ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 13 iunie 2002privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență are ca scop:a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităților privind serviciile și rețelele de comunicații electronice, prin definirea obiectivelor și atribuțiilor Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, denumita în continuare ANRC, în domeniul comunicațiilor electronice, a regimului autorizării acestor activități, precum și a regulilor specifice care guvernează concurenta pe piața rețelelor și serviciilor de comunicații electronice;b) stabilirea obiectivelor și atribuțiilor ANRC în domeniul serviciilor poștale;c) înființarea ANRC ca organ al administrației publice centrale de specialitate în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, următorii termeni se definesc astfel:a) furnizarea unei rețele de comunicații electronice instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziție a unei rețele de comunicații electronice;b) furnizor de rețele de comunicații electronice - o persoană a carei activitate consta, în tot sau în parte, în furnizarea unei rețele de comunicații electronice;c) utilizator final - orice utilizator, cu excepția celor care furnizează rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice destinate publicului;d) consumator - orice persoană fizica, utilizator sau solicitant, în alte scopuri decât cele ale activității sale comerciale sau profesionale, al unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului;e) interferenta perturbatoare - o interferenta care pune în pericol funcționarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de siguranță sau care în orice alt mod afectează grav, obstructioneaza ori întrerupe repetat un serviciu de comunicații electronice care utilizează frecvente radioelectrice și operează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(2) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociata, precum și interconectarea acestora, denumita în continuare Ordonanța privind accesul, și la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, denumita în continuare Ordonanța privind serviciile poștale.  +  Articolul 3(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul furnizarii exclusiv pentru nevoi proprii a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice care nu utilizează frecvente radioelectrice.(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul furnizarii pentru nevoi proprii a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice de către instituțiile din cadrul Sistemului național de apărare, care se realizează pe baza reglementărilor speciale aplicabile acestor instituții.(3) Interconectarea rețelelor de comunicații electronice aparținând instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare cu rețelele publice de comunicații se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței privind accesul.  +  Capitolul 2 Autorizarea furnizarii de rețele și servicii de comunicații electronice  +  Articolul 4(1) Furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice este libera și se face în condițiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.(2) Cu cel puțin 7 zile înainte de începerea activității orice persoană care intenționează sa furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice are obligația sa transmită ANRC o notificare cu privire la aceasta intenție, în scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu în forma prevăzută la alin. (3).(3) ANRC stabilește și actualizează formularul-tip al notificării, cuprinzând informațiile pe care orice persoană care intenționează sa furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice are obligația să le comunice pentru a beneficia de autorizația generală. Aceste informații sunt grupate în următoarele categorii:a) date necesare identificarii furnizorului și comunicării eficiente cu acesta;b) descrierea tipurilor de rețele sau de servicii pe care persoana în cauza intenționează să le furnizeze;c) data estimativă a începerii activității.(4) Persoana care a realizat notificarea în termenul și în condițiile prevăzute la alin. (2) și (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de rețele sau de servicii pe care le-a indicat în notificare, având toate drepturile și obligațiile prevăzute în autorizația generală care se elaborează, se actualizează, se modifica și se anulează în condițiile art. 5.(5) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie să fie notificată ANRC în termen de 10 zile.(6) Persoanele cărora li s-a retras dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice nu mai pot beneficia de autorizația generală pentru același tip de rețea sau de serviciu, pe o perioadă de 5 ani de la retragerea dreptului.  +  Articolul 5(1) ANRC elaborează și actualizează autorizația generală pentru tipurile de rețele și de servicii, prin care stabilește condițiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile și obligațiile care revin furnizorilor fiecărui tip de rețea sau de serviciu.(2) Condițiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proporționale și transparente. Ele pot viza:a) contribuții financiare pentru susținerea serviciului universal;b) plata tarifului de monitorizare anual;c) interoperabilitatea serviciilor și interconectarea rețelelor;d) disponibilitatea resurselor de numerotatie pentru utilizatorii finali, inclusiv condiții impuse în temeiul legislației speciale privind serviciul universal;e) cerințe privind protecția mediului, planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și cerințe și condiții legate de acordarea dreptului de acces pe proprietăți, colocare și utilizarea partajata a resurselor, inclusiv, dacă este cazul, garanțiile de ordin financiar sau tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a lucrărilor de infrastructura;f) obligații privind retransmisia serviciilor de programe prin rețelele de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile legislației privind audiovizualul;g) prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private;h) protecția consumatorilor;i) restrictii privind transmiterea conținutului ilegal și vatamator, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerțului electronic și al audiovizualului;j) informații care trebuie furnizate în temeiul art. 4 alin. (3) și al art. 51;k) interceptarea legală a comunicațiilor, inclusiv suportarea de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice a costurilor aferente, și asigurarea confidențialității prin sisteme proprii, acreditate în condițiile actelor normative în vigoare;l) furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pe durata situațiilor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav;m) măsuri privind limitarea expunerii populației la efectele campurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, în condițiile legii;n) obligații privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 5, 6 și 8 din Ordonanța privind accesul sau în legislația specială privind serviciul universal;o) menținerea integrității rețelelor publice de comunicații, inclusiv prin condiții care să împiedice producerea interferentelor perturbatoare între rețelele sau serviciile de comunicații electronice;p) asigurarea securității rețelelor publice de comunicații împotriva accesului neautorizat;q) condiții de utilizare a frecventelor radioelectrice a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2);r) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificatiilor tehnice;s) criteriile și procedurile pentru impunerea obligațiilor prevăzute la art. 5, 6 și 8 din Ordonanța privind accesul sau în legislația specială privind serviciul universal.(3) ANRC modifica sau anulează autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii și proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 și numai în următoarele situații:a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un acord internațional la care România este parte;b) circumstanțele în care autorizația generală a fost emisă s-au modificat.  +  Articolul 6(1) Persoanele autorizate în condițiile art. 4 sa furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți, în condițiile prevăzute în cap. IV.(2) Persoanele autorizate în condițiile art. 4 sa furnizeze rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice destinate publicului beneficiază și de următoarele drepturi:a) dreptul de a negocia și de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alți furnizori autorizați de rețele publice de comunicații sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile Ordonanței privind accesul;b) dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întregul teritoriu național sau în zone ale acestuia, în condițiile legii.(3) La cerere sau din oficiu ANRC va elibera în cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atesta ca persoana respectiva a trimis o notificare în condițiile art. 4 și în care se prezintă condițiile în care aceasta persoana beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți și de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.  +  Capitolul 3 Regimul juridic al spectrului de frecvente radioelectrice și al resurselor de numerotatie  +  Articolul 7(1) Frecventele radioelectrice și resursele de numerotatie sunt resurse limitate, aflate în proprietatea publică a statului.(2) Administrarea și gestionarea frecventelor radioelectrice și a resurselor de numerotatie se realizează pe baza principiilor obiectivitatii, transparenței, nediscriminarii și proportionalitatii.  +  Articolul 8(1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, asigura, în condițiile legii, administrarea și coordonarea la nivel național a gestionării frecventelor radioelectrice.(2) Administrarea și gestionarea frecventelor radioelectrice se efectuează în conformitate cu tabelul național de alocare a benzilor de frecventa și cu acordurile internaționale la care România este parte.(3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parțială sau totală a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităților publice competente, în cazul în care siguranța naționala, ordinea publică sau apărarea naționala impune această măsură.(4) Autoritățile publice competente în domeniul siguranței naționale și ordinii publice au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor speciale conferite de lege.(5) În urma schimbării destinației benzilor de frecventa utilizate în scopul apărării naționale se vor compensa costurile achiziționării de către Ministerul Apărării Naționale a echipamentelor necesare utilizării noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabilește conform unui memorandum încheiat între Ministerul Apărării Naționale și ministerul de specialitate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 9Activitatea ministerului de specialitate privind administrarea și coordonarea gestionării spectrului de frecvente radioelectrice este asistată de Comisia interdepartamentala de radiocomunicatii, organism consultativ al ministerului de specialitate, care este înființată, se organizează și funcționează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10(1) Autoritățile abilitate sa gestioneze benzile de frecvente radioelectrice sunt următoarele:a) Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;b) Ministerul Apărării Naționale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul apărării naționale;c) Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale proprii și ale instituțiilor competente în domeniul siguranței naționale și ordinii publice. Serviciul de Telecomunicații Speciale atribuie spre utilizare acestor instituții, în mod individual, prin convenție, frecventele radioelectrice și tine permanent evidenta utilizării acestora.(2) IGCTI atribuie spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevăzute în tabelul național de alocare și tine permanent evidenta utilizării acestora.(3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a asigura schimbul reciproc de informații referitoare la asignarile de frecvente efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, și colaborează în vederea identificarii și localizarii emisiilor neautorizate și a interferentelor perturbatoare, în scopul asigurării protecției radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicații electronice care utilizează frecvente radioelectrice.  +  Articolul 11(1) ANRC asigura, în condițiile legii, administrarea și gestionarea la nivel național a resurselor de numerotatie.(2) Administrarea și gestionarea resurselor de numerotatie se efectuează în conformitate cu planul național de numerotatie și cu acordurile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 12(1) ANRC asigura punerea la dispoziție de resurse de numerotatie adecvate pentru toți furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.(2) Gestionarea resurselor de numerotatie trebuie să respecte principiul tratamentului egal acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului.(3) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligați să aplice principiul nediscriminarii față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice, în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.  +  Articolul 13(1) Utilizarea frecventelor radioelectrice și a resurselor de numerotatie este permisă numai după obținerea unei licențe, acordată în condiții care să asigure exploatarea lor eficienta.(2) Ministerul de specialitate poate desemna anumite categorii de frecvente a căror utilizare este libera, supusă regimului de autorizare generală în ceea ce privește accesul și condițiile de utilizare, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și în special atunci când riscul producerii interferentelor perturbatoare este redus.(3) Acolo unde este cazul, acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radioelectrice trebuie să respecte procedura și condițiile armonizate la nivel european, cu respectarea prevederilor acordurilor internaționale la care România este parte.(4) În cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obținerea unei licențe, pe baza alocării efectuate de ministerul de specialitate, prin tabelul național de alocare a benzilor de frecventa.  +  Articolul 14(1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice este actul administrativ prin care ministerul de specialitate acorda unui furnizor autorizat în condițiile art. 4 dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radioelectrice în scopul furnizarii de rețele sau de servicii de comunicații electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici și pentru o perioadă limitată.(2) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiții trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proporționale și transparente. Ele pot viza:a) desemnarea tipului de rețea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, utilizarea exclusiva a unei frecvente pentru transmiterea unui anumit conținut sau pentru retransmiterea anumitor servicii de programe;b) utilizarea efectivă, rațională și eficienta a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, cerințe de acoperire a teritoriului;c) cerințe tehnice și operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare și pentru limitarea expunerii populației la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerințe sunt diferite față de cele incluse în autorizația generală;d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării tabelului național de alocare a benzilor de frecventa;e) cedarea licenței;f) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19;g) orice obligații asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selecție competitivă sau comparativa;h) obligații care decurg din acorduri internaționale privind utilizarea frecventelor.  +  Articolul 15(1) Acordarea licențelor de utilizare a frecventelor radioelectrice se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente și nediscriminatorii, în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu excepția acelor licențe care se acordă printr-o procedură de selecție competitivă sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.(2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate de ministerul de specialitate, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internațional referitor la utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice sau a pozițiilor orbitale, la care România este parte.  +  Articolul 16(1) Numărul de licențe de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate nu poate fi limitat decât atunci când acest lucru este necesar pentru a se asigura utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radioelectrice.(2) Limitarea numărului de licențe de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate se poate face numai cu respectarea următoarelor condiții:a) ministerul de specialitate va lua în considerare necesitatea ca măsura sa aducă utilizatorilor maximum de beneficii și sa faciliteze dezvoltarea concurentei;b) ministerul de specialitate va acorda tuturor părților interesate, inclusiv utilizatorilor și consumatorilor, oportunitatea de a-și exprima opiniile referitoare la decizia de limitare;c) ministerul de specialitate va publică decizia de limitare a numărului de licențe, însoțită de motivatia corespunzătoare;d) după stabilirea procedurii de acordare a licențelor respective, ministerul de specialitate va lansa invitația de depunere a cererilor, în conformitate cu procedura stabilită.(3) Ministerul de specialitate va analiza decizia de limitare a numărului de licențe anual sau în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane interesate, pentru a determina dacă aceasta limitare mai este justificată.(4) În cazul în care noi frecvente radioelectrice devin disponibile în vederea acordării, ministerul de specialitate are obligația sa aducă la cunoștința publicului acest lucru și sa lanseze invitația de depunere a cererilor.(5) Acordarea licențelor al căror număr a fost limitat se face numai pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale.  +  Articolul 17(1) Licenta de utilizare a resurselor de numerotație este actul administrativ prin care ANRC acorda unui furnizor autorizat în condițiile art. 4 dreptul de a utiliza anumite numere în scopul furnizarii de servicii de comunicații electronice, pentru o perioadă limitată.(2) Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiții trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu serviciul în cauza, nediscriminatorii, proporționale și transparente. Ele pot viza:a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerințe legate de furnizarea acelui serviciu;b) utilizarea efectivă, rațională și eficienta a resurselor de numerotatie;c) cerințe privind portabilitatea numerelor;d) obligații referitoare la serviciile privind registrele publice de abonati;e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării planului național de numerotatie;f) cedarea licenței;g) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19;h) orice obligații asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selecție competitive sau comparative;i) obligații care decurg din acorduri internaționale privind utilizarea resurselor de numerotatie.  +  Articolul 18(1) Acordarea licențelor de utilizare a resurselor de numerotatie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente și nediscriminatorii, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu excepția acelor licențe care se acordă printr-o procedură de selecție competitivă sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni.(2) ANRC va acorda licențe de utilizare a resurselor de numerotatie ori de câte ori primește o cerere justificată în acest sens, luând în considerare natura serviciului în cauza, necesitatea obținerii resurselor de numerotatie respective, poziția pe piața a solicitantului și asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor naționale de numerotatie.(3) După consultarea părților interesate, în condițiile legii, ANRC poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a căror valoare economică este deosebită, prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativa.  +  Articolul 19(1) Titularul licenței de utilizare a frecventelor radioelectrice are obligația sa achite anual către IGCTI un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de ministerul de specialitate.(2) ANRC poate impune titularilor licențelor de utilizare a resurselor de numerotatie plata unui tarif de utilizare a acestor resurse.(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să asigure utilizarea optima a frecventelor radioelectrice și a resurselor de numerotatie și să fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii și proporționale cu scopul pentru care sunt destinate.  +  Articolul 20(1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice și licenta de utilizare a resurselor de numerotatie pot fi cedate către un terț, autorizat în condițiile art. 4, numai cu acordul prealabil al ministerului de specialitate, respectiv al ANRC, și numai cu asumarea tuturor obligațiilor decurgând din acestea, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute în licențe cu privire la cedarea acestora.(2) Orice acord având ca obiect cedarea licenței, încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), este nul de drept.(3) Cedarea licenței nu trebuie să aibă ca efect restrangerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei și, în cazurile în care utilizarea frecventelor este armonizata la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinației de folosință a frecventelor care fac obiectul licenței într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.(4) Cedarea licenței se aduce la cunoștința publicului prin grija ministerului de specialitate, respectiv a ANRC.  +  Articolul 21Procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecventelor radioelectrice și a licențelor de utilizare a resurselor de numerotatie se stabilește prin regulament, aprobat prin ordin al conducătorului ministerului de specialitate, respectiv prin decizie a președintelui ANRC.  +  Capitolul 4 Dreptul de acces pe proprietăți  +  Articolul 22Furnizorii de rețele de comunicații electronice autorizați potrivit art. 4 pot, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sa instaleze, sa întrețină, sa înlocuiască sau sa mute orice elemente ale rețelelor de comunicații electronice, inclusiv suporturile și celelalte facilități necesare pentru susținerea acestora, precum și punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică sau privată, după caz.  +  Articolul 23(1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice autorizați potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a instala, de a întreține, de a înlocui și de a muta orice elemente ale rețelelor de comunicații electronice pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) exercițiul acestui drept este compatibil cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate imobilele în cauza;b) efectuarea lucrărilor în cauza nu este de natura să contravină cerințelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecția mediului, a sănătății sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza;c) condițiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părților sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.(2) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice autorizați potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a efectua lucrările prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) imobilele în cauza nu ar fi afectate sau ar fi afectate într-o măsura nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrări sau, dacă un alt furnizor de rețele de comunicații electronice autorizat potrivit art. 4 a efectuat deja lucrări de natura celor prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza, exercițiul dreptului de folosință asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrangere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;b) efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 nu este de natura să contravină cerințelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecția mediului, a sănătății sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza;c) condițiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părților sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 24Lucrările prevăzute la art. 22 se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:a) amplasarea și autorizarea executării construcțiilor;b) proiectarea și amplasarea construcțiilor și instalațiilor în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, precum și în zonele de protecție aeroportuara și de protecție a navigației;c) condițiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare și a stalpilor pentru instalații în zona drumurilor;d) calitatea în construcții;e) protecția igienei și a sănătății publice;f) protecția mediului;g) protecția muncii.  +  Articolul 25(1) ANRC poate impune unui furnizor de rețele de comunicații electronice, care efectuează lucrări din categoria celor prevăzute la art. 22 asupra unui imobil aflat în proprietate publică sau privată, obligația de a permite unui alt furnizor de rețele de comunicații electronice autorizat potrivit art. 4 sa utilizeze suporturile și celelalte facilități destinate sustinerii elementelor rețelelor, instalate, construite sau amenajate de primul furnizor, în vederea efectuării lucrărilor prevăzute la art. 22, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) nu sunt întrunite cerințele necesare pentru ca al doilea furnizor să poată beneficia de dreptul prevăzut la art. 23 sau utilizarea unor facilități similare instalate, construite sau amenajate de al doilea furnizor în exercitarea în mod individual a dreptului prevăzut la art. 23 ar presupune cheltuieli disproportionate față de utilizarea partajata a facilităților în condițiile prezentului articol;b) lucrările prevăzute la art. 22 pot fi efectuate de către cel de-al doilea furnizor prin utilizarea acestor facilități în condiții cel puțin la fel de avantajoase ca și cele care pot fi asigurate prin utilizarea altor facilități similare instalate, construite sau amenajate de acest al doilea furnizor;c) utilizarea partajata a facilităților nu afectează din punct de vedere tehnic și nu face mai oneroasa efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 de către primul furnizor sau desfășurarea activităților acestuia legate de furnizarea rețelelor de comunicații electronice;d) utilizarea partajata a facilităților nu necesita executarea unor lucrări suplimentare majore de instalare, construire sau amenajare.(2) În cazul în care impune unui furnizor de rețele de comunicații electronice obligația prevăzută la alin. (1), ANRC stabilește și condițiile în care se realizează utilizarea partajata a facilităților.  +  Articolul 26(1) Titularii dreptului instituit în condițiile art. 23 își pot exercita dreptul numai după încheierea unui contract în forma autentică cu titularul dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept. În cazul imobilelor proprietate publică aflate în administrare, contractul se încheie cu titularul dreptului de administrare.(2) Condițiile stabilite prin contractul încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică trebuie să fie nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele publice de comunicații. Contractul astfel încheiat se publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare. O copie de pe contract va fi remisă ANRC, care are obligația de a o pune la dispoziție oricărei persoane interesate.(3) Contractul încheiat în condițiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puțin:a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează să fie folosite și condițiile efective, inclusiv termenul, în care titularul are acces la imobil, în vederea instalării sau întreținerii facilităților respective; șib) condițiile în care proprietarul sau deținătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la elementele rețelelor de comunicații electronice ori buna lor întreținere sau care ar necesita mutarea acestora.