NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2002privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţionare a investitorilor eligibili şi stabilirea principalelor tipuri de proiecte de parteneriat public-privat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 5 iulie 2002  1. Definiţii1.1. Anunţ de intenţie - documentul formal publicat de autoritatea publică în vederea demararii unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.1.2. Document atasat anunţului de intenţie sau document atasat - documentul întocmit de autoritatea publică pentru a comunică tuturor investitorilor interesaţi descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerinţele de capacitate şi criteriile de selecţie a investitorilor, precum şi modalitatea de selecţie a investitorilor interesaţi.2. Tipuri de proiecte de parteneriat public-privat2.1. În sensul Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002, parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului.2.2. Tipurile principale de proiecte de parteneriat public-privat sunt: a) proiectare-construcţie-operare (DBO) - un contract între autoritatea publică şi investitor, în care proiectarea (începând cu faza de proiect tehnic), construcţia şi exploatarea sunt transferate investitorului pe o durată de maximum 50 de ani. Contractul poate include şi finanţarea proiectului public-privat de către investitor. Contractul poate prevedea faptul ca investitorul asigura şi servicii prin intermediul proiectului public-privat. La finalizarea contractului bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare şi liber de orice sarcina sau obligaţie, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002; b) construcţie-operare-reinnoire (BOR) - investitorul îşi asuma finanţarea, construcţia şi costurile pentru operarea şi întreţinerea bunului public, pe o durată de maximum 50 de ani. Investitorului i se permite sa perceapă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, tarife corespunzătoare pentru utilizarea bunului public pentru o perioadă stabilită. În acest mod investitorul poate să recupereze investiţia şi sa finanteze întreţinerea şi poate să asigure un profit rezonabil. Aceste niveluri de tarifare sunt stabilite în prima oferta a investitorului. Ulterior investitorului i se permite sa renegocieze nivelul de tarifare la reînnoirea dreptului de exploatare a facilitatii pentru o noua perioada, la expirarea perioadei stabilite iniţial, dacă aceasta a fost mai mica de 50 de ani. Durata totală a contractului iniţial şi a noii perioade nu poate depăşi 50 de ani în total. La finalizarea contractului bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare şi liber de orice sarcina sau obligaţie, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002; c) construcţie-operare-transfer (BOT) - un contract în care investitorul îşi asuma construcţia, incluzând finanţarea, exploatarea şi întreţinerea unui bun public. Investitorului i se permite sa perceapă tarife de utilizare pentru a-şi recupera investiţia şi a-şi acoperi costurile de întreţinere, inclusiv pentru a obţine un profit rezonabil. La finalizarea contractului bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare şi liber de orice sarcina sau obligaţie, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002; d) leasing-dezvoltare-operare (LDO) - un contract încheiat între autoritatea publică şi investitor, în care investitorul preia în leasing un bun public existent (având inclusiv dreptul de a obţine venituri din furnizarea anumitor servicii), pentru o perioadă care nu poate depăşi 50 de ani. În acest tip de contract investitorul nu este obligat să investească în bunul public. La finalizarea contractului bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare şi liber de orice sarcina sau obligaţie, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002; e) reabilitare-operare-transfer (ROT) - un contract între autoritatea publică şi investitor, în care bunul public este transferat investitorului. Investitorul finanţează, reabiliteaza, operează şi întreţine bunul public pentru o anumită perioada, care nu poate depăşi 50 de ani. După această perioadă bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare şi liber de orice sarcina sau obligaţie, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002.3. Principii de bază3.1. Procedura de selecţionare a investitorilor eligibili are la baza principiul competitiei libere între potentialii investitori.3.2. Evaluarea candidaturilor investitorilor se face strict în concordanta cu un set de criterii precis cuantificabile, stabilit şi aprobat de autoritatea publică şi precizat atât în documentul atasat, cat şi în anunţul de intenţie.3.3. Comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie este obligată sa păstreze confidenţialitatea absolută a tuturor informaţiilor şi conţinutului tuturor documentelor puse la dispoziţie de investitori.3.4. Pe tot parcursul procedurii de primire de scrisori de intenţie şi de evaluare a acestora autoritatea publică şi comisia de evaluare vor respecta următoarele elemente cheie ale procesului: a) Respectarea programului de desfăşurare a procedurii, stabilit de autoritatea publicăProcedura de selecţie trebuie să se desfăşoare în stricta concordanta cu programul stabilit şi aprobat anterior de autoritatea publică. b) Claritatea comunicării cerinţelor autorităţii publice Cerinţele autorităţii publice, orice element prevăzut a prezenta un risc pentru proiect, precum şi restricţiile pentru bunul mers al proiectului trebuie să fie clare pentru a fi bine înţelese şi efectiv comunicate investitorilor. c) Probitate şi independentaPe tot parcursul procesului de evaluare membrii comisiei de evaluare trebuie să facă dovada unei probitati morale şi profesionale absolute, asumată prin declaraţii de confidenţialitate şi de imparţialitate, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.4. Etapele procesului de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a scrisorilor de intenţie4.1. Procesul de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor capabili sa realizeze proiectul se desfăşoară în etape, după cum urmează: a) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate de către autoritatea publică; b) elaborarea documentului atasat la anunţul de intenţie; c) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către autoritatea publică şi numirea ei prin ordin sau decizie, după caz; d) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare, grilelor de punctaj şi a modului de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate şi aprobarea acestora prin decizie/ordin de către autoritatea publică; e) publicarea anunţului de intenţie; f) distribuirea, fără plata, a documentului atasat la anunţul de intenţie; g) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii interesaţi; h) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând scrisorile de intenţie în prezenta tuturor membrilor comisiei; i) evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea; j) întocmirea raportului de evaluare, adjudecare şi prezentarea acestuia autorităţii publice spre aprobare; k) invitarea investitorilor selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect.5. Condiţii generale privind întocmirea documentului atasat la anunţul de intenţie5.1. Documentul atasat la anunţul de intenţie reprezintă un element deosebit de important în procesul de selecţie a investitorilor eligibili. Scopul acestui document este:- avizarea formala a potenţialilor investitori cu privire la proiectul public-privat şi la serviciile pe care autoritatea publică se asteapta să le găsească pe piaţa;- sa informeze potentialii investitori despre programul de implementare vizat, criteriile de evaluare şi pasii care urmează să fie efectuati în implementare;- pe baza acestuia să se primească scrisori de intenţie din partea investitorilor potenţiali, care să permită autorităţii publice să îşi formuleze un punct de vedere privind investitorii capabili sa realizeze proiectul public-privat cat mai aproape posibil de obiectivele proiectului.5.2. Documentul atasat trebuie să furnizeze informaţii suficiente şi coerente pentru ca potentialii