LEGE nr. 410 din 20 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul intaririi administrării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice, care au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind: a) sancţiuni aplicate contribuabililor pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 2, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare; b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive şi irevocabile potrivit legislaţiei în vigoare."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Până la rămânerea definitivă a documentelor prevăzute la art. 4 Ministerul Finanţelor Publice va organiza o evidenta separată, operativă pentru urmărirea derulării fazelor procedurale prevăzute de lege. Datele sunt supuse secretului fiscal potrivit legii."5. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente: a) extrasele de pe hotărârile judecătoreşti definitive, transmise de instanţele judecătoreşti Ministerului Finanţelor Publice; b) extrasele de pe deciziile de soluţionare a contestaţiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac; c) actele/documentele întocmite de organele fiscale şi vamale din subordinea Ministerului Finanţelor Publice, rămase definitive, prin care se consemnează datele şi informaţiile prevăzute la art. 2 şi 4; d) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 2 şi să aplice sancţiuni........................................................................... (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenta dacă se afla în următoarele situaţii: a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege; b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească; c) nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte; d) decesul, respectiv radierea contribuabilului. (2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) exista şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenta."7. La articolul 8, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii: a) la înfiinţarea societăţilor comerciale de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi; b) la înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţi sau membrii fondatori ai acestora; c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi. (2) Judecătorul delegat nu va dispune acţiunea prevăzută la alin. (1) lit. a), în cazul în care în cazierul fiscal exista înscrise fapte de natura penală. (3) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera după 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."8. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat."9. La articolul 11, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Contestaţia se soluţionează de către tribunal, Secţia de contencios administrativ în a carei raza teritorială îşi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fără procedura prealabilă........................................................................ (4) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă şi irevocabilă."10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia şi se aplică faptelor constatate prin acte încheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost săvârşite în perioade anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea data."11. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi a informaţiilor din cazierul fiscal."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------------