HOTĂRÂRE nr. 675 din 3 iulie 2002privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabilă, concretizata într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii, a unor noi produse, procedee sau echipamente, denumite în continuare produse, pentru care nu exista şi nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care exista astfel de standarde şi reglementări, dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora, diferenţa influentand una dintre cerinţele prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic şi de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori şi/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare."3. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Grupele specializate sunt alcătuite din specialişti din domeniul de specialitate aferent. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic, care sunt unităţi de cercetare-proiectare sau alte unităţi cu profil similar, atestate de Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Construcţii, pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective."4. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Lucrarea experimentala se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentarii, condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei şi modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani şi se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale."5. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins:"b) modificarea agrementului tehnic, la iniţiativa deţinătorului - determinata de modificările aduse produsului, tehnologiei de fabricaţie, domeniului de utilizare - sau a grupei specializate care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformităţi;"6. La articolul 24, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Construcţii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi are următoarele atribuţii şi obligaţii:"7. După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) şi k) cu următorul cuprins:"j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic; k) documentele elaborate de Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit. a)-d), f), i) şi j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."8. Anexa la regulament - Componenta Comisiei de agrement tehnic în construcţii - se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, precum şi în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei", denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieşte cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" şi denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieşte cu "Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Construcţii".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de stat  +  Anexa 1 COMPONENTAComisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii1. Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din:● preşedinte;● vicepreşedinte;● secretar;● membri:- 3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;- 1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii;- 2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor;- 1 reprezentant al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului;- 1 reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;- 1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România;- 1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;- 1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta;- 1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucureşti;- 1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior;- 7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate;- 2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale şi profesionale în construcţii;- 6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii, executanţilor şi ai proiectanţilor de construcţii.2. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.3. Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.--------