DECRET nr. 232 din 23 decembrie 1974 ***Republicatprivind prevenirea şi stingerea incendiilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 71 din 2 august 1978    REPUBLICAT în temeiul art. III din Decretul nr. 249 din 10 iulie 1978, dîndu-se articolelor o noua numerotare Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societăţii şi ridicarea bunastarii întregului popor, potrivit programului elaborat de partid pentru faurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea României spre comunism, impune intensificarea eforturilor pentru creşterea eficientei activităţii de apărare a avutiei naţionale împotriva incendiilor.Apărarea împotriva incendiilor, a vieţii, proprietăţii socialiste şi a bunurilor oamenilor constituie o problemă de interes naţional la care trebuie să participe organele de stat, celelalte organizaţii socialiste, precum şi toţi cetăţenii patriei.În scopul creării cadrului juridic corespunzător pentru desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În Republica Socialistă România apărarea avutiei naţionale împotriva incendiilor este o îndatorire patriotica a tuturor cetăţenilor, care au obligaţia sa participe cu mijloacele de care dispun la activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 2Organizaţiile socialiste şi celelalte persoane juridice sînt obligate sa ia toate măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la bunurile pe care le deţin cu orice titlu.  +  Articolul 3Răspunderea pentru luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor o au maistrii, conducătorii celorlalte organe centrale, preşedinţii comitetelor executive şi ai birourilor executive ale consiliilor populare, directorii generali şi directorii centralelor şi celorlalte unităţi asimilate acestora, conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor economice, instituţiilor de stat şi celorlalte persoane juridice.  +  Articolul 4Unităţile militare de pompieri ale Ministerului de Interne, comisiile tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, formatiile civile de pompieri ale organizaţiilor socialiste şi localităţilor, desfăşoară activitate de prevenire şi stingere a incendiilor, în condiţiile stabilite de prezentul decret.  +  Articolul 5Ministerul de Interne, prin Comandamentul pompierilor, îndrumă şi controlează activitatea de prevenire a incendiilor şi participa la stingerea acestora.  +  Articolul 6La acţiunile de stingere a incendiilor din marile obiective participa, în sprijinul unităţilor militare de pompieri şi al formatiilor civile de pompieri, pe baza planurilor unice de intervenţie aprobate de consiliile locale de apărare, garzi patriotice, militia, formaţii civile de apărare locală antiaeriana, precum şi detasamente de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.  +  Articolul 7Persoanele fizice răspund de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi au obligaţia atunci cînd iau cunoştinţa de existenta unor împrejurări de natura sa provoace incendii sau în caz de incendii, sa anunţe, de îndată, pompierii şi sa intervină la stingerea incendiilor.  +  Capitolul 2 Obligaţiile organizaţiilor socialiste şi ale celorlalte persoane juridice  +  Articolul 8Ministerele şi celelalte organe centrale au, în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele obligaţii principale: a) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, în cadrul competentei ce le revin potrivit dispoziţiilor legale; b) emit norme de prevenire şi stingere a incendiilor obligatorii în ramura sau în domeniul lor de activitate, cu acordul Ministerului de Interne, prin Comandamentul pompierilor; c) emit norme de dotare a unităţilor subordonate şi asigura dotarea acestora cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatura, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, cu acordul Ministerului de Interne, prin Comandamentul pompierilor; d) propun în planurile economice şi financiare, anuale şi de perspectiva, fondurile necesare dotării cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatura, echipament de protecţie şi substanţe chimice, precum şi pentru realizarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; e) analizează în organele de conducere colectivă, anual şi ori de cîte ori este cazul, activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.Îndrumarea şi controlul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor de către ministere şi celelalte organe centrale, precum şi de centrale şi unităţile asimilate acestora, se exercită prin cadre tehnice special încadrate pentru îndeplinirea acestor atribuţii.  +  Articolul 9Dispoziţiile prevăzute la art. 8 alin. 1 se aplică în mod corespunzător de către centrale şi unităţile asimilate acestora şi de comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare; normele prevăzute la lit. b) şi c) se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ţinînd seama de particularităţile unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 10Comitetul de Stat al Planificarii, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare, care au în subordine unităţi producătoare de maşini, instalaţii, utilaje, aparatura, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, necesare unităţilor militare de pompieri, formatiilor civile de pompieri şi organizaţiilor socialiste, vor propune nominalizarea acestor produse în proiectul planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare, care au în subordine unităţi producătoare, vor propune cuprinderea în planurile naţionale anuale proiectarea, asimilarea şi fabricarea maşinilor, instalaţiilor, utilajelor, aparaturii, echipamentului de protecţie şi substanţelor chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi se vor preocupa de perfecţionarea continua a acestora.  +  Articolul 11Ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine unităţi de cercetare-proiectare vor lua măsuri ca în planurile anuale şi de perspectiva ale acestora să se prevadă teme de cercetare-proiectare privind noi metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 12Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului împreună cu Ministerul de Interne stabilesc temele referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor ce se includ în programele pentru învăţămînt, manualele şi cursurile pentru învăţămîntul de toate gradele.  +  Articolul 13Ministerele şi celelalte organe centrale vor asigura materialele şi mijloacele necesare desfăşurării activităţii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor în domeniul sau ramura lor de activitate.Organizaţiile socialiste şi celelalte persoane juridice sînt obligate sa desfăşoare în rindul personalului din subordine activitate susţinută instructiv-educativă pentru prevenirea incendiilor.  +  Articolul 14Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va organiza, în funcţie de importanţa şi vulnerabilitatea la incendii a obiectivelor proprii din centrale feroviare, fluviale şi maritime, formaţii civile de pompieri mobile, dotate cu maşini, trenuri şi nave, special amenajate pentru stingerea incendiilor, şi alte utilaje specifice.  +  Articolul 15La proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, tehnologiilor, a materialului rulant de transport feroviar, auto, naval şi aerian, se vor prevedea măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, stabilite în norme şi normative, standarde sau alte prescripţii tehnice.  +  Articolul 16Conducătorii organizaţiilor de proiectare, şefii de proiecte şi proiectantii răspund de prevederea, în documentaţiile tehnico-economice pentru investiţii, a măsurilor necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu normativele în vigoare.  +  Articolul 17Consiliile şi comisiile tehnico-economice vor verifica - la avizarea documentaţiilor tehnico-economice - şi modul în care au fost respectate prevederile normelor, normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor.  +  Articolul 18Conducătorii organizaţiilor de execuţie a lucrărilor de construcţii şi personalul acestora răspund de luarea şi îndeplinirea măsurilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la organizarea santierelor, la execuţia lucrărilor şi pe timpul probelor mecanice, al rodajului şi al probelor de punere în funcţiune.  +  Articolul 19Beneficiarii de investiţii şi comisiile de recepţie au obligaţia sa verifice modul în care au fost respectate, la execuţia lucrărilor, prevederile din documentaţiile tehnice referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor şi dacă instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor sînt în stare de funcţionare.  +  Articolul 20Organizaţiile socialiste vor livra bunurile pe care le produc şi care sînt vulnerabile la incendii, însoţite de prescripţii privind utilizarea lor şi măsurile ce trebuie respectate la depozitare, transport, manipulare, exploatare şi întreţinere.  +  Articolul 21Conducătorii organizaţiilor socialiste şi ai celorlalte persoane juridice stabilesc, pe baza dispoziţiilor legale, măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi sarcinile ce revin personalului pe locurile de muncă la maşini, utilaje, aparate, instalaţii, procese tehnologice şi asigura instruirea şi controlul întregului personal.Persoanele încadrate în munca sînt obligate sa îndeplinească măsurile şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor ce le-au fost stabilite.  +  Articolul 22Comitetele şi împuterniciţii asociaţiilor de locatari au următoarele obligaţii: a) sa desfăşoare, în rindul locatarilor, activitate pentru cunoaşterea şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; b) să asigure păstrarea în bune condiţii a instalaţiilor, utilajelor şi materialelor de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sînt dotate clădirile; c) sa remedieze de îndată orice deficiente cu privire la dotarea clădirii, precum şi cele ale construcţiei şi instalaţiilor, de natura a produce incendii, a căror remediere intra, potrivit legii, în obligaţiile asociaţiei locatarilor; d) sa menţină libere şi în buna stare căile de acces şi de evacuare ale clădirii; e) sa nu permită depozitarea de materiale combustibile în podurile şi casele de scări ale clădirilor.  +  Capitolul 3 Obligaţiile Ministerului de Interne  +  Articolul 23Ministerul de Interne îşi exercită atribuţiile de prevenire şi stingere a incendiilor prin Comandamentul pompierilor şi are următoarele obligaţii: a) organizează unităţi şi subunitati militare de pompieri, cu misiunea de a preveni şi stinge incendiile; b) asigura îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, pe întreg teritoriul tarii; c) controlează respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor de către organizaţiile socialiste şi stabileşte măsuri obligatorii pentru prevenirea şi înlăturarea cauzelor de incendiu; d) organizează intervenţia la incendii a unităţilor militare de pompieri şi a formatiilor civile de pompieri şi stabileşte modul de cooperare cu garzile patriotice, militia, formatiile civile de apărare locală antiaeriana şi detasamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei; e) emite, împreună cu organele stabilite prin lege, norme generale cu privire la proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor şi-şi da acordul asupra normelor specifice emise de ministere şi celelalte organe centrale în acest domeniu; f) îşi da acordul asupra normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi normelor de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatura şi substanţe chimice, care se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti; g) colaborează cu organele şi organizaţiile de stat care activează în domeniul presei, radioteleviziunii şi cinematografiei, pentru popularizarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; h) realizează, din fondurile constituite conform prevederilor legale şi puse la dispoziţie de comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare, materiale instructiv-educative pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; i) îşi da acordul la înfiinţarea comisiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor în cazurile prevăzute în prezentul decret; j) îşi da acordul la constituirea formatiilor civile de pompieri care se organizează la întreprinderi, alte organizaţii economice, instituţii de stat; îşi da acordul la numirea sefilor formatiilor civile de pompieri; k) exercita îndrumarea şi controlul de specialitate al formatiilor civile de pompieri; organizează cu aceste