investitori să prezinte scrisori de intenţie complete pe baza cărora autoritatea publică să facă o selecţie fundamentată.6. Elaborarea documentului atasat6.1. Documentul atasat trebuie să conţină informaţii suficiente pentru a permite investitorilor potenţiali să îşi formuleze un punct de vedere în ceea ce priveşte capacitatea tehnica, economică şi financiară necesară pentru realizarea proiectului public-privat şi totodată să ofere clarificări asupra riscurilor proiectului şi modului în care se va face distribuţia riscurilor între autoritatea publică şi investitor.6.2. Documentul atasat trebuie să includă cel puţin: a) o scurta descriere a autorităţii publice iniţiatoare, împreună cu atribuţiile şi responsabilităţile sale legate de proiectul public-privat; b) o descriere sumară a proiectului public-privat, a obiectivelor sale şi a modului în care se încadrează în strategia şi priorităţile autorităţii publice; c) propunerea de distribuţie a riscurilor de proiect (matricea de distribuţie a riscurilor); d) detalii privind categoria şi tipurile de bunuri şi servicii pe care trebuie să le furnizeze investitorul în cadrul proiectului public-privat; e) calendarul proiectului public-privat, incluzând datele momentelor cheie pentru implementarea proiectului; f) restricţiile specifice relevante, incluzând nivelul de finanţare din partea autorităţii publice, dacă este cazul; g) principiile comerciale aplicabile, incluzând mecanismele de plată propuse în cadrul proiectului public-privat (până la nivelul la care acesta a fost deja previzionat de autoritatea publică); h) detalii privind baza de evaluare a scrisorilor de intenţie care trebuie să acopere, fără a se limita la acestea, următoarele:- performanţele anterioare ale investitorului în realizarea de proiecte similare;- balanţa capacităţilor şi expertizei membrilor asociaţiei de investitori, precum şi capacitatea acestora de a lucra împreună;- capacitatea investitorului de a îndeplini cerinţele financiare ale proiectului public-privat;- probitate demonstrata a fiecărui membru în asociaţia de investitori; i) termenii şi condiţiile generale ale documentului atasat, incluzând:- o declaraţie a autorităţii publice, din care să reiasă clar faptul ca aceasta îşi rezerva în mod exclusiv şi necontestabil dreptul de a nu continua proiectul public-privat;- declararea faptului ca autoritatea publică nu va rambursa nici unuia dintre investitorii participanţi la selecţie costurile realizate de aceştia ca urmare a pregătirii scrisorilor de intenţie sau altor activităţi desfăşurate pe timpul negocierilor;- detalii privind modul în care vor fi protejate drepturile de proprietate intelectuală menţionate în scrisoarea de intenţie şi anexele sale. În mod obişnuit autoritatea publică trebuie să dea garanţii ca informaţiile prezentate de ofertant în scrisoarea de intenţie nu vor fi divulgate; totuşi autoritatea publică îşi rezerva dreptul de a utiliza unele comentarii ale investitorilor în etapele următoare de pregătire a proiectului public-privat;- declararea faptului ca autorităţii publice nu i se poate cere şi aceasta nu are intenţia de a da nici un fel de relaţii privind documente sau informaţii extrase din dosarele celorlalţi ofertanţi, ci numai date referitoare la propria oferta;- formatul, data şi locul primirii scrisorilor de intenţie; j) informaţiile pe care investitorii trebuie să le prezinte în răspunsul lor. Acestea includ cel puţin:- detalii privind investitorul, incluzând detalii pentru fiecare membru al asociaţiei de investitori, dacă acesta este o asociere, natura şi forma relatiei dintre aceştia şi condiţiile generale ale acordului dintre aceştia, în cazul în care investitorul intenţionează sa formeze o companie de proiect;- o imagine generală a propunerii de abordare a proiectului public-privat - numai la nivelul necesar pentru a garanta faptul ca orice soluţie creativa a investitorului va fi inclusă în acordul de proiect - şi pentru a demonstra ca investitorul înţelege cerinţele autorităţii publice;- informaţii privind expertiza şi capacitatea investitorului şi, de asemenea, justificarea posibilităţii de satisfacere a cerinţelor proiectului;- detalii privind poziţia financiară a fiecărui membru al asociaţiei de investitori, precum şi posibilele surse financiare colaterale, dacă este cazul;- informaţii privind cerinţele de confidenţialitate şi eventualele posibile conflicte de interes;- confirmarea ca nici investitorul şi nici membrii asociaţiei de investitori nu au un conflict de interese actual sau potenţial;- evidenta/dovada capacităţii investitorului de a gestiona nivelul propus de alocare a riscurilor.6.3. Anunţul de intenţie şi documentul atasat sunt supuse aprobării conducătorului autorităţii publice, împreună cu programul de desfăşurare a procedurii de selecţie, comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie, criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate.6.4. Conţinutul general al documentului atasat este prezentat în anexa nr. 1.3.6.5. Structura şi formatul standard ale scrisorilor de intenţie sunt prezentate în anexa nr. 1.4.7. Anunţul de intenţie7.1. În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, autoritatea publică este obligată sa publice un anunţ de intenţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. În anexa nr. 1.5 este prezentat modelul anunţului de intenţie.7.2. Pentru a oferi tuturor părţilor interesate posibilitatea de a răspunde la anunţul de intenţie autoritatea publică poate să publice acelaşi anunţ prin mass-media şi, concomitent, sa transmită un exemplar al cererii către eventualii candidaţi cunoscuţi ca având capacitatea de a îndeplini cerinţele proiectului public-privat.7.3. Autoritatea publică este obligată sa distribuie documentul atasat tuturor investitorilor interesaţi.7.4. În funcţie de natura proiectului public-privat, autoritatea publică poate organiza intalniri pregătitoare cu părţile interesate în acelaşi timp. Aceste intalniri vor avea ca unic scop prezentarea de către autoritatea publică a intenţiilor şi necesităţilor sale în legătură cu proiectul.7.5. Autoritatea publică, în baza eventualelor propuneri ale investitorilor, nu poate aduce modificări la anunţul de intenţie, dar poate lua în considerare acele propuneri formulate care pot conduce la îmbunătăţirea proiectului public-privat, în cadrul negocierilor.8. Prezentarea scrisorilor de intenţie8.1. În limita termenului specificat în anunţul de intenţie investitorii transmit autorităţii publice scrisoarea de intenţie sigilată. Până la expirarea termenului de 60 de zile, precizat la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, autoritatea publică este obligată sa păstreze securitatea şi integritatea pachetelor sigilate conţinând scrisorile de intenţie.8.2. Scrisorile de intenţie pot fi transmise prin posta, curier rapid sau depuse direct de un reprezentant al investitorului la adresa menţionată în anunţul de intenţie, cu confirmare de primire. Investitorii interesaţi îşi asuma integral orice risc legat de prezentarea scrisorilor de intenţie în termenul, sub forma şi în modalitatea de predare solicitate în anunţul de intenţie.8.3. Autoritatea publică nu îşi asuma nici un fel de responsabilitate pentru scrisorile de intenţie pierdute, întârziate sau care au fost recepţionate fără sigilii, indiferent de cauza care a produs acest eveniment.8.4. Autoritatea publică este în drept sa hotărască procedura de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau nesigilate.9. Comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie9.1. Pentru evaluarea scrisorilor de intenţie autoritatea publică numeşte prin decizie sau ordin, după caz, o comisie de evaluare compusa din specialişti din cadrul autorităţii publice. Prin aceeaşi decizie sau ordin, după caz, este numit şi preşedintele comisiei. Comisia poate fi completată şi cu specialişti din afară autorităţii iniţiatoare.9.2. Printre persoanele numite în comisia de evaluare trebuie să se numere cel puţin un specialist tehnic, financiar şi un consilier juridic specializat în contracte comerciale.9.3. Autoritatea publică poate opta pentru utilizarea unor agenţi economici sau consultanţi de specialitate, pe bază de contract, în vederea intaririi capacităţii de evaluare a comisiei.9.4. Selecţia agenţilor economici sau a consultantilor de specialitate pentru participarea la comisiile de evaluare se face prin selecţie de oferte.9.5. Persoanele nominalizate în comisia de evaluare vor depune o declaraţie formala de imparţialitate şi una de confidenţialitate.10. Deschiderea scrisorilor de intenţie şi evaluarea acestora10.1. La data şi ora stabilite comisia de evaluare se întruneşte în vederea deschiderii scrisorilor de intenţie. Desfăşurarea procesului de deschidere a scrisorilor de intenţie este descrisă într-un proces-verbal de şedinţa semnat de toţi membrii prezenţi la deschidere.10.2. La şedinţa de deschidere a scrisorilor de intenţie nu pot participa decât membrii nominalizaţi în decizia de numire. Reprezentarea membrilor de către alte persoane nu este permisă.10.3. Evaluarea scrisorilor de intenţie se face de către fiecare membru al comisiei pe baza criteriilor de evaluare şi a grilelor de punctaj aprobate de autoritatea publică.10.4. Examinarea scrisorilor de intenţie în afară locului desemnat în mod expres pentru aceasta activitate este interzisă.10.5. Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi sa păstreze confidenţialitatea absolută asupra oricăror documente, date şi informaţii conţinute sau ataşate la scrisorile de intenţie. Nerespectarea confidenţialităţii absolute atrage consecinţele stabilite de reglementările în vigoare.10.6. În termen de 30 de zile de la data limita de depunere a scrisorilor de intenţie comisia de evaluare este obligată să se întrunească pentru finalizarea procedurii de selecţie şi întocmirea recomandărilor sale către autoritatea publică.10.7. Rezultatul evaluării şi recomandările propuse de comisie sunt menţionate într-un proces-verbal de evaluare a scrisorilor de intenţie, redactat şi semnat de toţi membrii comisiei şi aprobat de autoritatea publică.10.8. Procesul-verbal de evaluare va include lista investitorilor selecţionaţi şi motivele neselectionarii celorlalţi investitori. Decizia comisiei de evaluare se adoptă cu majoritatea calificată a două treimi din numărul membrilor săi. Preşedintele comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie are drept de veto.10.9. Membrii comisiei de evaluare care votează împotriva vor menţiona în scris motivele deciziei lor. Autoritatea publică nu are dreptul de a lua nici un fel de măsuri administrative sau coercitive împotriva acestor membri.10.10. Membrii comisiei de evaluare sunt indemnizati de autoritatea publică într-un cuantum stabilit prin decizia acesteia de numire a comisiei de evaluare, în limita sumelor prevăzute în bugetul autorităţii publice cu aceasta destinaţie.10.11. Tentativa investitorilor de a influenţa unul sau mai mulţi membri ai comisiei de evaluare conduce automat la eliminarea investitorului în cauza din procesul de analiza şi selecţie.10.12. Comisia de evaluare îşi încetează funcţionarea o dată cu aprobarea raportului de evaluare de către autoritatea publică.11. Pregătirea şi semnarea acordului de proiect11.1. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, autoritatea publică încheie cu fiecare dintre investitorii selecţionaţi un acord de proiect.11.2. Acordul de proiect defineste precis obligaţiile şi drepturile părţilor, precum şi modalităţile de stingere a obligaţiilor reciproce pe durata negocierilor.11.3. Conţinutul şi forma acordului de proiect se negociaza de reprezentanţi ai autorităţii publice cu fiecare dintre investitorii selecţionaţi, plecandu-se de la acordul de proiect-cadru prezentat în anexa nr. 1.6.11.4. La fiecare acord de proiect se anexează scrisoarea de intenţie a investitorului împreună cu documentele ataşate prezentate de investitor, anexa care devine parte integrantă a acestui acord.11.5. Anexele nr. 1.1-1.7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1.1---------la normele metodologice-----------------------DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATESubsemnatul ...(nume, prenume, date de identificare) ........... , membru în comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie pentru selecţia investitorilor capabili sa realizeze proiectul ......... (se denumeste proiectul) ..................................,declar pe propria răspundere următoarele:Prin termenul informaţie înţeleg orice data, document, grafic, harta, planuri de execuţie, programe de calculator, baze de date şi altele asemenea stocate prin orice mijloc şi, de asemenea, orice informaţie pusă la dispoziţie de autoritatea publică sau de investitor în legătură directa ori indirecta cu proiectul sau cu activitatea autorităţii publice.Voi trata orice informaţie la care am acces sau mi-a fost data ori adusă la cunoştinţa drept secreta şi confidenţială şi nu o voi transmite unei terţe părţi fără aprobarea în scris a autorităţii publice.Aceasta obligaţie nu se aplică în cazul în care transmiterea se face ca o consecinţa a unei obligaţii legale în vigoare.Informaţiile pe care le deţin le voi folosi în unicul scop de a efectua evaluarea scrisorilor de intenţie pentru proiect.Ma angajez sa nu copiez, sa nu multiplic şi sa nu reproduc informaţia fără aprobarea conducătorului autorităţii publice şi sa nu permit persoanelor din afară comisiei de evaluare să între în contact cu informaţia şi voi lua toate măsurile rezonabil posibile pentru a împiedica accesul la informaţia aflată sub controlul meu, precum şi copierea acesteia.Voi restitui imediat, la cererea autorităţii publice, toate informaţiile secrete sau confidenţiale aflate în posesia ori sub controlul meu.Voi informa imediat autoritatea publică dacă am cunoştinţa despre orice acces neautorizat la orice informaţie şi modul în care a avut loc acest acces.Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale române cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informatiei.Numele şi prenumele .........................Data ........................................Semnatura ...................................  +  Anexa 1.2---------la normele metodologice-----------------------DECLARAŢIE DE IMPARTIALITATE
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se înscrie numele întreg), angajat al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se înscriu denumirea şi adresa), declar pe propria răspundere că nu am:
    - nici un interes financiar în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titlul proiectului public-privat);
    - nici un interes financiar faţă de oricare potenţial investitor interesat;
    - nici o rudă sau prieten apropiat având interese financiare în legătură cu subiectul sau cu potenţialii investitori interesaţi;
    - nici o afinitate sau înclinaţie personală care ar putea să îmi afecteze deciziile în legătură cu procesul de selecţie;
    - nici o obligaţie personală sau debite financiare ori de altă natură faţă de nici un investitor, care ar putea să îmi afecteze deciziile în legătură cu procesul de selecţie; sau
    - nici un alt conflict de interese, cu excepţia următoarelor:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mă angajez să prezint o nouă declaraţie care să prezinte în detaliu orice conflict, conflict potenţial sau conflict aparent care ar putea apărea pe parcursul procesului pentru care am fost nominalizat, de îndată ce o astfel de situaţie s-ar ivi. În această situaţie fiind, mă angajez să accept orice măsură dispusă de autoritatea publică care m-a nominalizat, inclusiv înlocuirea mea.
     
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . .
    Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 1.3    ---------la normele metodologice-----------------------                    Conţinutul cadru al documentului atasat     Aceasta anexa detaliază principalele părţi şi conţinutul cadru al    documentului atasat anunţului de intenţie. Tabelul următor reprezintă    un model de sprijin pentru autoritatea publică în vederea elaborării    documentului atasat.     În practica fiecare document atasat trebuie să fie elaborat ţinând cont    de necesităţile particulare ale proiectului şi, din aceste considerente,    capitolele şi conţinutul solicitat poate fi micşorat sau mărit.
