HOTĂRÂRE nr. 648 din 20 iunie 2002privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1. (2) M.A.E. asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv participarea la procesul de integrare europeană şi euroatlantica a României, şi colaborează la elaborarea, fundamentarea şi realizarea politicii economice a României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu Programul de guvernare. (3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate M.A.E. exercita următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul sau de activitate; b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate; c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor legale din domeniul sau de activitate şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 2 (1) În realizarea politicii externe a României M.A.E. are următoarele atribuţii principale:1. apara şi promovează pe plan extern interesele naţionale ale României;2. iniţiază activităţi internaţionale menite sa ducă la dezvoltarea de relaţii paşnice şi de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile şi pe normele general admise ale dreptului internaţional;3. asigura promovarea intereselor României în organizaţii internaţionale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional şi subregional;4. asigura conectarea tarii la instituţiile europene şi euroatlantice cu caracter politic, strategic şi economic;5. asigura, prin acţiuni de politica externa, consolidarea statului de drept şi a structurilor democratice din societatea românească, precum şi proiectarea unei imagini reale a României în lume;6. urmăreşte evoluţia vieţii internaţionale şi semnaleaza tendintele care apar în contextul internaţional;7. contribuie la asigurarea prezentei active şi demne a României şi a cetăţenilor săi în plan internaţional;8. promovează în plan internaţional valorile democraţiei, respectarea drepturilor omului, colaborarea paşnică şi solidaritatea umană;9. apara în străinătate drepturile şi interesele statului român, ale cetăţenilor şi ale persoanelor juridice române, în baza legislaţiei române şi în conformitate cu practica internationala şi cu acordurile bilaterale şi multilaterale la care România este parte;10. acţionează pentru întărirea legăturilor cu românii din afară frontierelor României şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui rezidenţi sunt;11. iniţiază sau participa la negocierea tratatelor şi a altor înţelegeri internaţionale, pentru România;12. singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere prezintă Guvernului propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea înţelegerilor internaţionale, aderarea la acestea sau denunţarea lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifica aprobarea ori acceptarea înţelegerilor internaţionale şi denunţarea lor, eliberează documente certificând deplinele puteri;13. urmăreşte, direct sau în conlucrare cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor şi ale altor înţelegeri internaţionale la care România este parte şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai şi cu buna-credinţa a obligaţiilor asumate;14. elaborează sau cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relaţiile externe şi cu politica de comerţ exterior ale României;15. asigura asistenţa permanenta şi coordonare în domeniul relaţiilor internaţionale tuturor ministerelor. În acest scop funcţionează în cadrul M.A.E. Corpul consilierilor diplomatici, al cărui personal funcţionează pe lângă membrii Guvernului;16. formulează norme şi asigura sprijin instituţiilor centrale de stat în materie de protocol şi curtoazie internationala. În acest scop, în cadrul M.A.E. funcţionează Protocolul naţional, care îndeplineşte atribuţiile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare şi uzantelor internaţionale;17. asigura, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din dispoziţiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Economice Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, denumit în continuare Acordul european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord;18. participa, alături de Ministerul Integrării Europene şi celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu următoarele atribuţii specifice: a) asigura preşedinţia părţii române la lucrările Consiliului de asociere; b) participa la subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european; c) cooperează cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, în funcţie de tematica şi calendarul stabilite de Consiliul Afacerilor Generale; d) cooperează cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea şi promovarea în ţările membre ale Uniunii Europene şi în ţările candidate a unei strategii de informare, comunicare şi de imagine privind evoluţia procesului de pregătire a României pentru aderare;19. este reprezentat sau participa, după caz, împreună cu Ministerul Integrării Europene la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană;20. