LEGE nr. 383 din 13 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: invenţii, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor circuitelor integrate, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă."2. La articolul 2, literele a)-d) vor avea următorul cuprins:"a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă este agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica decât echivalentul în lei a 2 milioane euro, respectiv 25%, dacă este instituţie publică sau unitate nonprofit; b) 25% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă este persoana fizica şi are şi calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de patru ori decât câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni; c) 10% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă este persoana fizica şi are şi calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de trei ori decât câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni; d) 5% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă este persoana fizica şi are şi calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de doua ori decât câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni."3. Articolul 3 se abroga.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedura. Persoana care solicită acordarea reducerilor, în calitate de solicitant sau, după caz, de titular, trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare.În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de reduceri sau de scutiri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plati în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mica reducere."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe poate fi actualizat anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia cursului de schimb şi, respectiv, de indicele de inflaţie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, din taxele plătite de solicitanţii şi titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecţie, pentru cererile şi brevetele europene cu efect în România şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României în baza unor convenţii internaţionale, se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit dispoziţiilor acestor convenţii.Din sumele încasate Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci plăteşte partea de contribuţie a României la organizaţiile internaţionale şi regionale, conform convenţiilor la care este parte."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 9, 17-20, pct. 24 lit. a) şi b), şi la pct. 27 şi 32 din anexa nr. 1."8. Alineatele 1-4 ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - Taxele de menţinere în vigoare pentru primii ani de protecţie, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării.Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuţi la alin. 1 taxa pentru menţinere în vigoare se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.Taxele de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie, neplătite în termenele prevăzute la alin. 1 şi 2, precum şi taxa de eliberare a brevetului pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50%."9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Pentru înregistrarea marcilor şi a indicaţiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2."10. Alineatul 2 al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Nu se aplică reducerile prevăzute la alin. 1 pentru taxele menţionate la pct. 3, 4 şi 8-15 din anexa nr. 3."11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial, neplătite în termenele prevăzute la pct. 7 şi 9 din anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. 1 are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unui desen sau model industrial."12. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute la pct. 6-9 din anexa nr. 4."13. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se întocmeşte anual, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi se aproba de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."14. Alineatul 3 al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Prevederile alin. 1 se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."15. Anexele nr. 1-4 vor avea următorul cuprins:
      "ANEXA 1
                               CUANTUMUL ŞI TERMENELE
            privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie
                              şi brevetele de invenţie
  Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plata Cuantu- mul (lei) Cuantu- mul ($) Cuantu- mul (euro)
  1. Înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM. 3 luni de la data înregistrării 900.000 30 35
  2. Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale o dată cu deschiderea fazei naţionale 900.000 30 35
  3. Publicarea cererii de brevet de invenţie după 18 luni de la data depozitului sau a priorităţii invocate 6 luni de la data depozitului sau 16 luni de la data priorităţii 1.500.000 50 58