         
    CapitolConţinut
    IntroducereAcest capitol trebuie să ofere o viziune generală a proiectului şi să confirme că acesta va fi dezvoltat în cadrul legal existent pentru parteneriatele public-private.
    Descriere generalăAcest capitol prezintă investitorilor poziţia proiectului în contextul politicii generale a autorităţii publice şi, totodată, face o introducere a proiectului şi scopurilor sale. Printre acestea se includ:
      O sumară descriere a investiţiilor făcute în legătură cu viitorul proiect.
      Descrierea autorităţii publice iniţiatoare împreună cu statutul său şi cu obiectivele sale în raport cu politica guvernului (autorităţii locale) referitoare la acest proiect.
    ProiectulAcest capitol oferă investitorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea proiectului şi scopurilor sale. Informaţiile conţinute trebuie să cuprindă:
      Identificarea obiectivelor proiectului şi a serviciilor pe care autoritatea publică doreşte să le obţină.
      Detalii privind amplasamentul şi caracteristicile proiectului.
      Referinţe cu privire la orice consideraţie de mediu care este cunoscută ca având impact asupra proiectului.
      Standardele tehnice ale proiectului.
    Alocarea risculuiAcest capitol trece în revistă alocarea riscurilor de proiect acceptabilă pentru autoritatea publică cu indicarea acelor categorii pentru care autoritatea publică este dispusă să negocieze.
      De asemenea secţiunea include matricea de repartiţie a riscurilor de proiect care detaliază fiecare risc major şi cui îi va fi alocat fiecare risc. Anexa 1.7. la prezentele norme metodologice prezintă cadrul general al matricei de risc şi distribuţia acestuia între parteneri.
    EvaluareAcest capitol identifică elementele cheie de calcul, cum ar fi:
      Sursele potenţiale de venit
      Valori de bază privind plăţi în cadrul contractului
      Perioade de contract
      Durata proiectului, etc.
    Principii comerciale aplicabileAcest capitol se include pentru a informa investitorii despre cerinţele comerciale ale proiectului, permiţându-le să îşi formeze o imagine asupra capacităţii lor de a putea gestiona proiectul. Acestea pot include detalii privind modul de operare, cerinţele de operare şi modul în care se face aceasta, furnizarea de capital şi echipamente, leasingul, responsabilităţi privind obţinerea de aprobări, planificarea implementării, măsuri de protecţia mediului, dezvoltări ulterioare. Toate aceste elemente vor putea fi luate în considerare la fazele următoare de selecţie a investitorilor.
    Procesul de evaluareAcest capitol detaliază procesul de evaluare.
    Criterii de evaluareAcest capitol detaliază criteriile de evaluare a scrisorilor de intenţie.
      Criteriile fixate trebuie să se refere strict la capacitatea investitorului de a îndeplini cerinţele autorităţii publice. Autoritatea publică va trebui să stabilească clar modul în care criteriile fixate se reflectă asupra fiecărui posibil membru al unei eventuale asocieri. Criteriile trebuie să includă:
      Finanţare:
      -Capacitatea financiară a asociaţiei de investitori, resursele sale financiare, credibilitatea acesteia pe pieţele financiare şi ultimele ratinguri acordate acesteia de instituţiile internaţionale de rating (Moody, Standard Poors, etc.), în cazul proiectelor mari, sau alte dovezi concludente pentru celelalte proiecte.
      -Nivelul angajamentelor financiare pe care participanţii la asociere doresc să le mobilizeze şi sursa dovedită a acestora.
      Aspecte comerciale:
      -Demonstrarea faptului că asociaţia a înţeles alocarea riscurilor de proiect.
      -Modul în care investitorul acceptă matricea riscurilor de proiect.
      Furnizarea proiectului:
      -Demonstrarea capacităţii de îndeplinire a cerinţelor de realizare a proiectului aşa cum a fost el solicitat prin anunţul de intenţie.
      -Capacitate demonstrată de a realiza proiecte similare.
      -Capacitate demonstrată de a realiza proiectul şi nivelul de servicii cerut la un cost competitiv.
      -Angajamentele curente ale investitorului şi a fiecăruia din membrii asocierii, dacă este cazul.
      -Modalitatea globală de abordare a proiectului (ca o modalitate de demonstrare a înţelegerii proiectului).
      -Demonstrarea faptului că fiecare şi toţi membrii unei asociaţii se angajează să participe la proiect.
      -Orice detalii privind disputele comerciale anterioare.
      Capacitate şi experienţă similară:
      -Demonstrarea capacităţii investitorului şi membrilor asociaţiei în vederea realizării proiectului.
      -Capacitatea de a de a realiza proiectul în condiţiile de calitate solicitate.
      -Programul de asigurare a calităţii pentru proiect.
    Termeni şi condiţii generaleAcest capitol detaliază termenii şi condiţiile în care se prezintă scrisorile de intenţie. Printre acestea se includ:
      -Responsabilitatea investitorilor de a îndeplini, pe parcursul întregului proces de selecţie şi negociere, toate cerinţele normative şi legale.
      -Data de închidere a perioadei de primire a scrisorilor de intenţie şi locul unde se prezintă acestea, incluzând modalităţile de tratare a scrisorilor întârziate sau primite ne-sigilate.
      -Numărul de copii şi formatul scrisorilor de intenţie şi ale documentelor ataşate orecum şi modul de prezentare a acestora (ambalare, sigilare, etc.)
      -Detalii privind cererile de clarificare şi modul lor de tratare.
      -Dreptul exclusiv al autorităţii publice de a solicita informaţii suplimentare şi referinţe de la terţi, în legătură cu oricare document sau informaţie furnizate de investitor.
      -Dreptul autorităţii publice de a cere orice informaţie suplimentară.
      -Modul în care vor fi protejate drepturile de proprietate intelectuală.
      -Solicitarea expresă ca toţi investitorii să păstreze confidenţialitatea absolută asupra datelor furnizate de autoritate.
      -Declararea explicită a faptului că investitorii acceptă că scrisorile de intenţie şi toate documentele depuse devin proprietatea autorităţii publice care le-a solicitat.
      -Notificarea faptului că autorităţii publice nu i se poate cere şi aceasta nu are intenţia de a da nici un fel de relaţii privind documente sau informaţii extrase din dosarele celorlalţi ofertanţi, ci numai date referitoare la propria ofertă;
    Drepturi exclusiveAcest capitol are ca scop să prezinte drepturile exclusive ale autorităţii publice. Acestea vor include:
      -Neacceptarea responsabilităţii autorităţii publice pentru orice pierderi generate din interpretarea eronată sau omisivă de către investitori a documentelor prezentate acestora.
      -O declaraţie explicită a faptului că investitorii nu vor avea nici un fel de legătură directă cu oricare din membrii comisiei de evaluare sau cu funcţionarii sau apropriaţii care i-ar putea influenţa în procesul evaluării şi că orice astfel de tentativă conduce automat la eliminarea din procesul de evaluare a investitorului în cauză.
      -O declaraţie prin care investitorul acceptă irevocabil că nu va avea dreptul de a pretinde autorităţii publice nici un fel de despăgubiri în legătură directă sau indirectă cu deciziile acesteia.
      -Notificarea faptului că autoritatea publică are dreptul exclusiv şi irevocabil de a accepta sau de a nu accepta oricare sau toate scrisorile de intenţie şi de a continua sau opri procesul de selecţie după ce au fost depuse scrisorile de intenţie.
