LEGE nr. 363 din 7 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare servicii publice comunitare, se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor locale ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor oraşelor şi comunelor."2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene prin preluarea de la Ministerul de Interne a inspectoratelor de protecţie civilă, brigazilor şi grupurilor de pompieri militari. (2) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protecţie civilă şi Brigazii de Pompieri ale municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia, preluate de la Ministerul de Interne."3. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Structura organizatorică şi dotarea serviciilor publice comunitare se realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectorat şi aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi ministrului de interne. (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare se întocmesc pe baza regulamentului-cadru, elaborat de Inspectorat şi aprobat de ministrul administraţiei publice, şi se aproba prin hotărâre de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (3) Înfiinţarea sau desfiinţarea unor servicii publice comunitare se face numai cu avizul Inspectoratului şi cu aprobarea ministrului administraţiei publice."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Activitatea serviciilor publice comunitare este coordonata de preşedintele consiliului judeţean şi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Serviciile publice comunitare sunt conduse, de regula, de către profesionisti în domeniu."6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Inspectoratul se organizează şi funcţionează ca structura unificata, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protecţiei Civile şi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, preluate de la Ministerul de Interne."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti."8. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În cadrul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului şi al unităţilor subordonate acestuia funcţionează structuri specializate, încadrate cu ofiţeri, maiştri militari, subofiteri, militari angajaţi pe bază de contract, militari în termen, cu termen redus şi personal civil."9. Litera a) a articolului 16 va avea următorul cuprins:"a) ofiţeri, maiştri militari şi subofiteri de protecţie civilă, pompieri şi specialişti;"10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare şi a cheltuielilor Inspectoratului şi structurilor din subordinea acestuia se asigura din bugetele locale şi de la bugetul de stat. (2) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1) se completează cu venituri extrabugetare, donaţii, sponsorizări şi alte surse, potrivit legii."11. Articolele 21 şi 22 se abroga.12. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în folosinţă Comandamentului Protecţiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administraţiei Publice - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, respectiv a consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru serviciile publice comunitare."13. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Statutul personalului din serviciile publice comunitare, Inspectorat şi structurile subordonate acestuia se aproba prin lege. (3) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 5 se va realiza eşalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii."14. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum şi principalele activităţi şi etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi aprobat prin hotărâre a Guvernului."15. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------