(4) Contractul încheiat în condițiile prezentului articol trebuie să prevadă obligația titularului dreptului instituit în condițiile art. 23 de a plati titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv un preț reprezentând contravaloarea folosinței și despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. În cazul imobilelor proprietate publică, prețul se stabilește cu respectarea următoarelor principii:a) să fie nediscriminatoriu între furnizorii de rețele publice de comunicații, să fie justificat și proporțional cu afectarea imobilului respectiv;b) sa acopere doar prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22, precum și prin existenta și funcționarea elementelor rețelelor de comunicații electronice care fac obiectul acestor lucrări.(5) În cazul în care Guvernul stabilește obligația de plată a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea și folosință anumitor imobile aflate în proprietate publică, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile și altele asemenea, titularul dreptului instituit în condițiile art. 23 datorează numai aceste sume ca preț al contractului.(6) Orice clauza contrară prevederilor alin. (5) este nulă de drept.(7) Contractul încheiat în condițiile prezentului articol este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, precum și titularului dreptului de concesiune, de închiriere și deținătorului cu orice alt titlu.  +  Articolul 27(1) În situația în care contractul prevăzut la art. 26 nu se poate încheia în termen de 4 luni de la data la care solicitantul a înaintat titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului cererea privind începerea negocierilor, solicitantul se poate adresa instanței competente.(2) În cazul în care cererea este gasita intemeiata, instanța poate pronunța o hotărâre care tine loc de contract între părți.(3) În cazul în care dreptul instituit în condițiile art. 23 se exercită asupra unui imobil proprietate publică, hotărârea se face publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului. O copie de pe hotărâre va fi remisă ANRC, care are obligația de a o pune la dispoziție oricărei persoane interesate.(4) Hotărârii judecătorești care tine loc de contract între părți, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 26 alin. (7).  +  Articolul 28(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de rețele de comunicații electronice, autorizați potrivit art. 4, să efectueze lucrările prevăzute la art. 22 sau sa desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică sau privată, după caz, numai în măsura în care accesul este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauza, cu acordul titularului dreptului de folosință sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare.(2) Titularul dreptului de folosință și titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condițiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 27.(3) În lipsa acordului accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgenta instanța poate dispune accesul pe cale de ordonanța președințială.(4) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere sau de reparații impuse de asigurarea siguranței naționale ori a ordinii publice, persoanele împuternicite potrivit alin. (1) au drept de acces fără acordul titularului dreptului de folosință sau al titularului dreptului de proprietate sau de administrare, pe bază de ordonanța președințială. Cererea de ordonanța președințială se judeca de urgenta în camera de consiliu, citarea părților nefiind obligatorie.  +  Articolul 29(1) Dreptul instituit în condițiile art. 23 nu afectează existenta dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra facilităților utilizate partajat sau asupra elementelor rețelelor de comunicații electronice.(2) Exercitarea dreptului instituit în condițiile art. 23 nu va cauza schimbarea destinației imobilului respectiv, va afecta cat mai puțin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosință, va schimba cat mai puțin posibil aspectul exterior al proprietății și nu va periclita sănătatea sau integritatea fizica a persoanelor.  +  Articolul 30Titularul dreptului instituit în condițiile art. 23 poate solicita proprietarilor taierea, în condițiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum și a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea unei despăgubiri în condițiile art. 26 alin. (4) lit. b).  +  Articolul 31(1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 23 are obligația sa reaseze elementele rețelelor de comunicații electronice, în cadrul aceleiași proprietăți, pe cheltuiala proprie, când aceasta reasezare este necesară pentru construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar, în condițiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 27.(2) Când reasezarea elementelor rețelelor de comunicații electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel.  +  Capitolul 5 Reguli aplicabile furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața  +  Articolul 32(1) ANRC în colaborare cu Consiliul Concurentei elaborează și actualizează:a) Regulamentul privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice;b) Regulamentul privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața.(2) Regulamentul privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice identifica acele piețe de produse și servicii ale căror caracteristici pot justifica impunerea de către ANRC a unor obligații specifice furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața.(3) Regulamentul privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața conține regulile pe baza cărora ANRC efectuează analiza piețelor identificate potrivit Regulamentului privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice și determina dacă un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice are putere semnificativă pe o anumită piața. Regulamentul privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața conține și criteriile pe baza cărora ANRC determina dacă doi sau mai mulți furnizori de rețele ori de servicii de comunicații electronice se bucura în comun de putere semnificativă pe o anumită piața.(4) Prevederile regulamentelor prevăzute la alin. (1) vor respecta principiile instituite prin Legea concurentei nr. 21/1996 și prin regulamentele emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 33(1) Un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piața dacă, individual sau împreună cu alți asemenea furnizori, se bucura pe piața respectiva de o poziție echivalenta unei poziții dominante.(2) Prin poziție dominantă pe o anumită piața se înțelege situația în care un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice este capabil, într-o măsura apreciabila, să se comporte independent față de concurenți, clienți și consumatori.(3) Între concurenți se includ și concurentii potențiali, adică acele persoane care, în circumstanțele economice date, au capacitatea de a intra pe piața în cauza cu servicii pe care le furnizează pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapida a tehnologiei de care dispun, în condiții acceptabile de eficienta.(4) Dacă pe o piața exista un singur furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice, se prezuma ca acesta are putere semnificativă pe piața respectiva.(5) Dacă un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice are putere semnificativă pe o anumită piața, el poate fi considerat a avea putere semnificativă și pe o piața aflată în strânsă legătură cu cea dintâi, cu condiția ca legăturile dintre cele doua piețe să permită ca puterea de piața deținută pe una dintre piețe să fie utilizata pe cealaltă piața, determinând astfel o creștere a puterii de piața a furnizorului.  +  Articolul 34(1) Acolo unde legea cere ca impunerea, menținerea, modificarea sau retragerea unor obligații să se efectueze în urma unei analize de piața realizate în condițiile legii, ANRC va stabili dacă pe piața relevanta exista concurenta efectivă, pe baza analizei de piața realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața. În efectuarea acestei analize de piața ANRC va colabora, atunci când este cazul, cu Consiliul Concurentei.(2) Dacă pe baza analizei de piața astfel realizate ANRC stabilește ca pe piața relevanta respectiva exista concurenta efectivă, ea nu va impune nici una dintre obligațiile din categoria celor menționate la alin. (1) sau le va retrage în cazul în care acestea exista. Cu cel puțin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligații impuse unui furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice ANRC trebuie să aducă aceasta intenție la cunoștința persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri, pentru a le permite să se adapteze la noile condiții.(3) Dacă pe baza analizei de piața astfel realizate ANRC stabilește ca pe piața relevanta respectiva nu exista concurenta efectivă, ea va identifica, aplicând prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața, furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piața și va putea impune acestora, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligațiile din categoria celor menționate la alin. (1) sau va menține ori va modifica aceste obligații, acolo unde acestea exista deja.(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurii prevăzute la art. 50.  +  Capitolul 6 Promovarea concurentei și soluționarea litigiilor dintre furnizori  +  Articolul 35(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor în alte sectoare ale economiei, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, au următoarele obligații:a) de a tine contabilitatea în mod distinct pentru activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, în același mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activități ar fi desfășurate de entități cu personalitate juridică distinctă, astfel încât să fie identificate, cu baza de calcul și metodologiile de atribuire aplicate, toate elementele care contribuie la formarea costurilor și a veniturilor legate de activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, inclusiv o prezentare detaliată a activelor imobilizate și a cheltuielilor structurale;b) de a realiza o separare structurală pentru activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice.(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică furnizorilor a căror cifra de afaceri anuală, rezultată din activitățile legate de furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice în România sau în statele membre ale Uniunii Europene, este mai mica de 50 milioane euro.(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care nu sunt supuși cerințelor dreptului societăților comerciale și care nu îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici și mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerințele legislației Uniunii Europene, au obligația să își elaboreze situațiile financiare, să le supună spre aprobare unui auditor financiar independent, în condițiile legii, și să le publice. Aceasta cerința se aplică și contabilității distincte realizate în condițiile alin. (1) lit. a).  +  Articolul 36(1) În situația apariției unui litigiu între furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori între furnizorii de servicii poștale, în legătură cu obligațiile impuse acestora în temeiul prezentei ordonanțe de urgență sau al legislației speciale, președintele ANRC, la cererea oricăreia dintre părți, va emite o decizie obligatorie în vederea soluționării litigiului, în termen de 4 luni de la data la care a fost sesizată, în afară situațiilor excepționale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluționare a cazului.(2) Decizia se comunică părților o dată cu expunerea motivelor pe care se întemeiază și se publică pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea confidențialității.(3) În situația în care părțile provin din România și dintr-un alt stat, ANRC va colabora cu autoritățile similare din celălalt stat în vederea soluționării litigiului.(4) Părțile pot introduce cerere de chemare în judecata la instanța competența, indiferent dacă ANRC a fost sesizată cu o cerere având același obiect.  +  Capitolul 7 Autoritatea Naționala de Reglementare în Comunicații  +  Articolul 37Se înființează Autoritatea Naționala de Reglementare în Comunicații, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri extrabugetare, care are rolul de a pune în aplicare politica naționala în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale.  +  Articolul 38(1) Conducerea ANRC este asigurata de un președinte și de un vicepreședinte, numiți de primul-ministru pentru o perioadă de 5 ani.(2) Președintele și vicepreședintele pot fi revocați de către primul-ministru pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă.(3) Președintele reprezintă ANRC în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice, din țara și din străinătate.(4) Președintele ANRC este ordonator de credite.(5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite decizii.(6) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) Deciziile, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanța privind accesul, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, după caz, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 39(1) În activitatea sa ANRC are obligația de a-și exercită atribuțiile în mod transparent și impartial și de a-și menține independenta operationala și financiară față de:a) furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice;b) producătorii ori reprezentanții autorizați ai producătorilor de echipamente destinate furnizarii de rețele sau de servicii de comunicații electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;c) furnizorii de servicii poștale.(2) Salariații ANRC, inclusiv președintele și vicepreședintele acesteia, nu pot deține acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicațiilor electronice, al serviciilor poștale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se afla în competența ANRC și nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăți.  +  Articolul 40(1) ANRC are sediul central în municipiul București și oficii teritoriale în fiecare municipiu reședința de județ și în fiecare sector al municipiului București.(2) Structura organizatorică a ANRC se aproba de către președinte.  +  Articolul 41(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANRC se asigura integral din următoarele surse:a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile art. 47 și 48, pentru activitatea de supraveghere și control al pieței comunicațiilor electronice, desfășurată de ANRC;b) tariful de monitorizare anual, datorat în conformitate cu prevederile art. 51 din Ordonanța privind serviciile poștale;c) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, datorat în condițiile prevederilor art. 19 alin. (2);d) alte venituri ce se pot realiza de ANRC conform prevederilor actelor normative în vigoare.(2) ANRC poate accepta donații, legate și sponsorizări, în condițiile legii.(3) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziția ANRC și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 42(1) Bugetul anual de venituri și cheltuieli al ANRC se elaborează de către aceasta și se aproba prin hotărâre a Guvernului.(2) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârșitul exercițiului bugetar ca diferența între veniturile încasate și cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 43(1) Personalul ANRC este angajat pe bază de concurs organizat în condițiile legii, în conformitate cu structura organizatorică.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului ANRC se stabilesc prin fișa postului, semnată de șeful ierarhic și de titular, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a ANRC.(3) Angajarea, avansarea, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANRC se aproba prin decizie a președintelui, în condițiile legii.(4) Salarizarea personalului ANRC, inclusiv a președintelui și a vicepreședintelui acesteia, se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri extrabugetare.  +  Capitolul 8 Obiectivele și atribuțiile ANRC  +  Articolul 44În vederea îndeplinirii rolului sau, astfel cum este definit la art. 37, ANRC îndeplinește următoarele funcții:a) de punere în aplicare a politicii și strategiei sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;b) de administrare și de gestionare a resurselor, prin care planifica, aloca, urmărește și evalueaza utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu;c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicații electronice, prin elaborarea planului național de numerotatie și a planurilor de perspectiva în acest sens;d) de gestionare a resurselor de numerotatie la nivel național, în vederea utilizării rationale și eficiente a acestora;e) de elaborare și adoptare de norme tehnice, de inițiere de standarde naționale, de propunere spre adoptare a standardelor internaționale ca standarde naționale și de adoptare de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor de numerotatie;f) de reglementare a activităților în domeniul comunicațiilor electronice, al serviciilor poștale și al resurselor de numerotatie, prin adoptarea și implementarea de decizii cu caracter normativ și individual, precum și de proceduri functionale, operationale și financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire și control al respectării acestora;g) de reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, precum și de comunicare cu acestea;h) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de rețele și de servicii în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;i) de arbitru și organ de decizie în soluționarea litigiilor dintre furnizorii de rețele și de servicii în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, în scopul asigurării liberei concurente și al protecției intereselor utilizatorilor pe piețele acestor servicii.  +  Articolul 45Obiectivele activității ANRC sunt următoarele:a) punerea în aplicare a politicii și strategiei sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, astfel cum sunt definite de ministerul de specialitate;b) promovarea concurentei în toate sectoarele piețelor de comunicații electronice și servicii poștale;c) promovarea transparenței față de utilizatori, prin informarea corespunzătoare a acestora de către furnizorii de rețele și de servicii de pe piețele de comunicații electronice și servicii poștale, inclusiv cu privire la tarife și la celelalte condiții de utilizare a serviciilor;d) asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului cetățenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislația specială în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;e) protecția drepturilor și a intereselor utilizatorilor cu privire la serviciile și rețelele de comunicații electronice, precum și cu privire la serviciile poștale, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obțină un maxim de beneficii în condițiile unei piețe concurentiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;f) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap și ale celor cu nevoi sociale speciale;g) protecția drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viața privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectoarele de comunicații electronice și servicii poștale;h) încurajarea investițiilor eficiente în infrastructura și promovarea inovatiei în sectoarele de comunicații electronice și servicii poștale;i) promovarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații;j) promovarea convergentei media și a neutralitatii tehnologice;k) promovarea diversitatii lingvistice și culturale, precum și a pluralismului media.  +  Articolul 46(1) Pentru atingerea obiectivelor definite la art. 45 ANRC are următoarele atribuții:1. elaborarea și actualizarea autorizațiilor generale;2. supravegherea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice prin autorizațiile generale;3. promovarea și sprijinirea armonizării la nivel european a utilizării resurselor de numerotatie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;4. publicarea planului național de numerotatie și a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranță naționala;5. gestionarea la nivel național a resurselor de numerotatie;6. acordarea licențelor de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilirea și încasarea tarifelor pentru emiterea licențelor, în conformitate cu legislația în vigoare și în concordanta cu costurile administrative aferente emiterii acestora;7. emiterea reglementărilor privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie;8. identificarea piețelor relevante în sectorul comunicațiilor electronice și elaborarea metodologiei pentru efectuarea analizelor de piața, prin elaborarea și actualizarea regulamentelor prevăzute la art. 32;9. efectuarea analizelor de piața în situațiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;10. desemnarea furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața;11. impunerea în sarcina furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața a obligațiilor prevăzute la art. 9-14 din Ordonanța privind accesul;12. gestionarea mecanismelor de finanțare a obligațiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislația specială;13. controlul îndeplinirii obligațiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislației speciale;14. atribuțiile care revin autorității de reglementare în temeiul prevederilor Legii nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicatiilor;15. atribuțiile care revin autorității de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanței privind serviciile poștale, cu excepția prevederilor art. 5, 6, 7 și 12 din aceeași ordonanța;16. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;17. elaborarea și adoptarea de norme tehnice, inițierea de standarde naționale în acord cu cerințele naționale și cu standardele internaționale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaționale ca standarde naționale și adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu național, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor de numerotatie;18. asigurarea reprezentării în instituții și în organizații internaționale din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, sustinand în cadrul acestora politica și strategia naționala în domeniu;19. colaborarea cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, dezvoltarea și stimularea relațiilor cu acestea; cooperarea cu autorități de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare și schimb de informații;20. aplicarea acordurilor internaționale în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;21. colaborarea cu ministerul de specialitate în toate domeniile în care expertiza ANRC este necesară sau utila;22. înaintarea către ministerul de specialitate de propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicații electronice și servicii poștale;23. prognozarea, planificarea și programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competența;24. coordonarea derulării programelor de asistența financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, care vizează capacitatea instituțională a ANRC;25. elaborarea și publicarea de rapoarte, studii, analize și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, în special pentru evaluarea necesității și oportunității emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea și controlul implementarii politicilor și reglementărilor, precum și al conducerii programelor și proiectelor, organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promotionale de imagine, informare și de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanța, expertiza, asistența tehnica și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;26. urmărirea și controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;27. alte atribuții acordate prin dispoziții legale speciale.(2) ANRC poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activități specifice, necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 47(1) Furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice autorizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență datorează ANRC un tarif de monitorizare anual, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor.(2) Procentul prevăzut la alin. (1) este egal pentru toți furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice și se determina anual, fără a depăși 0,5%, ca raport între:a) cheltuielile estimate pe anul în curs, prevăzute în bugetul aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevăzute în bugetul aprobat; șib) cifra de afaceri cumulată, corespunzătoare anului anterior, a tuturor furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice autorizați în condițiile art. 4.(3) Tariful de monitorizare datorat de fiecare furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice se stabilește prin decizie a președintelui ANRC, ca produs între:a) procentul determinat potrivit prevederilor alin. (2); șib) cifra de afaceri a furnizorului respectiv, corespunzătoare anului anterior.(4) Decizia prin care se stabilește tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunică în scris fiecărui furnizor, până la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.(5) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat în doua transe egale, prima în cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (4), iar cea de-a doua până la data de 31 decembrie a anului respectiv.(6) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii efectuate de agentul economic în cursul unui exercițiu financiar.(7) În vederea determinării cifrei de afaceri furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice au obligația de a transmite ANRC un exemplar al situațiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în termenul prevăzut de lege.(8) Sunt exceptate de la plata tarifului de monitorizare anual persoanele autorizate în condițiile art. 4, care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele și servicii de comunicații electronice ce utilizează frecvente radioelectrice.  +  Articolul 48(1) La încetarea activității în domeniul comunicațiilor electronice, indiferent de forma acestei încetări, orice furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice autorizat potrivit art. 4, cu excepția celor prevăzuți la art. 47 alin. (8), are obligația de a achită un tarif de monitorizare corespunzător, stabilit astfel:a) în cazul în care încetarea activității se produce înainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condițiile art. 47, furnizorul datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul stabilit de ANRC în condițiile art. 47 alin. (2) pentru anul anterior și cifra de afaceri cumulată a anului anterior și a anului în curs a furnizorului respectiv;b) în cazul în care încetarea activității se produce după stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condițiile art. 47, pe lângă acest tarif furnizorul datorează și un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANRC în condițiile art. 47 alin. (2) pentru anul în curs și cifra de afaceri a furnizorului pe anul în curs.(2) Tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) trebuie achitat la data determinării, în condițiile legii, a cifrei de afaceri.  +  Capitolul 9 Consultare, transparenta și informare  +  Articolul 49(1) ANRC are obligația de a crea, de a menține, de a dezvolta și de a actualiza permanent o pagina de Internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea publicului cu privire la:a) organizarea, funcționarea, obiectivele și atribuțiile ANRC, precum și atribuțiile fiecărei structuri interne a ANRC;b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficienta cu structurile interne ale ANRC;c) legislația naționala și internationala aplicabilă în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;d) deciziile emise de președintele ANRC care privesc furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice, precum și furnizorii de servicii poștale;e) căile legale de atac împotriva deciziilor președintelui ANRC;f) documentele a căror publicare este obligatorie în cadrul consultărilor lansate în condițiile art. 50;g) bugetul de venituri și cheltuieli al ANRC;h) autoritățile cu atribuții similare din alte state;i) orice alte informații utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ANRC.(2) ANRC va depune toate diligențele necesare pentru a asigura ca informațiile publicate pe pagina de Internet proprie sunt disponibile și în cel puțin o limbă de circulație internationala.  +  Articolul 50(1) ANRC are obligația de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenționează sa adopte măsuri de natura sa producă un impact semnificativ pe piața relevanta, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență ori a legislației speciale în domeniul comunicațiilor electronice sau al serviciilor poștale.(2) ANRC are obligația de a publică textul supus consultării pe pagina de Internet proprie, precizând totodată și: data publicării documentului, data la care expira termenul de depunere a observațiilor și data estimativă la care intenționează sa adopte măsura care face obiectul consultării. Toate persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de posta electronică pe lista de corespondenta special constituită a ANRC vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului.(3) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de Internet, ANRC va acorda un termen de cel puțin 30 de zile pentru depunerea de observații, în scris, de către orice persoană interesată. În situațiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgenta, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, însă nu mai scurt de 10 zile.(4) Măsura supusă consultării nu poate fi adoptată înainte de expirarea unui termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a observațiilor. Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura ANRC are obligația de a publică și un material de sinteza a observațiilor primite, care va preciza și poziția sa față de aceste observații.  +  Capitolul 10 Supraveghere și control  +  Articolul 51(1) ANRC sau IGCTI, după caz, are dreptul să solicite, motivat, oricărui furnizor de servicii sau de rețele de comunicații electronice ori de servicii poștale toate informațiile necesare pentru verificarea respectării obligațiilor prevăzute în autorizațiile generale, în celelalte decizii ale președintelui ANRC, în licențe sau în legislația specială în domeniul comunicațiilor electronice sau al serviciilor poștale.(2) Cantitatea și natura informațiilor trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.(3) Furnizorul are obligația de a pune la dispoziție informațiile în termenul și în condițiile indicate de autoritățile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 52ANRC cooperează cu autorități de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale din străinătate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare și schimb de informații, în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonanțe de urgență și al legislației speciale în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, precum și pentru a facilita exercitarea de către aceste autorități a atribuțiilor ce le revin în temeiul legislației naționale aplicabile.  +  Articolul 53(1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale legislației speciale în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, precum și al respectării obligațiilor impuse prin autorizația generală și prin licențe, cu excepția controlului îndeplinirii obligațiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice, revine ANRC, care acționează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop.(2) Controlul îndeplinirii obligațiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice revine IGCTI, care acționează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop și potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementează activitatea acestei instituții, acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel.  +  Articolul 54(1) În exercitarea atribuțiilor de control personalul împuternicit în acest scop al ANRC și al IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice, precum și furnizorilor de servicii poștale orice informații care îi sunt necesare, menționând temeiul legal și scopul solicitării, și poate stabili termene până la care aceste informații sa îi fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanță de urgență sau la art. 60 alin. (1) lit. a) din Ordonanța privind serviciile poștale.(2) Personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC și al IGCTI are dreptul să solicite declarații sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspecții, inclusiv inopinate, la orice instalații, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și sa primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări.(3) De asemenea, personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC și al IGCTI are dreptul să efectueze perchezitii, pe baza autorizării judiciare acordate prin ordonanța președințială de către președintele tribunalului județean sau, după caz, al municipiului București, în a cărui circumscripție sunt situate locurile de controlat, ori de către un judecător delegat de acesta. Cererea de ordonanța președințială trebuie să cuprindă toate informațiile de natura să justifice percheziția și se judeca fără citarea părților, în termen de cel mult 3 zile.(4) Percheziția și actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea și sub controlul judecătorului care le-a autorizat, el desemnând unul sau mai mulți ofițeri de poliție judiciară însărcinați sa asiste la aceste operațiuni și sa îl informeze asupra derulării lor. Dacă unele acte trebuie efectuate în afară circumscripției tribunalului, președintele emitent al ordonanței dispune comisie rogatorie pentru exercitarea controlului de către președintele tribunalului în a cărui circumscripție trebuie efectuate respectivele acte. Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenției, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea percheziției.(5) Oricare ar fi împrejurările, percheziția nu poate începe înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00 și trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului, iar în lipsa acestuia, în prezenta unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin, având capacitate deplina de exercițiu; numai personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC și al IGCTI, ocupantul locului sau reprezentantul sau și ofițerii de poliție judiciară pot lua cunoștința de piese și documente înaintea ridicării acestora.(6) Inventarele și aplicarea sigiliilor se fac conform dispozițiilor Codului de procedura penală; originalele procesului-verbal și ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat percheziția, iar piesele și documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului.(7) Ordonanța poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București. Recursul nu este suspensiv de executare.(8) Președintele ANRC sau, după caz, directorul general al IGCTI este informat fără întârziere despre începerea percheziției și despre operațiunile efectuate.  +  Capitolul 11 Regim sanctionator  +  Articolul 55(1) Următoarele fapte constituie contravenții:a) furnizarea rețelelor sau a serviciilor de comunicații electronice de către o persoană care nu este autorizata în condițiile art. 4 pentru acel tip de activitate ori pe perioada în care dreptul de furnizare a rețelelor sau a serviciilor de comunicații electronice a fost suspendat sau retras;b) nerespectarea condițiilor prevăzute în autorizația generală, în condițiile art. 5;c) utilizarea frecventelor radioelectrice fără obținerea licenței de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;d) utilizarea resurselor de numerotatie fără obținerea licenței de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;e) nerespectarea condițiilor prevăzute în licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice, acordate în condițiile cap. III;f) nerespectarea condițiilor prevăzute în licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, acordate în condițiile cap. III;g) nerespectarea obligației impuse de ANRC în temeiul art. 25 alin. (1) sau a condițiilor stabilite de aceasta în temeiul art. 25 alin. (2);h) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 35;i) nerespectarea reglementărilor sau a normelor tehnice adoptate pe baza prezentei ordonanțe de urgență.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societățile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 20.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri.(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.  +  Articolul 56(1) ANRC sau IGCTI, după caz, poate obliga furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice la plata unor amenzi administrative în cuantum de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată și data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:a) sa furnizeze în mod complet și corect informațiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1) sau orice alte informații cerute de ANRC ori de IGCTI în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;b) să se supună controlului prevăzut la art. 53 și 54;c) să se conformeze măsurilor dispuse de ANRC în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum și ale unor alte acte normative, sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziția ANRC sau a IGCTI, după caz, și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 57(1) Pentru neplata la termen a tarifului de monitorizare stabilit de ANRC potrivit art. 47 și 48 sau a tarifului de utilizare a spectrului ori a tarifului de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilite potrivit art. 19, se aplică penalități pentru fiecare zi de întârziere, calculate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile majorărilor de întârziere pentru creanțele bugetare.