      -Notificarea faptului că autoritatea publică nu are nici o obligaţie contractuală sau de altă natură ca rezultat al acestui proces de selecţie.
      -Notificarea faptului ca autoritatea publica îşi asuma responsabilitatea pentru erorile sau omisiunile din documentul ataşat.
   +  Anexa 1.4    ---------la normele metodologice-----------------------                 Formatul standard pentru Scrisorile de intenţie    Scrisorile de intenţie trebuie structurate pe anexe separate    prezentate de investitor şi care trebuie să includă următoarele:
         
    CapitolDescriere
    Identificarea investitorului-Detalii cu privire la identitatea companiei sau companiilor care îşi exprimă intenţia (incluzând toţii membrii oricărei asocieri).
      -Natura şi structura fiecărei părţi participante la asociere.
      -Legătura legală şi financiară între membrii asocierii.
      -Banca sau băncile care vor asigura finanţarea.
      -Detalii privind toţi consultanţii sau consilierii care avizează asocierea şi/sau membrii acesteia.
      -Numele persoanelor de contact precum şi numerele de telefon, fax şi adresele de corespondenţă.
      -Orice altă informaţie considerată relevantă de investitor.
    Realizarea proiectului-O descriere a modului de abordare a proiectului
    -Un sumar al bunurilor, echipamentelor şi tehnologiilor care vor fi folosite în realizarea proiectului.
      -Demonstrarea capacităţii investitorului de a îndeplini obiectivele definite ale proiectului.
      -Detalii cu privire la programul de asigurare a calităţii.
    Capacitate tehnică şi experienţă-Demonstrarea capacităţii tehnice de a realiza proiectul şi de a îndeplini condiţiile de operare cerute.
      -Capacităţi, experienţă, resurse şi expertiză demonstrată prin proiecte anterioare de mărime şi complexitate similară.
      -Capacitate demonstrată de a realiza proiectul în limitele de timp şi bugetul prevăzut.
      -Experienţă dovedită în managementul de proiect.
      -Capacitatea tuturor consultanţilor, contractanţilor şi subcontractanţilor propuşi.
      -Experienţă demonstrată în relaţii cu autorităţi publice
      -Experienţă demonstrată în realizarea de proiecte în parteneriat public-privat.
    Capacitate financiară-Informaţii financiare, auditate de o companie independentă pentru proiectele mari, pentru ultimii trei ani de activitate ai fiecărui investitor sau fiecăruia din membrii asocierii.
      -Demonstrarea capacităţii financiare de a realiza proiectul, incluzând sursele proprii şi cele atrase cu specificarea acestora.
      -Demonstrarea angajamentului financiar al tuturor părţilor participante la asociere.
      -Investitorul trebuie să prezinte modul şi tipul garanţiilor financiare care ar fi necesare din partea autorităţii publice, dacă este cazul, pentru asigurarea resurselor de realizare a proiectului.
    Aspecte comerciale-Indicarea modului preferat de abordare a finanţării incluzând natura şi structura capitalurilor şi resurselor atrase prevăzute a fi utilizate.
      -Demonstrarea înţelegerii distribuţiei riscurilor şi a modalităţilor de abordare.
      -Comentarii la oricare din aspectele comerciale prezentate de autoritatea publică.
    Aspecte legale-Declaraţie a fiecărui membru al asocierii privind conflictele de interese existente sau prevăzute în dezvoltarea proiectului.
      -Acordul scris pentru orice acţiune a autorităţii publice în vederea investigării probităţii asocierii de investitori sau a membrilor acesteia.
      -Declaraţie prin care investitorul acceptă în totalitate cerinţele de confidenţialitate sau care vor fi cerute de autoritatea publică.
    Alte cerinţe-Scrisoarea de intenţie va fi semnată de managerul general al investitorului şi de fiecare din managerii generali ai membrilor asocierii cu anexarea documentelor de autorizare a semnăturii.
      -Scrisoarea de intenţie trebuie să includă acordul explicit cu privire la solicitările autorităţii publice privind dreptul de proprietate intelectuală, renunţarea la orice drept de a solicita daune, rambursare de costuri sau să conteste oricare sau toate deciziile autorităţii publice precum şi certificarea explicită a faptului că a furnizat toate documentele cerute pentru exprimarea intenţiei.
      -Investitorul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind bonitatea sa.
      -Investitorul va ataşa dovada faptului că şi-a onorat toate obligaţiile fiscale în România şi în ţara de rezidenţă, după caz.
      -Investitorul va prezenta o declaraţie referitoare la faptul că asocierea şi membrii acesteia sunt eligibili pentru realizarea proiectului.
      -Investitorii vor prezenta documentul ataşat cel puţin în original şi copie, în limba engleză şi în traducere legalizată în limba română.
   +  Anexa 1.5---------la normele metodologice-----------------------FORMATUL STANDARD AL ANUNŢULUI DE INTENŢIEANUNŢ DE INTENŢIE
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi adresa autorităţii publice) intenţionează să promoveze implementarea unui proiect de parteneriat public-privat pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se numeşte proiectul)
     
    Descrierea proiectului public-privat
    (Se descriu cadrul general şi obiectivele proiectului, incluzând politica autorităţii publice în domeniul în care este inclus proiectul public-privat.)
    Principalele caracteristici tehnice ale proiectului public-privat sunt:
   
   
   
    Modalităţi de realizare
    Proiectul public-privat va fi realizat de un investitor selecţionat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.
    Capacitatea investitorilor interesaţi
    Pentru a putea fi precalificaţi investitorii sau asocierile de investitori interesaţi vor trebui să demonstreze:
    - capacitatea tehnică de a realiza proiectul public-privat propus;
    - experienţă, resurse şi expertiză în proiecte similare ca anvergură;
    - experienţă managerială în domeniu;
    - capacitatea financiară de a atrage şi gestiona în întregime şi pe cont propriu resursele financiare pentru un astfel de proiect.
    De asemenea, investitorii vor accepta asumarea unei părţi din riscurile proiectului pe baza unei matrici de distribuţie a riscurilor, propusă de autoritatea publică.
    Documentul ataşat la anunţul de intenţie poate fi procurat fără plată de la sediul autorităţii publice, situat în . . . . . . ., tel. . . . . . . ., fax . . . . . .
    Data limită de depunere a scrisorilor de intenţie este . . . . . . . . . . . . . . .
    Relaţii suplimentare se pot obţine de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se înscriu denumirea autorităţii publice, adresa, numere de telefon, fax, precum şi numele şi funcţia persoanei numite să dea relaţii)
   +  Anexa 1.6---------la normele metodologice-----------------------ACORD DE PROIECT
       
    Prezentul acord intră în vigoare la data. . . . . . . . . . . . . . şi este încheiat între . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [autoritatea publică (denumire, adresă, reprezentare)] denumit/denumită în continuare Autoritate publică, şi . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [investitorul sau liderul asociaţiei de investitori (denumire, adresă, reprezentare)] denumit/denumită în continuare Investitor.
     
    Entităţile menţionate mai sus vor fi denumite colectiv părţi sau individual parte.
