LEGE nr. 443 din 5 iulie 2002privind înfiinţarea Universitatii "Spiru Haret" din Bucureşti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 9 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se înfiinţează Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior, persoana juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, clădirea Palatul Sporturilor şi Culturii, Parcul Tineretului, sectorul 4.  +  Articolul 2Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate: a) Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea limba şi literatura străină A (engleza, franceza) - limba şi literatura străină B (franceza, engleza, germană, spaniola, italiana, rusa, latina), cu predare în limba română; b) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română; c) Facultatea de Educaţie Fizica şi Sport, specializarea educaţie fizica şi sport, cu predare în limba română; d) Facultatea de Management Financiar-Contabil, specializarea contabilitate şi informatica de gestiune, cu predare în limba română.  +  Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura Universitatii "Spiru Haret" din Bucureşti vor intra şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.  +  Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizata sa funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Universitatea nou-înfiinţată dispune de patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Patrimoniul prevăzut în anexa este proprietatea Universitatii "Spiru Haret" din Bucureşti prin efectul legii.  +  Articolul 6Patrimoniul Universitatii "Spiru Haret" din Bucureşti va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universitatii.  +  Articolul 7Cheltuielile privind funcţionarea Universitatii "Spiru Haret" din Bucureşti se suporta din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.  +  Articolul 8Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizata pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA  +  Anexa PATRIMONIULUniversitatii "Spiru Haret" din BucureştiÎn conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitatii "Spiru Haret" din Bucureşti este constituit din:
                 
    DenumireaAdresaValoarea  - milioane lei -Titlul în baza căruia este deţinut
    I. Bunuri imobile, din care:   302.911  
    A. 1.Clădire "Didactica"Bucureşti, Str. Fabricii nr. 46, sectorul 684.166Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.790 din 5 iunie 1997
    A. 2.Clădire "Berceni"Bucureşti, şos. Berceni nr. 24, sectorul 4109.364Contract de vânzare-cumpărare nr. 10.359 din 5 noiembrie 1998
    A. 3.Clădire "Energeticienilor"Bucureşti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 311.762Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.726 din 28 aprilie 1999
    A. 4.Clădire "Basarabiei"Bucureşti, Bd. Basarabiei nr. 256, sectorul 327.280Contract de vânzare-cumpărare nr. 9.657 din 6 decembrie 2000
    A. 5.Clădire ConstanţaConstanţa, Str. Unirii nr. 32-3419.622Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.896 din 27 septembrie 2000
    A. 6.Clădire CraiovaCraiova, str. Brazda lui Novac nr. 68.787Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.180 din 10 octombrie 2001
    A. 7.Clădire CâmpulungCâmpulung Muscel, str. Traian nr. 2235.608Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.420 din 5 mai 2000
    A. 8.Clădire BlajBlaj, str. Tudor Vladimirescu nr. 807.552Contract de vânzare-cumpărare nr. 330 din 6 aprilie 1999
    A. 9.Clădire BraşovBraşov, Str. Turnului nr. 515.631Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.081 din 8 septembrie 2000
    A. 10.Clădire Râmnicu VâlceaRâmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 4610.523Contract de vânzare-cumpărare nr. 809 din 20 martie 2000
    B.Terenuri---
    C.Altele: Investiţii proprii în clădiri închiriate      
    Construcţii interioare demontabile (2 săli de curs şi 21 săli de seminar)Bucureşti, clădirea Palatul Sporturilor şi Culturii, Parcul Tineretului, sectorul 42.616Contract de închiriere nr. 12 din 4 octombrie 1991
    II. Bunuri mobile, din care:   89.594  
    A.Tehnică de calcul   24.729Facturi de achiziţie
    B.Birotică   2.908Facturi de achiziţie
    C.Mijloace de transport   2.155Facturi de achiziţie
    D.Mobilier   31.651Facturi de achiziţie
    E.Disponibilităţi   26.059Facturi de achiziţie
    (aparatură de laborator, cărţi)      
    F.Inventar gospodăresc   2.092Facturi de achiziţie
    III. Imobilizări financiare, din care:      
    A.Depozite bancare---
    B.Fonduri speciale---
    IV. Active circulante, din care:   103.214  
    A.Titluri de plasament   91.060Notificări de tranzacţionare B.C.R.
    B.Disponibilităţi   4.181Extrase de cont, registru de casă
    C.Stocuri   1.840Facturi de achiziţie
    D.Creanţe   4.790Facturi de achiziţie
    E.Alte valori   1.343Facturi de achiziţie
      TOTAL:   495.719  
  NOTĂ:-----Prezenta anexa are la baza protocolul de predare-primire a patrimoniului, încheiat între Fundaţia "România de Maine" şi Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti care se înfiinţează prin lege.Actele legalizate la notariat, în original, se afla la dosarul Legii de înfiinţare a Universitatii "Spiru Haret" din Bucureşti, de la Camera Deputaţilor.-------