(2) Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită tariful și penalitățile datorate, ANRC sau ministerul de specialitate, după caz, îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza rețele ori servicii de comunicații electronice pe baza autorizației generale sau licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice ori a resurselor de numerotatie.  +  Articolul 58(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) și h) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1).(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) și e) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (2).(3) Constatarea contravenției prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. i) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1) sau (2), după caz.(4) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) și h) se aplică, prin rezoluție scrisă, de către președintele ANRC.(5) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) și e) se aplică, prin rezoluție scrisă, de către directorul general al IGCTI.(6) Sancțiunea pentru fapta prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. i) se aplică, prin rezoluție scrisă, de către președintele ANRC sau de către directorul general al IGCTI, după caz.(7) Amenzile administrative prevăzute la art. 56 se aplică de către președintele ANRC sau de către directorul general al IGCTI, după caz.(8) Sancțiunile prevăzute la art. 57 se aplică de către președintele ANRC sau de către conducătorul ministerului de specialitate.(9) Actul prin care se aplică sancțiunile prevăzute la art. 56 și 57 constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate.(10) În măsura în care prin prezenta ordonanță de urgență nu se prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 55 li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția prevederilor art. 28.  +  Articolul 59(1) În cazul descoperirii nerespectării de către un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice a unei obligații prevăzute în autorizații sau în licențe, în prezenta ordonanță de urgență sau în legislația specială în domeniul comunicațiilor electronice, ANRC sau IGCTI, după caz, va transmite furnizorului în cauza o notificare prin care îi va aduce la cunoștința intenția aplicării sancțiunii prevăzute de lege și îi va acorda un termen de cel puțin 30 de zile pentru a justifica sau pentru a remedia încălcarea săvârșită.(2) Termenul de 30 de zile poate fi redus în următoarele cazuri:a) cu acordul furnizorului;b) în cazul în care furnizorul a mai încălcat una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la alin. (1);c) în cazul în care nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) aduce grave prejudicii interesului public.(3) În cazul în care furnizorul nu remediaza încălcarea în termenul prevăzut la alin. (1) sau (2), iar justificarea prezentată nu este satisfăcătoare, ANRC sau IGCTI, după caz, va aplica sancțiunea corespunzătoare și va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligației incalcate. Măsurile trebuie să fie proporționale cu scopul urmărit și vor prevedea o perioadă rezonabila în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora.(4) În cazul unor încălcări grave și repetate, dacă furnizorul în cauza nu s-a conformat măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile alin. (3):a) ANRC poate suspenda sau retrage furnizorului în cauza dreptul de a mai furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pe baza autorizației generale sau licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, după caz;b) ministerul de specialitate poate suspenda ori retrage furnizorului în cauza licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.(5) La propunerea motivată a autorităților competente, prin care se arata ca încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) de către un furnizor prezintă un pericol grav și iminent pentru siguranța naționala, ordinea publică, sănătatea publică sau pentru drepturile și libertățile cetățenilor ori ameninta sa creeze probleme grave de natura economică sau operationala altor furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori utilizatorilor, ANRC sau IGCTI, după caz, poate lua măsuri urgente cu caracter provizoriu de inlaturare a pericolului, care pot fi ulterior confirmate. Furnizorului în cauza trebuie să i se acorde posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere, în condiții rezonabile, și de a propune soluții pentru remedierea situației create.  +  Articolul 60Orice persoană care utilizează sau divulga, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, documente sau informații cu caracter de secret profesional, primite ori de care a luat cunoștința în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat.  +  Capitolul 12 Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 61(1) Până la data de 31 decembrie 2002 Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" S.A. beneficiază de:a) dreptul exclusiv de a furniza, contra cost, servicii de telefonie vocala fixa destinate publicului, servicii de telegrafie și telex, locale, interurbane și internaționale;b) dreptul exclusiv de a furniza linii de cablu închiriate, în vederea asigurării capacității de transmisie între punctele terminale ale rețelei fixe operate de Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. pe baza licenței acordate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare.(2) Până la aceeași dată Societatea Naționala de Radiocomunicatii - S.A. beneficiază de dreptul exclusiv de a furniza linii de radio închiriate cu capacitate mai mare de 2 MBits/s.  +  Articolul 62(1) Licentele și autorizațiile eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, își păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2002, cu excepția cazurilor în care actele respective prevăd un termen mai scurt.(2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii de licențe și de autorizații sunt obligați sa transmită ANRC notificarea prevăzută la art. 4, în vederea continuării activității pe baza autorizației generale. La data efectuării notificării licenta sau autorizația își încetează valabilitatea, cu excepția prevederilor referitoare la drepturile de utilizare a frecventelor radioelectrice și a resurselor de numerotatie.(3) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), ministerul de specialitate va revizui toate licentele prin care s-au acordat drepturi de utilizare a frecventelor radioelectrice, pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III.(4) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), ANRC va emite licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, în condițiile cap. III, furnizorilor de rețele și de servicii care au beneficiat de drepturi de utilizare a acestor resurse în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 63În scopul finanțării activității pe primele 12 luni de funcționare, ANRC va beneficia de un credit din partea IGCTI, în valoare de 4.000.000 euro, pe termen de 5 ani, cu perioada de grație de 1 an de la data încheierii contractului, fără dobânda, plătibil în lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății. Celelalte condiții se vor stabili prin contract, care se va încheia în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 64Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot asigura, contra cost, spațiile necesare pentru desfășurarea activității oficiilor teritoriale ale ANRC.  +  Articolul 65Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 66Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:a) articolul 22 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociata, precum și interconectarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, se modifica și va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonanțe este Autoritatea Naționala de Reglementare în Comunicații.";b) punctul 10 al articolului 2 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, se modifica și va avea următorul cuprins:"10. autoritatea de reglementare - Autoritatea Naționala de Reglementare în Comunicații";c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica și va avea următorul cuprins:"(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanțe atribuțiile autorității de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Naționala de Reglementare în Comunicații, cu excepția atribuțiilor prevăzute la art. 5, 6, 7 și 12, care sunt îndeplinite de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei.";d) Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 67(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 37-40, art. 42, 43, 63 și 64, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va adopta o hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANRC.(3) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) ANRC va angaja personalul necesar în scopul exercitării efective și depline a atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atribuțiile prevăzute în sarcina ANRC prin prezenta ordonanță de urgență vor fi îndeplinite în continuare de autoritățile competente, potrivit reglementărilor în vigoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul comunicațiilor șitehnologiei informatiei,Ion Smeeianu,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul apărării naționale,George Cristian MaiorMinistrul finanțelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────────