    Având în vedere că:
    (A) Autoritatea publică este decisă să realizeze . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se nominalizează proiectul), denumit în continuare Proiectul;
    (B) Autoritatea publică intenţionează ca Proiectul să fie realizat pe baza unui contract de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002, şi în acest scop a selecţionat un număr de potenţiali investitori care, în opinia sa şi pe baza documentelor furnizate pe propria răspundere de investitorii interesaţi, sunt capabili de realizarea Proiectului, printre aceştia numărându-se şi Investitorul;
    (C) Investitorul, în numele şi asumându-şi responsabilitatea solidar cu oricare şi cu toţi partenerii şi subcontractanţii săi, enumeraţi în anexa . . . . la prezentul acord, precum şi cu alţi parteneri sau subcontractanţi care ar putea fi atraşi în realizarea Proiectului, este gata să procure sursele financiare şi tehnice pentru a realiza Proiectul;
    (D) în scopul realizării Proiectului Investitorul este gata să intre în negociere cu Autoritatea publică, în vederea încheierii unui contract de parteneriat public-privat având ca scop realizarea Proiectului în condiţiile cerute de Autoritatea publică,
    părţile convin următoarele:
    1. Responsabilităţile Autorităţii publice
    Autoritatea publică se angajează:
    a) să realizeze pe cheltuiala sa un studiu de fezabilitate care să reprezinte baza negocierii unui contract de parteneriat public-privat [dacă studiul de fezabilitate nu este deja disponibil];
    b) să furnizeze Investitorului spre consultare rapoartele intermediare şi raportul final ale studiului de fezabilitat;
    c) să numească o echipă de negociatori care să acopere aspectele tehnice, comerciale/financiare şi legale ale Proiectului;
    d) să faciliteze accesul Investitorului la orice date, informaţii, studii, statistici şi, în general, la orice document care, în opinia Autorităţii publice, ar putea clarifica oricare dintre aspectele tehnice, economice şi financiare ale Proiectului;
    e) să sprijine Investitorul în procesul de clarificare a statutului proprietăţilor care vor fi incluse în Proiect sau care facilitează accesul la acestea;
    f) să întreprindă toate măsurile pe care le consideră necesare pentru bunul mers al negocierilor;
    g) să respecte confidenţialitatea absolută pe parcursul negocierilor şi să protejeze, atunci când este cazul, drepturile de autor generate de propunerile sau soluţiile oferite de Investitor.
    2. Responsabilităţile Investitorului
    Investitorul se obligă:
    a) să numească o echipă de negociatori care să acopere aspectele tehnice, comerciale/financiare şi legale ale Proiectului şi să îi acorde depline puteri pentru a negocia;
    b) să negocieze cu bună-credinţă şi în limita timpului fixat prin prezentul acord de proiect;
    c) să procure şi/sau să pună la dispoziţie Autorităţii publice, la cererea acesteia sau din proprie iniţiativă, toate documentele disponibile care ar putea fi cerute de Autoritatea publică pentru clarificarea oricărui punct de negociere;
    d) să pună la dispoziţie Autorităţii publice toate rezultatele vizitelor sale pe teren, măsurători, inspecţii şi în general toate datele care, în opinia sa, ar putea întregi imaginea Proiectului;
    e) să respecte confidenţialitatea absolută pe parcursul negocierilor şi să protejeze, atunci când este cazul, drepturile de proprietate intelectuală generate de propunerile sau soluţiile oferite de Autoritatea publică;
    f) să restituie toate studiile, documentele, rapoartele sau altele asemenea puse la dispoziţia sa de Autoritatea publică;
    g) să informeze imediat şi în scris Autoritatea publică despre orice modificare a statutului său sau al asociaţilor şi subcontractanţilor săi, a poziţiei sale financiare, a apariţiei unui conflict de interese şi, în general, a oricărei şi tuturor situaţiilor care aduc schimbarea elementelor incluse în scrisoarea de intenţie sau care ar prejudicia în vreun fel continuarea negocierilor.
    3. Durata acordului de proiect
    3.1. Acest acord de proiect intră în vigoare la data semnării şi încetează la data de . . . . . . , indiferent dacă părţile finalizează sau nu negocierile ori dacă părţile ajung sau nu la încheierea unui contract de parteneriat public-privat.
    3.2. Calendarul negocierilor este ataşat la prezentul acord de proiect şi face parte integrantă din acesta.
    3.3. Acest acord de proiect îşi încetează aplicabilitatea automat în momentul intrării în vigoare a contractului de parteneriat public-privat, dacă aceasta a survenit înainte de limita de timp menţionată la clauza 3.1.
    4. Clauze organizatorice
    4.1. Părţile se angajează să analizeze şi să hotărască dacă este necesară înfiinţarea unei companii de proiect.
    4.2. În cazul în care realizarea proiectului impune crearea unei companii de proiect, părţile convin să elaboreze actul constitutiv al noii societăţi şi să stabilească relaţiile dintre această companie şi părţi până la terminarea prezentului acord de proiect.
    5. Clauze speciale
    5.1. Autoritatea publică are dreptul exclusiv şi necontestabil de a decide în orice moment şi fără nici un fel de justificare să nu mai continue proiectul sau să modifice condiţiile esenţiale de realizare a acestuia până la intrarea în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat.
    5.2. Autorităţii publice nu i se poate cere rambursarea nici unui cost, asociat direct sau indirect în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.
    5.3. Toate informaţiile, studiile, documentele, sintezele, programele de computer, graficele, prezentările, hărţile, planurile şi altele asemenea puse la dispoziţie Investitorului de către Autoritatea publică sunt şi rămân proprietatea exclusivă a Autorităţii publice. Copierea, multiplicarea şi distribuirea lor de către Investitor prin orice mijloace este strict interzisă.
    6. Alte clauze, stabilite în condiţiile legii
    7. Limba acordului de proiect
    Limba care guvernează acordul de proiect este limba română.
    Scrisoarea de intenţie depusă şi asumată de Investitor în numele şi în contul tuturor asociaţilor şi subcontractanţilor săi este anexată la prezentul acord de proiect şi face parte integrantă din acesta.
    Prin prezenta părţile au încheiat acest acord după cum urmează:
       
    Pentru şi în numelePentru şi în numele
    Autorităţii publice,Investitorului,
    . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura)(semnătura)
       
    Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 1.7
      ---------
  la normele metodologice
  -----------------------
                   MATRICEA DE REPARTIŢIE A RISCURILOR DE PROIECT
  Categoria de risc Descriere Consecinţe Eliminare Alocare preferata
  Riscuri de amplasament
  Structura existenta (moderni- zari) Structurile existente sunt inadecvate pentru a adapta dezvoltarea Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului. Investitorul o va transfera constructorului care se poate baza pe rapoarte de expertiza tehnica în faza de proiect Investitor
  Condiţii de amplasament Condiţii de sol neasteptat de grele Majorarea costurilor şi timpului nece- sar pentru realizarea proiectului. Investitorul o va transfera constructorului care se poate baza pe rapoarte de expertiza tehnica în faza de proiect. Investitorul şi Autoritatea Publică, în cuantumuri stabilite la negociere.
  Aprobări Nu pot fi obtinu- te toate aproba- rile necesare sau pot fi obţinute cu condiţionari neaşteptate Întârzieri în începerea pro- iectului sau finalizarea lui şi creşte- rea costului proiectului Înainte de începe rea proiectului, autoritatea pu- blica face o investigare în detaliu a aproba- rilor necesare şi a investigatiei de mediu Investitorul până la o limita rezona- bila negociata peste care costurile suplimentare cad în sarcina autorităţii publice
  Curatare şi viabilizare Pregătirea terenu lui are ca rezul- tat un cost mult prea mare şi necesita un timp cu mult peste termenii contractuali Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului. Investitorul trebuie să fie capabil să-şi utilizeze şi să-şi mobilizeze resursele pentru a acoperi costurile pentru curatarea şi viabilizarea terenului Investitor
  Titlu de proprietate Risc de creştere a costurilor şi timpului necesar pentru achiziţia de terenuri de la proprietari şi/ sau acordarea dreptului de utilizare terenuri Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului. Verificarea registrelor cadastrale şi luarea măsurilor necesare pentru rezervarea terenurilor necesare proiectului. Autoritatea publică. Aceasta cunoaşte mai bine procedurile şi are atribuţii speciale de achiziţie oferite prin lege.
