LEGE nr. 372 din 11 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Servicii publice comunitare locale se înfiinţează şi în sectoarele municipiului Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi prin preluarea activităţii de evidenta a populaţiei din structura Serviciului de evidenta informatizata a persoanei aparţinând Inspectoratului Poliţiei Capitalei."2. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se abroga.3. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti."4. La articolul 14, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) constituie şi administrează Registrul permanent de evidenta a persoanelor, care conţine date de identificare şi de adresa ale întregii populaţii a tarii şi imaginile posesorilor de carte de identitate; d) constituie şi administrează Registrul naţional de evidenta al permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare;"5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce îi revin Inspectoratul colaborează cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în vigoare."6. La articolul 18, alineatul (2) se abroga.7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice."8. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor se asigura din venituri extrabugetare, subvenţii de la bugetul de stat şi, după caz, din subvenţii de la bugetele locale, judeţene sau al municipiului Bucureşti."9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Taxele pentru eliberarea documentelor şi pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare şi de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu naţional şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice."10. La articolul 24 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Protocolul de predare-preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."11. După articolul 24 se introduce articolul 24^1 cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Personalul actual, militar şi civil, încadrat la Direcţia de evidenta a persoanei, la Serviciul central de regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare şi structurile lor teritoriale, din cadrul Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din Ministerul de Interne, se detaseaza sau se transfera în interesul serviciului, după caz, la Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi structurile serviciilor publice comunitare. (2) Cadrele militare, funcţionarii publici şi personalul contractual, detasati sau transferati în condiţiile prevederilor alin. (1), îşi păstrează drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Personalul disponibilizat în urma infiintarii Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile, ajutoarele şi facilităţile prevăzute de lege."12. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - În unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează formaţiuni de evidenta informatizata a persoanei serviciile publice comunitare locale se înfiinţează şi se organizează eşalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA--------