HOTĂRÂRE nr. 647 din 20 iunie 2002privind transmiterea fără plata a Centralei Electrice de Termoficare Ploiesti din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 28 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea fără plata a Centralei Electrice de Termoficare Ploiesti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova.  +  Articolul 2Capitalul social al Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. se diminuează în mod corespunzător.  +  Articolul 3Personalul existent care deserveşte obiectivul Centrala Electrica de Termoficare Ploiesti este considerat transferat în interesul serviciului şi îşi menţine drepturile negociate prin contractul colectiv de muncă până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă.  +  Articolul 4Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. va preda prin protocol Programul de investiţii aprobat conform prevederilor din bugetul de stat pe anul 2002.  +  Articolul 5Societatea Comercială "Electrica" - S.A. va prelua în sistem, pe bază de contract, cantitatea de energie electrica produsă de Centrala Electrica de Termoficare Ploiesti, transmisă în condiţiile art. 1.  +  Articolul 6 (1) Predarea-preluarea Centralei Electrice de Termoficare Ploiesti, transmisă potrivit art. 1, cu activele şi pasivele înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31 mai 2002, se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. va asigura din bugetul propriu derularea activităţii de producţie, reparatie şi investiţii.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile art. 14 şi 17 din Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa Centralei Electrice de Termoficare Ploiesti care se transmite din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
             
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiAdresaPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilul
    1.CET BraziComuna Brazi, judeţul PrahovaSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.Consiliul Judeţean Prahova
    2.Centrala termică FloreştiComuna Floreşti, judeţul PrahovaSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.Consiliul Judeţean Prahova
  -------