LEGE nr. 421 din 27 iunie 2002privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 5 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, următoarele notiuni se definesc astfel: a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără placuta de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut; b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivoca a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.  +  Articolul 3Pentru vehiculele în privinta cărora exista indicii temeinice ca ar fi fără stăpân sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciţi de primar, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie vor întocmi procese-verbale de constatare.  +  Articolul 4 (1) În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare organele de poliţie efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deţinătorului legal al vehiculului. (2) Pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator primarul emite, la propunerea agentului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispoziţie prin care declara vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.  +  Articolul 5 (1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate, precum şi bunurile aflate în interiorul acestora sunt inventariate, expertizate, ridicate, transportate şi depozitate, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale. (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se suporta de proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului sau, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în urma valorificării vehiculului şi a bunurilor găsite în interiorul acestuia.  +  Capitolul 2 Vehiculele fără stăpân  +  Articolul 6 (1) În vederea identificarii proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân, primarul aduce la cunoştinţa publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunţ publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare. (2) Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se afişează şi la primărie, într-un loc special amenajat.  +  Articolul 7 (1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclama vehiculul face dovada: a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia; b) achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege; c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului; d) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcari. (2) O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se predau şi bunurile aflate în interiorul acestuia.  +  Articolul 8Dacă în termen de 30 de zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.  +  Capitolul 3 Vehiculele abandonate  +  Articolul 9În cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 3, îl someaza pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale.  +  Articolul 10 (1) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 5. După expirarea unui termen de 10 zile de la data somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale pe a carei reza teritorială se afla şi va fi predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor. (2) Trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se constata prin dispoziţie a primarului. Dispoziţia se comunică de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) În situaţia în care, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat achită suma de 20.000.000 lei cu titlu de amenda, dispoziţia primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care amenda a fost plătită până la predarea vehiculului către unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conformă somaţiei prevăzute la art. 9. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către împuterniciţi ai primarului sau de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie. Amenzile se fac venit la bugetul local.  +  Articolul 13Contravenţiei prevăzute la art. 12 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 14Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în situaţiile reglementate de prezenta lege.  +  Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul de Interne vor elabora şi vor supune Guvernului spre aprobare norme metodologice de aplicare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------