LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, alineatele (2) şi (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa primită de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. (3) În cazul în care în localitate nu exista suprafeţe de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în condiţiile prevăzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, oraşului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul comunelor limitrofe pe raza cărora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judeţene, precum şi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile."2. La articolul I punctul 4, articolul 4^1 va avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, sere sau plantaţii de hamei în funcţiune la data aplicării prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, dacă exista suprafeţe suficiente, sau se acordă despăgubiri în condiţiile legii."3. La articolul I punctul 7, alineatul (1^1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(1^1) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă de producţie, registrul agricol, evidentele cooperativei agricole de producţie, ale amenajamentelor silvice şi pastorale, precum şi alte înscrisuri, cu data certa din perioada respectiva."4. La articolul I punctul 9, alineatele (1) şi (4) ale articolului 6^1 vor avea următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de 2 solicitanţi, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativa sau de stat, se va restitui în natura ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente........................................................... (4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în condiţiile art. 2 alin. (2)."5. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."6. La articolul I punctul 24, articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În cazul în care pe suprafeţele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în condiţiile prezentei legi se afla investiţii functionale, contravaloarea acestor investiţii rămasă neamortizata se recuperează de la noii proprietari într-o perioadă de maximum 10 ani."7. La articolul I punctul 28, articolul 22^1 va avea următorul cuprins:"Art. 22^1. - Suprafeţele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor şi altor lucrări de îmbunătăţiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării Naţionale rămân în domeniul public al statului şi nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate."8. La articolul I punctul 30, alineatul (1^1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(1^1) Structurile reprezentative ale unităţilor de cult, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafeţe agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, după aplicarea prevederilor prezentei legi."9. La articolul I punctul 31, alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(4) Unităţilor de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au deţinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie, în folosinţă, suprafeţe de teren agricol până la 50 ha, dacă astfel de terenuri exista în rezerva comisiilor locale."10. La articolul I, punctul 36 se abroga.11. La articolul I, după punctul 37 se introduce punctul 37^1 cu următorul cuprins:"37^1. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:Art. 26. - (1) Foştilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, composesorate, obsti de moşneni în devălmăşie, obsti razesesti nedivizate, păduri graniceresti, păduri comunale provenite din păduri graniceresti şi alte forme asociative asimilate acestora, precum şi moştenitorilor lor, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu menţiunea <>: <>, <>, <>, <>, alte asociaţii şi cu denumirea localităţii respective."12. La articolul I punctul 39, alineatul (2^3) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2^3) Suprafaţa restituită membrilor formelor asociative nu se cumulează cu suprafaţa dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1)."13. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 39^1 cu următorul cuprins:"39^1. După alineatul (2^3) al articolului 26 se introduce alineatul (2^4) cu următorul cuprins:(2^4) Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri graniceresti se va realiza în cote egale către formele asociative ale foştilor graniceri şi comunelor, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate pădurile respective."14. La articolul I punctul 41, articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Administrarea şi gospodărirea terenurilor forestiere atribuite în condiţiile prezentei legi se fac în regim silvic, potrivit legii."15. La articolul I punctul 42, alineatele (1), (2), (8) şi (9) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) În vederea administrării şi gospodăririi terenurilor forestiere prevăzute la art. 26, membrii formelor asociative de tip composesorat, obsti de moşneni, obsti de răzeşi, păduri graniceresti şi altele sau moştenitorii acestora se vor constitui într-o asociaţie autorizata de către judecătorie, potrivit legii. (2) În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condiţiile prezentei legi, a cererilor foştilor composesori, moşneni, răzeşi sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau moştenitorii acestora cu majoritate simpla va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative............................................................. (8) Membrii formelor asociative nu pot instraina propriile cote-părţi unor persoane din afară acestora. (9) Pe raza localităţilor în care se reconstituie forme asociative, după stabilirea suprafeţei totale cuvenite acestora, terenurile neatribuite rămân în proprietatea statului şi pot fi date în folosinţă consiliului local până la limita suprafeţei de 200 ha."16. La articolul I punctul 43, alineatele (2) şi (3) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:"(2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere. (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăşi, cumulat, suprafaţa avută în proprietate de fondul bisericesc în judeţul în care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire."17. La articolul I, după punctul 43 se introduce punctul 43^1 cu următorul cuprins:"43^1. După alineatul (3) al articolului 29 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:(3^1) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosinţă sau în inzestrare terenuri cu destinaţie forestieră, dobândesc în proprietate suprafeţe până la limita de 30 ha din pădurile pe care le-au avut în administrare sau în inzestrare."18. La articolul I punctul 44, articolul 29^1 va avea următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Pentru cazurile în care o persoană fizica sau juridică solicita cu înscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă pe care în prezent se afla vegetaţie forestieră cuprinsă în fondul forestier naţional, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure. (2) În situaţiile în care o persoană fizica sau juridică solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren forestier pe care în prezent este teren cu destinaţie agricolă, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol. (3) În situaţiile în care suprafeţele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în condiţiile legii. (4) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile alin. (1) şi (2) pădurile înfiinţate în cadrul perimetrelor de ameliorare."19. La articolul I punctul 45 se abroga.20. La articolul I punctul 48 va avea următorul cuprins:"48. Articolul 39 va avea următorul cuprins:Art. 39. - (1) Prevederile art. 26-28 se aplică în mod corespunzător şi în cazul pasunilor şi fanetelor ce au aparţinut formelor asociative care au deţinut astfel de terenuri. (2) Suprafeţele de păşuni şi fanete restituite formelor asociative se compun din cota-parte indiviză a membrilor asociaţi pe raza unui judeţ, dar nu mai mult de 10 ha de fiecare titular deposedat."21. La articolul II punctul 2, articolul 109 va avea următorul cuprins:"Art. 109. - (1) Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea nejustificată a titlului de proprietate sau pe baza unor mărturii despre care a avut cunoştinţa ca fiind false constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului şi de preşedinte al comisiei judeţene, va decide sancţionarea primarilor care în exercitarea mandatului lor întârzie sau blocheaza în mod nejustificat aplicarea legii, mergand până la suspendarea acestora din funcţie."22. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor reglementa modificările şi completările Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor."23. Articolul IV se abroga.  +  Articolul 2Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alineatelor şi articolelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC-----------