi repararea dotărilor tehnologice industriale respective. Factorii implicaţi sunt: furnizorii, proiectantii, fabricantii de dotări tehnologice industriale, executanţii lucrărilor de montaj sau reparaţii, după caz, precum şi autorităţile responsabile, conform prezentei ordonanţe, de verificarea cerinţelor menţionate la art. 4."7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale"8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale cuprinde: a) reglementările tehnice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale; b) calitatea subansamblurilor, pieselor, materialelor, utilajelor şi procedeelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee utilizate la lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale; d) verificarea proiectelor de montaj, a execuţiei acestora, expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; e) monitorizarea, supravegherea şi asigurarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; f) responsabilităţile laboratoarelor de analize şi încercări privind activitatea de montaj al dotărilor tehnologice industriale; g) determinări metrologice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale; h) recepţia lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; i) comportarea în exploatare a dotărilor tehnologice industriale; j) controlul calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Verificarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale se realizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotări tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.Verificarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, altele decât cele de la alin. 1, se realizează de către specialişti ai Inspectoratului de verificare şi atestare a calităţii lucrărilor de montaj, unitate cu activitate distinctă în cadrul ISCIR, înfiinţată prin hotărâre a Guvernului.Verificarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale prevăzute la alin. 1 şi 2 se poate executa şi de către specialişti atestaţi de unităţile respective din cadrul ISCIR."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Specialiştii verificatori de proiecte privind executarea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale răspund în mod solidar cu proiectantul pentru neîndeplinirea prin proiect a cerinţelor prevăzute la art. 4 şi a prevederilor art. 7."11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Verificarea proiectelor de execuţie a lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale se realizează de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi în condiţiile legii, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor respective.Se interzice utilizarea de proiecte de execuţie a lucrărilor de montaj neverificate conform prevederilor alin. 1.Atestarea verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de montaj, precum şi a experţilor în lucrări de montaj se realizează conform normelor aprobate de ministrul industriei şi resurselor şi reglementărilor în vigoare."12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Ministerul Industriei şi Resurselor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte funcţia de autoritate de stat în domeniile specifice activităţilor industriale, inclusiv al exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale."13. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Obligaţii"14. Literele a), b), e) şi f) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"a) să asigure întocmirea proiectelor de execuţie, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice în vigoare şi a clauzelor contractuale; b) sa elaboreze instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor de montaj, precum şi pe cele referitoare la exploatarea, întreţinerea şi repararea dotărilor tehnologice industriale montate;....................................................................... e) sa supună verificării de către specialiştii verificatori proiectele de lucrări de montaj elaborate; f) sa participe la lucrările de recepţie pe fiecare faza de recepţie, după caz, şi la punerea în funcţiune."15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Executantul lucrărilor de montaj este responsabil de calitatea execuţiei acestor lucrări, care trebuie să fie realizate conform documentaţiei elaborate de proiectant şi verificate potrivit prevederilor art. 4.Soluţionarea neconformitatilor apărute la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului şi cu avizul investitorului sau, după caz, al proprietarului şi beneficiarului.Remedierea defectelor datorate execuţiei lucrărilor de montaj se face de către executantul lucrării pe cheltuiala proprie, indiferent dacă acestea apar în timpul executării lucrărilor sau în perioada de garanţie a dotării tehnologice industriale.Executantul participa la activităţile privind recepţia dotărilor tehnologice industriale.În momentul prezentării ofertei de execuţie a lucrărilor de montaj executantul va transmite investitorului sau beneficiarului, după caz, copii de pe actele ce atesta capabilitatea tehnica de a efectua lucrările de montaj specifice. Atestarea se face după norme aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor."16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Executantul lucrărilor de montaj va utiliza pentru acestea materiile prime, materialele, piesele, subansamblurile şi produsele industriale necesare numai pe baza certificatelor de calitate emise de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de încercări, eliberate de laboratoare de încercări acreditate în condiţiile legii."17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Recepţia lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale este în sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducătorului unităţii beneficiare se va desemna pentru recepţie o comisie formată din: a) conducătorul unităţii beneficiare; b) responsabilul cu calitatea din cadrul unităţii beneficiare; c) reprezentantul autorităţii publice cu responsabilităţi în urmărirea respectării cerinţelor menţionate la art. 4.În cazul achiziţiilor publice, din comisia de recepţie este obligatoriu să facă parte şi reprezentantul ordonatorului principal de credite.La lucrările comisiei de recepţie participa, în mod obligatoriu, proiectantul şi executantul lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale."18. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiune, şi se sancţionează cu amendă:de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru: a) execuţia de lucrări de montaj sau reparare, după caz, a dotărilor tehnologice industriale fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate conform prevederilor legale; b) realizarea, în cadrul operaţiunilor de montaj, de modificări sau transformări la dotările tehnologice industriale, fără aprobarea şi verificarea prealabilă a proiectantului; c) angajarea de către beneficiar a unui executant de lucrări de montaj de dotări tehnologice industriale, al cărui atestat al capabilităţii tehnice nu este valabil; d) nerespectarea prevederilor art. 14;de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru: a) utilizarea de proiecte care pot afecta calitatea lucrărilor de montaj sau reparare, după caz, sau nivelul de calitate a dotărilor tehnologice industriale corespunzător cerinţelor; sancţiunea se aplică proiectantului şi verificatorului de proiecte; b) nerespectarea de către proiectanţi a obligaţiilor prevăzute la art. 12; c) nerespectarea condiţiilor privind recepţia lucrărilor de montaj sau reparare, după caz, a dotărilor tehnologice industriale de către beneficiar; d) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili în termen soluţii corespunzătoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate."19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor, desemnate prin ordin al ministrului, şi dintre persoanele împuternicite din cadrul unităţilor respective ale ISCIR."20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Pentru obiectivele cu caracter secret, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului de Informaţii Externe sau Serviciului Roman de Informaţii, constatarea contravenţiilor şi sancţionarea acestora se fac de către organele proprii ale acestor organisme, abilitate în acest sens."21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Ministerul Industriei şi Resurselor va elabora în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe norme metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, precum şi alte norme, conform prevederilor prezentei ordonanţe."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU------------