  Moştenire culturală Risc de creştere a costurilor şi timpului necesar ca rezultat al unor descoperiri arheologice şi/ sau de patrimoniu naţional. Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului. Angajarea de ex- perti pentru în- vestigare şi stabilirea măsuri lor de minimizare a costurilor şi evitarea intarzierilor. Autoritatea publică. Aceasta cunoas te mai bine procedurile legale în vigoare şi are capacitatea de a gestiona astfel de situaţii.
  Mediu (1) Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad de contaminare necunoscut. Majorarea costurilor şi timpului nece- sar pentru realizarea proiectului. Angajarea de ex- perti pentru investigare şi stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor şi evitarea intarzierilor. Investitorul. În funcţie de natura şi costul decontaminarii autoritatea publică îşi poate asuma o parte din acest risc generat pe proprietăţile puse la dispoziţia proiectului.
  Mediu (2) Risc ca pe parcursul implementarii proiectului să se producă contami- nari ale proprietăţilor adiacente cu efect asupra proprietăţilor proiectului. Costuri de decontaminare. Autoritatea publică răspunde de activităţile desfăşurate pe terenurile sale şi controlează procesul de supraveghere a poluarii şi de penalizare a poluatorului. Autoritatea publică până la finalizarea investiţiei. De la punerea în exploatare a investiţiei riscului se transfera investitorului
  Disponibi- litatea amplasamen- tului Risc ca accesul la un amplasament sa nu poată fi negociat cu proprietarul. Întârziere în implementare şi majorare de costuri. Investitorul este obligat să-şi ia toate măsurile necesare pentru asigurarea ac- cesului la amplasamentele proiectului. Investitorul.
  Riscuri de proiectare, construcţie şi recepţie a lucrărilor proiectului
  Proiectare Riscul ca pro- iectul facilita- tii sa nu poată permite asigura- rea furnizarii serviciilor la costul anticipat. Creştere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibili tatea asigura- rii servici- ilor pe termen lung. Investitorul prin proiectant care poarta responsabilitatea proiectării. În aceste cazuri autoritatea publică are drep- tul de a reduce plăţile în cadrul proiectului sau de a reduce dreptul investitorului la încasări directe. Investitorul cu excepţia cazurilor în care autorita- tea publică a dispus modifi- cari în proiect.
  Construcţie Riscul de aparitie a unui eveniment pe durata construc- tiei, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia în timp şi la costul estimat. Întârziere în implementare şi majorare de costuri. Investitorul, în general, va intra într-un contract cu durata şi valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele şi capacitatea tehnica de a se încadra în condiţiile de execuţie. Investitorul.
  Recepţie investiţie Riscul este atât fizic cat şi operational şi se referă la întârzierea efectuării recepţiei investiţiei Consecinţe pentru ambii parteneri. Pentru investi tor şi finan- tatorii săi venituri întârziate şi profituri pierdute. Pentru autori- tatea publică întârzierea începerii furnizarii serviciilor cerute. Autoritatea publică nu va efectua nici un fel de plată până la recepţia investiţiei şi începerea furni- zarii serviciilor cerute. Investitorul. Autoritatea publică se poate obliga sa coopereze şi sa facilite ze prezenta prompta a reprezentanţi- lor săi la procedurile de recepţie.
  Finanţator şi finanţare.
  Dobânzi pe parcursul investiţiei Riscul ca dobânzi le aplicabile sa se schimbe modificând parame trii financiari ai ofertei. Creşterea- scăderea costurilor proiectului. În contractul de parteneriat public-privat pot fi incluse preve- deri cu privire la acest risc. Investitorul.
  Finanţator incapabil Riscul ca investi torul sa devină insolvabil sau sa fie dovedit ca fiind necorespunzător sau furnizarea serviciilor sa necesite o finan- tare mai mare decât cea estima- ta de investitor. Nerealizarea serviciilor cerute de autoritatea publică şi pierderi pen- tru participan tii la investiţie. O corecta şi aprofundata anali za a resurselor financiare prezentate de investitor (angajamentele finanţatorului). Garantarea de către investitor a realizării investiţiei. (Garanţie bancară de buna execuţie) Autoritatea publică.
  Finanţare indisponi- bila Riscul ca investi torul sa nu poată asigura resursele financiare şi de capital atunci când trebuie şi în cuantumuri suficiente. Lipsa finanta- rii pentru continuarea sau finalizarea investiţiei Autoritatea publică va anali- za cu mare atenţie angajamentele financiare ale investitorului şi concordanta cu programarea investiţiei. Investitorul.
  Modificări de taxe. Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozi tare general sa se schimbe în defavoarea investitorului. Impact negativ asupra veniturilor financiare ale investitorului Veniturile investitorului trebuie să permi- ta acoperirea diferenţelor nefavorabile, până la un cuantum stabilit între părţi prin contract. Peste acest cuantum, diferenţa va fi suportată de autoritatea publică, din sur- se legal consti- tuite cu aceasta destinaţie. Investitorul şi Autoritatea publică.
  Finanţare suplimenta- ra Datorită schimbărilor de legislaţie, de politica sau de alta natura necesita finan- tari suplimentare pentru reconstruc tie, modificare, reechipare, etc. Investitorul nu poate suporta financiar consecinţele schimbărilor. Investitorul poa- te acoperi o parte din re- finanţare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperita trebuie suportată de autoritatea publică Investitorul şi Autoritatea publică în limita părţii neacoperite de investitor.
  Profituri de re- finanţare Finalizarea investiţiei se face la un cost mai mic decât cel iniţial. Schimbare profitabila în finanţarea proiectului. Autoritatea publică trebuie să se asigure ca investitorul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil. Investitorul. Autoritatea publică va participa limitat la aceasta (în special la reducerea angajamentelor proprii şi eventual la profit).
  Operare
  Resurse la intrare Riscul ca resur- sele necesare sa coste mai mult decât s-a antici- pat sau nu au o calitate corespun zatoare sau sunt indisponibile în cantităţile necesare. Cresteri de cost şi în unele cazuri efecte negati- ve asupra calităţii serviciilor furnizate. Investitorul poa- te gestiona ris- cul prin contrac- te de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigura- rea calităţii furniturilor. În parte aceasta poate fi rezolva- ta şi din faza de proiectare. Investitorul.
  Întreţinere şi reparare Calitatea proiec- tarii şi/sau a lucrărilor să fie necorespunzătoare având ca rezultat creşterea peste anticipari a costurilor de întreţinere şi reparaţii Creşterea costului cu efecte negati- ve asupra serviciilor furnizate. Investitorul poa- te gestiona ris- cul prin contrac- te pe termen lung corespunzător calificării şi având capacităţi materiale şi resurse suficiente. Investitorul.