  4. a) Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte de 18 luni de la data depozitului sau a priorităţii invocate b) Publicarea cererii de brevet de invenţie o dată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie c) Publicarea cererii de brevet de invenţie după scoaterea din regimul "secret" o dată cu solicitarea publicării o dată cu plata taxei de examinare 3 luni de la data scoaterii din regimul "secret" 3.000.000 1.500.000 1.500.000 100 50 50 115 58 58
  5. 6. a) Publicarea traducerii în limba română a unei cereri de brevet de invenţie înregistrate internaţional, pentru care s-a deschis faza naţionala b) Publicarea traducerii în limba română a unei cereri de brevet de invenţie înregistrate internaţional, pentru care s-a deschis faza naţionala în România înainte de expirarea termenului de publicare legal c) Publicarea traducerii în limba română a revendicarilor din cererea de brevet de invenţie european cu efect în România a) Publicarea modificărilor aduse la o cerere de brevet de invenţie înregistrată pe cale naţionala sau la una internationala la care s-a deschis faza naţionala b) Publicarea în limba română a unei versiuni corectate a revendicarilor din cererea de brevet european publicată conform pct. 5 lit.c). 3 luni de la data deschide- rii fazei naţionale o dată cu solicitarea publicării o dată cu depunerea traducerii o dată cu depunerea modificărilor o dată cu depunerea versiunii corectate 1.500.000 2.400.000 1.800.000 300.000 900.000 50 80 60 10 30 58 92 69 12 35
  7. Întocmirea şi publicarea unui raport de documentare 3 luni de la data solicitării 3.000.000 100 115
  8. Întocmirea şi publicarea unui raport de documentare pentru o cerere de brevet de invenţie înregistrată internaţional, pentru care s-a deschis faza naţionala în România 3 luni de la data solicitării 1.500.000 50 58
  9. Examinarea cererii de brevet de invenţie şi luarea hotărârii în termen de 18 luni de la data depozitului: a) când descrierea, revendicarile şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicarilor nu este mai mare de 5 b) pentru fiecare pagina în plus faţă de cele prevăzute la lit.a) c) pentru fiecare revendicare în plus faţa de cele prevăzute la lit. a) 3 luni de la data depozitului 15.000.000 240.000 450.000 500 8 15 575 9 17
  10. Examinarea cererii de brevet de invenţie şi luarea hotărârii în termen de 18 luni de la data plăţii: a) când descrierea, revendicarile şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicarilor nu este mai mare de 5 b) pentru fiecare pagina în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) c) pentru fiecare revendicare în plus faţa de cele prevăzute la lit. a) după luna a 3-a şi până în luna a 30-a inclusiv de la data depozitului, fără a se depăşi un termen de 3 luni de la solicitarea în scris a examinării 9.000.000 150.000 300.000 300 5 10 345 6 12
  11. Tipărirea descrierii, a revendicarilor şi desenelor şi eliberarea brevetului de invenţie care nu depăşeşte 20 de pagini - pentru fiecare pagina în plus 12 luni de la data publicării hotărârii de acordare 3.000.000 150.000 100 5 115 6
  12. Publicarea traducerii în limba română a fasciculului de brevet european cu efect în România, care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusa: a) în termen de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de la lit.a) - pentru fiecare pagina în plus o dată cu depunerea traducerii 3.000.000 6.000.000 150.000 100 200 5 115 230 6
  13. Publicarea traducerii în limba română a revendicarilor modificate ale brevetului european cu efect în România, care nu depăşeşte 10 pagini - pentru fiecare pagina în plus o dată cu depunerea traducerii 1.500.000 150.000 50 5 58 6
  14. Examinarea unei contestaţii o dată cu depunerea contestaţiei 4.500.000 150 173
  15. Examinarea unei cereri de revocare o dată cu depunerea cererii 9.000.000 300 345
  16. Invocarea unei prioritati a) o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie b) în cazul unei cereri internaţionale pentru care s-a deschis faza naţionala în România c) după data înregistrării cererii de brevet de invenţie d) corectarea datelor referitoare la invocarea priorităţii e) când cererea este depusa după expirarea dreptului de prioritate 4 luni de la data înregistrării cererii o dată cu deschiderea fazei naţionale o dată cu solicitarea corecturii 4 luni de la data depunerii cererii sau a deschiderii fazei naţionale o dată cu depunerea cererii de invocare a priorităţii 1.500.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 9.000.000 50 50 200 100 300 58 58 230 115 345
  17. Eliberarea unui certificat de prioritate o dată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului 600.000 20 23