formaţii exercitii şi aplicaţii practice specifice atribuţiilor ce le revin, cu acordul birourilor executive ale consiliilor populare ori, după caz, al conducerilor unităţilor socialiste; l) acorda asistenţa tehnica de specialitate organizaţiilor socialiste la întocmirea planului de apărare împotriva incendiilor; m) stabileşte, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, obiectivele la care posturile de şefi ai formatiilor civile de pompieri se încadrează cu tehnicieni; n) desfăşoară activitate de cercetare şi experimenteaza, în laboratoarele şi poligoanele proprii sau în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, noi metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor; o) îşi da acordul la omologarea maşinilor, instalaţiilor, utilajelor, aparaturii, echipamentului de protecţie şi substanţelor chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi la orice modificări constructive ulterioare omologării; p) editează lucrări şi publicaţii de specialitate, potrivit normelor legale în vigoare; r) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 24Ministerul de Interne, prin Comandamentul pompierilor, acţionează pentru prevenirea efectelor distructive provocate de calamitati naturale sau catastrofe şi organizează participarea unităţilor militare de pompieri şi a formatiilor civile de pompieri la înlăturarea urmărilor acestora.În acest scop, Comandamentului pompierilor, unităţilor militare de pompieri şi formatiilor civile de pompieri le revin, după caz, următoarele atribuţii: a) salveaza persoanele aflate în pericol; b) participa la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale din locurile calamitate; c) participa la executarea de deblocari, demolări şi de inlaturare a darimaturilor; d) participa la realizarea măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor, la evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi din alte puncte de importanţa deosebită ale întreprinderilor şi instituţiilor; e) sprijină acţiunea de alimentare cu apa a populaţiei şi a instalaţiilor tehnologice din întreprinderile afectate; f) acorda asistenţa tehnica de specialitate conducătorilor unităţilor socialiste pentru prevenirea izbucnirii incendiilor pe timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice avariate; g) iau măsuri pentru cunoaşterea, de către personalul operativ, a planurilor obiectivelor şi clădirilor unităţilor socialiste, precum şi ale imobilelor de locuit, în vederea îndeplinirii misiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de intervenţie în caz de calamitati naturale sau catastrofe; h) urmăresc şi iau măsuri ca, prin modul de folosire a construcţiilor şi prin modificările ce li se aduc, sa nu se afecteze rezistenta la foc a acestora şi sa nu se creeze pericol de incendiu; i) controlează modul de respectare a normelor de prevenire a incendiilor la amplasarea depozitelor de orice fel, a dulapurilor metalice grele, a altor asemenea obiecte, a bibliotecilor şi arhivelor, precum şi a instalaţiilor, urmărind ca aceasta să se facă, de regula, la subsolul şi parterul clădirilor; j) iau măsuri de instruire complexa a unităţilor de pompieri şi de dotare corespunzătoare a acestora, care să asigure intervenţia lor operativă la salvarea persoanelor şi înlăturarea celorlalte urmări determinate de calamitati naturale sau catastrofe.  +  Articolul 25În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor, Ministerul de Interne colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi poarta alături de acestea răspunderea pentru luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. În activitatea sa Ministerul de Interne se sprijină pe concursul larg al colectivelor de oameni ai muncii, al tuturor cetăţenilor.  +  Capitolul 4 Comisiile tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor  +  Articolul 26Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti stabilesc, potrivit dispoziţiilor prezentului decret, după caz, modul de organizare şi funcţionare a comisiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.Constituirea comisiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se face de către comitetele executive sau de birourile executive ale consiliilor populare, de centrale şi unităţile asimilate acestora şi de întreprinderi; la celelalte organizaţii economice şi la instituţiile de stat se constituie comisii numai cu acordul unităţilor militare de pompieri.Desemnarea membrilor comisiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se face de către comitetele executive sau de birourile executive ale consiliilor populare sau, după caz, de conducerea organizaţiilor socialiste.Activitatea desfăşurată de membrii comisiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor face parte din sarcinile de serviciu.  +  Articolul 27Comisiile tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se constituie din cadre cu funcţii de conducere, specialişti şi tehnicieni capabili sa îndeplinească sarcinile ce le revin. La comitetele executive sau la birourile executive ale consiliilor populare, din comisii fac parte cadre din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, iar la celelalte organizaţii socialiste, personal încadrat în munca la organizaţiile respective.  +  Articolul 28Comisiile tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor au următoarele obligaţii principale: a) întocmesc planul de apărare împotriva incendiilor al organizaţiei socialiste în cadrul căreia funcţionează şi îl prezintă spre aprobare comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular sau, după caz, conducerii organizaţiei socialiste; b) acorda sprijin sefilor de compartimente şi celorlalte cadre, pentru instruirea personalului şi organizarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor pe locurile de muncă; c) controlează aplicarea normelor, normativelor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; fac propuneri, după caz, comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular ori conducerii organizaţiei socialiste, pentru înlăturarea cauzelor care prezintă pericol de incendiu; d) verifica modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor; e) asigura lunar pregătirea tehnica şi instruirea formatiilor civile de pompieri; f) în caz de calamitati naturale sau catastrofe, iau măsuri pentru prevenirea oricărui pericol de incendiu la repunerea în funcţiune a instalaţiilor de producţie şi a celor auxiliare, precum şi pentru înlăturarea defectiunilor survenite la instalaţiile de alarmare, prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Capitolul 5 Formatiile civile de pompieri  +  Secţiunea I Organizarea, atribuţiile şi baza materială  +  Articolul 29Întreprinderile, celelalte organizaţii economice şi instituţiile, precum şi birourile executive ale consiliilor populare ale oraşelor şi comunelor în care nu sînt organizate unităţi militare de pompieri, vor constitui formaţii civile de pompieri, cu obligaţia de a desfăşura activitate de prevenire şi stingere a incendiilor şi de a participa la înlăturarea urmărilor provocate de calamitati naturale sau catastrofe.  +  Articolul 30Din formatiile civile de pompieri fac parte, de regula, persoane care nu sînt încadrate special pe funcţii prevăzute pentru personalul de pompieri, a căror activitate este considerată sarcina obsteasca.Din formatiile civile de pompieri ale organizaţiilor socialiste care au obiective cu procese tehnologice ce prezintă pericol deosebit de incendiu ori care sînt dotate cu maşini, instalaţii şi utilaje de prevenire şi stingere ce necesita a fi minuite de personal calificat, precum şi din formatiile localităţilor dotate cu maşini pentru stingerea incendiilor vor face parte şi persoane anume încadrate pe funcţii operative prevăzute pentru personalul de pompieri.Încadrarea pe funcţii prevăzute pentru personalul de pompieri se va face în cadrul prevederilor normelor de structura aprobate pentru fiecare organizaţie socialistă.Pompierii civili vor fi selecţionaţi din rindul cetăţenilor care dovedesc devotament şi hotărîre în apărarea vieţii, avutului obştesc şi proprietăţii personale, cunosc instalaţiile şi procesele tehnologice din unităţile unde sînt încadraţi şi sînt apţi pentru a îndeplini atribuţiile formatiilor. Selecţionarea acestora se va face, de preferinta, din rindul persoanelor care au satisfăcut serviciul militar în unităţile de pompieri.  +  Articolul 31Formatiile civile de pompieri sînt subordonate conducerilor organizaţiilor socialiste sau, după caz, birourilor executive ale consiliilor populare care le-au constituit.Din punct de vedere al îndeplinirii atribuţiilor, formatiile civile de pompieri sînt subordonate şi unităţilor militare de pompieri.  +  Articolul 32Formatiile civile de pompieri ale organizaţiilor socialiste se constituie prin dispoziţia scrisă a conducătorilor acestor organizaţii, cu acordul unităţilor militare de pompieri.Formatiile civile de pompieri ale oraşelor, comunelor şi satelor se constituie prin decizia birourilor executive ale consiliilor populare orăşeneşti ori comunale.În funcţie de mărimea lor, formatiile organizaţiilor socialiste pot fi de gradul I, II sau III.Organizarea şi încadrarea cu personal a formatiilor civile de pompieri, precum şi încadrarea pe grade a celor din unităţile socialiste, sînt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 33La obiectivele importante ori cu procese tehnologice care prezintă pericol deosebit de incendiu, stabilite de ministere şi celelalte organe centrale, împreună cu Ministerul de Interne, pe funcţia de şef de formatie civilă de pompieri vor fi încadraţi tehnicieni sau tehnicieni principali cu retributia de tehnician, respectiv tehnician principal, corespunzătoare grupei de ramuri din care face parte unitatea socialistă respectiva, dar nu mai mare decît cea stabilită pentru grupa III de ramuri.  +  Articolul 34Formatiile civile de pompieri au următoarele atribuţii: a) desfăşoară activitate pentru cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; b) efectuează controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire şi stingere a incendiilor, fac propuneri pentru înlăturarea neregulilor constatate şi urmăresc rezolvarea operativă a acestora; c) intervin cu operativitate pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale ce se afla în pericol în caz de incendii sau de calamitati naturale ori catastrofe; d) participa la acţiunile pentru apărarea împotriva inundaţiilor, evacueaza apa din subsoluri, canale tehnologice şi din alte puncte deosebite ale întreprinderilor şi instituţiilor; e) participa la efectuarea de deblocari şi înlăturarea darimaturilor provocate de calamitati naturale sau de catastrofe; f) executa măsurile stabilite de conducerile unităţilor socialiste pentru prevenirea pericolului incendiilor pe timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice avariate de calamitati naturale sau catastrofe.  +  Articolul 35Sarcinile personalului formatiilor civile de pompieri, corespunzător atribuţiilor prevăzute la art. 34, se stabilesc prin planurile de apărare împotriva incendiilor ale organizaţiilor socialiste sau, după caz, ale birourilor executive ale consiliilor populare.Pentru îndeplinirea atribuţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, formatiile civile de pompieri cooperează, pe baza planurilor de apărare împotriva incendiilor ale organizaţiilor socialiste sau localităţilor, cu garzile patriotice, formatiile de apărare civilă, precum şi cu detasamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Pe timpul stingerii incendiilor sau participării la înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale şi catastrofelor, formatiile civile de pompieri acţionează împreună cu celelalte forte din unităţile socialiste sau din localităţi, sub conducerea unica a comandantilor garzilor patriotice, pînă la sosirea unităţilor militare de pompieri, după care trec în subordinea acestora.  +  Articolul 36Formatiile civile de pompieri îşi îndeplinesc atribuţiile în organizaţiile socialiste şi în localităţile în care sînt constituite.În situaţiile stabilite de unităţile militare de pompieri de comun acord cu conducerile organizaţiilor socialiste sau, după caz, cu birourile executive ale consiliilor populare, formatiile civile de pompieri vor interveni pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea urmărilor provocate de calamitati naturale sau catastrofe şi în alte obiective, oraşe, comune şi sate decît cele în care sînt constituite.  +  Articolul 37Dotarea formatiilor civile de pompieri cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se asigura diferenţiat în raport de pericolul de incendiu şi de specificul organizaţiilor socialiste şi localităţilor, pe baza normelor emise de ministere, celelalte organe centrale şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 38Organizaţiile socialiste, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor prevedea în planurile economice şi financiare anuale şi de perspectiva sau, după caz, în bugetele anuale, fondurile necesare pentru dotarea formatiilor civile de pompieri cu maşini, utilaje, echipament de protecţie, substanţe chimice, amenajarea şi întreţinerea surselor de apa, a rampelor de alimentare şi căilor de acces, mijloacelor de alarmare şi căilor de acces, mijloacelor de alarmare, poligoanelor pentru pregătirea pompierilor civili, adăpostirea mijloacelor tehnice de stingere, precum şi pentru procurarea materialelor necesare instruirii şi îndeplinirii atribuţiilor acestor formaţii.Cheltuielile necesare formatiilor civile de pompieri din localităţile unde nu sînt organizate unităţi militare de pompieri se efectuează în limita sumelor ce se vărsa la bugetele locale din primele realizate din asigurările prin efectul legii a bunurilor unităţilor agricole cooperatiste şi ale persoanelor fizice, destinate - potrivit dispoziţiile legale în vigoare - acţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Secţiunea a II-a Instruirea  +  Articolul 39Organizarea activităţii de instruire a formatiilor civile de pompieri se face de către conducerile organizaţiilor socialiste sau, după caz, de birourile executive ale consiliilor populare orăşeneşti şi comunale, pe baza planurilor tematice elaborate de ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, împreună cu Ministerul de Interne - Comandamentul pompierilor.Instruirea formatiilor civile de pompieri se asigura lunar de către şefii acestora şi de comisiile tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor prin aplicaţii, exercitii şi lecţii practice, desfăşurate la locurile de muncă, în secţii şi la instalaţii de producţie, precum şi în poligoane special amenajate.  +  Articolul 40Instruirea sefilor formatiilor civile de pompieri se face de către ministere, celelalte organe centrale şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului de Interne - Comandamentul pompierilor, după cum urmează: a) anual, pe judeţe, timp de 4-10 zile, cu şefii formatiilor din unităţile socialiste şi din localităţi; b) la intervale de 3-5 ani, pe ramuri de producţie, timp de 15-30 de zile, cu şefii formatiilor organizaţiilor socialiste, urmate de testare şi atestare pe post; c) prin consfatuiri şi schimburi de experienta, în vederea generalizarii celor mai eficiente metode de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 41La încadrarea în formaţii a soferilor şi a mecanicilor de motopompe, aceştia vor fi instruiti de către organizaţiile socialiste, respectiv birourile executive ale consiliilor populare, cu sprijinul de specialitate al unităţilor militare de pompieri, prin cursuri cu durata de 10 zile, şi vor fi atestaţi pe post; asemenea cursuri vor fi organizate şi în cazul innoirii dotării formatiilor cu maşini şi utilaje, cu caracteristici şi performanţe superioare.  +  Articolul 42Pentru îmbunătăţirea continua a pregătirii formatiilor civile de pompieri şi perfecţionarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se organizează anual, la nivel republican şi judeţean, precum şi pe ramuri de producţie, intreceri patriotice între formaţii. Formatiile fruntase pe ţara şi judeţe se stabilesc de Ministerul de Interne - Comandamentul pompierilor, iar cele fruntase pe ramura, de către ministere şi celelalte organe centrale, pe baza rezultatelor obţinute.Formatiile fruntase şi pompierilor civili care s-au evidenţiat în acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi în îndeplinirea altor atribuţii ce le revin, li se poate acorda de către Ministerul de Interne - Comandamentul pompierilor, steagul de formatie fruntasa pe ţara, insigna "Fruntas în paza contra incendiilor", cupe, plachete şi diplome.  +  Secţiunea a III-a Drepturi şi recompense  +  Articolul 43Formatiile civile de pompieri au dreptul la echipament de protecţie pentru intervenţie, care va fi asigurat de către organizaţiile socialiste sau birourile executive ale consiliilor populare pe lîngă care sînt constituite.Normele de acordare a echipamentului de protecţie pentru intervenţie sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 44Pe timpul participării la instruire, pompierii civili încadraţi în munca beneficiază de drepturile legale referitoare la delegare, cazare şi transport, care se asigura de către organizaţiile socialiste la care aceştia îşi desfăşoară activitatea.Pompierilor civili care participa la instruirea în alte localităţi, alţii decît cei prevăzuţi în alineatul precedent, li se asigura gratuit transportul, cazarea şi masa, în limita alocaţiei echivalente cu cea stabilită potrivit prevederilor legale pentru elevii şcolilor profesionale, precum şi o indemnizaţie zilnica de 30 lei, de către birourile executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 45Pompierii civili care nu sînt încadraţi în munca şi se accidenteaza în timpul executării instrucţiei ori îndeplinirii atribuţiilor formatiei au dreptul la asistenţa medicală, medicamente şi spitalizare, acordate gratuit, precum şi la pensie, în condiţiile prevăzute de lege pentru cei ce se accidenteaza pe timpul îndeplinirii sarcinilor obşteşti.  +  Articolul 46Pompierii civili, precum şi alte persoane fizice care au participat la stingerea incendiilor şi cărora în timpul intervenţiei li s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori încălţămintea au dreptul la despăgubiri.Despăgubirile se acordă de către organizaţia socialistă la care s-a acţionat pentru stingerea incendiului sau de biroul executiv al consiliului popular, dacă s-a acţionat pentru stingerea incendiilor la unităţile din subordinea sa ori la imobile proprietate personală.Cheltuielile pentru acordarea despăgubirilor vor fi suportate, după caz, din rezultatele financiare ale unităţilor economice, planurile de cheltuieli ale unităţilor bugetare sau din bugetele locale ale consiliilor populare.  +  Articolul 47Pe timpul executării serviciului, la convocările de pregătire, festivitati şi concursuri profesionale, pompierii civili pot purta uniforma şi însemne distinctive.  +  Articolul 48Descrierea uniformei, descrierea şi modul de acordare a însemnelor distinctive ale pompierilor civili, a drapelului formatiei civile de pompieri, a steagului de formatie fruntasa pe ţara ori pe judeţ, precum şi a insignei "Fruntas în paza contra incendiilor" sînt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 49Pompierii civili ai formatiilor constituite în localităţi sînt scutiţi de contribuţia în munca şi de obligaţia de a efectua paza obsteasca.  +  Articolul 50Formatiilor civile de pompieri şi pompierilor civili care se disting în îndeplinirea atribuţiilor li se pot acorda recompensele prevăzute în anexa nr. 4.Fondul de premii pentru formatiile civile de pompieri ale oraşelor, comunelor şi satelor, precum şi pentru pompierii cu activitate obsteasca din aceste formaţii, se constituie în limita unui procent de 3 la suta din sumele prevăzute în bugetele locale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 51Încălcarea dispoziţiilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 52Neluarea măsurilor prevăzute de lege pentru înlăturarea unui pericol iminent de incendiu, de către cei cărora le revin astfel de sarcini, dacă prin aceasta s-ar fi putut produce o paguba importanţa avutului obştesc, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, în cazul în care fapta nu întruneşte elementele unei infracţiuni mai grave.  +  Articolul 53Contravenţiile la normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi persoanele competente să le constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 54Organizarea controlului prevenirii şi stingerii incendiilor în unităţile, organele, formaţiunile, instituţiile şi întreprinderile Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, dotarea acestora cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatura, accesorii, agenţi stingatori, precum şi pentru desfăşurarea instruirii şi propagandei împotriva incendiilor, se fac corespunzător dispoziţiilor prezentului decret pe baza normelor stabilite de aceste organe centrale.  +  Articolul 55Controlul aplicării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în subteran, la întreprinderile miniere de orice fel, se executa de Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, prin organe tehnice anume încadrate.  +  Articolul 56Organizaţiile socialiste şi celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice, sînt obligate sa pună la dispoziţia unităţilor militare de pompieri, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, documentele şi datele ce li se solicita.  +  Articolul 57În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului decret se vor emite normele prevăzute la art. 8 lit b) şi c).  +  Articolul 58Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 59Prezentul decret intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, Decretul nr. 455/1949 pentru organizarea pompierilor militari, Decretul nr. 102/1963 privind organizarea formatiilor civile de paza contra incendiilor şi stabilirea unor măsuri privitoare la prevenirea şi combaterea incendiilor, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 169/1963 pentru aplicarea Decretului nr. 102/1963 şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 983/1957 privind normele de dotare şi reglementarea producţiei şi repartiţiei de utilaje, materiale tehnice şi produse pentru combaterea incendiilor, se abroga.  +  Anexa 1 ORGANIZAREA ŞI ÎNCADRAREA FORMATIILOR CIVILE DE POMPIERI ŞI CRITERIILE DE ÎNCADRARE PE GRADE A FORMATIILOR CIVILE DE POMPIERI DIN ORGANIZAŢIILE SOCIALISTE I. Organizarea şi încadrarea formatiilor civile de pompieriPunctul I din anexa nr. 1 se găseşte în B. Of. nr. 71 din 2 august 1978. II. Criteriile de încadrare pe grade a formatiilor civile de pompieri din organizaţiile socialiste 1. Încadrarea pe grade a formatiilor civile de pompieri din organizaţiile socialiste se face în funcţie de dotarea acestora cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor şi de numărul pompierilor civili stabiliţi prin dispoziţia de organizare a lor, astfel: a) În gradul I vor fi încadrate formatiile civile de pompieri ale organizaţiilor socialiste care:- au în dotare doua sau mai multe maşini de stingere a incendiilor ori o masina de stingere a incendiilor şi doua motopompe;- sînt încadrate cu un număr de 40 sau mai mulţi pompieri civili, din care cel puţin 17 pe funcţii operative prevăzute pentru personalul de pompieri. b) În gradul II vor fi încadrate formatiile civile de pompieri ale organizaţiilor socialiste care:- au în dotare o masina de stingere a incendiilor ori doua sau mai multe motopompe;- sînt încadrate cu un număr de 25-39 pompieri civili, din care cel puţin 8, pe funcţii operative prevăzute pentru personalul de pompieri. c) În gradul III vor fi încadrate formatiile civile de pompieri ale organizaţiilor socialiste care:- au în dotare o motopompa sau numai instalaţii de apa pe conducte cu hidranti ori mijloace iniţiale de intervenţie;- sînt încadrate cu un număr de 12-24 pompieri civili, din care cel puţin 3, pe funcţii operative prevăzute pentru personalul de pompieri.2. Încadrarea pe grade a formatiilor civile de pompieri se stabileşte prin dispoziţia scrisă a conducătorilor organizaţiilor socialiste, cu acordul unităţilor militare de pompieri.3. La stabilirea gradului unei formaţii se va avea în vedere ca aceasta sa îndeplinească cumulativ criteriile stabilite mai sus pentru gradul respectiv.În cazul în care unele formaţii îndeplinesc numai unul dintre criteriile pentru încadrarea într-un anumit grad, dar sînt constituite în organizaţii socialiste importante sau cu pericol deosebit de incendiu, pot fi încadrate în acel grad, cu acordul Comandamentului pompierilor.  +  Anexa 3 DESCRIEREA UNIFORMEI, DESCRIEREA ŞI MODUL DE ACORDARE A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE ALE POMPIERILOR CIVILI, A DRAPELULUI FORMATIEI CIVILE DE POMPIERI, A STEAGULUI DE FORMATIE FRUNTASA PE ŢARA ORI PE JUDEŢ ŞI A INSIGNEI "FRUNTAS ÎN PAZA CONTRA INCENDIILOR" I. Descrierea uniformei pompierilor civili 1. Uniforma pompierilor civili este de culoare maro şi se compune din manta, veston, pantalon (fusta), sapca, camasa alba, cravata neagra şi pantofi negri.2. Mantaua este prevăzută cu revere, avînd pe fiecare parte a pieptilor cîte trei nasturi din metal de culoare galbena. Spatele se croieste din două părţi cu cusatura verticala la mijloc, avînd în talie o gaica, iar în partea de jos, în continuarea cusaturii, o taietura (slit). În părţile laterale ale fetelor mantalei sînt prevăzute doua buzunare cu punga interioară şi cu clape.3. Vestonul are croiala uşor cambrata în talie, este prevăzut cu revere şi se încheie la un singur rind de trei nasturi din metal de culoare galbena. Spatele se croieste din două părţi, cu cusatura verticala la mijloc, avînd în partea de jos, în continuarea cusaturii, o taietura (slit). În partea stinga de sus a pieptului are un buzunar cu punga interioară şi cu clapa, iar în părţile laterale, jos, doua buzunare cu punga interioară, prevăzute cu clape.4. Pantalonul se confectioneaza fără manseta şi este prevăzut cu doua buzunare laterale, pe cusatura, şi un buzunar la spate în partea dreaptă.5. Fusta este croita din patru clini, iar în faţa, pe cusatura clinului, are o cuta în lungime de circa 35 cm masurata de la marginea de jos. În talie, fusta este susţinută pe o rejansa şi este prevăzută în partea stinga cu un fermoar.6. Sapca se executa din acelaşi material ca şi vestonul. Banda sepcii are lăţimea de 4 cm şi este acoperită cu o banderola din stofa de culoare visinie închis. Calota sepcii are forma ovala, diametrul sau fiind cu 6 cm mai mare decît al benzii. Cozorocul are forma semiovala şi lăţimea la mijloc de 5 cm. Deasupra cozorocului, pe toată lungimea lui, se aplică o curelusa de culoare neagra, prevăzută cu doua inele şi cu parmac. În faţa şi la centru, pe banda, se aplică insigna de pompier civil, cu diametrul de 3,5 cm, brodata în culoare galbena. II. Descrierea şi modul de acordare a însemnelor distinctive 1. Însemnele distinctive ale pompierilor civili sînt:- ecusonul de pompier civil şi petlitele;- insigna de pompier civil;- insigna de vechime în formatia civilă de pompieri;- insigna de veteran în formatia civilă de pompieri.2. Ecusonul pompierilor civili este de culoare visinie închis, confectionat din stofa, cu înălţimea de 8 cm şi lăţimea de 6 cm. În partea de jos a ecusonului este prevăzut semnul de arma al pompierilor, avînd în mijloc înscris "F.C.P." Ecusonul se coase pe mineca dreapta a vestonului şi mantalei.Pe gulerul vestonului şi mantalei pompierii civili vor purta petlite de culoare visine închis, cu lungimea de 6 cm şi lăţimea de 2 cm.3. Însemnele de funcţii ale pompierilor civili sînt:- şeful de formatie poarta doua trese confectionate din mătase galbena, avînd lăţimea de 0,5 cm, aşezate sub forma de unghi în interiorul ecusonului. La petlite poarta, de asemenea, doua trese. Atît ecusonul cît şi petlitele au marginile brodate cu mătase galbena;- şeful de grupa poarta o singura tresa în interiorul ecusonului, cît şi la petlite - confectionate ca şi cele ale şefului de formatie;- ceilalţi pompieri civili vor purta ecusonul şi petlitele cu marginile de culoare neagra, iar ca însemne, trese din mătase galbena în lungime de 2,5 cm şi cu lăţimea de 0,5 cm, dispuse orizontal astfel:- trei trese, cei cu vechime de peste 15 ani;- doua trese, cei cu vechime de peste 10 ani;- o tresa, cei cu vechime de peste 5 ani;- pompierii civili cu o vechime de pînă la 5 ani vor purta ecusonul şi petlitele fără trese.4. Insigna de pompier civil este din metal galben şi reprezintă o rola de furtun inconjurata în dreapta cu o jumătate de roata dintata, iar în stinga, cu spic de grîu, formind un cerc cu diametrul de 2,5 cm, peste care sînt suprapuse, incrucisat, doua ţevi de refulare a apei, iar în partea de sus, o stea în cinci colturi.5. Insigna de vechime în formatia civilă de pompieri are forma unui oval cu diametrul mare de 3 cm, iar cel mic de 2 cm. La partea de sus a insignei, pe fond visiniu, este reprezentat, în negru, un scut. Pe scurt se afla o torta peste care se incruciseaza doua ţevi de refulare a apei, toate în alb. În părţile laterale ale insignei sînt prevăzute doua ramuri de laur unite între ele printr-o eşarfa în roşu. Pe eşarfa este trecută vechimea de 10, 15 sau 20 ani. În partea de sus a insignei este o stea roşie în cinci colturi.Insigna de vechime se acordă de către birourile executive ale consiliilor populare sau, după caz, de către conducerile unităţilor socialiste.6. Insigna de veteran în formatia civilă de pompieri are forma unui poligon cu cinci laturi, cu înălţimea de 3 cm şi lăţimea de 2 cm. Fondul insignei este de culoare visinie. Pe margini sînt prevăzute doua ramuri de laur, iar în partea de jos, tricolorul românesc. În interior, deasupra tricolorului, este înscris "Pompier veteran". Deasupra sînt prevăzute doua toporase de pompier, incrucisate, iar în partea de sus, o torta.Insigna de veteran se acordă de către birourile executive ale consiliilor populare pompierilor civili care au activat în formaţii timp îndelungat. III. Descrierea drapelului formatiei civile de pompieri, a steagurilor de formatie pe ţara ori pe judeţe. Modul de acordare a acestora 1. Drapelul formatiei civile de pompieri este reprezentat printr-o fîşie de mătase de culoare visinie, dreptunghiulara, lungă de 100 cm şi lata de 70 cm, prinsă de o hampa lungă de 200 cm.Pe margini drapelul are franjuri din fire de mătase galbena, iar în colturile exterioare, cîte un canaf din acelaşi fir.Pe faţă de la hampa spre dreapta, la mijloc, este brodata în fir galben insigna de pompier civil, avînd diametrul de 30 cm.Pe cealaltă faţa este scris cu fir galben, pe patru rinduri cu litere de 4 cm, textul "FORMATIA CIVILĂ DE POMPIERI", urmat de categoria localităţii (oraş sau comuna, după caz) unde este organizată formatia. Dedesubt şi la mijloc, cu litere de 6 cm, denumirea localităţii unde este organizată formatia, iar sub aceasta denumire şi la mijloc, cu cifre de 5 cm, anul infiintarii formatiei.Pe hampa, care se termina cu virf în forma de ogiva, se prind doua panglici reprezentind tricolorul românesc, fiecare avînd lungimea de 100 cm şi lăţimea