LEGE nr. 398 din 14 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 24 ianuarie 2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) apel de urgenta - orice chemare sau solicitare de ajutor, realizată prin mijloacele stabilite prin prezenta ordonanţă; b) furnizor de servicii - contractantul, persoana juridică, stabilit prin hotărâre a Guvernului, care va implementa în România Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta, în conformitate cu prevederile contractului de achiziţie publică; c) număr unic pentru apeluri de urgenta - 112; d) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta - serviciile de dispecerizare şi de coordonare a intervenţiei, în caz de urgenta, a personalului specializat, pe teritoriul României; e) serviciile specializate de intervenţie - serviciile de intervenţie rapida ale poliţiei, pompierilor, ambulantei, precum şi altele stabilite prin hotărâre a Guvernului, care au obligaţia sa acţioneze în cazul apelurilor de urgenta."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În România operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale."3. Articolul 3 se abroga.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta funcţionează permanent."5. Literele b) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"b) analizează, directioneaza şi transmite operativ apelurile de urgenta serviciilor specializate de intervenţie, iar în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, şi autorităţilor competente; c) transmite imediat, în cazul producerii dezastrelor, apelurile, datele şi informaţiile primite Secretariatului tehnic permanent de pe lângă Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor;................................................................. (2) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta asigura, conform legii, receptionarea apelurilor de urgenta şi în limbile minorităţilor naţionale din unitatea administrativ-teritorială şi, după caz, în una dintre limbile de circulaţie internationala."6. Litera a) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"a) asigura permanent, prin dispeceratele proprii, preluarea apelurilor de urgenta transmise de dispeceratul pentru apeluri de urgenta;"7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În România se introduce 112 ca număr unic pentru apeluri de urgenta în reţelele publice de telefonie. (2) Numărul unic pentru apeluri de urgenta va fi utilizat în paralel cu celelalte numere telefonice naţionale pentru anunţarea urgentelor, pentru o perioadă de 3 luni de la data finalizarii instalării Sistemului naţional unic pentru apelurile de urgenta."8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toţi operatorii publici de telefonie fixa, care furnizează aceste servicii de comunicaţii, să asigure primirea şi retransmiterea apelului de urgenta de la orice post telefonic fix pe care îl operează, până la desfiinţarea circuitului telefonic respectiv. (2) În cuprinsul avizului de comunicare asupra datei de desfiinţare a circuitului telefonic, conform alin. (1), se va preciza în mod clar şi faptul ca de la data respectiva utilizatorul nu va mai beneficia de posibilitatea de a telefona la numărul unic pentru apeluri de urgenta."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Operatorii publici de telefonie mobila, care furnizează aceste servicii de comunicaţii, au obligaţia să asigure primirea şi retransmiterea apelului de urgenta de la orice aparat telefonic pentru comunicaţii mobile, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv."10. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Operatorii publici de telefonie existenţi la data finalizarii instalării Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta vor introduce în termen de 30 de zile de la această dată numărul unic pentru apeluri de urgenta."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Operatorii publici de telefonie fixa sau mobila, care furnizează servicii de comunicaţii în România, au obligaţia de a pune la dispoziţie operatorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, gratuit şi în timp util, toate numerele de telefon, numele şi adresele din bazele lor de date, actualizate lunar. (2) Operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta este obligat să asigure confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date puse la dispoziţia lui potrivit alin. (1), conform legilor în vigoare. (3) Furnizorul de servicii este obligat să asigure, conform legilor în vigoare, confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date cu care intră în contact."12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pentru finanţarea funcţionarii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta şi în vederea recuperării investiţiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului naţional pentru apeluri de urgenta se instituie un tarif care se colectează de către furnizorul de servicii de la operatorii publici de telefonie. (2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. (3) Furnizorul de servicii suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei dintre postul de la care se efectuează apelul de urgenta şi dispeceratul pentru apeluri de urgenta corespunzător, precum şi pentru cele legate de realizarea comunicatiei necesare între dispeceratul pentru apeluri de urgenta şi dispeceratele serviciilor specializate de poliţie, pompieri şi ambulanta. (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va întocmi proiectul de norme metodologice privind colectarea fondurilor reprezentând sumele corespunzătoare tarifului prevăzut la alin. (1), pe care îl va supune spre aprobare Guvernului."13. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta au obligaţia de a solicita în scris avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu soluţia tehnica implementata la dispeceratul pentru apeluri de urgenta de către furnizorul de servicii."14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În gestionarea apelurilor de urgenta furnizorul de servicii poate încheia convenţii cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte servicii comunitare, constituite ca persoane juridice, potrivit legii. (2) Persoanele juridice constituite conform alin. (1), interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta, suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei între dispeceratele corespunzătoare de urgenta şi serviciile specializate în intervenţii din cadrul persoanelor juridice respective."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Se interzice utilizarea numărului 112 în scopuri ce nu reprezintă apeluri de urgenta."16. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Constituie contravenţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) apelarea abuzivă sau alertarea falsa a dispeceratului pentru apeluri de urgenta - cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) nerespectarea de către operatorii publici de telefonie a obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9, 9^1 şi 11 - cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; c) neîndeplinirea de către furnizorul de servicii a obligaţiilor privind securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 11, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune - cu amendă de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei."17. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează de către autoritatea de supraveghere, în sensul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, sau de către alte organe abilitate de lege, după caz."18. După articolul 18 se introduce articolul 19 cu următorul cuprins:"Art. 19. - Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 18 poate fi actualizat ţinându-se seama de indicele de inflaţie, prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------