  Schimbarea cerinţelor autorităţii publice în afară limitelor agreate prin contract. Autoritatea publică schimba cerinţele după semnarea contractului. Schimbarea cerinţelor pe timpul realizării investiţiei conduce la modificarea proiectului iar după recepţie la creşterea costurilor de capital. Autoritatea publică poate defini cat mai exact cerinţele sale încă din faza de pregătire a proiectului. Autoritatea publică.
  Operare Riscul ca operatorul sa nu corespundă financiar sau sa nu poată furniza serviciile con- form contractului Imposibilita- tea furnizarii serviciului. Autoritatea publică examinea- za în detaliu capacitatea investitorului şi a fiecărui membru al asociaţiei. Investitorul este responsa- bil în totali- tate cu îndeplinirea clauzelor contractului de parteneriat public-privat privind condiţiile de operare.
  Soluţii tehnice vechi sau inadecvate. Riscul ca soluti- ile tehnice propuse sa nu fie corespunzătoare tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului. Venitul investitorului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi. Autoritatea publică nu primeşte serviciile cerute. Investitorul poa- te negocia cu autoritatea publică resurse de rezerva pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice. Limita resurselor de rezerva ce pot fi negociate de investitor va fi stabilită prin decizia autorita- tii publice. Investitorul cu excepţia cazurilor în care contrac- tul de partene riat public- privat prevede rezerve pentru astfel de cazuri.
  Piaţa
  Inrautati- rea condiţiilor economice generale Riscul reducerii pentru serviciile contractante. Venituri sub proiectii. Investitorul va incerca sa negocieze condi- tii contractuale care să-i asigure condiţiile de acoperire a riscului. Investitorul cu excepţia cazurilor în care autorita- tea publică accepta prin contract plati suplimentare.
  Schimbări competitive Riscul ca o alta investiţie deja existenta să fie extinsă/schimbată sau să fie re- tarifata astfel încât competiţia pentru facilitate sa crească. Consecinţe asupra veniturilor Investitorul va incerca sa redre- seze financiar împotriva schim- barilor ce afec- teaza în mod discriminatoriu proiectul, deter- minate de competi tia autorităţii publice (existen- ta sau noua). Investitorul, cu excepţia cazului în care autorita- tea publică repara schim- barile dis- criminatorii
  Competiţie Riscul apariţiei pe piaţa a competitorilor în furnizarea serviciilor proiectului. Venituri sub proiectii datorate necesităţii reducerii preţurilor şi/ sau reducerea cererii datorită concurentei. Investitorul trebuie să analizeze cu atenţie condiţi- ile de piaţa. Autoritatea publică trebuie să se abţină de la măsuri care afectează piaţa. Investitorul cu excepţia cazurilor în care autorita- tea publică se angajează sa compenseze pierderile investitorului
  Schimbări demografice O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru serviciul contractat Venituri sub proiectiile financiare anterioare. Investitorul are datoria sa preva- da în calculele sale eventuale modificări de venituri. Investitorul în totalitate sau parţial dacă autorita- tea publică a convenit anterior.
  Inflatia Valoarea plăţilor în timp este diminuată de inflaţie. Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect. Investitorul va cauta un mecanism corespunzător pentru compensa- rea inflaţiei. Autoritatea publică va avea grija ca investi- torul sa nu beneficieze de supra-compensări sau sa benefici- eze de plati duble. Investitorul îşi asuma ris- cul pentru metodologia de indexare. Autoritatea publică par- ticipa în limita indexării convenite.
  Risc legal şi de politica a autorităţii publice
  Retragerea sprijinului complemen- tar Dacă facilitatea se bazează pe un sprijin complemen tar autoritatea publică va retra- ge acest sprijin afectand negativ proiectul Consecinţe asupra veniturilor Investitorul va incerca sa redreseze finan- ciar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul proiectelor în care utilizatorul plăteşte, unde veniturile sunt direct afectate. Autoritatea publică dacă schimbarea discrimineaza proiectul
  Schimbări legislati- ve/de politica (1) riscul schimbări- lor legislative şi al politicii autorităţii publice care nu pot fi anticipate la semnarea contractului şi care sunt adresa- te direct, speci- fic şi exclusiv proiectului ceea ce conduce la costuri de capi- tal sau operatio- nale suplimentare din partea investitorului O creştere semnificativă în costurile operationale ale investito- rului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspun de acestor schimbări Autoritatea publică poate să reducă răspunde- rea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea şi limitarea (acolo unde este cazul) schimbărilor care ar putea avea astfel de efecte sau consecinţe asupra proiectului. Investitorul va realiza schimba- rile în asa maniera încât efectul financiar asupra autorita- tii publice sa fie minimizat. Autoritatea publică deşi părţile pot sa împartă consecinţele creşterii costurilor de capital într- un mod accep- tat, de exemplu, investitorul poată acoperi un procent din aceste costuri până la o anumită limita după care vor fi acoperite de către autoritatea publică.
  Schimbări legislati- ve/de politica (2) Schimbare în legislaţie sau politica autori- tatii publice care nu poate fi anticipata la semnarea contrac- tului, care este generală (nu specifica pro- iectului) în aplicarea sa şi care determina o creştere a cos- turilor de capi- tal şi/sau consecinţe substanţiale asu- pra costului operational din partea investitorului O creştere semnificativă în costurile operationale ale investitorului şi/sau necesi- tatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea ras- punde acestor schimbări sau acesta este obligat sa efectueze o creştere prestabila a costurilor operationale pentru a se adapta schimbărilor Autoritatea publică poate diminua riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care investitorul este compensat pe baza unei ajustari cu Indicele Preţuri- lor de Consum şi numai în baza unei "sume semnificative" pre-agreate Autoritatea publică deşi părţile pot sa împartă consecinţele creşterii cos- turilor de capital într- un mod acceptat, de exemplu, în- vestitorul poa te acoperi un procent din aceste costuri până la o anumită limita după care vor fi acoperite de către autoritatea publică.
  Reglementa- rea Existenta unui cadru statutar de reglementări care vor afecta investitorul. Efect asupra costurilor şi veniturilor Investitorul evalueaza siste- mul de reglemen- tari şi ia măsuri le necesare. Investitorul
  Activele proiectului
  Depreciere tehnica Riscul ca deprecierea tehnica să fie mai mare decât cea prevăzută. Creşterea costurilor de retehnologiza- re. Investitorul ia măsurile pentru evitare. Investitorul.
  Forta majoră
  Forta majoră Riscul ca forta majoră, astfel cum este definită prin lege, sa împiedice realiza rea contractului. Pierderea sau avarierea ac- tivelor proiectului şi pierderea posibilităţii ca investito- rul să obţină venituri. Investitorul ia măsuri de asigu- rare a activelor proiectului şi urmăreşte repara- rea sau inlocu- irea în cel mai scurt timp posibil. Investitorul îşi asuma riscul de pierdere- avariere a activelor proiectului şi riscul de pierdere financiară. Autoritatea publică asigu- ra continuarea serviciului prin măsuri alternative finanţate pe risc propriu sau pe baza redirectiona- rii plăţilor în cadrul serviciului iniţial.
  Profitabilitatea proiectului
  Proiectul se dovedes- te mai pro- fitabil decât previziuni- le realiza- te iniţial. Riscul ca balanţa venituri-cheltu- ieli sa difere semnificativ faţa de previziuni. Supra- profituri în favoarea investitorului Autoritatea publică trebuie sa includă mecanisme de repartizare echitabila a profiturilor obţinute peste limita luată în calcul la stabili rea proiectiilor financiare.