  18. Taxe privind procedurile de brevetare prin P.C.T. 18.1 Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al O.M.P.I 18.2 Taxa de baza, conform regulii 15.1. (i) din Regulamentul de aplicare a Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (P.C.T.) 18.3 Taxa de desemnare, conform regulii 15.1. (îi) din Regulamentul de aplicare a P.C.T. 18.4 Taxa de documentare internationala, conform regulii 16.1 din Regulamentul de aplicare a P.C.T. 18.5 Depunerea ulterioară a traducerii cererii internaţionale într-o limba acceptată de Administraţia însărcinată cu documentarea internationala, conform regulilor 12.3 (c)îi) şi (e) din Regulamentul de aplicare a P.C.T. 18.6 Taxa de confirmare pentru o desemnare platibila, conform regulilor 4.9 şi 15.5 din Regulamentul de aplicare a P.C.T. 18.7 Taxa suplimentară, conform Regulamentului de aplicare a P.C.T., pentru depăşirea termenului de plata a fiecărei taxe prevăzute la pct. 18.1- 18.4 până în luna a 13-a de la data priorităţii o luna de la data depunerii cererii internaţionale o luna de la data depunerii cererii internaţionale sau 12 luni de la data priorităţii invocate o luna de la data depunerii cererii internaţionale 2 luni de la data depunerii cererii internaţionale 15 luni de la data priorităţii o luna de la data notificării 3.000.000 - - - Contra- valoarea în lei Contra- valoarea în lei - 100 cuantu- mul prevăzut de regula 96 din Regulamen tul de aplicare a P.C.T. cuantu- mul prevăzut 96 din Regulamen tul de aplicare a P.C.T. cuantu- mul publicat de Biroul Interna- tional al O.M.P.I. 50% din cuantumul prevăzut la pct. 18.2 50% din cuantu- mul prevăzut la pct. 18.3 50% din cuantu- mul taxelor preva- zute la pct. 18.1- 18.4 115 - - - - - -
  19. Menţinerea în regim "secret" a unei cereri de brevet de invenţie, pe câte o perioadă de un an o dată cu înregistrarea solicitării acestui regim pentru primul an şi, respectiv, cu o luna înainte de încheierea perioadei achitate, pentru fiecare din anii următori 3.000.000 100 115
  20. Cererea de nepublicare a numelui inventatorilor în documentele de brevet o dată cu depunerea cererii 1.500.000 50 58
  21. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, inclusiv a brevetului de perfecţionare, pentru fiecare an de protecţie, începând cu data depozitului - anul 1 - anul 2 - anul 3 - anul 4 - anul 5 - anul 6 - anul 7 - anul 8 - anul 9 - anul 10 - anul 11 - anul 12 - anul 13 - anul 14 - anul 15 - anul 16 - anul 17 - anul 18 - anul 19 - anul 20 conform art. 12 0 0 3.500.000 4.800.000 5.400.000 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 8.400.000 9.000.000 9.600.000 10.200.000 11.100.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 370 400 500 500 500 500 500 0 0 173 184 207 230 253 276 299 322 345 368 391 426 460 575 575 575 575 575
  22. Revalidarea brevetului de invenţie, respectiv a brevetului de perfecţionare o dată cu depunerea cererii de revalidare 9.000.000 300 345
  23. Completarea cererii de brevet de invenţie: a) depunerea ulterioară a revendicarilor şi/sau a desenelor b) depunerea traducerii în limba română c) depunerea părţii lipsa a descrierii inventiei, în scopul stabilirii datei de depozit a cererii de brevet d) depunerea cererii de retragere a părţii lipsa depuse o dată cu depunerea o dată cu depunerea 4 luni de la data depunerii cererii de brevet o dată cu depunerea cererii de retragere 300.000 3.000.000 900.000 600.000 10 100 30 20 12 115 35 23
  24. Înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie: a) transmiteri de drepturi b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a) c) modificări referitoare la actele încheiate prevăzute la lit. a), excluderea sau cooptarea unui inventator, nume, prenume, denumire sau adresa a unui solicitant, persoana indreptatita, inventator sau titular, schimbarea mandatarului sau a adresei acestuia etc. o dată cu înregistrarea actului 3.000.000 1.200.000 750.000 100 40 25 115 46 29
  25. Certificarea şi eliberarea unui document oficial de tipul: adeverinta, duplicat, copie o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12
  26. Publicarea unei erate/ corecturi pentru înlăturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei îndreptăţite la eliberarea brevetului sau titularului, pentru fiecare pagina o dată cu înregistrarea solicitării 150.000 5 6
  27. Prelungirea unui termen de procedura cu până la 3 luni o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12
  28. Înregistrarea cererii de repunere în termen o dată cu înregistrarea cererii 1.500.000 50 58
  29. Transmiterea cererii de brevet european de la O.S.I.M. la Oficiul European de Brevete o luna de la data înregistrării cererii 750.000 25 29
  30. Transformarea unei cereri de brevet european în cerere de brevet naţional 2 luni de la data înregistrării cererii 1.500.000 50 58
  31. Înregistrarea unei cereri rezultate din transformarea unei cereri de brevet european 2 luni de la înregistrarea cererii 900.000 30 35
  32. Transmiterea drepturilor privind cererea/brevetul european o dată cu înregistrarea documentului 3.000.000 100 115
      ANEXA 2
                               CUANTUMUL ŞI TERMENELE
             privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice
  Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plata Cuantu- mul (lei) Cuantu- mul ($) Cuantu- mul (euro)
  1. Înregistrarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale o dată cu depunerea cererii 300.000 10 12
  2. 2.1 Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale: a) pentru o clasa de produse sau servicii - alb-negru - color b) pentru fiecare clasa suplimentară de produse şi/sau servicii c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marca verbală cu o grafica specială 2.2 Reînnoirea unei mărci individuale: a) pentru o clasa de produse sau servicii - alb-negru - color b) pentru fiecare clasa suplimentară de produse şi/sau servicii c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marca verbală cu o grafica specială 3 luni de la data depunerii cererii o dată cu depunerea cererii 3.300.000 5.700.000 1.500.000 900.000 3.600.000 6.000.000 1.500.000 900.000 110 190 50 30 120 200 50 30 138 230 58 35 138 230 58 35
  3. Înregistrarea cererii de înregistrare a unei mărci colective şi de certificare o dată cu depunerea cererii 300.000 10 12
  4. 4.1 Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci colective şi de certificare: a) pentru o clasa de produse sau servicii - alb-negru - color b) pentru fiecare clasa suplimentară de produse şi/sau servicii c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marca verbală cu o grafica specială 4.2 Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare: a) pentru o clasa de produse sau servicii - alb-negru - color b) pentru fiecare clasa suplimentară de produse şi/sau servicii c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marca verbală cu o grafica specială 3 luni de la data depunerii cererii o dată cu depunerea cererii - - 11.700.000 14.700.000 2.100.000 1.800.000 12.000.000 15.000.000 1.800.000 1.800.000 390 490 70 60 400 500 60 60 449 564 81 69 460 575 69 69
  5. Solicitarea reînnoirii înregistrării unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs 6 luni de la data expirării duratei de pro- tectie în curs Taxele prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2. cu o majorare de 50%
  6. Invocarea priorităţii o dată cu depunerea cere- rii 3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a marcii 1.500.000 6.000.000 50 200 58 230
  7. Eliberarea unui certificat de prioritate o dată cu solicitarea eliberării certificatului 900.000 30 35
  8. Eliberarea certificatului de înregistrare a marcii 3 luni de la data publicării marcii 1.500.000 50 58
  9. Eliberarea certificatului de reinnoire a înregistrării marcii o dată cu depunerea cererii de reinnoire a înregistrării marcii 1.500.000 50 58
  10. Eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare sau de reinnoire a înregistrării marcii o dată cu depunerea cererii 1.500.000 50 58
  11. Transmiterea cererii internaţionale de înregistrare sau de reinnoire a marcii de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al O.M.P.I. o dată cu depunerea cererii la O.S.I.M. 3.000.000 100 115
  12. Examinarea unei cereri de opoziţie la înregistrarea unei mărci o dată cu depunerea cererii de opoziţie 1.800.000 60 70
  13. Acordarea solicitantului cererii de înregistrare a unui termen suplimentar de 3 luni pentru depune- rea punctului de vedere, atunci când O.S.I.M a notificat neîndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea marcii o dată cu cererea de acordare a unui termen suplimentar de 3 luni 300.000 10 12
  14. Divizarea cererii iniţiale de înregistrare a marcii 3 luni de la data solicita- rii divizării cererii 1.500.000 50 58
  15. Reclasificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicita înregistrarea marcii 3 luni de la data depunerii cererii 900.000 30 35
  16. a) Examinarea unei contestaţii împotriva unei decizii de respingere sau de admitere parţială b) Examinarea unei contestaţii împotriva unei decizii a comisiei de examinare a cererii de opoziţie o dată cu depunerea contestaţiei o dată cu depunerea contestaţiei 4.500.000 7.500.000 150 250 173 288
  17. Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a marcii: a) cesiuni, licenţe, fuziuni b) cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului, titularului sau mandatarului c) orice alte modificări pentru care legea sau regulamentul nu prevăd explicit scutiri de taxe d) renunţări la modificările de la lit. a) - c) e) introducerea mandatarului în procedura după depunerea cererii o dată cu depunerea cererii de înscriere a modificării 3.000.000 750.000 750.000 1.200.000 750.000 100 25 25 40 25 115 29 29 46 29
  18. Eliberarea de adeverinte, copii sau alte acte legate de situaţia juridică a unei mărci o dată cu depunerea solicitării 300.000 10 12
  19. Înregistrarea unei indicaţii geografice o dată cu depunerea cererii de înregistrare a indicatiei geografice 12.000.000 400 460
