ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 13 iunie 2002privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Consiliile judeţene Prahova şi Giurgiu şi consiliile locale Pitesti, Iaşi, Braşov, Bacau, Oradea, Suceava, Timişoara, Arad, Onesti, Brad, Calafat, Vaslui, Zalau şi Comăneşti vor proceda, în condiţiile legii, la înregistrarea ca societăţi comerciale la registrul comerţului a centralelor termice şi electrice de termoficare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Activele şi pasivele aferente centralelor termice şi electrice de termoficare prevăzute în anexa, înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31 mai 2002, se preiau în evidentele contabile ale societăţilor comerciale înregistrate potrivit art. 1.  +  Articolul 3Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale înregistrate potrivit art. 1 se diminuează, în condiţiile legii, cu valoarea pierderilor înregistrate la data de 31 mai 2002.  +  Articolul 4 (1) Ratele de capital şi costurile aferente creditelor angajate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. pentru finanţarea achiziţionării combustibilului tehnologic, anterior datei de 31 mai 2002, necesar societăţilor comerciale înregistrate conform art. 1, vor fi suportate integral de către acestea şi vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare. (2) Costurile aferente creditelor contractate pentru reabilitarea grupurilor la Centrala Electrica de Termoficare Iaşi şi Centrala Electrica de Termoficare Suceava, cu garanţia statului, vor fi suportate integral de către acestea şi vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare. (3) Societăţile comerciale înregistrate potrivit art. 1 vor transmite sumele necesare acoperirii plăţilor efectuate conform alin. (1) pe baza contractelor de împrumut încheiate cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă grafice de plată cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., corelate cu termenele de rambursare din contractele de credit. (4) Pentru rambursarea ratelor de capital şi plata costurilor aferente creditelor pentru reabilitarea grupurilor de la societăţile comerciale prevăzute la alin. (2) se aloca sume defalcate din impozitul pe venit către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 5Finanţarea aprovizionarii cu combustibil a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale se asigura din următoarele surse: a) credite bancare cu sau fără garanţia statului, după caz; b) subvenţii acordate în avans, prin bugetele locale, potrivit legii; c) surse proprii.  +  Articolul 6Pentru realizarea lucrărilor de modernizare şi retehnologizare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, se aloca sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei Publice, în conformitate cu programele de investiţii aprobate, potrivit legii, sau se acordă garanţii de stat pentru credite.  +  Articolul 7Pentru asigurarea alimentarii cu energie termica în condiţii de siguranţă a populaţiei, vor beneficia de facilităţile prevăzute la art. 5 şi 6 toate societăţile comerciale care au ca acţionar unităţile administrativ-teritoriale şi care sunt înregistrate la registrul comerţului potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele care se vor inregistra în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând centralele termice şi electrice de termoficarecare fac obiectul prevederilor art. 1din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/20021. CET Zalau2. CET Giurgiu3. CT Gura Barza4. CT Vaslui5. CT Calafat6. CT Comăneşti7. SE Arad8. SE Oradea9. CET Bacau10. CET Braşov11. SE Pitesti12. CET Suceava13. SE Timişoara14. CET Borzesti15. SE Iaşi16. SE Brazi-----------