LEGE nr. 358 din 6 iunie 2002pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoana juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorica, în sensul art. 2, vor fi preluate de către Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, iar cele cu valoare practica, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi preluate de casele judeţene de pensii sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz."2. După articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - Creatorii şi/sau deţinătorii de documente, persoane juridice, care îşi schimba regimul de proprietate sau îşi modifica obiectul de activitate, precum şi noii deţinători care preiau patrimoniul au obligaţia sa dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea şi evidenta arhivei, în condiţiile prevăzute de lege.Unităţile prevăzute la alin. 1 sunt obligate sa ia măsuri împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării fără drept a documentelor din arhiva.Documentele menţionate la alin. 2 se depozitează în condiţii şi în locuri stabilite prin acte bilaterale încheiate cu reprezentanţii Arhivelor Naţionale sau ai direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, cu excepţia celor cu valoare practica, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, care se depozitează la casele judeţene de pensii sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Carnetele de muncă se predau titularilor de drept ori succesorilor legali ai acestora, după caz."3. La articolul 29, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:"h) nerespectarea prevederilor art. 18 şi 18^1."4. Alineatul 1 al articolului 30 va avea următorul cuprins:"Contravenţiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă de la 2.500.000 lei la 10.000.000 lei."5. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."6. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Creatorii şi/sau deţinătorii de documente sunt obligaţi sa comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale documentele care le atesta înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea, în condiţiile legii, precum şi măsurile dispuse în vederea arhivarii documentelor create sau deţinute de aceştia."  +  Articolul 2Documentele ce urmează să fie depozitate la casele judeţene de pensii sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi procedura de predare-primire a acestora se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, elaborata de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care va fi adoptată în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU--------