HOTĂRÂRE nr. 636 din 20 iunie 2002privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Comerţ Exterior
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 26 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor şi ale art. 1 alin (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Departamentul de Comerţ Exterior, denumit în continuare D.C.E., funcţionează ca structura organizatorică fără personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului şi este subordonat primului-ministru. (2) D.C.E. asigură realizarea şi coordonarea politicii de comerţ exterior a României în relaţiile cu celelalte state, bazată pe principiile şi regulile sistemului multilateral de comerţ, inclusiv prin participarea, în domeniul sau de activitate, la procesul de integrare europeană şi euroatlantica, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu prevederile Programului de guvernare.  +  Articolul 2D.C.E. exercita următoarele funcţii: a) funcţia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul sau de activitate; b) funcţia de reglementare, prin care se asigura elaborarea, cu consultarea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, a cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate; c) funcţia de reprezentare, prin care se asigura, în domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern şi internaţional a Guvernului României.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2 D.C.E. îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. contribuie, împreună cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale implicate, la elaborarea politicii comerciale a României, în conformitate cu Programul de guvernare, Programul de dezvoltare a României pe termen mediu, precum şi cu angajamentele internaţionale asumate în plan multilateral şi european;2. promovează interesele comerciale ale României în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţiile economice cu vocaţie universala, cu caracter regional şi cu alte grupări economice, indeplinind următoarele atribuţii specifice: a) realizează politica comercială a României şi asigura armonizarea reglementărilor legislative din domeniul comerţului exterior şi în legătură cu relaţiile economice internaţionale cu cele ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Uniunii Europene şi ale altor organizaţii şi forme de cooperare prevăzute de acordurile economice şi comerciale la care România este sau intenţionează sa devină parte; b) elaborează, împreună cu ministerele economice, strategii şi programe referitoare la dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de acces al produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele internaţionale, ţinând seama de solicitarile mediului de afaceri şi de tendintele pieţelor internaţionale; c) studiază tendintele pieţelor externe în ceea ce priveşte competitivitatea şi oportunitatile de comerţ pentru agenţii economici români şi sprijină prezenta acestora pe piaţa mondială; d) asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte; e) asigura respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Economice Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, şi a angajamentelor din acordurile de comerţ liber şi participa nemijlocit la negocierile în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului; f) sprijină activitatea Agenţiei Române de Investiţii Străine privind atragerea investiţiilor străine prin acţiuni directe realizate prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României; g) acorda asistenţa şi orientarea necesare firmelor româneşti şi străine în domeniile economic şi comercial; h) participa, împreună cu instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniu, la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar în vederea desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României, potrivit legii; i) gestionează mijloacele financiare alocate în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru promovarea cooperării economice internaţionale şi controlează, în condiţiile legii, modul de utilizare a mijloacelor respective; j) iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale şi a exportului de produse şi servicii; k) participa la elaborarea politicii vamale a României; l) cooperează la iniţierea de negocieri şi participa, împreună cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, la încheierea şi derularea de acorduri şi înţelegeri cu ţările debitoare şi/sau cu firme intermediare specializate pentru recuperarea creanţelor externe ale statului rezultate din operaţiuni comerciale; m) eliberează, în condiţiile legii, licenţe de import şi export, în conformitate cu interesele României şi cu angajamentele internaţionale asumate de aceasta; n) eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentantelor firmelor străine; avizează exporturile de mărfuri în consignaţie, exporturi temporare şi exportul de mostre; aproba prelungirea importurilor temporare în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României; o) elaborează programele anuale şi coordonează activităţile de participare a României la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni economice, precum şi la alte manifestări promotionale internaţionale; p) asigura reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele al căror obiect este legat strict de activitatea proprie;3. cooperează cu Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cu alte ministere şi instituţii beneficiare, pentru asigurarea coerentei şi transparenţei alocării asistenţei financiare bilaterale nerambursabile, furnizată de alte state membre ale Grupului 24 decât cele care sunt membre ale Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;4. asigura, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor din domeniul sau de activitate, care decurg din dispoziţiile Acordului european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord;5. participa, alături de Ministerul Integrării Europene şi celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu următoarele atribuţii specifice: a) participa, corespunzător domeniului sau de activitate, la subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european; b) cooperează cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, în funcţie de tematica şi de calendarul stabilit de Consiliul Afacerilor Generale;6. este reprezentat sau participa, după caz, împreună cu Ministerul Integrării Europene, la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. (2) D.C.E. îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute în actele normative sau stabilite de primul-ministru.  +  Articolul 4 (1) D.C.E. este condus de un secretar de stat, sprijinit în activitatea sa de 2 subsecretari de stat. (2) Secretarul de stat şi subsecretarii de stat sunt numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) Atribuţiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru. (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a D.C.E. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În structura D.C.E. funcţionează direcţii generale şi direcţii. La propunerea secretarului de stat, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în structura direcţiilor pot fi organizate servicii, sectoare şi birouri. (3) Atribuţiile şi sarcinile subsecretarilor de stat şi ale compartimentelor din cadrul D.C.E. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare care se aproba, prin ordin al secretarului de stat, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului D.C.E. se stabilesc prin fişa postului care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare. (5) Numirea diplomaţilor cu atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale din reţeaua de reprezentare externa se face de către D.C.E., cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 6Numărul maxim de posturi al D.C.E. se stabileşte prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 7Începând cu data de 1 iulie 2002 personalul Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se transfera în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în condiţiile prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului.  +  Articolul 8 (1) Imobilul aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat în municipiul Bucureşti, str. Ion Campineanu nr. 16, sectorul 1, va fi utilizat de Secretariatul General al Guvernului pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii D.C.E. (2) Cheltuielile privind folosinţă şi întreţinerea imobilului prevăzut la alin. (1) se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului şi se efectuează pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (3) Suma de 3 miliarde lei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinaţia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe Departamentul de comerţ exterior şi promovare economică, se aloca Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă în bugetul Secretariatului general al Guvernului şi în bugetul Ministerului Afacerilor Externe modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifica în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinaţia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comerţ exterior şi promovare economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 23 mai 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1                     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ               a Departamentului de Comerţ Exterior                                 ┌────────┐                                 │Secretar│                                 │de stat │                                 └───┬────┘                                     │ ┌────────────────┐            ┌───────┐ │ │Direcţia sinteza│            │Cabinet├────────────────┼───────────────────┤ şi analiza │            └───────┘ │ └────────────────┘                                     │                                     │                                     │                    ┌────────────────┴──────────────────┐              ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐              │Subsecretar│ │Subsecretar│              │ de stat │ │ de stat │              └─────┬─────┘ └─────┬─────┘                    │ │        ┌───────────┴─────────┐ ┌───────┴───────────┐        │ │ │ │  ┌─────┴────┐ ┌────┴───────┐ ┌────┴─────────┐ ┌─────┴───────┐  │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │  │ generală │ │ generală │ │ generală │ │ generală │  │ politici │ │ promovarea │ │ relaţii │ │ relaţii │  │comerciale│ │exporturilor│ │ bilaterale │ │ bilaterale │  └┬─────────┘ └┬───────────┘ │euro-atlantice│ │tari în curs │   │ │ └─┬────────────┘ │de dezvoltare│   │ │ │ └┬────────────┘   │ ┌─────────────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌────────┐ │ ┌────────┐   │ │Direcţia │ │ │Direcţia │ │ │Direcţia│ │ │Direcţia│   ├─┤negocieri │ ├─┤instrumente │ ├─┤Europa │ ├─┤Asia- │   │ │comerciale │ │ │de promovare│ │ │de Vest │ │ │Oceania │   │ │multilaterale│ │ │şi stimulare│ │ └────────┘ │ └────────┘   │ └─────────────┘ │ └────────────┘ │ ┌────────┐ │   │ │ ┌──────────┐ │ │Direcţia│ │ ┌─────────┐   │ ┌─────────────┐ │ │Direcţia │ ├─┤Europa │ │ │Direcţia │   │ │Direcţia │ ├─┤târguri şi│ │ │Centrala│ │ │Africa şi│   │ │negocieri UE,│ │ │expoziţii │ │ └────────┘ ├─┤Orientul │   ├─┤acquis şi │ │ └──────────┘ │ ┌────────┐ │ │Mijlociu │   │ │acorduri de │ │ ┌─────────┐ │ │Direcţia│ │ └─────────┘   │ │comerţ liber │ │ │Direcţia │ ├─┤America │ │   │ └─────────────┘ └─┤oferta │ │ │de Nord │ │ ┌─────────┐   │ │economică│ │ └────────┘ │ │Direcţia │   │ ┌───────────┐ └─────────┘ │ ┌──────────┐ │ │America │   │ │Direcţia │ │ │Direcţia │ └─┤de Sud şi│   ├─┤instrumente│ │ │relaţii │ │Centrala │   │ │de apărare │ └─┤bilaterale│ └─────────┘   │ │comercială │ │rasaritene│   │ └───────────┘ └──────────┘   │   │ ┌────────┐   └──┤Direcţia│      │licenţe │      └────────┘--------