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relaţiilor economice internaţionale, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu Programul de dezvoltare a României pe termen mediu, cu luarea în considerare a tendinţelor şi proceselor din economia mondială;21. promovează interesele economice ale României în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţiile economice cu vocaţie universala, cu caracter regional şi cu alte grupări economice;22. participa sau colaborează, după caz, la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar în vederea desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;23. păstrează originalele tuturor înţelegerilor internaţionale bilaterale şi copiile certificate de pe înţelegerile internaţionale, originalele înţelegerilor internaţionale al căror depozitar este România şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din aceasta calitate;24. păstrează sigiliul de stat al României;25. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement şi de exequatur;26. tine legătură cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare din România, în conformitate cu regulile şi cu practica internationala;27. organizează, îndrumă şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României;28. organizează curierul diplomatic. (2) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 3 (1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, acţiunile pe care le iniţiază celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în probleme care ţin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relaţiile internaţionale ale României, înainte de încheierea documentelor aferente acestor acţiuni. (2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, proiectele de acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale, pe care le încheie ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi proiectele de documente de cooperare internationala pe care le încheie autorităţile administraţiei publice locale cu autorităţi similare din alte state.  +  Articolul 4 (1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie. (2) Ministrul afacerilor externe îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (3) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite. (5) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul afacerilor externe emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat. (2) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, comunicare, imagine şi românii de pretutindeni are în atribuţii şi coordonarea activităţii Fundaţiei Culturale Române şi a Comisiei Fulbright. Întreaga activitate în aceste domenii se desfăşoară în colaborare cu Ministerul Informaţiilor Publice.  +  Articolul 6 (1) M.A.E. are un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi pe bază de concurs sau de examen, potrivit legii. (2) Secretarul general exercita în principal atribuţiile stabilite prin Legea nr. 90/2001. Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza servicii şi birouri. (2) Atribuţiile şi sarcinile directorilor generali, precum şi ale compartimentelor din aparatul central de lucru al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 1.703, din care 559 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.  +  Articolul 8 (1) Pe lângă ministrul afacerilor externe funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Componenta şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Colegiul ministerului se întruneşte, de regula, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea şi sub preşedinţia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.  +  Articolul 9 (1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu funcţionari publici, precum şi cu personal contractual. (2) Personalul diplomatic şi consular are drepturile şi obligaţiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic şi consular. (3) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 10 (1) Serviciul exterior al M.A.E. cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare şi centrele culturale. (2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.144. (3) Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor culturale ale României în străinătate se face prin hotărâre a Guvernului, initiata de M.A.E., cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor. (4) Structura de personal şi regulamentul de funcţionare ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi centrelor culturale se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe. (5) Numirea directorilor centrelor culturale