  20. Eliberarea certificatului de înregistrare a unei indicaţii geografice 2 luni de la data publicării indicatiei geografice în B.O.P.I. 1.500.000 50 58
  21. Reînnoirea duratei de utilizare a unei indicaţii geografice o dată cu depunerea cererii de reinnoire 12.000.000 400 460
  22. Reclasificarea listei de produse pentru care se solicita înregistrarea unei indicaţii geografice o dată cu depunerea cererii 900.000 30 35
      ANEXA 3
                               CUANTUMUL ŞI TERMENELE
                       privind plata taxelor pentru desenele
                              şi modelele industriale
  Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plata Cuantu- mul (lei) Cuantu- mul ($) Cuantu- mul (euro)
  1. Înregistrarea cererii în Registrul naţional al cererilor depuse: a) pentru primul desen/ model calculat b) pentru fiecare desen/model suplimentar o dată cu depunerea cererii 900.000 300.000 30 10 35 12
  2. Publicarea desenului sau modelului: a) pentru fiecare figura, în spaţiu standard (6x6 cm), alb-negru b) pentru fiecare figura, în spaţiu standard (6x6 cm), în culori c) pentru elementele caracteristice (maximum 30 de cuvinte) o luna de la depunerea cererii 600.000 3.000.000 300.000 20 100 10 23 115 12
  3. Amânarea publicării o dată cu depunerea cererii 600.000 20 23
  4. Invocarea priorităţii 3 luni de la depunerea cererii de invocare a priorităţii 600.000 20 23
  5. Examinarea cererii de înregistrare: a) pentru primul desen/model b) pentru fiecare desen/model suplimentar o luna de la publicarea cererii 1.500.000 300.000 50 10 58 12
  6. Eliberarea certificatului de înregistrare: a) pentru 1-20 desene/modele b) pentru 21-50 desene/modele c) pentru 5-100 desene/modele o luna de la comunicarea hotărârii de admitere 600.000 900.000 1.500.000 20 30 50 23 35 58
  7. Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare pentru fiecare an de protecţie, pe primii 5 ani: a) pentru 1-20 desene/modele b) pentru 21-50 desene/modele c) pentru 51-100 desene/modele o luna de la comunicarea hotărârii de admitere a cererii, pentru primii 2 ani, şi apoi în prima luna a fiecărui an 600.000 750.000 900.000 20 25 30 23 29 35
  8. Eliberarea certificatului de reinnoire: a) pentru 1-20 desene/modele b) pentru 21-50 desene/modele c) pentru 51-100 desene/modele o dată cu depunerea cererii 600.000 750.000 900.000 20 25 30 23 29 35
  9. Reînnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare an de protecţie: a) pentru 1-20 desene/modele b) pentru 21-50 desene/modele c) pentru 51-100 desene/modele prima luna a fiecărui an de protecţie 600.000 750.000 900.000 20 25 30 23 29 35
  10. Eliberarea certificatului de prioritate o dată cu depunerea cererii 900.000 30 35
  11. Examinarea unei contestaţii o dată cu depunerea cererii 4.500.000 150 173
  12. Examinarea unei opoziţii la înregistrarea desenului/modelului o dată cu depunerea cererii 900.000 30 35
  13. Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului o dată cu depunerea cererii 3.000.000 100 115
  14. Înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare: a) cesiune, licenta b) alte modificări cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/ titularului o dată cu înregistrarea solicitării 900.000 300.000 30 10 35 12
  15. Eliberarea de acte, adeverinte, duplicate, copii certificate, extras din registru o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12
      ANEXA 4
                               CUANTUMUL ŞI TERMENELE
                     privind plata taxelor pentru topografiile
                               circuitelor integrate
  Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plata Cuantu- mul (lei) Cuantu- mul ($) Cuantu- mul (euro)
  1. Depunerea cererii de înregistrare a unei topografii o dată cu depunerea cere- rii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuarii plăţii 900.000 30 35
  2. Examinarea cererii de înregistrare a unei topografii o dată cu depunerea cere- rii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuarii plăţii 3.000.000 100 115
  3. Înregistrarea unei topografii o dată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuarii plăţii 9.000.000 300 345
  4. Publicarea înregistrării unei topografii o dată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuarii plăţii 450.000 15 17
  5. Eliberarea unui certificat de înregistrare o dată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuarii plăţii 450.000 15 17
  6. Examinarea unei contestaţii o dată cu depunerea contestaţiei 3.000.000 100 115
  7. Înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare: a) cesiune, licenta b) alte modificări o dată cu înregistrarea solicitării 3.000.000 750.000 100 25 115 29
  8. Consultarea documentaţiei publice din depozitul reglementar o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12
  9. Eliberarea unei copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar sau de pe file ale Registrului naţional al topografiilor o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-------------