ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 13 iunie 2002pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 26 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru comerţ exterior şi promovare economică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se reorganizează ca Departament de Comerţ Exterior, denumit în continuare D.C.E., structura organizatorică fără personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului, subordonata primului-ministru. (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea D.C.E. se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Pentru promovarea politicii comerciale şi sprijinirea dezvoltării schimburilor comerciale externe ale României D.C.E. dispune de o reţea de reprezentare externa în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, precum şi în cadrul oficiilor şi birourilor comerciale proprii. (2) Pe durata misiunii personalului desemnat din cadrul D.C.E. să îşi desfăşoară activitatea în cadrul reţelei de reprezentare externa i se aplică dispoziţiile legale în vigoare referitoare la Corpul Diplomatic şi Consular al României. (3) Oficiile şi birourile comerciale în cadrul cărora, la data intrării în vigoare a actului normativ prevăzut la art. 1 alin. (2), îşi desfăşoară activitatea exclusiv personalul din reţeaua de reprezentare externa a Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe se preiau de către Secretariatul General al Guvernului. (4) D.C.E. poate propune Guvernului înfiinţarea în străinătate de oficii sau de birouri comerciale proprii în centre comerciale de interes pentru România.  +  Articolul 3 (1) În bugetul Secretariatului General al Guvernului se cuprind fondurile necesare funcţionarii D.C.E., precum şi fondurile aferente cheltuielilor salariale şi celorlalte drepturi cuvenite, în condiţiile legii, personalului trimis în misiune permanenta care îşi desfăşoară activitatea în cadrul reţelei de reprezentare externa. (2) Cheltuielile functionale şi de întreţinere a oficiilor şi birourilor comerciale proprii ale D.C.E. se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) Cheltuielile functionale şi de întreţinere aferente personalului din reţeaua de reprezentare externa a D.C.E., care îşi desfăşoară activitatea în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, se suporta din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (4) Din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se finanţează Programul de participare a României la manifestări promotionale internaţionale, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actului normativ prevăzut la art. 1 alin. (2) fondurile destinate Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi cele alocate Centrului Roman de Comerţ Exterior Bucureşti, prevăzute în bugetul pe anul 2002 al Ministerului Afacerilor Externe şi necheltuite, se transfera în bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Bunurile imobile, mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente desfăşurării activităţii Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică, inclusiv tehnica de calcul şi birotica, se transmit fără plata de la Ministerul Afacerilor Externe la Secretariatul General al Guvernului, pe bază de protocol încheiat în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 personalul Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se transfera în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Transferul personalului se face cu menţinerea funcţiilor, gradelor diplomatice şi a drepturilor salariale dobândite anterior. (3) D.C.E. este încadrat cu personal diplomatic şi consular, funcţionari publici şi personal contractual. (4) Salarizarea personalului D.C.E., în funcţie de categoriile prevăzute la alin. (3), se face potrivit legii. (5) Sunt funcţii specifice D.C.E. funcţiile prevăzute la pct. III/3 din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001.  +  Articolul 6În vederea reorganizării, potrivit art. 1, a Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului, numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului, prevăzut de Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se suplimenteaza cu 255 de posturi, care includ şi cele 201 posturi pentru personalul transferat potrivit art. 5.  +  Articolul 7Pe data de 1 iulie 2002 Centrul Roman de Comerţ Exterior Bucureşti trece din subordinea Ministerului Afacerilor Externe în coordonarea D.C.E., iar ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului îndeplineşte faţă de Centrul Roman de Comerţ Exterior Bucureşti atribuţiile ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 8Guvernul va reglementa prin hotărâri toate aspectele necesare reorganizării Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi cele aferente modificărilor intervenite în structura aparatului de lucru al Guvernului, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Roman de Comerţ Exterior Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ioan Ciundrea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca--------