în domeniul relaţiilor culturale se face de către M.A.E., cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor. (6) Numirea diplomaţilor cu atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale se face de către Departamentul pentru Comerţ Exterior din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu avizul M.A.E. (7) Numirea diplomaţilor cu atribuţii în domeniul relaţiilor cultural-ştiinţifice şi educaţionale se face de către M.A.E. cu consultarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Fundaţiei Culturale Române şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale interesate. (8) Numirea atasatilor apărării şi a personalului care este încadrat în birourile atasatilor apărării se face de ministrul apărării naţionale. (9) Numirea atasatilor de afaceri interne şi a personalului care este încadrat în birourile atasatilor de afaceri interne se face de ministrul de interne. (10) Numirea specialiştilor în probleme financiar-bancare se face de ministrul finanţelor publice.  +  Articolul 11 (1) M.A.E. asigura administrarea centrelor culturale ale României în străinătate. (2) M.A.E., împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor, în colaborare cu Academia Română şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale interesate, coordonează şi finanţează programele şi proiectele centrelor culturale ale României din străinătate.  +  Articolul 12 (1) Şeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat. (2) Funcţionarii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea în serviciul exterior al M.A.E. acţionează sub îndrumarea şefului misiunii diplomatice. (3) Personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale, al relaţiilor cultural-ştiinţifice şi educaţionale, atasatii apărării şi personalul încadrat în birourile atasatilor apărării, atasatii de afaceri interne şi personalul încadrat în birourile atasatilor de afaceri interne, precum şi specialiştii în probleme financiar-bancare sunt supuşi autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia, fiind investiti atât cu atribuţii de consiliere a acestuia, cat şi cu atribuţii specifice în domeniul lor de specialitate.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Integrării Europene desemnează, cu avizul M.A.E., în limita posturilor alocate prin hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, funcţionari publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, la ambasada României din statul ce deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi la ambasadele României din alte state membre sau candidate la Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale acestuia privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare şi armonizarea legislaţiei române cu reglementările comunitare. (2) Pe durata misiunii lor funcţionarii publici desemnaţi de Ministerul Integrării Europene să îşi desfăşoare activitatea conform alin. (1) sunt detasati la M.A.E.  +  Articolul 14 (1) În subordinea M.A.E. funcţionează Academia Diplomatică, instituţie publică cu personalitate juridică, având ca scop principal specializarea, extinderea şi perfecţionarea pregătirii în domeniul diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale a personalului M.A.E., în cadrul programului de pregătire şi perfecţionare a acestuia. (2) Academia Diplomatică poate să organizeze, în cooperare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu alte ministere interesate, cursuri de scurta sau de lungă durata în vederea formării şi perfecţionării în domeniile relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei a altor funcţionari sau a altor categorii de persoane. (3) Organizarea şi funcţionarea Academiei Diplomatice sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002.  +  Articolul 15 (1) În subordinea M.A.E. funcţionează Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 16 (1) În coordonarea M.A.E. funcţionează Institutul Roman de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu". (2) Institutul are ca scop principal elaborarea de studii şi cercetări, precum şi organizarea de seminarii, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice, interne şi internaţionale, de natura sa sprijine promovarea obiectivelor de politica externa ale României. (3) Structura de personal, organizarea şi funcţionarea Institutului Roman de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu", precum şi modalitatea de preluare a patrimoniului fostului Institut Roman de Drept Internaţional, Studii şi Relaţii Internaţionale sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.  +  Articolul 17În coordonarea M.A.E. funcţionează Fundaţia Culturală Română, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 354/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995.  +  Articolul 18În coordonarea M.A.E. îşi desfăşoară activitatea Comisia Fulbright, care administrează schimburile educaţionale şi ştiinţifice între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii.  +  Articolul 19Prin bugetul M.A.E. se finanţează de la bugetul de stat cheltuielile functionale şi de întreţinere aferente personalului din serviciul exterior, cu atribuţii în domeniul economic şi comercial.  +  Articolul 20 (1) Prin bugetul M.A.E. se finanţează de la bugetul de stat, potrivit legii, funcţionarea instituţiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 2. (2) Din alocaţii de la bugetul de stat prin bugetul M.A.E., precum şi din venituri extrabugetare se finanţează instituţiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 2. (3) M.A.E. suporta din bugetul propriu aprobat şi cheltuielile de întreţinere şi de funcţionare a clădirilor în care funcţionează secretariatele unor instituţii cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale, prevăzute la pct. III din anexa nr. 2.  +  Articolul 21Patrimoniul care revenea Departamentului pentru Comerţ Exterior şi Promovare Economică, inclusiv tehnica de calcul şi birotica, va fi transmis fără plata la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 22Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea Geoanap. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Ioan Ciundrea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE    Numărul maxim de posturi în MAE: 1.703    exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora                             ┌─────────────┐                             │ MINISTRU │                             ├─────────────┤                             │ Cabinet │                             └─────┬───────┘                                   │                                   │ ┌─────────┐          ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │DIRECŢIA │          │ CORP DE CONTROL │ │ │AMBASADOR-ŞEF AL ├───┤PROTOCOL │          │ AL MINISTRULUI*1) ├────┼─┤ PROTOCOLULUI │ └─────────┘          └───────────────────┘ │ │ NAŢIONAL*2) │                                   │ └─────────────────┘         ┌─────────────────────┐ │ ┌─────────────────┐         │ CORPUL CONSILIERILOR│ │ │ OFICIUL │         │ DIPLOMATICI*1) ├───┼─┤PURTATORULUI DE │         └─────────────────────┘ │ │ CUVÂNT │                                   │ └─────────────────┘ ┌──────────────┐         ┌─────────────────────┐ │ │ DIRECŢIA │         │ DIRECŢIA AUDIT │ │ ┌─────────────────┐ ┌───┤ORGANIZARE │         │ PUBLIC INTERN ├───┼─┤DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │RESURSE UMANE │         └─────────────────────┘ │ │RESURSE UMANE ├─┤ │ │                                   │ └─────────────────┘ │ ├──────────────┤                                   │ │ │ DIRECŢIA │                                   │ └───┤SELECTARE ŞI │                                   │ │ CONDUCERE │                                   │ └──────────────┘         ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ ┌───────────────┐         │ DIRECŢIA LEGISLAŢIE│ │ │ DIRECŢIA │ ┌──┤ SERVICIUL │         │ ŞI CONTENCIOS ├────┼─┤ INFORMARE ŞI ├──┤ │ RELAŢII CU │         └────────────────────┘ │ │RELAŢII PUBLICE │ │ │ MASS-MEDIA │                                   │ └────────────────┘ │ └───────────────┘                                   │ │ ┌───────────────┐                                   │ │ │ SERVICIUL │                                   │ └──┤ RELAŢII CU │                                   │ │ PUBLICUL │                                   │ └───────────────┘                                   │       ┌────────────┬──────────────┼─────────────────────────────┬─────────────┐       │ │ ├─────────────┐ │ │ ┌─────┴────┐┌──────┴──────┐ ┌────┴───┐ ┌───────┴───┐ ┌───┴────┐ │ │ SECRETAR ││ SECRETAR │ │SECRETAR│ │ DIRECŢIA │ │SECRETAR│ │ │ DE STAT ││ DE STAT │ │ GENERAL│ │ GENERALĂ │ │DE STAT │ │ ├──────────┤├─────────────┤ └─┬──┬───┘ │ AFACERI │ ├────────┤ │ │ Cabinet ││ Cabinet │ ┌──┘ │ │ POLITICE │ │Cabinet │ │ └────┬─────┘└───────────┬─┘ │┌────┴───┐ └─────┬─────┘ └─┬──────┘ │      │ ┌──────────────┐│ ││SECRETAR│ ┌────┼───┐ │ ┌───────────┐│      │ │ AUTORITATEA ││ ││GENERAL │┌─┴─┬──┴─┬─┴──┐ │ │ SERVICIUL ││      │ │ NAŢIONALA ├┤ ││ADJUNCT ││DAI│DPP │DASC│ ├──┤ PENTRU ││      │ │ DE SECURITATE││ │└───┬────┘└───┴────┴────┘ │ │RELAŢIA CU ││      │ │ ││ │ │ │ │PARLAMENTUL││      │ ├──────────────┤│ │ ├────┬───┬─────┬────┬───┐ │ └───────────┘│      │ │SERVICIUL PTR.