LEGE nr. 424 din 27 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa totală maxima autorizata de 12 tone sau mai mare, tariful menţionat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 1. (3) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa totală maxima autorizata sub 12 tone, şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa totală maxima autorizata, tariful menţionat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 2. (4) Pentru plata tarifului menţionat la alin. (1) utilizatorilor reţelei de drumuri naţionale din România li se eliberează documentul care atesta dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit rovinieta, pentru care, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va stabili modelul, forma şi condiţiile de eliberare. (5) Tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România este structurat în funcţie de durata de parcurs şi de stationare, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni şi 12 luni. (6) Tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii naţionali şi străini ai reţelei de drumuri naţionale din România. (7) În cazul schimbării proprietarului autovehiculului sau cedarii dreptului de folosinţă rovinieta îşi menţine valabilitatea. (8) În cazul radierii din circulaţie a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, corespunzătoare perioadei de neutilizare."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa totală maxima autorizata de peste 12 tone inclusiv, tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România se aplică în funcţie de numărul de osii ale autovehiculului şi de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO). (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa totală maxima autorizata sub 12 tone, şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima autorizata, tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România se aplică în funcţie de tipul autovehiculului şi de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO)."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului prevăzut la art. 1 şi 2 autovehiculele folosite de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului de Interne, serviciile de ambulanta, serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta, precum şi autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul local de călători."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta valabilă 12 luni, care se poate procura de la oficiile Companiei Naţionale <> - S.A., de la staţiile publice de distribuire a carburantilor auto şi de la agenţiile Regiei Autonome <>, aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza roviniete valabile, în funcţie de durata de parcurs şi de şedere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care se pot procura de la agenţiile Regiei Autonome <>, aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, precum şi de la staţiile publice de distribuire a carburantilor auto."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achită tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România în valută liber convertibilă, la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării. (2) Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România cu autovehicule înmatriculate în România vor achită tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării. (3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioară a parbrizului pentru autovehiculele înmatriculate în alte state, pe toată perioada de parcurs sau de stationare în România, fără discontinuitate."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Responsabilitatea achiziţionării rovinietei în ceea ce priveşte tipul şi valabilitatea acesteia revine în exclusivitate conducătorului auto. (2) Prin rovinieta valabilă se înţelege rovinieta aplicată în locul stabilit prin norme, a carei durata de valabilitate nu este depăşită şi care asigura, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România pe toată durata de parcurs şi de şedere în România, fără discontinuitate."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 45.000.000 lei, cuantumul acesteia urmând a fi reactualizat anual în funcţie de cursul de schimb euro/leu. Transportatorilor cu autovehicule înmatriculate în alte state plata amenzii contravenţionale li se va aplica numai în punctele de control trecere frontiera la ieşirea din România. (2) În cazul în care contravenientul a achitat amenda contravenţională prevăzută la alin. (1), urmărirea contravenţiei încetează. (3) O dată cu aplicarea amenzii contravenţionale, posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România fără a avea rovinieta valabilă li se retine certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi, după caz, licenta de execuţie pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. (4) Contravenienţii au obligaţia ca în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contravenţionale sa achite tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România."10. La articolul 9, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, din agenţiile de control şi încasare ale Regiei Autonome <>, care funcţionează în punctele de trecere a frontierei, împreună cu organele poliţiei de frontieră; b) ofiţerii şi subofiterii de poliţie care îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe reţeaua de drumuri naţionale din România."11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 16 alin. (1) privind posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ."12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România nu exonereaza utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonomă <>, prevăzute de reglementările în vigoare."13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Sumele încasate în urma aplicării tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România se constituie venit la dispoziţia Regiei Autonome <> şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparatie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plati în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrazilor."14. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Falsificarea rovinietelor, deţinerea sau utilizarea de roviniete falsificate constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal."15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România."16. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:"Introducerea etapizata a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totală mai mare sau egala cu 12 tone"17. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:"Introducerea etapizata a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule având masa totală maxima autorizata sub 12,0 tone şi pentru autovehicule de transport pasageri"  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------