de 8 cm.Drapelul se acordă formatiilor civile de pompieri din localităţi care în ultimii 10 ani au obţinut rezultate bune în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.Drapelul se păstrează la sediul formatiei.La defilari cu prilejul sarbatorilor naţionale de Ziua pompierilor din Republica Socialistă România şi cu ocazia aniversarii formatiei, aceasta participa cu drapelul.2. Steagul de formatie civilă de pompieri fruntasa pe ţara are forma unui dreptunghi cu lungimea de 100 cm şi lăţimea de 70 cm. Se confectioneaza din mătase de culoare visinie şi se prinde de o hampa cu lungimea de 200 cm.Pe margini, steagul are franjuri din fir de mătase galbena, iar în colturile exterioare, cîte un canaf din acelaşi fir.Pe faţă de la hampa spre dreapta, la mijloc, este brodat semnul de arma al pompierilor, avînd dimensiunile de 25x20 cm, iar deasupra acestuia, pe doua rinduri, textul "MINISTERUL DE INTERNE - COMANDAMENTUL POMPIERILOR".Pe cealaltă faţa este scris textul "FORMATIA CIVILĂ DE POMPIERI FRUNTASA ÎN INTRECEREA REPUBLICANĂ", iar la mijloc este brodata insigna "Fruntas în paza contra incendiilor", avînd dimensiunile de 25x20 cm.Pe hampa se prind doua panglici, reprezentind tricolorul românesc, fiecare cu lungimea de 100 cm şi lăţimea de 8 cm.Steagul de formatie fruntasa pe ţara se acordă de către Comandamentul pompierilor, cu prilejul zilei de "13 Septembrie", formatiei care a obţinut locul I pe ţara în intrecerea patriotica organizată între formatiile din localităţi. Steagul este transmisibil.Formatia care se clasifica pe locul I pe ţara de trei ori consecutiv obţine definitiv steagul de formatie fruntasa.3. Steagul de formatie fruntasa pe judeţ are forma unui triunghi, cu baza de 40 cm şi înălţimea de 60 cm. Se confectioneaza din mătase de culoare visinie.Pe o faţa a steagului este înscris textul "FORMATIE FRUNTASA ÎN INTRECEREA PATRIOTICA", iar la mijloc este brodata insigna "Fruntas în paza contra incendiilor".Pe cealaltă faţa este înscrisă denumirea judeţului din care face parte formatia respectiva.Steagul de formatie fruntasa pe judeţ se acordă anual, de unitatea militară de pompieri judeteana sau a municipiului Bucureşti, formatiilor din unităţile socialiste şi din localităţi care au obţinut cele mai bune rezultate în intrecerea patriotica. Steagul este transmisibil. Dacă o formatie se clasifica de trei ori consecutiv pe locul I, steagul rămîne definitiv în posesia acesteia. IV. Descrierea şi modul de acordare a insignei"Fruntas în paza contra incendiilor" Insigna "Fruntas în paza contra incendiilor" este de forma ovala, cu dimensiunile de 4X2 cm. În jumătatea de sus a insignei, pe fond albastru, sînt reprezentate, în alb, un peisaj industrial şi clădiri civile, iar în prim-plan, o masina de stingere a incendiilor, în culoare roşie. În jumătatea de jos, pe fond verde, sînt prevăzute, în culoare portocalie, doua ţevi de refulare a apei, incrucisate. La partea superioară sînt prevăzute doua toporase de pompieri, în culoare portocalie şi o flacara în culoare roşie. Pe marginea insignei într-un chenar de culoare alba este înscris textul "Fruntas în paza contra incendiilor". În părţile laterale ale chenarului sînt prevăzute doua eşarfe reprezentind tricolorul românesc.Insigna "Fruntas în paza contra incendiilor" se acordă de către Comandamentul pompierilor militarilor în termen din trupele de pompieri, pompierilor civili, membrilor comisiilor tehnice şi formatiilor civile de pompieri care s-au evidenţiat în mod deosebit în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor ori în îndeplinirea altor atribuţii ce le revin.Insigna se poarta pe partea dreaptă a pieptului vestonului. Propunerile de acordare a insignei se fac de către unităţile militare de pompieri.  +  Anexa 4 RECOMPENSEce se pot acorda formatiilor şi pompierilor civili 1. Formatiile civile de pompieri ale localităţilor care în ultimii 10 ani au obţinut rezultate bune în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor li se poate acorda, de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, drapelul de formatie.2. Pentru rezultatele deosebite obţinute în îndeplinirea atribuţiilor, formatiilor civile de pompieri li se pot acorda următoarele recompense: a) steagul de formatie fruntasa pe ţara; b) citarea pe ţara prin ordinul comandantului pompierilor; c) insigna "Fruntas în paza contra incendiilor"; d) evidentierea pe ramuri de producţie prin ordinul ministrului sau conducătorului organului central; e) steagul de formatie fruntasa pe judeţ sau pe ramura de producţie; f) citarea pe judeţ prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean; g) diplome, plachete, cupe şi fanioane.3. Formatiilor civile de pompieri ale localităţilor care au obţinut rezultate foarte bune în activitate li se pot acorda premii în obiecte, în valoare de pînă la 3.000 lei anual.4. Formatiilor civile de pompieri ale localităţilor clasificate pe primele trei locuri în intrecerea patriotica pe ţara li se pot acorda premii speciale în bani, după cum urmează: a) premiul I - lei 7.000; b) premiul II - lei 5.000; c) premiul III - lei 3.000.Sumele acordate ca premii se repartizează, de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, pompierilor civili care au adus cea mai mare contribuţie la rezultatele obţinute.5. Pompierilor civili care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor ce revin formatiilor li se pot acorda următoarele recompense: a) citarea pe ţara prin ordinul comandantului pompierilor; b) insigna "Fruntas în paza contra incendiilor"; c) evidentierea pe ramuri de producţie prin ordinul ministrului sau conducătorului organului central; d) citarea pe judeţ prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean; e) multumiri verbale sau scrise.6. Pompierilor civili care desfăşoară activitate obsteasca în formatiile din localităţi li se pot acorda premii în bani sau obiecte, pînă la o valoare de 500 lei anual.7. Pompierii civili, încadraţi pe funcţii operative prevăzute pentru personalul de pompieri, se premiaza după normele generale de premiere stabilite pentru persoanele încadrate în munca, luindu-se în consideraţie activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor desfăşurată de aceştia.----------------------------