││ │ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌┴──┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │ │ │      │ │MANAGEMENTUL ││ │ │ G ││ H ││ I ││ J ││ K │ │ ┌──┴──────┐ │      │ │INFORMAŢIILOR ├┤ │ └─┬─┘└───┘└───┘└───┘└───┘ │┌┴──┐ ┌─┴─┐ │      │ │CLASIFICATE ││ │ ┌─┴──┐ ┌─────┘│ M │ │ N │ │      │ └──────────────┘│ │ ┌┴─┐┌─┴┐ ┌─┴─┐ └┬──┘ └┬──┘ │      │ │ │ │G1││G2│ │ L │ │┌──┐ │┌──┐ │      │ ┌─────┘ │ └──┘└──┘ └───┘ ├┤M1│ ├┤N1│ │   ┌──┴──┐ ┌────┼────┬───┐│ │└──┘ │└──┘ │   │ │ │ │ │ │└─────────────────┐ │┌──┐ │┌──┐ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │ │ └┤M2│ └┤N2│ │ │ A │ │ B ││ C ││ D ││ E │ │ ┌─────┴───────────┐ └──┘ └──┘ │ └┬──┘ └┬──┘└─┬─┘└──┬┘└┬──┘ │ ┌────┴─────┐ ┌─────┴────┐ ┌─────┘  │┌──┐ │┌──┐ │ ┌──┐│ │ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │  ├┤A1│ ├┤B1│ │ │D1├┤ │ │ │ GENERALĂ │ │ RELAŢII │ ┌──┴─────┐  │└──┘ │└──┘ │ └──┘│ │ │ │ AFACERI │ │ CONSULARE│ │SECRETAR│  │┌──┐ │┌──┐ │ ┌──┐│ │┌──┐│ │ JUDICIARE│ │ │ │DE STAT │  ├┤A2│ ├┤B2│ │ │D2├┘ ├┤E1││ └───┬──────┘ └──────────┘ ├────────┤  │└──┘ │└──┘ │ └──┘ │└──┘│ ┌──────┴───────┬────────┐ │Cabinet │  │┌──┐ │┌──┐ │ │┌──┐│┌───┴────────┬─────┴───┬────┴────┐ └───┬────┘  ├┤A3│ └┤B3│ │ └┤E2│││ DIRECŢIA │DIRECŢIA │SERVICIUL│ │  │└──┘ └──┘ │ └──┘││ DREPT ÎN- │ACORDURI │DE DREPT │ ┌──┴──┐  │┌──┐ ┌─┴─┐ ││ TERNATIONAL│ECONOMICE│COMUNITAR│ │ O │  ├┤A4│ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ││ ŞI TRATATE │ │ │ └─┬───┘  │└──┘ │C1│ │C2│ │└────────────┴─────────┴─────────┘ │┌──┐  │┌──┐ └──┘ └──┘ ┌──┐│ ├┤O1│  └┤A5│ │F ├┘ │└──┘   └──┘ └──┘ │┌──┐                                                                         ├┤O2│                                                                         │└──┘                                                                         │┌──┐                                                                         └┤O3│                                                                          └──┘-------------*1) SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE DIRECŢIE*2) CU RANG DE DIRECTOR GENERAL*3) INCLUDE ŞI EMISARUL REGIONAL PE LÂNGĂ COORDONATORUL DE STABILITATE PENTRU EUROPA DE SUD-EST, CU RANG DE DIRECTOR GENERAL PRECUM ŞI PERSONALUL BIROULUI ACESTUIA, DESEMNAT DE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, PE DURATA MANDATULUI.LEGENDA-------DAI = DIRECŢIA ANALIZA ŞI INFORMAREDPP = DIRECŢIA PLANIFICARE POLITICADASC = DIRECŢIA AVERTIZARE SITUAŢII DE CRIZAA = DIRECŢIA GENERALĂ EUROPA ŞI AMERICA DE NORDA1 = DIRECŢIA EUROPA DE VESTA2 = DIRECŢIA AMERICA DE NORDA3 = DIRECŢIA EUROPA CENTRALA ŞI DE SUD-ESTA4 = DIRECŢIA MOLDOVAA5 = DIRECŢIA RASARITEANAB = DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ASIA, AFRICA, AMERICA DE SUD ŞI ORIENTB1 = DIRECŢIA ASIA PACIFICB2 = DIRECŢIA AMERICA LATINAB3 = DIRECŢIA ORIENTUL APROPIAT ŞI AFRICAC = DIRECŢIA GENERALĂ UNIUNEA EUROPEANĂC1 = DIRECŢIA UNIUNEA EUROPEANĂC2 = DIRECŢIA COOPERARE POLITICA REGIONALA*3)D = DIRECŢIA GENERALĂ NATO ŞI NEPROLIFERARED1 = DIRECŢIA NATOD2 = DIRECŢIA NEPROLIFERARE ŞI CONTROLUL ARMAMENTELORE = DIRECŢIA GENERALĂ OSCE ŞI DREPTURILE OMULUIE1 = DIRECŢIA OSCEE2 = DIRECŢIA CONSILIUL EUROPEI ŞI DREPTURILE OMULUIF = DIRECŢIA ONU ŞI INSTITUŢII SPECIALIZATEG = DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR LOGISTICG1 = DIRECŢIA FINANŢE ŞI DREPTURI SALARIALEG2 = DIRECŢIA ASIGURARE LOGISTICAH = DIRECŢIA CURIERI DIPLOMATICII = DIRECŢIA PROTECŢIA MISIUNILORJ = DIRECŢIA INFORMATICAK = DIRECŢIA CANCELARIEL = DIRECŢIA COMUNICAŢII SPECIALEM = DIRECŢIA GENERALĂ IMAGINE ŞI DIPLOMATIE PUBLICAM1 = DIRECŢIA DIPLOMATIE PUBLICAM2 = DIRECŢIA ARHIVE DIPLOMATICEN = DIRECŢIA GENERALĂ CULTURALĂ ŞI COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTIN1 = DIRECŢIA RELAŢII CULTURALEN2 = DIRECŢIA ROMANII DE PRETUTINDENIO = DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI ECONOMICE INTERNAŢIONALEO1 = DIRECŢIA RELAŢII CU ORGANIZAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALEO2 = DIRECŢIA CONJUNCTURI ECONOMICE INTERNAŢIONALEO3 = DIRECŢIA COOPERĂRI ECONOMICE REGIONALE  +  Anexa 2Instituţii a căror finanţare este asigurataşi prin bugetul Ministerului Afacerilor ExterneI. Instituţii finanţate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe şi din alte surse:1. Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice - A.N.C.E.S.I.A.C. (45 de posturi)2. Comisia Fulbright (5 posturi în conducere)II. Instituţii finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:1. Institutul Roman de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" (30 de posturi)2. Academia Diplomatică (30 de posturi)3. Fundaţia Culturală Română (111 posturi)III. Secretariate ale instituţiilor finanţate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul numărului total de posturi aprobat acestuia:1. Asociaţia Internationala de Studii Sud-Est Europene2. Casa Americii Latine.NOTĂ:Numărul de posturi pentru instituţiile prevăzute la pct. I/1 şi II se adauga la numărul total de posturi prevăzut la art. 7 alin. (3) din hotărâre.--------------